X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29823
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO - MAGDALENY GNIEWOWSKIEJ, UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Magdalena Gniewowska
Miejsce zatrudnienia:Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Poznaniu
Czas trwania stażu: 1 IX 2013 - 31 V 2016
Posiadane kwalifikacje: Magister Sztuki, Dyplom Akademii Muzycznej im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu - Wydział Instrumentalny w zakresie Pedagogiki Instrumentalnej - Fortepian
Nauczany przedmiot: Fortepian
Cele:
-Pogłębienie wiadomości i umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej
-Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły
-Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
-Osobisty rozwój
-Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Czynności organizacyjne
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego:
-analiza aktów prawnych, opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2013
Zestawienie dokumentów, poprawnie sformułowany wniosek i plan rozwoju zawodowego

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
-opracowanie zgromadzonej dokumentacji, dyplomów, programów, planów oraz innych dokumentów - okres stażu, świadectwa, dyplomy, plany, scenariusze, programy

3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego:
-opracowanie zgromadzonej dokumentacji, analiza osiągniętych wyników, sformułowanie wniosków - Czerwiec 2016, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

4.Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne;
-prawidłowe sformułowanie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne -
Czerwiec 2016, wniosek

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej funkcji i wynikających z nich zadań:
-uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, protokołowanie obrad -okres stażu, protokoły Rad Pedagogicznych
-współpraca z gronem pedagogicznym - okres stażu, opis i analiza
-uczestniczenie w zebraniach sekcji pianistycznej, współtworzenie rocznego planu pracy -okres stażu, opis i analiza
-udział w komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych -okres stażu, protokoły egzaminacyjne, opis i analiza
-współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami innych instrumentów, praca jako akompaniator, praca w zespołach kameralnych -okres stażu, opis i analiza
-współpraca z rodzicami uczniów -okres stażu, opis i analiza
-udział w projekcie ewaluacji pracy szkoły - XII 2014, dokumentacja szkolna

2. Doskonalenie warsztatu pracy:
-udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych, seminariach -okres stażu, zaświadczenia, opis i analiza
-obserwacje lekcji pedagogów -okres stażu, opis i analiza
-korzystanie z literatury psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej, zastosowanie wiedzy podczas zajęć z uczniami -okres stażu, opis i analiza
-opracowanie i zapoznanie uczniów z metodami efektywnej pracy w domu -X 2013, "Dekalog pianisty"
-kompletowanie biblioteki szkolnej dla pianistów -okres stażu, opis i analiza

3. Doskonalenie własnych umiejętności
-uczestniczenie w kursie językowym - 2013-2014, Certyfikat

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Doskonalenie umiejętności stosowania techniki komputerowej i informacyjnej:
- doskonalenie umiejętności obsługi Dziennika Elektronicznego -okres stażu, opis i analiza
-obsługa programu pisania nut -okres stażu, opis i analiza
-opracowanie pomocy dydaktycznych, plansz, programów, scenariuszy przy pomocy komputera -okres stażu, programy, scenariusze, plansze
-korzystanie z zasobów sieci Internet, programów edukacyjnych, bibliotek i portali pomagających w pracy dydaktycznej, okres stażu, opis i analiza
-przygotowanie prezentacji multimedialnej -III 2016, broszura, opis i analiza
-wdrażanie uczniów do korzystania ze źródeł informacji -okres stażu, opis i analiza
-udział w kursie Online -XI 2015, zaświadczenie

2. Korzystanie z komunikacji internetowej:
-kontakt z rodzicami uczniów -okres stażu, opis i analiza
-komunikowanie się z nauczycielami innych szkół muzycznych na terenie kraju -okres stażu, opis i analiza

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Prowadzenie zajęć otwartych:
-prowadzenie otwartych zajęć „codziennych” oraz prób przed występem -okres stażu, opis i analiza
-dzielenie się doświadczeniem, udzielanie porad młodszym stażem nauczycielom, prowadzenie ćwiczeń praktycznych -okres stażu, opis i analiza
-prowadzenie scenariuszy zajęć, udostępnianie materiałów -okres stażu, opis i analiza

2. Pełnienie obowiązków opiekuna stażu:
-pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego nauczycieli odbywających staż, udostępnianie materiałów -okres stażu, dokumentacja szkolna

3. Pomoc młodszym stażem nauczycielom:
-pomoc w przygotowaniu indywidualnych planów pracy z dzieckiem -okres stażu, opis i analiza
-pomoc w obsłudze Dziennika Elektronicznego oraz protokołowaniu Rad Pedagogicznych -okres stażu, opis i analiza
-współpraca z nauczycielami innych instrumentów podczas pracy akompaniatora –wymiana doświadczeń, udzielanie rad i wskazówek -okres stażu, opis i analiza

4. Wygłoszenie prelekcji dla nauczycieli:
- zapoznanie nauczycieli z metodami efektywnej pracy ucznia w domu, udostępnienie materiałów, publikacja na stronie internetowej szkoły i portalu internetowym -V 2015, notatki, "Dekalog pianisty", publikacja na stronie internetowej szkoły, zaświadczenie o publikacji na portalu internetowym

