X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29906
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Lilianna Dąbrowska
nauczyciel wychowania przedszkolnego

zatwierdzenie do realizacji:

........................................


Puławy, wrzesień 2015

Imię i nazwisko: Lilianna Dąbrowska
Nazwa placówki: Miejskie Przedszkole nr 7 w Puławach
Obecny stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Wykształcenie: licencjat w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki przedszkolnej – UMCS w Lublinie
magister w specjalności pedagogika wczesnoszkolna – UMCS w Lublinie
Akt nadania stopnia awansu zawodowego: stopień nauczyciela mianowanego – 24.07.2014r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2018r.

§8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania Formy i sposoby
realizacji Sposób
dokumentowania Termin
realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli  Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących proces awansu zawodowego:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty notatki
kopie aktów prawnych

IX 2015r.

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego  Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, opracowanie planu rozwoju zawodowego
- Gromadzenie dokumentacji: zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów, scenariuszy i innych dokumentów
- Systematyczne odwiedzanie stron internetowych MEN i KO
- Korzystanie ze wskazówek zamieszczanych na portalach internetowych podejmujących tematykę awansu zawodowego nauczycieli
- Udział w szkoleniu Opis i analiza przypadku
- Udział w szkoleniu odnośnie dokumentowania wniosku o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego
- Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego

dokumenty

notatki

notatki
artykuły

zaświadczenie
zaświadczenie

sprawozdanie

wniosek IX 2015r.


okres stażu

okres stażu


okres stażu

okres stażu
końcowy okres stażu

V 2018r.

V 2018r.

3. Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju, ocena własnych umiejętności
- Autorefleksja
- Konsultacje z Dyrektorem
- Hospitacje zajęć przez Dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć
- Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym

arkusze hospitacji okres stażu
okres stażu
okres stażu

okres stażu

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- Samokształcenie: studiowanie literatury fachowej, czasopism oraz publikacji
- Udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez specjalistów
- Konsultacje z doradcą metodycznym
- Udział w kursach i warsztatach organizowanych przez PCDZN i inne placówki wspierające nauczycieli
- Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
notatki

notatki, zaświadczenia, materiały z kursów


notatki, zaświadczenia, materiały
okres stażu

okres stażuokres stażu
5. Doskonalenie warsztatu pracy

- Opracowanie scenariuszy na uroczystości przedszkolne
- Realizacja programu własnego
- Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń
- Poznanie nowatorskich metod i technik pracy z dziećmi, wykorzystywanie ich w trakcie zajęć
- Opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych bogacących warsztat pracy
- Opracowanie własnych zestawów zabaw i ćwiczeń
- Gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć scenariusze
program własny
notatki

zaświadczenia, notatki

pomoce

teczka z zestawami ćwiczeń
teczka ze scenariuszami okres stażu
okres stażu


okres stażu

okres stażu

okres stażu
okres stażu
6. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola  Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej:
- plany pracy
- wpisy do dziennika
- prowadzenie i dokumentowanie diagnozy pedagogicznej
- opracowanie indywidualnych program ów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka
- opracowanie sprawozdań, zestawień dokumenty okres stażu
7. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy  Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego W. Sherbone, gimnastyki twórczej R. Labana, opowieści ruchowej J. Thulina, kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, dziecięcej matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, MDS M. Bogdanowicz, edukacji przez ruch D. Dziamskiej oraz nowatorskich technik
scenariusze, plany okres stażu
8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym  Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
- Pedagogizacja rodziców.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
- Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych
- Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
- Włączanie rodziców do organizowania i uczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
protokoły zebrań

informacje

scenariusze
fotografie okres stażu

okres stażu

okres stażu
okres stażu
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym  Nawiązanie i kontynuacja współpracy z instytucjami lokalnymi
- Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów
plany, wpisy w dziennikach, fotografie okres stażu
§8 ust.2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy dydaktyczno - wychowawczej

