X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30086
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, STARAJACEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczany przedmiot: przyroda

Główne cele awansu zawodowego:
• doskonalenie swoich metod i warsztatu pracy,
• podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno– wychowawczych,
• podniesienie poziomu pracy szkoły oraz wspieranie rozwoju szkoły,
• dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami,
• zdobycie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt. 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.”

1. Analiza zadań i potrzeb szkoły.
• analiza dokumentacji szkolnej tj. Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Planu Pracy Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego.

2. Poznanie procedur awansu zawodowego.
• poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli w oparciu o ustawy, rozporządzenia, czasopisma oraz śledzenie zmian dotyczących edukacji, (m.in. Karty Nauczyciela, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. )
• Korzystanie z portali internetowych m.in.: edu.info.pl, www.menis.gov.pl, www.eduforum.pl, www.awasn.net, www.kuratorium.lublin.pl.
• opracowanie planu rozwoju zawodowego,
• załażenie teczki – „Awans zawodowy” .

3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
• współpraca z rodzicami,
• współpraca z pedagogiem szkolnym,
• współpraca z nauczycielami,
• aktywne uczestnictwo w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego,
• wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i wychowania

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej, psychologicznej,
• uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach,
• uzupełnienie i gromadzenie pomocy dydaktycznych
• opracowanie rozkładu materiału i wymagań do nowego programu nauczania,
• konsultacje z innymi nauczycielami,
• organizacja konkursów szkolnych i zajęć pozalekcyjnych

5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz podejmowanie działań na rzecz podwyższania jakości pracy szkoły.
• udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych związanych z zadaniami szkoły,
• pomoc w organizowaniu imprez szkolnych np. Posprzątajmy Lublin na wiosnę,
• organizacja wycieczek ,

6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu.
• opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt.2

„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”
1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą.
• opracowanie:
• rozkładu materiału z przyrody
• kartkówek, prac klasowych sprawdzających wiedzę z przyrody
• zagadnień i zadań do egzaminów poprawkowych z przyrody,
• konkursów z przyrody
• planu rozwoju zawodowego, sprawozdanie,
• prowadzenie lekcji z użyciem narzędzi multimedialnych

2. Zachęcanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej.
• przekazanie uczniom adresów ciekawych stron internetowych o przyrodzie,
• zachęcanie uczniów do wykorzystania informacji znajdujących się w internecie w celu wykonania doświadczeń, poszerzenia wiadomości i umiejętności przyrodniczych

3. Wykorzystywanie Internetu do pracy dydaktycznej
• umieszczanie na stronie internetowej szkoły działań kółka przyrodniczego
• korzystanie ze stron MEN, OKE, Kuratorium Oświaty w Lublinie itp.

§ 8 ust.2 pkt. 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.”
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• aktywna praca w zespole matematyczno- przyrodniczym,
• aktywna współpraca z zespołem wychowawczym,
• konsultacje z innymi nauczycielami,
• otwarte zajęcia dla zainteresowanych nauczycieli,
• opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.

2. Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów, kontraktowych.

• zajęcia dla zainteresowanych nauczycieli stażystów lub kontraktowych.

3. Podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.
• zajęcia dla nauczycieli z zespołu matematyczno-przyrodniczego,
• dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach z innymi osobami.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.”
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych.
• opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych „Koło przyrodnicze”

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.”
1. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce
• opieka nad uczniami przygotowującymi się do Sprawdzianu szóstoklasisty,
• prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do konkursów z przyrody
• Zapoznanie się z opiniami z poradni psychologiczno- pedagogicznej uczniów
• Utrzymywanie współpracy z pedagogiem szkolnym
• Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów z problemami edukacyjnymi
• Prowadzenie zająć koła przyrodniczego dla uczniów zdolnych i szczególnie zainteresowanych przyrodą

2. Organizowanie konkurów szkolnych
• zorganizowanie szkolnego konkursu przyrodniczego „Tajemnice przyrody” dla klas V oraz konkursu „Przyroda na 6"
• sprawdzenie i sporządzenie dokumentacji pokonkursowej.

3. Nawiązanie współpracy z instytucjami proekologicznymi, prozdrowotnymi itp.
• Włączenie się w akcję zbierania zużytych baterii
• Nawiązanie współpracy z SANEPID-em
4. Organizowanie wycieczek
- zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych, wyjść tematycznych np. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e

„Wykonywania zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.”

1. Współpraca z pedagogiem i szkolnym
-spotkania z pedagogiem

2. Współpraca z nauczycielami / instytucjami w realizacji różnych przedsięwzięć w sprawach uczniów
- udział w spotkaniach
- współpraca z nauczycielami wspomagającymi

3. Praca na rzecz prezentacji szkoły „na zewnątrz”
• pomoc w aktualizacji strony internetowej,
• udział uczniów w konkursach pozaszkolnych

4. Przygotowanie / sprawdzenie próbnego sprawdzianu szóstoklasisty
• aktywny udział w pracach zespołu ds. przeprowadzenia próbnego sprawdzianu szóstoklasisty
• sprawdzanie próbnego sprawdzianu szóstoklasisty

§ 8 ust. 2 pkt. 5

„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.”
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów natury wychowawczej i edukacyjnej
• rozpoznawanie warunków sytuacji rodzinnej uczniów: rozmowy, wywiady, obserwacja,
• założenie teczki wychowawcy klasowego
• współpraca z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, rodzicami,
• spotkania zespołów klasowych

Powyższy plan w trakcie realizacji może ulec modyfikacji lub korekcie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.