X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30214
Przesłano:

Program zielonej szkoły

PROGRAM AUTORSKI „ZIELONEJ SZKOŁY”
PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH.

„ BAŁTYK MOJE MORZE ”

Program przeznaczony jest do realizacji w trakcie dwutygodniowego pobytu dzieci na „Zielonej szkole” w miejscowości Pustkowo.
Ilość uczestników zielonej szkoły: 10 uczniów, 2 opiekunów.
Organizatorzy i opiekunowie na zielonej szkole w Pustkowie:
Termin rozpoczęcia i zakończenia pobytu:16.05.2015r. - 29.05.2015r.

Program ma sformułowane cele ogólne i szczegółowe. Przyjęte w nim założenia, cele i treści kształcenia i metody ich realizacji sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dzieci specjalnej troski, uwzględnia, bowiem zarówno jego potrzeby intelektualne jak i emocjonalne, estetyczne, fizyczne i psychiczne.

W dalszej części programu znajduje się harmonogram opracowane na każdy dzień pobytu wraz z przewidywanymi osiągnięciami ucznia.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:
• Dostarczanie dziecku informacji o otaczającym go świecie.
• Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody.
• Wyrabianie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego i samodzielnego wnioskowania.
• Propagowanie wartości ekologiczno - zdrowotnych
• Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych

CELE SZCZEGÓŁOWE:

UCZEŃ:
• Potrafi określić położenie Pustkowa na mapie Polski;
• Zna wartości przyrodnicze wybranego terenu;
• Potrafi opisać, na czym polega znaczenie gospodarcze i rekreacyjne morza;
• Rozpoznaje podstawowe typy formacji roślinnych;
• Zna zasady bezpiecznego zachowania się na wycieczce;
• Wie, jak przygotować się do dłuższej wyprawy w zależności od pogody;
• Rozumie potrzebę pielęgnowania zasobów przyrody;
• Dokonuje obserwacji zjawiska przyrodniczego;
• Uczestniczy w zajęciach terenowych;
• Potrafi zastosować nabyte wiadomości i umiejętności w praktyce;
• Potrafi udokumentować wyniki obserwacji w postaci plakatów, albumów;
• Dostrzega znaczenie roślin dla życia i zdrowia człowieka;
• Doskonali zdobyte informacje i umiejętności;
• Nawiązuje pozytywne kontakty interpersonalne w grupie;
• Uczy się odpowiedzialności za siebie i innych;
• Nabywa umiejętności pokonywania stresu i minimalizowania jego objawów przez aktywny wypoczynek i ruch na świeżym powietrzu.
• Wyrabia umiejętności dbania o swoje zdrowie i higienę osobistą
• Zna i przestrzega zasady kulturalnego zachowywania się w miejscach publicznych

METODY PRACY

• obserwacja
• dyskusja
• opowiadanie
• rozmowa
• pokaz
• konkursy
• praktyczne działanie
• gra terenowa
• prace plastyczne
• gry dydaktyczne
• gry i zabawy ruchowe
• rozgrywki sportowe
• wycieczki
• zajęcia umuzykalniające

FORMY PRACY:
• indywidualna: jednolita, na poziomach
• zbiorowa


„BAŁTYK MOJE MORZE ”

Dzień 1:

1. Przypomnienie zasad BHP w czasie podróży i postojach.
2. Przejazd z Raciborza do Pustkowa
3. Rozlokowanie w pokojach.
4. Kolacja.

Dzień 2:
1. Rozpakowanie bagażu (przydzielenie szafek, półek, miejsca na buty itp.)
2. Zwiedzanie ośrodka, poznanie jego nazwy i położenia, zapoznanie z miejscem do
zabaw ( boiska, plac zabaw), jadalnią, salą do nauki, świetlicą, recepcją
3. ZAPOZNANIE Z REGULAMINEM BEZPIECZNEGO I ZDROWEGO POBYTU NA ZIELONEJ SZKOLE ( w regulaminie pozostawiamy miejsce na dopisanie haseł samodzielnie sformułowanych przez uczestników „zielonej szkoły”)
4. Wykonanie wywieszek identyfikujących dany pokój, ze spisem jego lokatorów, zawieszenie wywieszek na drzwiach.
5. Ogłoszenie konkursu czystości.
6. Spacer nad morze wyznaczonym szlakiem.
7. Przywitanie się z morzem. Podziwianie nadmorskiego krajobrazu, oglądanie linii brzegowej.
8. Zabawy na plaży integrujące uczestników „zielonej szkoły”.
9. Założenie „Dziennika młodego podróżnika”, w którym przez cały czas trwania „zielonej szkoły” uczestnicy będą sporządzać notatki opisujące ciekawsze wydarzenia i dowolnie ozdabiać strony.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
• Zna nazwę miejscowości i ośrodka wypoczynkowego, w którym przebywa
• Zna regulamin bezpiecznego i zdrowego pobytu na „zielonej szkole”
• Umie wskazać na planie miasta ciekawe obiekty i trasy spacerów.
• Zna zasady ogłoszonego konkursu czystości.
• Zna zasady prowadzenia „Dziennika młodego podróżnika”

