X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29781
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Justyna Cieplińska
Nazwa i adres placówki: Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej; ul.Grunwaldzka 6, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Czas trwania stażu: 01.09.2015 – 31.05.2016
Posiadane kwalifikacje: studia licencjackie – wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego

Plan opracowany na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.(Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013r., poz. 393).

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki,
b. samokształcenie,
c. szkolenia, warsztaty zewnętrzne.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.


§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

Zadania:
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego

Formy realizacji:
- analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej,
- gromadzenie informacji z internetu i prasy poświęconej oświacie;

Sposób dokumentacji:
- krótkie notatki z analizy przepisów,
- skonstruowanie planu rozwoju zawodowego;

Termin realizacji:
Wrzesień 2015

Zadania:
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu

Formy realizacji:
- bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego,
- określenie formy współpracy, umowa pisemna,
- ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych;

Sposób dokumentacji:
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego,
- scenariusze, konspekty zajęć
i potwierdzenie opiekuna stażu;

Osoby współpracujące:
Opiekun stażu

Termin realizacji:
wrzesień 2015
i na bieżąco przez okres stażu

Zadania:
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola

Formy realizacji:
- analiza dokumentacji przedszkola:
* Statut Przedszkola,
* Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- prowadzenie dzienników i konstruowanie scenariuszy,
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych,
- zapoznanie z procedurami obowiązującymi w przedszkolu;

Sposób dokumentacji:
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu,
- protokół z Rady Pedagogicznej,
- zapisy w dzienniku,
- konspekty i scenariusze;

Osoby współpracujące"
Pracownicy przedszkola

Termin realizacji:
Od września do maja

Zadania:
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Formy realizacji:
- zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce
(celami, formami i metodami pracy, efektami pracy);

Sposób dokumentacji:
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu;

Osoby współpracujące:
Wszyscy nauczyciele

Termin realizacji:
Wrzesień 2015

Zadania:
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego
i higienicznego przebywania
i pracy na terenie przedszkola

Formy realizacji:
- analiza regulaminu BHP i regulaminu przeciw pożarowego;

Sposób dokumentacji:
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu;

Osoby współpracujące:
Dyrektor

Termin realizacji:
Wrzesień 2015

Zadania:
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej
w przedszkolu dokumentacji

Formy realizacji:
- zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- opracowywanie planów miesięcznych,
- wpisy do dziennika zajęć,
- opracowywanie konspektów zajęć,
- protokołowanie posiedzenia rady pedagogicznej,
- zapoznanie się z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu;

Sposób dokumentacji:
- prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów, planów miesięcznych, protokołów;

Osoby współpracujące"
Wszyscy nauczyciele

Termin realizacji:
Okres stażu

Zadania:
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

Formy realizacji:
- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego;

Sposób dokumentacji:
- zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.;

Termin realizacji:
Okres stażu

Zadania:
Przygotowanie projektu sprawozdania

Formy realizacji:
- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju;

Sposób dokumentacji:
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;

Osoby współpracujące:
Opiekun stażu

Termin realizacji:
Czerwiec 2016

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

Zadania:
Poznanie zasad konstruowania planów pracy

Formy realizacji:
- opracowywanie planów miesięcznych
z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej
w Programie Wychowania przedszkolnego
i w rocznym planie pracy przedszkola;

Sposób dokumentacji:
- plan pracy zatwierdzony do realizacji;

Termin realizacji:
Okres stażu

Zadania:
Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć

Formy realizacji:
- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu;

Sposób dokumentacji:
- zgromadzone scenariusze;

Osoby współpracujące:
Opiekun stażu

Termin realizacji:
Wrzesień 2015- maj 2016

Zadania:
Prowadzenie zajęć z języka angielskiego

Formy realizacji:
- systematyczne prowadzenie zajęć z języka angielskiego;

Sposób dokumentacji:
- potwierdzenie dyrektora,
- zdjęcia z zajęć;

Termin realizacji:
Na bieżąco przez okres stażu

Zadania:
Organizacja konkursów plastycznych lub innych związanych z językiem angielskim

Formy realizacji:
- zdobycie doświadczeń w organizowaniu konkursów,
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami;

Sposób dokumentacji:
- potwierdzenie dyrektora;
- zdjęcia;

Zadania:
Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego

Formy realizacji:
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach;

