X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29314
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Dominika Gutkiewicz
Placówka oświatowa: Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka
w Białobrzegach
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014– 31.05.2017 r.)
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Anna Siurnik

* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, uwzględniając zmiany z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, ze zm. z 14 listopada 2007 r. – Dz. U. Nr 214, poz. 1580).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w
sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z 24 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 235, poz. 1543)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.)

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących oświaty

Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego
VIII 2014 r.

IX 2014 r.

IX 2014 r.
prawidłowo sformułowane dokumenty

wniosek


plan rozwoju zawodowego

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Gromadzenie dokumentacji
cały okres stażu
zaświadczenia, opracowane materiały
3.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
V 2017 r.

V- VI 2017 r.
sprawozdanie

ocena dorobku zawodowego


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
(§ ust.2 pkt.1)

1.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły
Analiza własnych umiejętności

Aktywny udział w zadaniach związanych
z pracą przedszkola

Współpraca przy tworzeniu planu pracy przedszkola

Przygotowanie wychowanków do brania udziału w konkursach przedszkolnych i pozaszkolnych

Organizacja konkursu między przedszkolnego plastycznego
nt. ekologii

IX 2014 r.

cały okres stażu

kwiecień 2015

w okresie stażu
Teczka osiągnięć zawodowych, potwierdzenia, sprawozdania, dyplomy z konkursów
2.
Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb przedszkola i nauczyciela
Studiowanie literatury fachowej, udział w warsztatach szkoleniowych, śledzenie fachowych stron internetowych w celu podniesienia kompetencji zawodowych
w okresie stażu
Zaświadczenia notatki
3.
Opracowanie programów i prowadzenie imprez (uroczystości) artystycznych
oraz imprez przedszkolnych
Prezentacja osiągnięć na spotkaniach integracyjnych, uroczystościach przedszkolnych, organizacja uroczystości przedszkolnych

w okresie stażu
Scenariusz uroczystości, zdjęcia, nagranie DVD
4.
Przygotowanie wychowanków do konkursów przedszkolnych i poza przedszkolnych
Przygotowanie środków dydaktycznych i repertuaru
Okres stażu wg harmonogramów konkursów
Zgłoszenie do konkursu
5.
Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć wychowanków
Karty obserwacji
Diagnoza gotowości szkolnej
Ewaluacja obserwacji, diagnozy

w okresie stażu
Kart obserwacji
Diagnoza

6.
Wzbogacenie metod i form pracy o nowe metody aktywizujące
Wykorzystanie metod aktywizujących
w procesie edukacyjnym.
Realizacja metod: pedagogika zabawy, ruch rozwijajacy W. Sherborne,
Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz, metoda Knill, itp...

Wykonywanie pomocy do zajęć

Wykorzystanie literatury specjalistycznej i pomocy naukowych

w okresie stażu
materiały
7.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
Studiowanie fachowej literatury i publikacji internetowych – wykorzystanie zdobytej wiedzy
w swojej pracy

Poszerzanie wiadomości
z zakresu prawa oświatowego dotyczących przede wszystkim awansu zawodowego)

w okresie stażu
Spis lektur

Wykorzystywanie w pracy technologii informatycznej i komputerowej
(§8.ust 2 pkt.2)

1.
Stosowanie techniki komputerowej i Internetu
w pracy zawodowej
Prowadzenie i na administrowanie strony internetowej przedszkola

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych potrzebnych do zajęć

Wykorzystanie sprzętu, oprogramowania, Internetu, encyklopedii i słowników do sporządzania niezbędnych materiałów scenariuszy, dokumentów itp...

Zamieszczanie informacji o konkursach, sukcesach dzieci, wydarzeniach przedszkolnych na stronie internetowej

Wykonywanie i umieszczanie na stronie internetowej galerii zdjęć z życia przedszkola

Opracowanie prezentacji komputerowej
na radę samokształceniową

w okresie stażu

według potrzeb

według potrzeb

w okresie stażu

w okresie stażu
według potrzeb

strona internetowa

prywatne teczki tematyczne

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
(§8.ust 2 pkt.3)

1.
Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości przedszkolnych
Opracowanie materiałów , scenariuszy i pomocy dydaktycznych,
w okresie stażu

potwierdzenia n-li

2
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców

Konsultacje z nauczycielami

Użyczanie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom (plakaty, płyty, scenariusze, pomoce dydaktyczne)

Współpraca i dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami w ramach przygotowań uroczystości przedszkolnych, imprez okolicznościowych, festynów, współpraca przy realizacji programu innych n-li, wspólnych programów, projektów itp...
Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty

Współpraca z psychologiem przedszkolnym , z logopedą

Współpraca z rodzicami – włączenie rodziców w akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Scenariusze, notatki, potwierdzenia, zdjęcia

3.
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
Opublikowanie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego

Przygotowywanie materiałów do publikacji na przedszkolnej stronie internetowej

2014/ 2015

Według potrzeb

Strona internetowa

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich
(§8.ust 2 pkt.4a)

1.
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego
Opracowanie wdrożenie i realizacja programu dostosowanego do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym


2015/2016 r.
Opracowany program

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych
(§8.ust 2 pkt.4c)

1.
Rozwijanie zainteresowań dzieci
Organizowanie wycieczek , wyjazdów mających na celu zapoznanie z życiem kulturalnym i instytucjami promującymi kulturę i sztukę

Według potrzeb
Karty wycieczek
2.
Wychodzenie naprzeciw potrzebom dzieci

Udział w akcjach ogólnopolskich

Indywidualna praca z dzieckiem przygotowującym się do konkursów

Organizacja i przeprowadzenie konkursu plastycznego ekologicznego

Zachęcenie dzieci do udziału
w konkursach na wyższych szczeblach
w okresie stażu
według potrzeb

w okresie stażu


Wpisy w dziennikach zajęć

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§8.ust 2 pkt.4e)

1.
Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji przedszkolnej
Organizowanie i współorganizowanie uroczystości przedszkolnych

Udział w akcjach charytatywnych

organizacja pomocy charytatywnej zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz chorego dziecka Fundacja „ Zdążyć z pomocą”
wg kalendarza uroczystości
Scenariusze, potwierdzenia
2.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów dzieci , ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych

Monitorowanie sytuacji rodzinnej

Podejmowanie współpracy z MOPS, CARITAS
W okresie stażu

Dokumenty Dyrektora placówki
3.
Współpraca z instytucjami
MOPS celem organizacji pomocy wychowankom.
Caritas – paczki świąteczne
Policja, Straż – poznajemy zawody
MGOK – konkursy, imprezy lokalne
Publiczna Biblioteka- czytanie pod chmurką, wystawy, konkursy


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych , z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
(§8.ust 2 pkt.4e)

1.
Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych Praca z dzieckiem sprawiającym kłopoty wychowawcze.

Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
a) Zdobywanie wiedzy poprzez studiowanie literatury oraz udział w kursach, a następnie zastosowanie jej w praktyce
b) Zdiagnozowanie dwóch przypadków: edukacyjnego i wychowawczego
c) Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych
d) Współpraca z rodzicami, psychologiem przedszkola, dyrekcją szkoły, nauczycielami
e) Opis i analiza wybranych przypadków
W okresie stażu
Opis i analiza przypadku

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola
i własnymi.

Plan sporządziła: Dominika Gutkiewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.