X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29689
Przesłano:

Wycieczka do Warszawy - harmonogram, regulamin, zobowiązania

WYCIECZKA DO WARSZAWY
DLA UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOLEŚCINIE
Termin: 01 – 02.06.2015 r.
Program:
Przejazd busem z Panem Samborskim. (Cena, obejmuje dojazd, przejazd
do wybranych miejsc, pobyt, 1x śniadanie, 2x obiadokolacja, bilety wstępów – ok. 80 zł.)

I dzień – 01 czerwca (przyrody, historii i społeczeństwa, języka polskiego, muzyki, w-f)
- Wyjazd sprzed budynku szkoły o godzinie 5.15;
- przyjazd do Warszawy ok. 10.30;
- wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego – godz.11.15 – 18zł.
- Pałac Kultury – 10 zł.,
- zakwaterowanie w hostelu „EL Hostel W-wa, ul. Smocza 1” – ok. 15.00;
- obiadokolacja ok.16.00;
- zwiedzanie miasta ( rozłożone na 2 dni): Plac Zamkowy, Zamek Królewski (z zewnątrz), Kolumna Zygmunta, rynek Starego Miasta, skarpa Wiślana, Barbakan, Krakowskie przedmieście, Pałac Prezydenta ( z zewnątrz), Łazienki, Grób nieznanego Żołnierza – Ogród Saski ( w tym spacer, lody);
- przejazd na Stadion Narodowy – Trasa ekskluzywna, godz. 19.15 - 15zł.
- wieczorny spacer po Warszawie;
- powrót do hostelu w późnych godzinach wieczornych
-
II dzień – 02 czerwca(przyrody, j. polskiego, historii i społeczeństwa)
- śniadanie i wykwaterowanie – ok. godz.9.30;
- zwiedzanie telewizji – J. P. Woronicz 17– 17 zł.(jeśli rezerwacja dojdzie do skutku)
- przejazd Centrum Nauki Kopernik + Planetarium „Na skrzydłach marzeń”–
godz. 14.00 - 16zł. + 16 zł. = 32 zł.
- kolejny etap zwiedzania Warszawy ( wizyta w miejscach, które były
zaplanowane na dzień pierwszy, a potem drugi);
- obiadokolacja;
- powrót do domu w godzinach nocnych – odbiór dzieci przed budynkiem szkoły w Boleścinie – o północy (dokładna godzina będzie podana w formie
telefonicznej, w drodze powrotnej)
.........................

........................................
/ pieczęć placówki /


KARTA WYCIECZKI

Cel i założenia programowe wycieczki:
• zapoznanie z zabytkami Warszawy: Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta, Pałac Prezydencki, Barbakan, Łazienki, Grób Nieznanego Żołnierza, rynek Starego Miasta;
• kształcenie zainteresowań historią: okres średniowiecza, panowanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, historia TV;
• poznanie piękna stolicy Polski: kształcenie wrażliwości zwiedzających na potrzebę ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego;
• wykształcenie szacunku dla zabytków historycznych i przyrodniczych poprzez bezpośredni kontakt z nimi;
• kształtowanie poczucia przynależności i więzi do określonego miejsca na Ziemi;
• zwiedzenie TVP na Woronicza;
• poznanie tajników nauk ścisłych – Centrum Nauki Kopernik;
• zwiedzenie nowoczesnego stadionu narodowego;
• integracja przy wspólnym spędzaniu czasu.

Trasa wycieczki: Boleścin – Warszawa - Boleścin
Termin: 01 – 02 czerwca 2015 r.; ilość dni - 2
Liczba uczestników: 20
Kierownik wycieczki (imię i nazwisko) - Anna Leszczyńska - Janik
Liczba opiekunów wycieczki: 2
Środek lokomocji: bus – biuro transportowe Mirosław Samborski
Oświadczenie
W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonych mej opiece dzieci na czas trwania wycieczki zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki: Kierownik wycieczki/imprezy:
imię i nazwisko (podpis) Anna Leszczyńska - Janik
- ....................... (podpis) - ...............................
- ..................................
Adnotacja organu prowadzącego
lub sprawującego nadzór pedagogiczny:
Zatwierdzam:

........................................
Pieczęć i podpis dyrektora placówki

........................................

Zgoda na wycieczkę

Wyrażam zgodę na udział syna / córki ........................................
w wycieczce szkolnej do Warszawy w dniach 01 - 02 czerwca 2015 r.
• Informuję, iż zapoznałem /am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.
• Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające
z nieprzestrzegania regulaminu wycieczek spowodowane przez moje dziecko.
• W razie wypadku i choroby oraz innego niebezpieczeństwa zagrażającego zdrowiu lub życiu mojego dziecka podczas wycieczki wyrażam zgodę
na przeprowadzenie wszelkich zabiegów i udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej kierownikowi wycieczki bądź opiekunom , a w razie potrzeby wyrażam zgodę na leczenie ambulatoryjne.
• Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka
( choroby na jakie cierpi dziecko, jakie bierze leki, alergie i uczulenia )
........................................

........................................ ........................................
data czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

PODAJĘ NR TELEFONU DO KONTAKTU:........................................
........................................
.
Obowiązki uczestników wycieczki

1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:
a) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,
b) poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,
c) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,
d) w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,
e) w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno,
f) nie zaśmiecać pojazdu,
g) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,
h) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,
i) dbać o higienę i schludny wygląd,
j) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury.

........................................
data i czytelny podpis uczestnika
........................................
REGULAMIN DWUDNIOWEJ WYCIECZKI DO KRAKOWA
W DNIACH 01 -02 CZERWCA 2015 R.

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób.

Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.
3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
6. Uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie.
7. Dbać o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własności współuczestników wyjazdu.
8. Informować kierownika wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych szkodach lub innych problemach związanych z wycieczką.
9. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
10. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
11. Przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscach noclegowych, w czasie jazdy busem oraz podczas zwiedzania.
12. Podczas wycieczki nie wolno palić papierosów, pić alkoholu i napojów energetyzujących.
13. Mieć przy sobie legitymację szkolną.
14. Poinformować kierownika lub opiekunów wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i stosowanych lekach.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

Zapoznałem/łam się z regulaminem wycieczki
........................................
data i czytelny podpis uczestnika

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczek spowodowane przez moje dziecko.
........................................
data i czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.