X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29323
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Anna Hajda

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TARNOWIE

Rozpoczęcie stażu: 01. 09. 2015
Planowana data zakończenia: 31.05.2016

I. DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko: Anna Hajda
Nazwa przedszkola: Publiczne Przedszkole nr. 35 z oddziałami integracyjnymi
ul. Topolowa 4, 33-101 Tarnów
Stanowisko: Nauczyciel wspomagający
Posiadane wykształcenie: Oligofrenopedagogika i edukacja wczesnoszkolna

II. STAŻ
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015
Opiekun stażu: Marta Batko
Długość stażu: 9 miesięcy
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2016

III. CELE STAŻU:
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola;
2. poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola;
3. poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i zasad jej prowadzenia;
4. poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć;
5. doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych Nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym; prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora i omawianie ich przebiegu;
6. uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego ( wewnątrz placówki, poza placówką, samokształcenie);
7. poznanie dzieci, ich problemów oraz nawiązanie współpracy z rodzicami;
8. nawiązanie współpracy z nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu.

PLAN DZIAŁANIA:

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola( § 6 ust. 2 pkt 1 )

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
-Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
-Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Termin - IX 2015r.
Dokumentacja:
Poprawnie opracowany i zaakceptowany plan rozwoju zawodowego.

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
-Omówienie i ustalenie przebiegu stażu.
-Omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego.
-Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych.
- Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
- Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.
Termin - IX 2015
Dokumentacja:
- Scenariusze i konspekty zajęć
- Arkusze obserwacji zajęć

3.Zapoznanie się z dokumentami regulującymi pracę Przedszkola.
Analiza:
Statutu Przedszkola, Programu Wychowawczego, Rocznego Planu Pracy Przedszkola,
Programu Profilaktyki,
Koncepcji Pracy Przedszkola,
Regulaminu Rady Rodziców,
Regulaminu Rady Pedagogicznej, Planu pracy dydaktyczno- wychowawczej, Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, Planu Nadzoru Pedagogicznego, Regulaminu wycieczek, Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Poznanie aktualnych przepisów dotyczących oświaty.
Termin: IX 2014-V 2015r.
Dokumentacja:
- Wnioski własne zapisane w notatkach.

4.Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkolnej:
dziennik zajęć, arkusze diagnozy itp.
-Dokonywanie samodzielnych wpisów w dzienniku zajęć.
-Przygotowywanie scenariuszy zajęć.
- Przygotowywanie planów miesięcznych.
-Prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci oraz innych wymaganych dokumentów.
-Zapoznanie się z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu.
-Zapoznanie się z zasadami współpracy dyrektora z pracownikami przedszkola.
Termin: IX 2015- V 2016r.
Dokumentacja:
-Wpisy w dzienniku zajęć.
-Plany miesięczne.
-Scenariusze zajęć.
-Arkusz obserwacji dziecka.
-Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dziecka z orzeczeniem.

5.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu.
Termin: IX 2015
Dokumentacja:
- Notatki własne.

6.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie planów, zaświadczeń, scenariuszy, dokumentacji.
Termin: IX 2015- V 2016r.
Dokumentacja:
Prawidłowo prowadzona teczka nauczyciela stażysty
Dokumentacja nauczyciela stażysty

7.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przekazanie go dyrektorowi placówki.
-Sporządzenie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień zrealizowania planu rozwoju.
Termin: V 2016r.
Dokumentacja:
-Sprawozdanie z przebiegu stażu
-Dokumentacja nauczyciela stażysty
-Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

8.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikującego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Wypełnienie wniosku oraz przygotowane odpowiedniej dokumentacji.
Termin: V 2016r.
Dokumentacja:
-Wniosek
-Dokumentacja stażu- teczka nauczyciela stażysty.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt. 2)

1.Zapoznanie ze sposobami tworzenia miesięcznych planów pracy.
- Zapoznanie się z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz analiza Programu wychowania Przedszkolnego.
-Tworzenie planów miesięcznych w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.
Termin: IX 2015- V 2016r.
Dokumentacja:
- Prawidłowo opracowane miesięczne plany pracy

2.Doskonalenie własnego warsztatu pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
-Udział w radach pedagogicznych.
- Udział w szkoleniach organizowanych na terenie placówki.
-Udział w szkoleniach organizowanych poza placówką.
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
- Przygotowywanie dekoracji do sali.
- Przygotowywanie dekoracji okolicznościowych na korytarz przedszkolny.
-Korzystanie z literatury o tematyce związanej z rozwojem i wychowaniem dziecka w wieku przedszkolnym.
- Współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych " Dzień Pluszowego Misia", grupowe " Andrzejki", grupowe urodziny dzieci, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, wyjazdy do Muzeum Etnograficznego.
-Wykorzystywanie stron internetowych w celu zdobywania potrzebnych informacji
- Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.
-Systematyzowanie wiedzy i umiejętności pod kątem pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
-Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy indywidualnej z dzieckiem niepełnosprawnym.
Termin: IX 2015 - V 2016
Dokumentacja:
-Zaświadczenia,
-Potwierdzenie opiekuna stażu,
-Notatki własne,
-Zdjęcia oraz pomoce dydaktyczne.

