X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30175
Przesłano:

Międzynarodowy program zajęć pozalekcjyjnych ZSP Nr 1 w Barlinku

„SPEŁNIAMY MARZENIA O KSZTAŁCENIU I PRACY W KRAJACH UE”

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH


ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 1
im. kpt.hm. Andrzeja Romockiego „Morro”
w Barlinku

Autorki:
1. Beata Krycka
2. Dorota Binduga-Wieczorek
3. Małgorzata Blezień-Lach
4. Mirosława Korczak
5. Monika Jagiełło-Trif

Barlinek, 2015

WSTĘP
Niniejszy program zajęć pozalekcyjnych stworzony został na potrzeby realizacji międzynarodowego projektu „Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE” w ramach programu Erasmus +. Przeznaczony jest on dla uczniów klas I-III LO i I-IV Technikum chcących poznać tajniki współczesnego rynku pracy, swoje zasoby oraz kompetencje, zainteresowanych przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej i posze-rzeniem umiejętności autoprezentacji.
Istotny wpływ na podejmowanie decyzji zawodowych ma uwzględnienie społecznych uwarunkowań rynku pracy, co prowadzi do poszukiwań informacji o prawach rządzących rynkiem pracy, o sposobach rekrutacji pracowników oraz wiedzy o tym, jakie czynniki warunkują utrzymanie pracy. W programie główny akcent położono więc na kształcenie konkretnych umiejętności, pobudzanie ucznia do aktywności oraz samodzielnego i kreatywnego myślenia. Szczególny nacisk kładzie się na przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym. Kształtowane będą najważniejsze umiejętności w gospodarce rynkowej: planowanie kariery zawodowej, kreowanie własnej aktywności zawodowej (np. poszukiwanie pracy), strategia podejmowania decyzji o utworzeniu własnej firmy. Istotnym elementem jest także kształtowanie zachowań społecznych, takich jak właściwe komunikowanie się, prowadzenie negocjacji, współpraca w zespole.
Treści zawarte w programie pozwolą wyposażyć uczniów w umiejętności przy-datne w podejmowaniu przemyślanych decyzji rzutujących na przebieg ich kariery zawodowej, oraz umiejętności wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i nowym wyzwaniom.
Na realizację programu przeznaczono 1 zajęcia integracyjno - ewaluacyjne oraz 24 spotkania tematyczne, które przeprowadzone zostaną w cyklu 3 lat szkolnych.

CELE PROGRAMU
Cel ogólny:
Rozbudzanie świadomości uczniów dotyczącej znaczenia zawodu w zmieniających się warunkach krajowego i europejskiego rynku pracy oraz stymulowanie kreatywności i rozwoju intelektualnego ucznia, a także kształtowanie postaw przedsiębiorczych.
Cele szczegółowe:
1. Podniesienie świadomości uczniów w kontekście potrzeb lokalnego, krajowego i europejskiego rynku pracy.
2. Zebranie informacji na temat marzeń zawodowych młodzieży, planów dotyczących dalszego kształcenia, kariery zawodowej i wymarzonego miejsca pracy w celu po-równania z oczekiwaniami współczesnego, zmieniającego się rynku pracy, praco-dawcy i określenia stopnia spójności.
3. Określenie predyspozycji osobowościowych i zawodowych młodych ludzi w kontekście możliwości realizacji marzeń i w efekcie coaching w zakresie planowania i wyboru dalszej ścieżki kariery. Podniesienie poczucia pewności siebie i własnej wartości.
4. Pomoc w zbieraniu przez uczniów informacji dotyczących kształcenia akademickiego i zawodowego dostępnego we własnym i pozostałych krajach europejskich. Zdobycie wiedzy o szkołach, uczelniach i instytucjach kształcenia i doskonalenia zawodowego w regionie, kraju i za granicą i roli doradztwa zawodowego.
5. Wskazanie sposobów poszukiwania pracy i wyszukiwanie atrakcyjnych ofert pracy.
6. Nabycie umiejętności przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.
7. Nabycie wiedzy i umiejętności aplikowania w programie Erasmus Plus
8. Mobilność edukacyjna sposobem realizacji idei „uczenia się przez całe życie”.
9. Praktyczne przybliżenie wiedzy na temat możliwości samo zatrudnienia i prowadzenia własnego biznesu.
10. Nabycie umiejętności zakładania i prowadzenia własnej firmy.
11. Przełamanie bariery komunikacyjnej, doskonalenie umiejętności językowych, podniesienie świadomości dotyczącej innych kultur i walka ze stereotypami i ksenofobią.
12. Doskonalenie umiejętności społecznych i pracy w zespole/grupie międzynarodowej.