5. Publikacja Programu Nauczania i Planu Rozwoju Zawodowego na portalu internetowym:
-opublikowanie Programu Nauczania dla Przedmiotu Fortepian Dodatkowy, Planu Rozwoju Zawodowego na portalu internetowym -X 2015 i I 2016, zaświadczenia o publikacjach

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.Opracowanie i wdrożenie Programu Nauczania -IX 2015, Program Nauczania:
-opracowanie i wdrożenie Programu Nauczania dla przedmiotu Fortepian Dodatkowy w KOSM -X 2015, opis i analiza

2. Zapoznanie nauczycieli z Programem:
-przedstawienie Programu Nauczania nauczycielom na zebraniu sekcji pianistycznej -X 2015, opis i analiza
-udostępnienie programu na stronie internetowej szkoły -X 2015, Dokumentacja szkolna

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.Koncerty i konkursy:
-przygotowanie uczniów do udziału w koncertach dla innych szkół i przedszkoli -okres stażu, programy koncertów
-przygotowanie uczniów do konkursów reprezentujących szkołę -okres stażu, programy
-udział w konkursach pozaszkolnych w roli akompaniator - okres stażu, programy, opis i analiza

2.Uaktywnienie uczniów poprzez czynny udział w przygotowaniu do występów:
- przygotowanie pianistów do występów -okres stażu, programy
-wspólny wystrój sali -okres stażu, opis i analiza
-przygotowanie uczniów do roli konferansjerów - okres stażu, programy, scenariusze

3.Współpraca z wychowawcami klas:
-udział w wycieczkach szkolnych -VI 2014, VI 2015 dokumentacja szkolna
-udział w nocowankach - okres stażu, opis i analiza
-udział w akcji „Przegoń nauczyciela” -X 2014, opis i analiza

4.Prowadzenie zajęć dla kandydatów do szkoły:
-prowadzenie zajęć przygotowujących kandydatów do kl.I KOSM -V 2014, dokumentacja szkolna

5.Prelekcja dla rodziców na temat efektywnej pracy dziecka w domu przy instrumencie:
-wygłoszenie prelekcji podczas zebrania rodziców na temat efektywnej pracy dziecka w domu- III 2016, dokumentacja szkolna, opis i analiza
-publikacja zagadnienia na portalu internetowym -XI 2015, zaświadczenie o publikacji

6.Zorganizowanie wyjścia na koncert do AM:
-organizacja wyjścia z uczniami na koncert do Akademii Muzycznej V 2016, opis i analiza

7.Pogadanka dla dzieci „Z tremą za pan brat”:
-przeprowadzenie pogadanki dla dzieci pozwalającej oswoić się z tremą przed występem -V 2016, opis i analiza


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.Prezentowanie szkoły na zewnątrz:
-organizowanie koncertów dla mieszkańców Poznania - okres stażu, programy wystepów

2.Współpraca z psychologiem szkolnym:
-wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych - okres stażu, opis i analiza

3.Współpraca z PCHK:
-praca w roli akompaniatora, przygotowanie i wspólne koncerty - okres stażu, programy występów

4.Współpraca z innymi szkołami:
-wspólne organizowanie koncertów z nauczycielami innych szkół muzycznych, wymiana poglądów, wskazówek - okres stażu, programy, opis i analiza

5. Praca z uczniem chorym na autyzm:
-praca w roli akompaniatora, wspólne zajęcia i próby przed występem - od I 2016, opis i analiza
-wspólne występy II 2016, programy

6.Udział w pracach Jury:
-udział w pracach Jury podczas XI Muzycznych Spotkań Najmłodszych Pianistów -XII 2014, podziękowanie

7.Współpraca z Gimnazjum Katedralnym:
-prowadzenie lekcji gry na fortepianie -okres stażu, dokumentacja GIK
-organizacja koncertów -okres stażu, programy
-praca w roli akompaniatora -okres stażu, programy
-udział w komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej –przyjęcie uczniów do GIK -V 2014, dokumentacja GIK
-opracowanie i zaznajomienie nauczycieli z Programem Nauczania dla Pianistów GIK -X 2013, Program Nauczania
-udział w zespole nadzorującym egzamin gimnazjalny kl.III - IV 2015, dokumentacja GIK

8.Współpraca z Fundacją Krąg Przyjaciół Poznańskiego Chóru Katedralnego:
-prowadzenie lekcji gry na fortepianie -okres stażu, umowa z fundacją

9.Współpraca z Fundacją Artystyczno-Edukacyjną Puenta:
-udział w organizacji uroczystości i koncertów, przygotowanie uczniów -okres stażu, programy koncertów

10.Współpraca ze Szpitalem Onkologicznym i Domem Opieki Społecznej w Poznaniu:
-organizowanie koncertów na różne okazje, przygotowanie uczniów i wspólne wystepy - okres stażu, programy, podziękowania

11.Współpraca z Fundacją Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki w Poznaniu:
-wspólne organizowanie koncertów na różne okazje od XII 2015, programy występów

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z pracą w szkole.
Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
- zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych,
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
- podsumowanie i wnioski - okres stażu, opis przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.