Dzień 3:

1. Spacer do Rewala, zwrócenie uwagi na ciekawe obiekty, trasy spacerowe.
2. Samodzielne zakupienie widokówek.
3. Wypisywanie kartek do rodziców ( przypomnienie zasad adresowania pocztówek).
4. Spacer po plaży, tworzenie kompozycji z nadmorskich skarbów.
5. Zabawy ruchowe nad morzem
6. Nasłuchiwanie odgłosów morza, próba wyobrażania sobie, o czym opowiada morze.
7. Plener plastyczny pod hasłem „ Marzenie morza”
8. Prezentacja prac, nadawanie tytułów prezentowanym obrazkom.
9. Wysyłanie kartek.
10. Tworzenie Galerii Zielonej Szkoły.
11. Uzupełnienie dzienniczka.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
• Potrafi zakupić widokówki i znaczki
• Potrafi obserwować wskazane elementy krajobrazu
• Uczestniczy w zabawach integrujących grupę
• Tworzy obrazy zainspirowany odgłosami morza
• Nadaje tytuły obrazkom.

Dzień 4.

1. Rozwiązanie krzyżówki z hasłem ( MORZE)
2. Słuchanie opowiadania o Neptunie – królu mórz i oceanów
3. Spacer nad morze, poznanie trasy, którą dzieci będą musiały pokonać podczas „chrztu morskiego”
4. „Chrzest morski” – niezwykłe spotkanie z Neptunem.
a. - przejście wyznaczonej trasy z jednoczesnym wykonaniem zadań
b. - spotkanie z Neptunem – chrzest morski, nadanie morskich imion,
c. wręczenie „ Aktu chrztu morskiego” wszystkim uczestnikom zabawy
d. - powrót wesołym korowodem do ośrodka.
5. „Bal Neptuna” – bal przebierańców.
6. Uzupełnianie dzienniczka

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
• Potrafi zgodnie bawić się przy muzyce
• Potrafi dobrze się bawić podczas organizowanych imprez i zabaw
• Zna opowiadanie o neptunie
• Pokonuje trasę, tor przeszkód
• Prawidłowo wypełnia wszystkie zadania

Dzień 5:

1. Wycieczka promenadą do Trzęsacza, zwiedzanie miasteczka,
2. Kupowanie pamiątek.
3. Powrót do ośrodka.
4. Uzupełnienie dzienniczka.
5. Ognisko z pieczeniem kiełbasek. Zabawy ze śpiewem na świeżym powietrzu.
6. Nauka piosenek żeglarskich.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• Poznaje miasto Trzęsacz.
• Uczestniczy we wspólnych zabawach przy ognisku
• Potrafi zaśpiewać szanty.
• Samodzielnie dokonuje zakupów

Dzień 6.

1. Wycieczka do Niechorza
2. Zwiedzanie latarni morskiej.
3. Wywiad z latarnikiem.
4. Zwiedzanie Muzeum Rybołówstwa Morskiego
5. Powrót do ośrodka.
6. Rozwiązywanie zagadek o tematyce morskiej
7. Uzupełnianie dzienniczków.
8. Spacer nad morze.
9. „Latarnia”– konkurs na najpiękniejszą latarnie z piasku, kamieni i innych materiałów przyrodniczych.
10. Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
• Zdobywa wiedzę dotyczącą funkcji i znaczenia latarni morskiej dla żeglugi.
• Samodzielnie rozwiązuje zagadki
• Zna znaczenie latarni
• Wie co robi latarnik
• Tworzy budowle z piasku i materiałów przyrodniczych

Dzień 7:

1. Wycieczka piesza/rowerowa po Pustkowiu
2. Zajęcia rekreacyjne na plaży – rozgrywki sportowe pomiędzy grupami , gry i zabawy, wyścigi na wesoło
3. Ekspresja plastyczna – „Szum morza”
4. Uzupełnienie dzienniczków.
5. Obserwuje zachód słońca.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
• Potrafi rywalizować
• Wyraża własną ekspresję w rysunkach.
• Podziwia piękno nadmorskiej przyrody.