Metody i formy pracy:

1. sonda uliczna na temat marzeń młodych ludzi dotycząca wyboru przyszłego za-wodu,
2. audiowizualna prezentacja wyników sondy ulicznej,
3. zajęcia z praktykami np. z przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji rynku pracy (urzędy pracy, organizacje pracodawców itp.),
4. metoda studiów przykładowych, kładąca nacisk na samodzielne dochodzenie uczniów do nowej wiedzy na podstawie materiałów źródłowych,
5. analizy zjawisk i procesów zachodzących na rynku pracy (zawody przyszłości),
6. dyskusja z elementami metod aktywizujących (burza mózgów, drzewo decyzyjne, metaplan),
7. filmy dydaktyczne jako studia przykładowych zachowań i procedur podczas poszukiwania pracy,
8. poszukiwania nisz działalności gospodarczej,
9. metoda przypadków,
10. analiza SWOT,
11. metoda projektów,
12. praca w grupie/ grupie międzynarodowej.

Rezultaty dla ucznia:

1. przeżyje przygodę edukacyjną, która wzbudzi jego aktywność, wzmocni pewność siebie i wiarę we własne możliwości, rozwinie umiejętności interpersonalne i przełamie bariery komunikacyjne,
2. rozwinie umiejętności niezbędne w dalszej nauce i w dorosłym życiu, takie jak praca w zespole, współzawodnictwo, ocena własnych umiejętności, planowanie, roz-wiązywanie problemów, radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
3. mobilny edukacyjnie umiejętnie wykorzysta atrakcyjność programów np. Era-smus Plus do zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych – „uczenie się przez całe życie”.
4. portfolio ucznia.

Rezultaty dla szkoły:

1. możliwość skorzystania z atrakcyjnej formy pracy z uczniami – nauki przez działanie, wspierającej rozwój kluczowych kompetencji u uczniów,
2. szansa na efektywne kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży,
3. poprzez szeroką współpracę z różnymi środowiskami wzmocni swój wizerunek dobrej i nowoczesnej szkoły.


Ewaluacja programu:

Ewaluacja bieżąca (w trakcie realizacji programu) prowadzona będzie w obszarze:
• zgodności realizacji programu zajęć pozalekcyjnych z przyjętymi założeniami,
• stopnia osiągania założonych celów.

Ewaluacja końcowa prowadzona będzie w obszarze:
• efektywności działań młodzieży (osiągnięte cele),
• pozytywnych zmian postaw i zachowań uczniów (w tym postaw przedsiębior-czych).
• sukcesów uczniów,

Procedury i narzędzia ewaluacji:
• analiza wytworów uczniów (np. pod kątem ich przydatności, oryginalności, ja-kości, estetyki),
• opinie uczniów, rodziców, nauczycieli (np. ankiety, wywiad z dyrekcją szkoły, przedstawicielem przedsiębiorców i instytucji doskonalenia zawodowego, po-średnictwa pracy)
• obserwacja działań uczniów.

Ewaluacji zarówno bieżącej, jak i końcowej dokonują nauczyciele – opiekunowie uczniów. Wyniki ewaluacji zostaną opracowane w formie zestawień, sprawozdania z realizacji programu, zostaną udostępnione radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców.


Ewaluacja pozwoli ocenić stopień realizacji założonych celów oraz przydatność opracowanego programu do celów edukacyjnych – prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.

TEMATYKA SPOTKAŃ

ROK I
1. 1.X. 2015 - Marzenia młodzieży dot. wspólnej przyszłości w UE
Sonda o marzeniach w szkole i na ulicy (gimnazjum), 4 pytania
-marzenia młodzieży (ogólnie)
- pytanie dot. zainteresowań
-plany dot. dalszego kształcenia ( jaka szkoła, LO, T, ZSZ)
-plany dot. kariery zawodowej i wymarzonego miejsca pracy
2. XI. 2015 - opracowanie wyników sondy
3. XII. 2015 - montaż materiału filmowego i prezentacji
4. I. 2016 - wyszukiwanie informacji z zakresu 10 top zawodów przyszłości w danym kraju wg. wybranego rankingu. Porównanie danych z danymi z PUP Myślibórz
5. II. 2016 ewaluacja krajowego rynku pracy – nowe zawody (przenikanie się rynków pracy w UE-obcobrzmiące nazwy zawodów 2-3 przykłady)
6. IV. 2016 „W świecie zawodów” salon informacji o zawodach (prezentacje, ekspozycje informacji zdobytych z krajów partnerskich), Dni Erasmusa
7. V 2016 – testy z doradztwa zawodowego Młodzieżowe Biuro Pracy Badanie predyspozycji osobowościowych i zawodowych
8. VI. 2016 – instytucje wspierające młodych ludzi na lokalnym rynku pracy (MBP w Barlinku), oferty szkolenia, praktyki i pracy wakacyjnej w kraju i zagranicą

