X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30139
Przesłano:

Program kółka religijnego

PROGRAM KÓŁKA RELIGIJNEGO
“ ŻYJĘ LITURGIĄ KOŚCIOŁA”

“JA JESTEM DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM”
( J 14,6 )


Założenia i nazwa programu

Program adresowany jest do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Siemirowicach. Zajęcia trwają 45 minut, jednak gdy zachodzi taka potrzeba mogą trwać dłużej. Organizowane są w miarę potrzeb. Mają one charakter otwarty, swobodny oraz bez narzucania ze strony nauczyciela. W spotkaniach mogą brać udział wszyscy uczniowie, którzy pragną być bliżej Jezusa poprzez poznawanie i rozważanie Roku Liturgicznego. To poznawanie i rozważanie Roku Liturgicznego będzie wyznaczało tematykę spotkań. Tak, jak każdy przewodnik pomaga nam, abyśmy doszli do celu szczęśliwie i bezpiecznie, tak też Kościół prowadzi nas do domu Ojca drogą roku liturgicznego.

W czasie realizowania programu będą podejmowane wysiłki umożliwiające rozwijanie więzów łączących uczniów z Jezusem Chrystusem poprzez głębsze uczestnictwo w sakramentach, odkrywanie Bożego planu zbawienia w liturgii Kościoła, we Mszy Świętej, różnego rodzaju nabożeństwach przeznaczonych dla dzieci, adoracjach, inscenizacjach biblijnych, przedstawieniach i apelach, konkursach oraz uczestnictwo w życiu Kościoła Parafialnego w Siemirowicach.

W czasie spotkań uczniowie będą mogli wykazać się swoją twórczością artystyczną
i manualną.
Program pełni misję mającą na celu wszechstronny rozwój ucznia katechizowanego
w wymiarze religijnym, moralnym, estetycznym, psychicznym oraz społecznym.

Proponowane treści dotyczą różnych aspektów życia zarówno członków grupy, jak i osób,
z którymi pozostają oni w relacjach: rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów.

Zadania przedstawione w programie są wyznaczone i realizowane w oparciu o kolejne okresy roku liturgicznego i skorelowane z rokiem szkolnym, które wzajemnie się uzupełniają.

Zajęcia prowadzone są w ramach realizacji art. 42 Karty Nauczyciela.


CELE

1. Cele poznawcze:
- Uczeń zna święta i podział roku liturgicznego.
- Uczeń potrafi wykonać powierzone mu funkcje liturgiczne, zaśpiewać piosenki religijne, modlić się, pracować w grupie.
- Uczeń umie odkrywać Boga jako osobę i dawcę życia.
- Uczeń zna podstawowe wiadomości o Pismie Świętym i żyje Słowem Bożym.
- Pogłębianie zdolności do pełnego i aktywnego uczestnictwa w Eucharystii.

2. Cele kształcące:
- Wychowanie i świętowanie Bożej obecności na przestrzeni roku litrugicznego.
- Uczeń poprzez wiarę rozbudza swoje codzienne życie według zasad wiary.
- Uczeń w życiu codziennym wyraża zaufanie Bogu.

3. Metody i techniki pracy:
- Słowne, liturgiczne, śpiew, rekolekcje.
- Aktywizujące.

4. Pomocnicze środki dydaktyczne:
- Pismo Święte.
- Literatura pedagogiczna i religijna.
- Czasopisma religijne.
- Kalendarz liturgiczny.
- Magnetofon.
- Programy multimedialne i nagrania CD, Mp3.
- Komputer.