Dzień 8:

1. Wycieczka autokarowa do Szczecina . Zapoznanie z celem wycieczki,
2. Spacer do centrum oglądanie ważniejszych obiektów, zakupienie pamiątek.
3. Powrót do ośrodka.
4. Nauka piosenki żeglarskiej pt. „Choć burza na morzu”
5. Uzupełnianie dzienniczków.
6. „Turniej młodych żeglarzy”

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
• Podziwia krajobraz.
• Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki.
• Wymienia ważne miejsca Szczecina .
• Opowiada co zaobserwował
• Śpiewa piosenki o tematyce morskiej
• Rozumie, na czym polega zdrowa rywalizacja

Dzień 9:

1. Spacer brzegiem morza. Zabawy ruchowe na plaży.
2. Konkurs „Najpiękniejsza rzeźba z piasku”.
3. Spacer po okolicy Pustkowo; zapoznanie z różnymi sposobami zabezpieczania wydm przed abrazją
4. Uzupełnienie dzienniczków.
5. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu „ Dwa ognie”
6. Dyskoteka na świeżym powietrzu.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
• Projektuje i rzeźbi z piasku.
• Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu, przestrzega ustalonych reguł
• Zna sposoby zabezpieczania wydm
• Rozumie potrzebę ochrony wydm
• Wie co to jest roślinność chroniona

Dzień 10:

1. Piesza wycieczka do Rewala – plażą, lasem, polem
2. Przystań kutrów rybackich – obserwacja pracy rybaków
3. Rodzaje portów morskich, poznanie środków transportu żeglugi morskiej
4. Łapanie promieni słonecznych na plaży
5. Powrót do ośrodka
6. Uzupełnianie dzienniczków.
7. Spotkanie w kręgu, opowiadanie wrażeń z wycieczki, śpiewanie piosenek.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
• Podziwia ciekawe okazy fauny i flory morskiej
• Zapoznaje się z pracą rybaków.
• Poznaje środki transportu żeglugi morskiej.
• Opowiada swoje wrażenia
• Śpiewa piosenki.

Dzień 11:

1. Odgadywanie nazw zwierząt – mieszkańców mórz i oceanów.
2. Omawianie na podstawie własnych doświadczeń i ilustracji charakterystycznych cech wyglądu zwierząt morskich, sposobu ich odżywiania się.
3. „Niezwykli mieszkańcy mórz i oceanów” – praca plastyczna z użyciem kredek
4. Wyjście na basen – zabawy i ćwiczenia relaksacyjne w wodzie.
5. Uzupełnianie dzienniczków.
6. Oglądanie filmu o tematyce przyrodniczej z kasety video.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
• Rozpoznaje i nazywa zwierzęta morskie, opisuje ich wygląd
• Zna sposób odżywania zwierząt morskich.
• Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas kąpieli w basenie
• Ogląda w skupieniu film.
• Potrafi współpracować z zespołem.

Dzień 12:

1. Spacer po plaży, zbieranie skarbów morskich – uwrażliwienie na piękno wytworów artystycznych z muszli i bursztynów
2. Walory i wartości przyrodnicze terenów nadmorskich oraz znaczenie klimatu morskiego dla zdrowia człowieka
3. Wykonanie pamiątek z „ zielonej szkoły” z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych, zgromadzonych przez dzieci w trakcie spacerów i wycieczek .
4. Uzupełnianie dzienniczka.
5. Zabawy na placu rekreacyjnym przy ośrodku
6. Dyskoteka pożegnalna- wybór najlepszego tancerza zielonej szkoły.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
• Podziwia nadmorskie krajobrazy
• Potrafi zbierać skarby morskie
• Wykonuje pamiątki, wykorzystując materiały przyrodnicze.

Dzień 13:

1. „Najmocniejsze ogniwo” – quiz podsumowujący wiadomości zdobyte na „ zielonej szkole”.
2. Zakup pamiątek z Pustkowa.
3. Rozwiązanie konkursu czystości.
4. Zajęcia ruchowe, tor przeszkód na plaży.
5. Pakowanie bagaży
6. Uzupełnianie dzienniczka.
7. Pożegnanie morza przy zachodzie słońca
8. Śpiewanie morskich piosenek.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
• Dokonuje samooceny wiadomości zdobytych na „ zielonej szkole”
• Umie zaśpiewać piosenki o tematyce morskiej
• Potrafi dobrze się bawić podczas organizowanych imprez i zabaw
• Potrafi samodzielnie spakować bagaże

Dzień 14:

1. Porządkowanie pomieszczeń.
2. Pożegnanie z kierownikiem ośrodka, złożenie podziękowań pracownikom
3. Przygotowanie do wyjazdu: przypomnienie zasad bezpiecznego podróżowania, przeniesienie bagażu do autokaru
4. Wyjazd z ośrodka

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
• Pozostawia po sobie porządek
• Składa podziękowania i wyraża swoją wdzięczność
• Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie podróży


Opracowanie
mgr Maria Cwik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.