X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29921
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

mgr Joanna Nasiłowska
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
W Przedszkolu Miejskim „Rządz”
W Grudziądzu

Plan Rozwoju Zawodowego
Nauczyciela Mianowanego
Ubiegającego Się O Stopień Zawodowy
Nauczyciela Dyplomowanego

Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2015 rok
Data zakończenia stażu: 31 maj 2018 rok

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1. 03. 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
2. Karta Nauczyciela z dnia 26. 01. 1982 r., z późniejszymi zmianami.

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których
mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio
na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem
lub pełnioną funkcją.

Zadania
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji danego zadania
Poznanie procedury awansu zawodowego
- wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia)
Wrzesień 2015

Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Wrzesień 2015

Wrzesień 2015
Okres stażu

Maj 2018
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Dokumentacja
Sprawozdanie z realizacji planu

Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
- uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy)
- udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych
- systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych
- tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sal

Okres stażu wg potrzeb
Zaświadczenia

Referaty

Wykaz interesujących książek i stron internetowych

Materiały, pomoce, zdjęcia
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola
- dokonywanie wpisów do dziennika zajęć
- opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem rodzinnym
- założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka
- okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków
- inne

Okres stażu
Dziennik zajęć

Plany współpracy

Teczka obserwacji dzieci

Protokoły
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy
- stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych, np. ruchu rozwijającego W. Sherborne, dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, metody badawcze, itp.
- zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącika plastycznego, eksponującego różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci- wystawy prac plastycznych
- uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, akcjach. Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestniczenia w konkursach

Okres stażu
Scenariusze zajęć

Zdjęcia, prace plastyczne

Zaświadczenia
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym
- opracowanie planu współpracy z rodzicami
- prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami oraz zajęć otwartych
- pedagogizacja rodziców
- konsultacje indywidualne z rodzicami
- organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków- przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji
- włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych
- organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub miejscu pracy rodzica

Okres stażu
Plan współpracy

Lista obecności, sprawozdania, scenariusze
Referaty
Lista kontaktów indywidualnych
Scenariusze uroczystości

Zdjęcia, podziękowania, potwierdzenia
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
- opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym
- organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc
- zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów
- współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
- współpraca z logopedą
- współpraca z Biblioteką Miejską w Grudziądzu

Okres stażu
Plan współpracy

Adnotacje w dzienniku, zdjęcia, zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
- wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera
- opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych
- przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań
- gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu
- wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż

Okres stażu wg potrzeb
Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej
Publikacje na stronie internetowej przedszkola
- opublikowanie różnorodnych materiałów dydaktycznych na portalach edukacyjnych, np. www.chomikuj.pl, www.blizejprzedszkola.pl
- zamieszczanie zdjęć i informacji o grupie przedszkolnej
Okres stażu
Potwierdzenie publikacji wystawione przez serwis internetowy
Wykorzystanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
- uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, VCD, DVD- wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi)
- relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego
- tworzenie prezentacji multimedialnych i wykorzystanie ich w pracy z dziećmi oraz w trakcie szkoleń
- gromadzenie zdjęć i filmów z życia grupy, nagranie ich na płytę CD i przekazanie rodzicom w ramach pamiątki

Okres stażu
Płyty, zdjęcia

Czerwiec: 2016, 2017, 2018

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Opublikowanie na portalach edukacyjnych Planu rozwoju zawodowego
- opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
I semestr roku szkolnego 2015/2016
Publikacja w Internecie

Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
- opublikowanie na portalach edukacyjnych scenariuszy zajęć i uroczystości
- wzbogacanie biblioteki przedszkolnej poprzez literaturę metodyczną
- udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy- scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne
Okres stażu
Zaświadczenia, publikacje w Internecie
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
- zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi
- nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami, również spoza rodzimej placówki
Okres stażu
Scenariusze, lista obecności nauczycieli
Pełnienie funkcji opiekuna studentki w trakcie praktyki zawodowej
- dzielenie się wiedzą, doświadczeniem
- prowadzenie zajęć w obecności studentki
- spotkania instruktażowo- konsultacyjne

Wg potrzeb w okresie stażu
Potwierdzenie dyrektora
Scenariusze zajęć i spotkań
Współpraca z innymi nauczycielami w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym
- współorganizowanie imprez okolicznościowych na terenie placówki wg kalendarza imprez
- opracowanie i udostępnienie programu kółka plastycznego
- nawiązanie współpracy z nauczycielem grupy IX bezpłatnej w celu realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”
- wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów)

Październik 2016- Maj 2018

Marzec/ kwiecień 2016

Program kółka plastycznego

Scenariusze zajęć
Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 20 celem ułatwienia dzieciom łagodnego startu w edukację szkolną
- udział dzieci w lekcji w celu zniwelowania dziecięcych uprzedzeń i lęków
- poznanie budynku od wewnątrz i z zewnątrz (boisko, sala, basen, czytelnia, szatnia)
- gry i zabawy świetlicowe, zapoznanie z wyglądem i funkcjonowaniem świetlicy szkolnej
- zapoznanie z biblioteką, wspólne czytanie książek
- w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” czytanie przedszkolakom książek przez nauczycieli i uczniów
- zapraszanie uczniów na okazjonalne uroczystości oraz imprezy przedszkolne, np. spotkanie opłatkowe, bal karnawałowy
- rozgrywki sportowe z uczniami klas I i II w sali gimnastycznej

