X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29533
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Olga Ospałek
Przedszkole nr 66
Poznań

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2015r.
Data zakończenia stażu: 31 maj 2018r.

zadania
sposoby i formy realizacji sposób dokumentowania termin
§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Poznanie procedury awansu zawodowego • analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego,
• udział w kursach i warsztatach metodycznych o tematyce awansu zawodowego nauczycieli znajomość przepisów

zaświadczenia sierpień 2015

okres stażu
Opracowanie własnego planu rozwoju • tworzenie planu rozwoju zawodowego prawidłowo sformułowany plan rozwoju wrzesień 2015
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju • opracowanie materiałów ukazujących realizację zadań teczka okres stażu
Przygotowanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego • udział w odpowiednim szkoleniu sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego maj 2015
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego • napisanie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,
• zaprowadzenie wymaganej dokumentacji wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego czerwiec 2015
Doskonalenie własnego warsztatu pracy • udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,
• systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną, wymiana doświadczeń i refleksji z innymi nauczycielami
Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
Opracowanie różnorodnych dokumentów z wykorzystaniem techniki komputerowej • opracowanie scenariuszy zajęć, programów, planów miesięcznych,
• opracowanie materiałów dla rodziców,
• opracowanie pomocy dydaktycznych,
• przygotowywanie dokumentów materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej okres stażu
Współtworzenie strony internetowej przedszkola • opracowanie materiałów do strony internetowej przedszkola, uaktualnianie i zamieszczanie publikacji na stronie przedszkola strona internetowa przedszkola okres stażu
Wykorzystanie technologii komputerowej w codziennej pracy • korzystanie zasobów sieci internetowej,
• korzystanie z poczty elektronicznej okres stażu
Publikacje na stronie internetowej • opublikowanie Planu Rozwoju na stronie internetowej (www.literka.pl)
potwierdzenie październik 2015
§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych • aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazanie uwag i materiałów szkoleniowych z odbytych szkoleń protokoły okres stażu
Zapoznanie innych nauczycieli z placówki z metodą „Edukacji przez ruch” D. Dziamskiej • prowadzenie zajęć otwartych,
• udostępnianie scenariuszy zajęć,
• dzielenie się wiedzą scenariusze zajęć
Szkolenie nauczycieli w zakresie stosowania metody kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” D .Dziamskiej • prowadzenie szkoleń, warsztatów dla innych nauczycieli,
• wdrażanie metody do stosowania w bezpośredniej pracy z dziećmi przez wszystkich nauczycieli z placówki plan spotkań, scenariusze, protokoły okres stażu
Współpraca z innymi nauczycielami • dzielenie się wiedzą zdobyta na różnych formach doskonalenia zawodowego. Gromadzenie artykułów i konspektów,
• współorganizowanie imprez okolicznościowych na terenie placówki według kalendarza imprez,
• prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli; opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć,
• obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli - dzielenie się doświadczeniem. scenariusze zajęć, imprez okres stażu
Współpraca z rodzicami • prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców - wygłaszanie referatów, zapraszanie specjalistów na spotkanie z rodzicami.
• systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców plan spotkań, protokoły z zebrań wg potrzeb
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu autorskiego w zakresie kształcenia „Edukacji przez ruch” • zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu,
• opracowanie i realizacja programu program 2017
Działalność „Kółka plastycznego” • prowadzenia poza godzinami zajęć plastycznych z dziećmi,
• wystawianie prac, dekoracji, rekwizytów do przedstawień dokumentacja, prace dzieci 2017
§8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych • udział w kursie trenerskim systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej,
• uzyskanie świadectwa trenera kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch”,
• podjęcie się dodatkowej praktyki trenerskiej w celu uzyskania uprawnień trenera – wykładowcy, Świadectwo ukończenia kursu i praktyki rok szkolny 2015/2016
2016/2017
Wykorzystywanie zdobytych umiejętności i kwalifikacji • wprowadzanie metody „Edukacja przez ruch” do metod pracy przedszkola
• prowadzenie zajęć edukacyjnych daną metodą
• przeszkolenie kadry pedagogicznej scenariusze zajęć okres stażu
Aktywne wspieranie dzieci w konkursach i olimpiadach organizowanych w naszym mieście • przygotowanie dzieci do konkursów plastycznych i innych,
• organizowanie konkursów między przedszkolnych okres stażu
§8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami)
Współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi pracę przedszkola
• współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną – udział w grupach wsparcia, spotkania, rozmowy z psychologiem, pedagogiem, zapraszanie specjalistów w ramach pedagogizacji rodziców, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
• współpraca z Szkołą Podstawową nr 38 – wizyty na lekcjach w szkole,
• podjęcie współpracy ze Szkołą Muzyczną –wizyty uczniów z koncertami, występy z różnych okazji,
• współpraca z Biblioteką Raczyński Oddział dla Dzieci
• podjęcie współpracy z logopedą przedszkolnym,
• współpraca z Nadleśnictwem Pniewy – organizowanie wycieczek, warsztatów, zapraszanie leśników do przedszkola,
• współpraca z Ogrodem Botanicznym – wizyty w ogrodzie na warsztatach edukacyjnych,
• współpraca z Muzeum Narodowym – wizyty na warsztatach edukacyjnych
scenariusze zajęć, imprez okres stażu
Aktywna działalność w ramach Zespołu ds. kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym i Radą Rodziców • organizowanie przedstawień, teatrzyków, koncertów na terenie przedszkola,
• organizowanie wyjść do teatrów i innych instytucji kulturalnych,
• udział w spotkaniach rady Rodziców w celu ustalenia wspólnych działań na rzecz przedszkola,
• współpraca z radą Rodziców w ramach organizowania konkursów, imprez przedszkolnych, doposażania sali gimnastycznej, organizowania kiermaszy (książek, świąteczny) Scenariusze spotkań, dokumentacja pracy zespołu, protokoły Okres stażu
§8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych • Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. opis przypadków, okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.