X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29376
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela
odbywającego staż: mgrBeata Barańczak
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Specjalnych
im. Janusza Korczaka
Adres szkoły: ul. Kościuszki 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Staż pracy: 19 lat
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Długość stażu: 2 lata 9 miesięcy

Podstawa prawna opracowania planu rozwoju zawodowego:

§ 8 ust. 2 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
z dnia 1 marca 2013 roku.(Dz.U.Nr 2013 poz. 393)

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia:

§ 8 ust. 2

pkt. 1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;

pkt. 2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

pkt. 3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
a szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

pkt. 4a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

4c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

4e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
4f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

pkt. 5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

§8 ust. 2 pkt 1
uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie
pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Wstępna analiza własnych umiejętności. Autorefleksja. wrzesień 2015 r. Teczka dotychczasowych osiągnięć zawodowych

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

- kurs ODN ,, Jak zostać n-lem dyplomowanym awans zawodowy” Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych.

wrzesień 2015 r. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego
Śledzenie zmian w prawie oświatowym. okres stażu

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. Przypomnienie organizacji, zasad funkcjonowania i zadań szkoły. Analiza dokumentacji szkoły: statutu, regulaminów, Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki październik 2015 r.
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. okres stażu Dokumentacja z posiedzeń Rad Pedagogicznych
Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach. okres stażu Potwierdzenie udziału
Bieżące śledzenie publikacji w Internecie związanych z tańcem. Samokształcenie – czytanie prasy
i literatury fachowej. na bieżąco

okres stażu
Wykaz interesujących adresów internetowych

Bibliografia, artykuły
Działania na rzecz uczniów w celu podniesienia jakości pracy szkoły •
.Pomoc w organizacji imprez , akcji, uroczystości, wycieczek szkolnych na bieżąco Potwierdzenie dyrektora
Organizowanie konkursów szkolnych - tanecznych Przygotowanie uczniów do konkursów.
Przeprowadzenie konkursów Okres stażu Regulamin konkursu, prace uczniów, protokół

Przeprowadzenie konkursów

6. Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Ostrowie Wlkp. Udział w zbiórkach rzeczowych na cele charytatywne.
Polepszenie sytuacji materialnej obdarowanych.
Integracja ze środowiskiem poza szkołą.
Wzbudzanie poczucia empatii.
Wykształcenie w uczniach zachowań niezbędnych w codziennym życiu. Okres stażu
7. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy. Wygłaszanie referatów w ramach WDN
Praca w Zespole Problemowym RW i NI, wczesnoszkolnym i PP
Przeprowadzenie szkolenia w ramach samokształcenia rady pedagogicznej na tematy : ,, Przemoc w rodzinie wobec dziecka”. Procedury interwencyjne oraz ,, dziecko z cukrzyca w szkole”
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla n-li ( nauczanie indywidualne) Święta tuż, tuż
Gromadzenie konspektów lekcji
Tworzenie prezentacji multimedialnych okres stażu
Grudzień 2015 Opis i analiza wyników projektu
Zaświadczenie

§8 ust. 2 pkt 2
wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy
z uczniami. Opracowywanie dokumentów. okres stażu Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne
Prowadzenie lekcji chemii i zajęć indywidualnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.
Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych oraz zajęć indywidualnych. okres stażu Scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne,
potwierdzenie dyrektora szkoły

Wykonane pomoce, karty pracy
2. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji Systematyczne odwiedzanie stron internetowych o tematyce pedagogiczno- oświatowej W miarę potrzeb Wykaz stron internetowych
3. Uczestniczenie w różnego rodzaju formach dokształcania Warsztaty, kursy Na bieżąco Materiały zaświadczenia
4. Korzystanie z zasobów Internetu. • Korzystanie z projektów interaktywnych zarówno przez
nauczyciela jak i ucznia na
lekcjach, zajęciach dodatkowych
i w domu.
• Wskazywanie uczniom
przydatnych stron internetowych o
tematyce taneczno- muzycznej
Śledzenie zmian w prawie
oświatowym, monitorowanie
stron MEN, kuratorium, CKE
OKE.
• Publikacja materiałów dydaktycznych w sieci.

