X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29856
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Justyna Kwiatkowska
nauczyciel kontraktowy edukacji wczesnoszkolnej
Placówka oświatowa:
Przedszkole 84 w Gdańsku
Dyrektor placówki oświatowej:
mgr Grażyna Musielak
Okres stażu:
2 lata 9 miesięcy (01.09.2015 – 31.05.2018 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
mgr Karolina Sokołowska
Opracowany na podstawie:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
I. §7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Lp.
Zadania
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
1.
Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej
Zgodnie z terminarzem
Lista obecności
2.
Uczestniczenie w pracach zespołu samokształceniowego
Zgodnie z terminarzem
Opinia lidera zespołu, lista obecności
3.
Praca w zespole ds. opracowania ankiet i ewaluacji.
Rok szkolnym 2015/2016
Dokumentacja
4.
Tworzenie kroniki przedszkolnej, dokumentacja zdjęciowa.
Rok szkolny 2015/2016
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia.

II. § 7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Lp.
Zadania
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
1.
Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (w warsztatach szkoleniowych, kursach, konferencjach metodycznych, radach szkoleniowych, seminariach).
Okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia, materiały szkoleniowe
2.
Tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez gromadzenie dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych, śledzenie stron internetowych
Okres stażu
Materiały, pomoce, notatki, zdjęcia
3.
Organizacja i współorganizacja zajęć otwartych
Okres stażu
Potwierdzenia, scenariusze
4.
Przeprowadzenie rady szkoleniowej nt. ”Żyj w zgodzie z przyrodą”

kwiecień 2016
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze.

II. § 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Lp.
Zadania
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
1.
Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).,
Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.IX.1991r. (z późniejszymi zmianami),
Karta nauczyciela

Okres stażu
Własne notatki
2.
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa
Systematycznie
Własne notatki
3.
Zapoznanie się z :
Podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Regulaminem Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej.
Statutem Przedszkola.
Planem rozwoju przedszkola.
Okres stażu
Notatki
4.
Współpraca z opiekunem stażu.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Zawarcie kontraktu.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Systematycznie
Wrzesień 2015
Wniosek o rozpoczęcie stażu, kontrakt, plan rozwoju zawodowego, grafik spotkań


II. § 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp.
Zadania
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
1.
Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Okres stażu
Scenariusze zajęć, notatki
2.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela.
Okres stażu
Opinia opiekuna stażu i dyrektora przedszkola
3.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- analiza mocnych i słabych stron przeprowadzonych zajęć
Okres stażu
Scenariusz zajęć, sprawozdania
4.
Opracowanie miesięcznych planów, dydaktyczno-wychowawczych, scenariuszy zajęć.
Okres stażu
Plany miesięczne, scenariusze
5.
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
2 razy w roku
Karty obserwacji dzieci, semestralne sprawozdanie z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
III. § 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Lp.
Zadania
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
1.
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola - nawiązanie współpracy z biblioteką, szkołą podstawową, strażą pożarną i policją, strażą miejską.
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku zajęć, własne notatki, zdjęcia
2.
Organizowanie i przygotowywanie uroczystości przedszkolnych
Według kalendarza uroczystości przedszkolnych
Scenariusze, sprawozdania, zdjęcia
3.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Okres stażu
Kwestionariusz wywiadu z rodzicami, protokoły spotkań, listy obecności, notatki.
4.
Współorganizacja wewnątrz przedszkolnych konkursów plastycznych z włączeniem rodziców.
„Kartka choinką pachnąca” – konkurs plastyczny na ekologiczną kartkę świąteczną – konkurs dla dzieci i rodziców


Okres stażu.

Grudzień 2016
Regulaminy konkursów, zdjęcia.
5.
Organizowanie różnorodnych konkursów przedszkolnych.
„Kolorowe emocje” – międzyprzedszkolny konkurs muzyczno-plastyczny
„Dzieci odkrywają uczucia w poezji” – międzyprzedszkolny konkurs recytatorski
Okres stażu.
październik 2015
styczeń/luty 2015
Regulaminy konkursów, dyplomy, podziękowania, protokoły.

6.
Przygotowywanie dzieci do konkursów, przedstawień, festiwali.


Okres stażu

Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia dyrektora.
7.
Uczestnictwo i współorganizacja uroczystości przedszkolnych:
- Festyn jesienny,
- Wieczór Wigilijny,
- Święto Babci i Dziadka,
- Święto Mamy i Taty,
- Powitanie wiosny
- Pożegnanie starszaków.
Okres stażu
Scenariusze, zdjęcia
8.
Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi (np. z pracownikiem Policji, lekarzem, pielęgniarką, weterynarzem, przedstawicielami zawodów związanych z regionem )
Okres stażu
Wpisy do dziennika
9.
Organizowanie wycieczek przedszkolnych w obrębie miasta: park, las, łąka, sklep, biblioteka, Park Naukowo-Technologiczny, poczta, apteka.
Okres stażu
Karta wycieczki, zdjęcia
10.
Organizacja wycieczek autokarowych poza miasto.


Okres stażu
Karta wycieczki, zdjęcia

VI. § 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.
Zadania
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
1.
Komputerowe tworzenie dokumentacji z okresu stażu
Okres stażu
Teczka stażysty
2.
Opracowywanie dokumentów, scenariuszy zajęć, arkuszy obserwacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
Systematycznie
Opracowane materiały, scenariusze zajęć, arkusze obserwacji, plany miesięczne
3.
Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki.
Okres stażu
Adresy stron, notatki
4.
Umieszczenie planu rozwoju na jednym z portali internetowych

1.10.2015
Potwierdzenie
5.
Stały kontakt e-mail z rodzicami wychowanków
Okres stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu
6.
Komputerowe opracowanie dyplomów okolicznościowych
Okres stażu
Dyplomy
VII. § 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

Lp.
Zadania
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
1.
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego
Systematycznie
Własne notatki, potwierdzenia
2.
Zapoznanie się z najnowszą literaturą z psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Okres stażu
Wykaz książek, artykułów, czasopism
3.
Współpraca z psychologiem i logopedą.
Na bieżąco wg potrzeb

Notatki, potwierdzenia,
4.
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku
5.
Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej
Systematycznie
Własne notatki
6.
Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę przedszkola, takimi jak: MOPS, Poradnia Pedagogiczno– Psychologiczna, Policja.
Na bieżąco

Potwierdzenia dyrektora, wpisy w dzienniku
VIII. § 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp.
Zadania
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
1.
Pogłębianie znajomości przepisów dot. Systemu oświaty:
- Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r z późn. Zm.
- Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
- Rozporządzenie MEN z dn. 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
- Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ze zmianami z dn. 9 lutego 2007r.
2. Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
3.Ustawa z dnia 26.01. 1982 r.- Karta Nauczyciela
4. Rozporządzenie MEN z dnia 18 lutego 2000r.-o zmianie Karty Nauczyciela
5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
6. Rozporządzenie MEN z 17 sierpnia 1992r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i placówkach publicznych.

Okres stażu
Własne notatki

Opracowała: mgr Justyna Kwiatkowska

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
Miejscowość Podpis i pieczęć dyrektora placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.