Sposób dokumentacji:
- zaświadczenia o ukończonych kursach;

Termin realizacji:
Okres stażu

Zadania:
Współpraca z nauczycielami przedszkola w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

Formy realizacji:
- rozmowa z nauczycielami i pozyskiwanie wiedzy dotyczącej trudności wychowawczych występujących wśród dzieci;

Sposób dokumentacji:
- oświadczenie od nauczycieli o współpracy;

Termin realizacji:
Na bieżąco przez okres stażu

Zadania:
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

Formy realizacji:
- tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, sprawozdania, ogłoszenia,
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci.
- przygotowywanie materiałów na spotkania
z rodzicami, scenariusze zająć otwartych i imprez okolicznościowych,
- wykonywanie dyplomów dla dzieci
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego,
- opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem,
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adres e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji,
i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków,
- studiowanie czasopism nauczycielskich np. „Bliżej Przedszkola” i literatury fachowej
– rozmowy i dyskusje z nauczycielami;

Sposób dokumentacji:
- publikacje w Internecie,
- scenariusze zajęć,
- pomoce dydaktyczne,
- zeszyt notatek z artykułów i recenzje publikacji fachowych;

Termin realizacji:
Cały rok

Zadania:
Poszerzanie wiedzy
w zakresie nowoczesnych metod wychowania, przeprowadzenie szkolenia

Formy realizacji:
- czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych,
- prowadzenie WDN-u;

Sposób dokumentacji:
- recenzje przeczytanych książek, artykułów;

Termin realizacji:
Cały rok

Zadania:
Uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia

Formy realizacji:
- uczestniczenie w radach szkoleniowych;

Sposób dokumentacji:
- potwierdzenie udziału;

Termin realizacji:
Okres stażu

Zadania:
Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami

Formy realizacji:
- publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie;

Sposób dokumentacji:
- portale internetowe,
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola;

Termin realizacji:
Na bieżąco przez okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

Zadania:
Współpraca z rodzicami

Formy realizacji:
- rozmowy z rodzicami,
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka,
- spotkania z rodzicami i zajęcia otwarte,
- spotkania okolicznościowe;

Sposób dokumentacji:
- zdjęcia;

Termin realizacji:
Od września do maja

Zadania:
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci

Formy realizacji:
- stała obserwacja dziecka,
- rozmowy indywidualne z dzieckiem,
- współpraca z rodziną,
- zachęcanie rodziców do brania udziału w konkursach przedszkolnych,
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka;

Sposób dokumentacji:
- notatki,
- arkusze obserwacji,
- zaświadczenia;

Termin realizacji:
Okres stażu

Zadania:
Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych i szkolnych zamkniętych i otwartych

Formy realizacji:
- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu i szkole,
- udział w wycieczkach przedszkolnych,
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów;

Sposób dokumentacji:
- potwierdzenie nauczyciela współpracującego,
- zdjęcia;

Osoby współpracujące:
Wszyscy nauczyciele

Termin realizacji:
Okres stażu

Zadania:
Poznanie instytucji zajmujących się pomocą w sprawach wychowawczych.

Formy realizacji:
- poszukiwania własne,
- informacje od innych nauczycieli;

Sposób dokumentacji:
- spis niezbędnych telefonów kontaktowych instytucji wspomagających proces wychowawczy;

Termin realizacji:
Okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

ZADANIA
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora

Formy realizacji:
- przygotowanie scenariuszy zajęć,
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu,
- omówienie zajęć;

Sposób dokumentacji:
- scenariusze zajęć,
- skoroszyt,
- arkusz obserwacji zajęć;

Osoby współpracujące:
Opiekun stażu

Termin realizacji:
Okres stażu/ 1 raz w miesiącu

Zadania:
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli

Formy realizacji:
- obecność i obserwacja na zajęciu,
- omówienie zajęcia;

Sposób dokumentacji:
- notatki własne – skoroszyt z zajęć,
- scenariusz zajęć,
- wnioski z obserwacji,
- arkusz obserwacji zajęć;

Osoby współpracujące:
Opiekun stażu lub inni nauczyciele

Termin realizacji:
Okres stażu/ 1 raz w miesiącu


..........................
podpis nauczyciela stażysty

...........................
pieczątka i podpis
dyrektora placówki
.........................
miejscowość i data
podpis opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.