X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30066
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Monika Surlej-Kryla
Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie Nr 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Sosnowcu
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015 – 31.05.2018 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Agnieszka Ławińska
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Joanna Żurek

Posiadane kwalifikacje: mgr z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagogiki, pedagogiki przedszkolnej, logopeda, neurologopeda.

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego- nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
• Rozwijanie umiejętności organizacji i doskonalenie warsztatu pracy.
• Podnoszenie, jakości pracy placówki i wychowania przedszkolnego.
• Doskonalenie umiejętności uwzględnienia w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Posługiwanie się w pracy technologią informacyjną i komunikacyjną.
• Stosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i dydaktyki.
• Poszerzanie wiedzy i posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania przedszkola.


§ 7.1.1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy i metody realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Współpraca z Radą Pedagogiczną

1. Aktywne uczestniczenie w działalności Rady Pedagogicznej:
- przygotowanie materiałów tematycznych na posiedzenia szkoleniowe,
- dzielenie się wiedzą,
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń́ Rady Pedagogicznej
Cały okres stażu
• Potwierdzenie obecności na Radach Pedagogicznych.
• Protokoły.
• Materiały.
• Sprawozdania.
2. Uczestniczenie w pracach organów placówki związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Realizacja podstawowych funkcji placówki i wynikających z nich zadań poprzez:
- zebrania ogólne,
- współpraca z rodzicami,
- zebrania grupowe,
- konsultacje indywidualne,
- współorganizowanie imprez przedszkolnych,
- zajęcia otwarte
Zgodnie z harmonogramem pracy przedszkola
Cały okres stażu
• Notatki własne.
• Scenariusze.
• Protokoły.
3. Współudział i organizacja uroczystości przedszkolnych
Współpraca i przygotowywanie uroczystości przedszkolnych tj.:
-Spartakiada Przedszkolaka,
-Pasowanie na Przedszkolaka,
-Światowy Dzień Pluszowego, Misia,
- Jasełka,
-Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Mamy i Taty,
- Dzień Dziecka.
Cały okres stażu
• Notatki własne.
• Scenariusze.
• Zdjęcia.
4. Nawiązanie i współpraca z rodzicami
Współpraca z rodzicami poprzez:
- zebrania ogólne,
- zebrania grupowe,
- konsultacje indywidualne,
- zajęcia otwarte.
• Listy obecności.
• Protokoły z zebrań.
• Scenariusze.
• Lista konsultacji.

§ 7.1.2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1. Kształcenie i pogłębianie wiedzy pedagogicznej

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
2. Udział w pracach zespołu wychowawczego.
3. Udział w pracach zespołu samokształceniowego.
4. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
5. Udział w zewnętrznych warsztatach metodycznych, szkoleniach i konferencjach.
6. Aktualna lektura z zakresu dydaktyki i metodyki.
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
8. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
Cały okres stażu.
• Dyplomy ukończenia, zaświadczenia.
• Sprawozdania.
• Zaświadczenia, spis zebranych pozycji.
• Własne materiały dydaktyczne.
• Notatki własne


§ 7.1.3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty oraz przepisów dotyczących pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich

1. Poznanie procedur awansu zawodowego.

1. Rozporządzenie MEN z 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2. Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
3. Rozporządzenie MEN z 11 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
4. Ustawa o systemie oświaty.
5. Karta nauczyciela.
6. Publikacje interpretujące zasady ubiegania się̨ o stopnie awansu zawodowego (materiały, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
7. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Cały okres stażu.
• Notatki własne.
• Spis publikacji.
• Akty prawne.


§ 7 ust. 2 pkt. 1.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego:
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi. zmianami)
- Rozporządzenie MENiS 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.
2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
3. Udział w szkoleniu dotyczącym rozwoju zawodowego nauczyciela.
4. Napisanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień
2015 rok
Cały okres stażu
Wrzesień
2015 rok
• Notatki własne.
• Akty prawne.
• Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.
• Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu. 1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
3. Założenie teczki „Awans zawodowy”
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Wrzesień
2015 rok
Cały okres stażu
• Wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Kontrakt.
• Teczka z dokumentami.
• Plan rozwoju zawodowego.
• Harmonogram współpracy.
• Własne notatki (wnioski z obserwacji).
• Scenariusze zajęć, karty pracy.

3.Współpraca z dyrektorem

1. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora.
2. Konsultacje, porady indywidualne wg potrzeb n-la
Cały okres stażu
• Notatki własne.

4. Współpraca z gronem pedagogicznym

1. Współorganizowanie przeglądów i konkursów.
2. Udział w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli.
Cały okres stażu
• Notatki własne.
• Zdjęcia.

5.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, fotografii itp.).
2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
Cały okres stażu
Maj 2018 rok
Czerwiec 2018 rok
• Świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.
• Sprawozdanie.
• Wniosek wraz z dokumentacją formalną.

6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN).
3. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
5. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej
Cały okres stażu
• Zaświadczenia o ukończeniu kursów.
• Notatki własne.
• Spis literatury.
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali.
Na bieżąco
• Materiały.
• Scenariusze
uroczystości
• Przedstawienia.

8. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

1. Wpisy w dzienniku zajęć.
2. Założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, obserwacji dziecka.
3. Miesięczne plany pracy.
Na bieżąco
• Dziennik zajęć.
• Plany pracy.
• Teczka z współpracy z rodzicami i obserwacji dzieci.