MATERIAŁ PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI

SEMESTR I

L.p.
Tematyka zajęć
Uwagi
1. Zapoznanie z programem kółka religijnego oraz zgromadzenie danych osobowych o jego uczestnikach.
2. Poznanie Świąt Kościelnych oraz podziału Roku Liturgicznego – praca z komputerem.
3. Modlitwa śpiewem. Śpiewem wielbimy Boga.
4. Zapoznanie z budową i tajemnicami Różańca Świętego.
5. Przygotowanie Różańców ( technika dowolna ).
6. Przygotowanie do dnia Wszystkich Świętych- rozmowy o Świętych, naszych patronach – praca z komputerem.
7. „ Śpieszmy się kochać ludzi”. Zaduszki - poznajemy wyjątkowość tego dnia i uczymy się modlić za naszych zmarłych – wyjście na cmentarz.
8. Wspólne uczestnictwo we Mszy Świętej i czynny w niej udział poprzez czytanie czytań oraz modlitwy powszechnej.
9. Wspólne uczestnictwo we Mszy Świętej i czynny w niej udział poprzez czytanie czytań oraz modlitwy powszechnej.
10. Wykonanie elementu Mikołaja Biskupa.
11. Przygotowanie do Bożego Narodzenia- rozmowa
o tradycji bożonarodzeniowej i zwyczajach w naszych domach.
12. Praca z komputerem - odszukiwanie stron katolickich, poznanie chrześcijańskich stron internetowych oraz przygotowanie prezentacji multimedialnych ( katolicki. net, biblijni.pl, mały gość )
13. Rekolekcje wielkopostne

SEMESTR II

14. Wielki Post – czas pokuty i nawrócenia. Tradycje wielkopostne.
15. Przygotowanie Drogi Krzyżowej i wspólne uczestnictwo w nabożeństwie w kościele parafialnym.
16. Wyjaśnienie pojęcia jałmużny postnej i zachęta do jej realizacji.
17. Niedziela Palmowa.
18. Prezentacja prasy katolickiej dla dzieci młodzieży ( omówienie i dyskusje na temat wybranych artykułów )
19. Wielkanoc- rozmowa o tradycjach i zwyczajach
w naszych domach. Przyjęcie prawdy, że zmartwychwstając Jezus pokonał śmierć.
20. Śpiewem głosimy Zmartwychwstanie Chrystusa.
21. Maj miesiącem poświęconym Maryi ( pośrednictwo Maryi ) - śpiew ulubionych piosenek religijnych o Maryi, Modlitwa Litanią Loretańską.
22. Poznajemy Sanktuaria Maryjne w Polsce.
23. Czerwiec miesiącem modlitwy do Serca Jezusa-nabożeństwo czerwcowe.
24. Uroczystość Bożego Ciała i jej znaczenie dla wierzących.
25. Uczestnictwo we Mszy Świętej.
26. Wakacje z Bogiem-śpiew piosenek kształtujących postawę radości i odpowiedzialności za swoją wiarę.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

- Określa, czym jest Eucharystia.
- Wyjaśnia znaczenie Eucharystii jako ofiary uwielbienia i zbawienia.
- Wyjaśnia określenia: Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna.
- Zna budowę i tajemnice Różańca Świętego.
- Wyraża swoją systematyczność w praktykowaniu modlitwy różańcowej.
- Wymienia podstawowe treści Adwentu.
- Opowiada treści biblijne o narodzeniu Jezusa.
- Zna tradycje Wielkiego Postu.
- Przyjmuje prawdę, że Jezus Zmartwychwstając pokonał śmierć.
- Wyjaśnia, na czym polega pośrednictwo Maryi oraz zna i modli się Litanią do Matki Bożej Loretańskiej.
- Wyjaśnia, jakie znaczenie dla wierzących ma uroczystość Bożego Ciała.

EWALUACJA
Celem stwierdzenia zasobów wiedzy oraz posiadanych umiejętności przez uczestników Kółka Religijnego „Żyję Liturgią Kościoła”, na zakończenie roku szkolnego przeprowadzona zostanie ankieta.

UWAGI KOŃCOWE
- Nauczyciel dopuszcza dokonywanie zmian kolejności tematów.
- Planowo uczestnicy Kółka spotykają się w środę, jednak nauczyciel zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia zajęć, co drugą środę z uwagi na wymiar czasu pracy nauczyciela (9/18) i czasami w inny dzień tygodnia oraz poza szkołą ( np. w niedzielę na Mszy Świętej, czy nabożeństwie ).

Opracowała: mgr Mirella Formela-Leik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.