- Tworzenie środków dydaktycznych z zastosowaniem programów komputerowych (karty pracy, ilustracje, płyty)
- Opracowanie i przygotowanie planów, sprawozdań, scenariuszy zajęć, ogłoszeń
- Redagowanie i drukowanie dyplomów, orderów, zaproszeń
- Opracowanie materiałów wykorzystywanych we współpracy z rodzicami
- Opracowanie prezentacji multimedialnych
dokumenty, ilustracje, karty pracy, materiały, dyplomy
okres stażu

2. Korzystanie z Internetu oraz poczty elektronicznej

- Wykorzystywanie stron internetowych do zbierania informacji niezbędnych do analizy zmian w prawie oświatowym
- Śledzenie portali edukacyjnych
- Zamieszczenie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego
- Publikowanie własnych scenariuszy i opracowań na stronach internetowych o tematyce edukacyjnej
- Uczestnictwo w kursach doskonalących prowadzonych metodą e-learning
- Korzystanie z poczty elektronicznej : komunikowanie się z pracownikami placówki, nauczycielami innych placówek, rodzicami dzieci, organizatorami kursów
notatki

zaświadczenie

zaświadczenia

zaświadczenia

okres stażu

X 2015r.

okres stażu

okres stażu
3. Korzystanie z nośników i urządzeń komputerowych  Wykorzystywanie podczas pracy:
- płyt DVD
- płyt CD
- plików nagranych w formacie MP3
- aparatu cyfrowego
- drukarki nagrania

zdjęcia
wydruki
okres stażu

okres stażu
okres stażu
4. Współtworzenie strony internetowej przedszkola
- Zamieszczanie na stronie zdjęć i opisów dotyczących ważnych wydarzeń z życia grupy i przedszkola publikacje na stronie okres stażu
§8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych
w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1. Prowadzenie zajęć otwartych
- Zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, w tym stażystów i kontraktowych scenariusze okres stażu

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi  Uczestnictwo w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- Współpraca ze wszystkimi nauczycielami przedszkola: wspólne rozwiązywanie problemów, opracowanie dokumentów, wymiana poglądów
- Udostępnianie materiałów ze szkoleń, kursów
- Publikowanie własnych scenariuszy i innych opracowań na portalach internetowych o tematyce edukacyjnej
protokoły, zaświadczenia

zaświadczenia
tekst publikacji. okres stażu

okres stażu

okres stażu
§8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
- Opracowanie i wdrożenie własnego program. Ciekawy przedszkolak. Program stymulowania aktywności poznawczej i rozwoju kompetencji poznawczych poprzez zabawy badawcze.
- Opracowanie i wdrożenie programu własnego będącego odpowiedzią na potrzeby wychowanków i placówki
- Dokonanie ewaluacji wdrożonych programów
programy i dokumentacja z nimi związana
okres stażu

§8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, określanie ich możliwości, rozwijanie zainteresowań dzieci  Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
- Obserwacja dzieci na tle grupy
- Prowadzenie, dokumentowanie i analiza wyników diagnozy pedagogicznej
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
- Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy scenariusze zajęć

karty obserwacji

scenariusze zajęć
okres stażu

okres stażu

okres stażu

2. Praca z dzieckiem wymagającym wsparcia  Organizacja, planowanie i prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem przejawiającym trudności, jak i dzieckiem zdolnym
- Opracowanie indywidualnych programów wspierania rozwoju dziecka
- Systematyczne kontakty ze specjalistami udzielającymi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu (psycholog, logopeda)
dokumentacja

programy
okres stażu


okres stażu
3. Współpraca z instytucjami i placówkami środowiska lokalnego
- Współpraca z Biblioteką Miejską, POK Dom Chemika, MDK, Urzędem Miasta, policją, strażą – wycieczki, udział dzieci w konkursach
- Współpraca z przedszkolami i szkołami na terenie miasta – udział dzieci w przeglądach, konkursach
- Organizowanie spotkań dzieci z ludźmi różnych zawodów wpisy w dziennikach i planach, fotografie, informacje na stronie przedszkola okres stażu
4. Promowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym - Udział dzieci w przeglądach, konkursach organizowanych przez inne placówki i instytucje
- Przygotowanie dzieci do występów z okazji różnych uroczystości, np.: Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, itp.
- Prezentacja programów artystycznych przy okazji różnych świąt i uroczystości
- Przygotowanie przez dzieci upominków dla najbliższych
- Organizowanie wystawy prac plastycznych dyplomy, podziękowania, fotografie, wpisy na stronie internetowej przedszkola, prace dzieci okres stażu
5. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola - Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców oraz uroczystości z ich udziałem
- Zachęcanie do uczestniczenia w akcjach charytatywnych
- Wspieranie rodziców – pedagogizacja
- Wdrażanie rodziców do prac na rzecz placówki scenariusze