okres stażu
5. Wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych • Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji z użyciem urządzeń multimedialnych.
• Wykorzystanie na lekcji dostępnych programów multimedialnych.
okres stażu

§8 ust. 2 pkt 3
umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli
stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach WDN lub innych zajęć

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Opracowanie scenariuszy okres stażu Scenariusze
2. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Opracowanie scenariuszy.
Omówienie lekcji. okres stażu Scenariusze
3. Udział w pracach zespołu nauczania wczesnoszkolnego, RW i NI oraz PP Dyskusje, wymiana doświadczeń i poglądów. Karty ewaluacyjne na bieżąco według potrzeb Protokoły ze spotkań w dokumentacji szkoły

4. Współpraca z pedagogiem szkolnym Ciągła współpraca dotycząca uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, potrzebujących wsparcia psychologicznego itp. okres stażu Potwierdzenie pedagoga.
5. Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
• Przekazanie materiałów do biblioteki szkolnej.
• Przekazywanie materiałów nauczycielom.
okres stażu
6. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. • Współorganizowanie przedsięwzięć i projektów.
• Organizowanie szkolnych uroczystości.
• Organizowanie i udział w Dniach Otwartych Szkoły.
• Współpraca z pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym i psychologiem.
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin Dokumentowanie realizacji zadań
1. Opracowanie, wdrożenie i realizacja programu zajęć poza lekcyjnych ,, Kółko muzyczno- ruchowe. Twórcze umysły” oraz ,, Z pacynkami za pan brat” Zwiększenie efektywności pracy poprzez dopasowanie programu , materiału oraz czasu prowadzenia do umiejętności indywidualnych potrzeb i zainteresowań ucznia.
Zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach .
Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego szkoły
okres stażu Program koła muzyczno- tanecznego. Zdjęcia
Program zajęć teatralnych z wykorzystaniem pacynek

§8 ust.2 pkt 4c
poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
1. Stosowanie w pracy metod aktywizujących. Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy. na bieżąco Scenariusze zajęć
2. Wyzwalanie w uczniach współodpowiedzialności za wizerunek szkoły. Przygotowywanie uczniów do pozaszkolnych konkursów. uzależniony od organizatorów Dyplomy, podziękowania, prace uczniów
3. Pomoc w organizacji imprez szkolnych: zabawa andrzejkowa, wigilia; zabawa szkolna; Dzień Babci i Dziadka ; zajączek, MASKA ; wspólna zabawa w galerii Ostrovia ; festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka; apel ,, Bezpieczne wakacje” Integracja uczniów . nabycie przez uczniów umiejętności społecznych
Zaangażowanie uczniów w uczestnictwo we wspólnej zabawie w miarę możliwości Dokumentacja multimedialna, scenariusze imprez
4. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły
Własne refleksje po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z nauczycielami cały okres stażu Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt 4e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Bieżące rozwiązywanie problemów edukacyjnych uczniów przy współpracy z pedagogiem i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną cały okres stażu Zaświadczenia

3. Współpraca z nauczycielami wychowawcami. Rozpoznawanie problemów uczniów i rozwiązywanie ich za pomocą odpowiedniej strategii. okres stażu
4. Organizowanie akcji charytatywnych dla potrzebujących w ramach PCK Zbiórka różnego rodzaju artykułów cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
5. Realizacja planu wychowawczego szkoły. Wdrażanie planu wychowawczego podczas lekcji i różnych przedsięwzięć. okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4f
uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej Ukończenie studiów podyplomowych Okres stażu Dyplom ukończenia

§8 ust. 2 pkt 5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych. Opis i analiza przypadków. okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków.

2. Realizacja zadań wychowawczych • Aktywna realizacja programów wychowawczych.
• Analiza i ewaluacja wyników.
• Dokonywanie zmian.
okres stażu
3. Diagnozowanie potrzeb, definiowanie celów edukacyjnych i wychowawczych. • Opracowanie narzędzi badawczych.
• Analiza i ewaluacja wyników.
• Dokonywanie zmian. okres stażu
4. Gromadzenie informacji na temat instytucjonalnych form wsparcia dla ucznia. • Rozmowy i konsultacje z osobami, instytucjami i placówkami wspomagającymi pracę opiekuńczo-wychowawczą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.