§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

1. Obserwacja.
2. Zebrania z rodzicami.
3. Zajęcia otwarte dla rodziców.
4. Spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb.
5. Przeprowadzenie ankiet.
Cały okres stażu
• Notatki.
• Protokoły spotkań.
• Listy obecności.
• Ankiety.

2. Uwzględnianie i praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

1. Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Kierowanie dzieci wymagających opinii specjalistycznych badań i testów do poradni
3. Obserwacja dzieci, stała kontrola postępów i trudności.
4. Profilaktyka i terapia dzieci z wadą wymowy.
5. Pedagogizacja rodziców
Na bieżąco
Cały okres stażu
• Zgłoszenia do poradni psychologiczno- pedagogicznej.
• Notatki własne.
• Opracowane plany pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Obserwacja.
• Scenariusze zajęć.
• Prezentacje, prelekcje o tematyce pedagogicznej.

3. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci

1. Obserwacja.
2. Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
3. Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
4. Praca z dzieckiem zdolnym.
4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.
5. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: do lasu, apteki, sklepu, na pocztę itp.
Na bieżąco
• Notatki.
• Adnotacje w dzienniku zajęć.
• Wytwory dzieci.
• Scenariusze uroczystości.
• Zdjęcia.

4. Udział w realizacji programów profilaktycznych

1. Szkoła Promująca Zdrowie.
2. Cała Polska Czyta Dzieciom.
3. Żywiołki
4. Dzieciaki Mleczaki
5. Sprzątanie świata.
W ciągu stażu
• Zaświadczenia, certyfikaty.
• Notatki własne
• Zdjęcia.

5. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole

1. Nawiązanie współpracy z Biblioteką Miejską nr 13 w celu wystawy prac przedszkolaków oraz organizowania wspólnych konkursów.
2. Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną oraz Policja.
3. Nawiązanie współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.
4. Nawiązanie współpracy z Leśniczym.
5. Nawiązanie współpracy z przychodnią.
6. Nawiązanie współpracy z Miejskim Klubem Kultury „Maczki”
7. Nawiązanie współpracy z Domem Kultury „Kazimierz”
W ciągu stażu
• Adnotacje w dzienniku zajęć.
• Plany współpracy ze środowiskiem lokalnym.
• Notatki własne.
• Zdjęcia.

6. Organizowanie, przygotowywanie imprez przedszkolnych

1. Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez.
2. Praca z dziećmi w celu opanowania materiału przygotowanego na uroczystości przedszkolne
Wg harmonogramu
• Scenariusze.
• Adnotacje w dzienniku zajęć.
• Notatki własne.
• Zdjęcia

7. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi

1. Studiowanie literatury i czasopism.
2. Udział w warsztatach i szkoleniach.
3. Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznej „Przedszkolaczek w świecie glottodydaktyki”
Cały okres stażu
• Spis literatury.
• Zaświadczeni.
• Notatki własne.
• Innowacja pedagogiczna.

8. Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje

1. Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali i spartakiad.
Na bieżąco
• Zaświadczenia, dyplomy, podziękowani.
• Fotografie


§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.

1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy.
3. Komputerowe opracowywanie:
- Scenariuszy i konspektów zajęć.
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, ankiety, dyplomy) itp.
- Przygotowanie informacji dla rodziców.
- Przygotowanie ankiet dla rodziców.
4. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
5. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
Cały okres stażu
• Plany pracy.
• Karty obserwacji.
• Scenariusze.
• Wykaz stron internetowych.

2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. 1. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
2. Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, awans-zawodowy.org, portaloswiatowy.pl www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, i innych.
3. Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.
4. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
5. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
6. Tworzenie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
7. Dokumentowanie przebiegu stażu.
Wrzesień 2015
W ciągu stażu
• Spis wykorzystanych stron internetowych.
• Dokumentacja stażu, płyta z zapisem elektronicznym.
• Notatki własne.
• Zdjęcia.

3. Publikacje w Internecie.

1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie.
2. Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy.
3. Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową.
Listopad 2015
Cały okres stażu
• Plan rozwoju zawodowego.
• Scenariusze zajęć.


§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.

1. Udział w kursach,warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Cały okres stażu
• Zaświadczenia.
• Wykaz książek i czasopism.
• Spis stron internetowych.

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów

1. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
Cały okres stażu
• Wpisy w dzienniku.
• Wykaz literatury i stron internetowych dotyczących tego zagadnienia.
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 1. Podjęcie współpracy z psychologiem w celu prowadzenia prelekcji dla rodziców i nauczycieli na temat rozwoju dzieci oraz pojawiającymi się trudnościami.
2. Podjęcie współpracy z surdopedagogiem w celu prowadzenia zajęć pokazowych dla dzieci z elementami języka migowego
Cały okres stażu
• Wykaz tematyki spotkań.
• Potwierdzenie dyrektora.
• Notatki własne.
• Zdjęcia.


§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
Cały okres stażu
• Wykaz aktów prawnych
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów, regulaminów i programów.
Cały okres stażu
• Notatki.
• Wykaz dokumentów.
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Cały okres stażu
• Adnotacje w dziennikach zajęć.
• Programy wycieczek.
4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do lat
Cały okres stażu
• Wykaz literatury

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.
Powyższy plan jest zgodny z koncepcją i statutem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu

Opracowała
mgr Monika Surlej-Kryla

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.