ROK II
1. IX. 2016 – Warsztaty z zakresu szans i możliwości rozwoju, edukacji i doskonalenia młodych ludzi w Polsce (wyszukanie informacji o instytucjach kształcenia i doskonalenia zawodowego w regionie i w kraju)
2. XI. 2016 – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, przygotowanie wystawy, Dni Erasmusa-podsumowanie
3. XII. 2016 – sposoby szukania pracy Jak szukać pracodawcy i jak szuka się pracownika
4. I 2017 – Pisanie dokumentacji aplikacyjnej (CV, list motywacyjnej pod oryginalną ofertę pracy)
5. II 2017 - Myśl jak pracodawca – przygotowanie do rozmowy o pracę (dressing code, mowa ciała, komunikacja werbalna i niewerbalna)
6. III. 2017 „Bezkonkurencyjny na rynku pracy” , wiem gdzie się kształcić i doskonalić zawodowo, znam oczekiwania lokalnych i krajowych pracodawców, potrafię przygotować dokumentację aplikacyjną, przygotować się do rozmowy o pracę, wiem jak zadbać o swój rozwój zawodowy- „uczenie się przez całe życie
7. V. 2017 Mobilność edukacyjna w UE i systemy certyfikacji uczestnictwa i kwalifikacji zaw.
8. VI. 2017 Stypendia i staże w ramach Erasmus Plus,

ROK III
1. IX. 2017 Własny biznes(samozatrudnienie) alternatywą na bezrobocie. Krok po kroku - jak założyć własną firmę.
2. X. 2017-„pomysł na biznes- gwarancją sukcesu” -Logo i marka
3. XI 2017 – „Nasza firma osiąga zyski” (próg rentowności, konkurencyjność, perspektywy)
4. XII. 2017 – Skuteczny marketing i reklama
5. I. 2018 – „Udało ci się- podziel się z nami” spotkanie z przedstawicielami lokalnego „small biznesu”
6. II. 2018 ciekawe inicjatywy w biznesie – przygotowania do seminarium na temat przedsiębiorczości Dni Erasmusa
7. III 2018 - Warunki rekrutacji i nauki dla obcokrajowców w Polsce na uczelniach wyższych
8. V. 2018 - Jesteśmy, mądrzejsi, bardziej doświadczeni, mobilni - ewaluacja

Bibliografia
1. Kamińska H., Łukaszewicz A. Plany zawodowe młodzieży. (w:) Nowa Edukacja Zawodowa Nr 5-6/2001. Warszawa. KOWEZ.
2. Lelińska K. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu metodą zajęć praktycznych. (1985) Warszawa. WSiP.
3. Paszkowska - Rogacz A. Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej.( 2001) Warszawa. KOWEZ.
4. Sołtysińska G. Treści i metody pracy z młodzieżą kreujące postawy racjonalnego podejmowania decyzji i zawodowych. (w:) Problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Nr 1(4) (1996) Warszawa. CMPPP.
5. Żywiec - Dąbrowska E. Absolwent na rynku pracy. (2002) (maszynopis).

Zalecana literatura pomocnicza zawierająca scenariusze i materiały do ćwi-czeń
1. Bolles Richard N. Jakiego koloru jest twój spadochron?. (2011) Warszawa. Studio Emka.
2. Bolles R. N. Spadochron – poradnik bezrobotnego. (1993) Warszawa. Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych.
3. Grochulski S., Nocuń A. Jak osiągnąć sukces. Human Resources Series. (1995) Warszawa. FAMA.
4. Herr E., L., Kramer S. H. Planowanie kariery zawodowej. Część I Zeszyty Infor-macyjno – Metodyczne Doradcy Zawodowego. (2001) Warszawa. CMI i PZ KUP.
5. Hamer H. Rozwój umiejętności społecznych. Jak skuteczniej dyskutować i współpracować. (1999) Warszawa. Veda.
6. Paszkowska – Rogacz A. Warsztat pracy Europejskiego doradcy kariery zawodowej. (2002) Warszawa. KOWEZ.

Źródła internetowe
https://www.wup.pl/
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.pupmysliborz.pl

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.