2016/ 2018

Scenariusze spotkań
Plan współpracy ze szkołą
Nawiązanie współpracy z oddziałem żłobkowym
- zapraszanie najmłodszych na uroczystości przedszkolne
- udział dzieci 2- 3 letnich w inscenizacjach przygotowanych przez „Zające”
2015/ 2018
P. A. Jesionowska
Scenariusz spotkania
Dokumentacja fotograficzna

Zaplanowano realizację trzech wybranych zadań

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu kółka plastycznego
- zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu
- opracowanie i realizacja programu

2016/ 2018
Program własny
Opis wdrażania
Ewaluacja

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
2. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
- stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
- obserwacja dzieci na tle grupy
- rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
- organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy

Okres stażu
Scenariusze zajęć, obserwacje
Praca z dziećmi z trudnościami
- prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

Okres stażu wg potrzeb
Wpisy do dziennika
Dokumentacja pracy

Praca z dzieckiem zdolnym
- przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów
Okres stażu wg potrzeb
Dyplomy, podziękowania

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
- aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, warsztatach

Okres stażu

Zaświadczenia
Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki
- zorganizowanie „Loterii fantowej” w ramach „Festynu rodzinnego”

Okres stażu

Potwierdzenie dyrektora
Współpraca z różnorodnymi instytucjami
- organizowanie wycieczek do różnorodnych instytucji, np. Urząd Miasta, poczta, itd.
- Współpraca z Biblioteką Miejską. Wycieczka do biblioteki, zapoznanie z pracą bibliotekarza, zainteresowanie dzieci książką
- Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia. Wizyta dzieci w przychodni, spotkanie z p. pielęgniarką. Promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania się
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku, zaświadczenia, zdjęcia
Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola
- organizowanie wycieczek pieszych (np. do lasu, sklepu ze zdrową żywnością) i autobusowych (np. do muzeum, Centrum Edukacji Ekologicznej, itd.)
- zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno- społecznymi
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku, zdjęcia
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym
- zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola, w gazetce przedszkolnej oraz na stronie internetowej przedszkola
- organizowanie uroczystości, kiermaszów
Na bieżąco
Okres stażu
Wycinki z prasy lokalnej, strona internetowa, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
3. Wykorzystanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
- kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych
- zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci
- zasięganie porad i wskazówek specjalistów
- uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię
Okres stażu

Jednokrotnie w każdym roku szkolnym
Opinie, potwierdzenia, zdjęcia, zaświadczenia
Współpraca z przedszkolnym logopedą
- prowadzenie konsultacji z logopedą
- zapraszanie go na prowadzenie zajęć z dziećmi
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy, zdjęcia
Współpraca z Komendą Miejską Policji oraz Strażą Miejską
- zapraszanie przedstawicieli policji i straży na spotkania z dziećmi
- pogadanki na temat bezpieczeństwa
Okres stażu
Zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia
Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
- organizowanie pomocy dla rodzin najuboższych, wielodzietnych lub niewydolnych wychowawczo
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy
Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną
- zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej
- zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki. Zainteresowanie zawodem strażaka
- udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy, zdjęcia
Współpraca z Domem Dziecka
- zaproszenie dzieci na uroczystości oraz do wspólnej zabawy
- wizyta przedszkolaków w Domu Dziecka
Okres stażu
Scenariusze
Współpraca z Domem Pomocy Społecznej
- prezentowanie umiejętności dzieci
- przygotowanie upominków
Okres stażu
Sprawozdanie
Potwierdzenie dyrektora
Współpraca ze Szkołą Muzyczną
- wizyty uczniów z koncertami w przedszkolu
- wizyta w Szkole Muzycznej
Okres stażu
Sprawozdanie
Potwierdzenie dyrektora
Współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej
- wizyta na terenie centrum
- bogacenie doświadczeń ekologicznych dzieci
- udział w zbiórce surowców wtórnych
Okres stażu
Zaświadczenie
Współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
- udział dzieci w ramach kwesty na terenie przedszkola
Wg potrzeb
Zaświadczenie
Współpraca z PCK
- realizacja programu „Super Wiewiórka- Przyjaciółka Oli i Kuby”
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku, zdjęcia
Współpraca z fundacją DKMS
- zorganizowanie na terenie placówki Dnia Dawcy szpiku
Okres stażu
Zaświadczenie, zdjęcia
Współpraca z pracownią plastyczną przy C.K. Teatr
- wizyta dzieci w pracowni (nauka podstaw rysunku, odpowiedniego doboru kolorów, itd.)

Okres stażu
Adnotacje w dzienniku, zdjęcia
Udział w akcjach i zbiórkach
- udział w akcjach: „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”, „Pomóżmy czworonogom”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”
- aktywny udział w organizowaniu pomocy dla dzieci z Domu Dziecka. Zebranie odzieży, książek, zabawek, słodyczy
- udział w zbiórkach: baterii, makulatury, plastikowych nakrętek
Okres stażu
Potwierdzenia, podziękowania, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Diagnoza problemów wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym. Opis i analiza dwóch problemów wychowawczych.
- identyfikacja problemu
- geneza i dynamika zjawiska
- znaczenie problemu
- prognoza
- propozycje rozwiązania
- wdrażanie oddziaływań
- efekty oddziaływań
Okres stażu

Opis przypadku
Karty obserwacji
Analiza podjętych działań

Plan będzie podlegał stałej ewaluacji.

Grudziądz, .....................

Miejscowość, data

...................................

Podpis nauczyciela

........................................

Zatwierdzam do realizacji

........................................

Podpis i pieczęć dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.