ogłoszenia
informacje
okres stażu

okres stażu
okres stażu
6. Uczestniczenie w akcjach ogólnopolskich  Realizacja programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej Czyste powietrze wokół nas
- Realizacja programu czytelniczego Czytające Przedszkola w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom
dokumentacja, wpisy w dzienniku i planach okres stażu
§8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Promowanie placówki w środowisku lokalnym - Udział dzieci w przeglądach, konkursach organizowanych przez inne placówki i instytucje
- Zorganizowanie konkursu plastycznego dla przedszkoli z terenu miasta
dyplomy, podziękowania okres stażu
2. Współorganizowanie i uczestnictwo w akcjach charytatywnych - Zorganizowanie zbiórek w ramach akcji:
- Góra Grosza
- zbieranie korków
- Pełna miska dla schroniska poświadczenia, wpisy na stronie internetowej przedszkola okres stażu
3. Udział w akcjach na rzecz środowiska - Uczestniczenie w akcji Sprzątanie świata – Dzień Ziemi wpisy w dzienniku i na stronie internetowej przedszkola okres stażu
4. Nawiązanie współpracy z instytucjami i placówkami - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:
- sugerowanie rodzicom dzieci z deficytami konsultacji specjalistów, a następnie realizacji wytycznych
- zasięganie porad i wskazówek specjalistów
- uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię
- Urząd Miasta:
- wycieczka do Urzędu Miasta
- wycieczka do Straży Miejskiej, poznanie pracy strażnika miejskiego
- POK Dom Chemika:
- oglądanie wystaw w galerii sztuki
- udział w organizowanych konkursach
- MDK:
- udział w organizowanych zajęciach cyklicznych oraz okazjonalnych
- udział dzieci w organizowanych przeglądach, konkursach
- Teatr Lalki Muchomor:
- zorganizowanie wyjścia na spektakl teatralny
- Komenda Powiatowa Policji:
- spotkanie z policjantem
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
- wycieczka, zapoznanie z pracą strażaka i wykorzystywanym sprzętem
- Szkoła Podstawowa nr 1:
- wycieczka do szkoły
- udział w organizowanych konkursach
- przedszkola:
- zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego
- udział dzieci w przeglądach i konkursach organizowanych przez inne przedszkola
Dokumentacja

wpisy w dzienniku i planach, fotografie

wpisy w dzienniku i planach, fotografie, podziękowania

wpisy w dzienniku i planach, fotografie, podziękowania, dyplomy

wpisy w dzienniku i planach

wpisy w dzienniku i planach

wpisy w dzienniku i planach

wpisy w dzienniku i planach, fotografie, podziękowania, dyplomy

wpisy w dzienniku i planach, fotografie, podziękowania, dyplomy
okres stażu

okres stażu

§8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym  Kontakty indywidualne mające na celu poznanie środowiska dzieci, ich możliwości, sposobów zachowania
- Wspieranie rodziców, pedagogizacja
- Kontakty indywidualne, konsultacje mające na celu ujednolicenie oddziaływań przedszkola i środowiska rodzinnego dokumentacja okres stażu
2. Rozpoznawanie potrzeb dzieci  Obserwacja, zbieranie informacji, analiza wyników karty obserwacji, zestawienia, analizy okres stażu
3. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczo – dydaktycznych dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem kompetencji, materiałów dydaktycznych oraz procedur obowiązujących w prawie oświatowym  Studium przypadku – opis i analiza dwóch problemów wychowawczych lub edukacyjnych:
- identyfikacja problemu
- geneza i dynamika zjawiska
- znaczenie problemu
- prognoza
- propozycje rozwiązania
- wdrażanie oddziaływań
- efekty oddziaływań opis i analiza przypadku okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.