3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola oraz omówienie ich z osobą, przy której zostały przeprowadzone.
-Przygotowywanie odpowiednich scenariuszy zajęć.
- Przeprowadzanie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
- Omówienie zajęć z osobą obserwującą zajęcia 1 zajęcia w miesiącu.
- Właściwie opracowane scenariusze zajęć z wykorzystaniem poprawnych form i metod nauczania.
-Analiza uwag nauczyciela obserwującego zajęcia.
Termin: IX 2015 - V2016
Dokumentacja:
-Scenariusze zajęć podpisywane przez opiekuna stażu

4.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela z przedszkola.
Omówienie zajęć z nauczycielem prowadzącym zajęcia 1 zajęcia w miesiącu.
- Poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki zajęć.
Termin: IX.2015 - V.2016
Dokumentacja:
- Notatki własne.
Uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego (&6 ust.1 pkt 4)
- rady szkoleniowe,
- zajęcia koleżeńskie.
Termin: IX.2015 - V.2016

1.Udział w formach doskonalenia zawodowego poza przedszkolem
Zachowania problemowe/trudne zakłócające codzienne funkcjonowanie osoby z autyzmem
Kurs integracji sensorycznej I stopnia III
Termin: IX.2015 - V.2016
Dokumentacja:
- Certyfikaty oraz zaświadczenia z ukończonych kursów.

2.Wykorzystanie technologii informacyjnej w celu zdobywania wiedzy i informacji.
-Wykorzystywanie Internetu w celu studiowania literatury przedmiotu.
- Wykorzystywanie Internetu w celu komunikowania się z opiekunem stażu.
- Opublikowanie na stronie internetowej Planu Rozwoju Zawodowego.
- Potwierdzenie publikacji planu w Internecie.
Termin: IX. 2015 - V.2016

3.Czytanie literatury oraz prasy pedagogicznej
- Czytanie literatury oraz prasy pedagogicznej w celu wzbogacenia warsztatu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
Termin: IX.2015 - V.2016
Dokumentacja:
-Spis literatury oraz czasopism
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem(§6 ust.2 pkt. 3)

1.Współpraca z rodzicami
- Współprowadzenie zebrań z rodzicami wraz z opiekunem stażu
- Konsultacje indywidualne z rodzicami
Termin: IX.2015 - V.2016
Dokumentacja:
- wpisy do zeszytu z konsultacjami.

2.Zbieranie informacji o indywidualnych potrzebach wychowawczych dzieci.
-Zdobycie informacji na temat środowiska dziecka w celu zapewnienia mu jak najlepszej opieki oraz jak najowocniejszej pracy z nim.
-Wspieranie rodzica w pracy z dzieckiem sprawiającym trudności.
Termin: IX.2015 - V.2016
Dokumentacja:
-Prowadzenie obserwacji
-Rozmowy indywidualne

3.Zdobycie wiedzy o instytucjach wspomagających dziecko niepełnosprawne.
-Poznanie zakresu pomocy oferowanego przez placówki.
-Zdobycie informacji o placówkach od dyrektora, logopedy, psychologa oraz innych nauczycieli.
-Współpraca z innymi pracownikami przedszkola.
Termin: IX.2015 - V.2016
Dokumentacja:
-Wykaz adresów oraz numerów telefonów odpowiednich placówek oraz specjalistów.

4.Realizowanie planu rocznego oraz pozostałych planów obowiązujących w placówce poprzez wykonanie powierzonych zadań oraz czynności dodatkowych.
Uczestniczenie w życiu przedszkola.
-Przygotowywanie dekoracji na korytarzu przedszkolnym
-Nawiązanie współpracy z pozostałymi pracownikami przedszkola.
-Odpowiednia realizacja powierzonych obowiązków oraz zadań
Termin: IX.2015 - V.2016
Dokumentacja:
-Zdjęcia

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

1.Omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
-Omawianie zajęć z opiekunem stażu lub dyrektorem.
-Zrealizowanie zamierzonych celów.
-Analiza wniosków i wskazówek opiekuna stażu 1 raz w miesiącu.
-Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć.
-Poznanie swoich mocnych i słabych stron.
-Wzbogacenie warsztatu pracy.
Termin: IX.2015 - V.2016
Dokumentacja:
-Scenariusze zajęć
-Notatki własne

2.Omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
-Konsultowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
-Wzbogacenie własnego warsztatu pracy.
Termin: IX.2015 - V.2016
Dokumentacja:
-Notatki własne
-Wnioski z obserwacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.