X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29193
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anna Malinowska
Dyrektor: Małgorzata Cieślik
Opiekun stażu: Dorota Kornicka
Nazwa i adres szkoły: Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7
im. Juliana Tuwima w Bielawie
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
(od 01.IX.2015 r. do 31.V.2016 r.)

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
2. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
3. Zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole - przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
4. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu
lub innych nauczycieli, w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich
z prowadzącym obserwowane zajęcia.
5. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie ich z osobą,
w obecności której przeprowadzone zostały zajęcia.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli
oraz samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż
(§ 6 ust.2 pkt.1.)

L.p. Zadania Formy realizacji Sposób realizacji Termin
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
- analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli Rozporządzenie MENiS z dn.1.03.2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego
- napisanie planu rozwoju zawodowego
- znajomość wymienionych aktów prawnych
- notatka z analizy przepisów

IX 2015

2.

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu oraz dyrektorem placówki

- rozmowa na temat systemu awansu zawodowego
- określenie formy współpracy
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu
z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych
- zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą
a opiekunem stażu
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- scenariusze zajęć
- podpisanie kontraktu

IX 2015
i na bieżąco przez okresu stażu
3.

Zapoznanie się
z dokumentacją obowiązującą
w szkole

- analiza dokumentacji obowiązującej w szkole:
- Statut Szkoły
- Program Wychowawczy
- Program profilaktyczny szkoły
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (I etap edukacyjny, klasy I – III szkoły podstawowej)
- plan wychowawczy dla klasy I
- plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016
- rozkłady materiału
- program nauczania
- program adaptacyjny ucznia klasy I
- dzienniki zajęć pozalekcyjnych
- dzienniki lekcyjne
- regulaminy obowiązujące w szkole - znajomość dokumentacji obowiązującej
w szkole
- opracowanie planu pracy dydaktyczno -wychowawczego
- opracowanie konspektów zajęć

IX 2015
Okres stażu

4. Dokumentacja realizacja planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zgromadzenie potrzebnej dokumentacji

Cały okres stażu

5.
Przygotowanie projektu sprawozdania z rozwoju zawodowego - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego

Maj 2016
6.

Zapoznanie się
z zasadami zapewnienia bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków nauki
i pracy - udział w szkoleniu BHP - zaświadczenie ukończenia szkolenia
- przestrzeganie
przepisów BHP
w pracy

Na bieżąco
7. Uczestnictwo
w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji
- udział
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
- zapoznanie się
z rozkładem zajęć, zastępstwami, dyżurami
-współpraca
z rodzicami - podpis na liście obecności

Okres stażu

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż(§ 6 ust.2 pkt.2)


L.p Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna -opracowanie
i omówienie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć
w obecności
opiekuna stażu
- -konspekty z zajęć
-uwagi do realizacji

Okres stażu
2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych -uczestnictwo
w wewnątrzszkolnych szkoleniach
-uczestnictwo
w szkoleniach organizowanych przez szkołę
-czytanie fachowej literatury -zaświadczenie
-potwierdzenie opiekuna stażu

Okres stażu
3. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej
w pracy pedagogicznej -zastosowanie technik multimedialnych
w realizacji zajęć
-korzystanie
z komputerowych programów edukacyjnych
-wykonanie prezentacji multimedialnych
-przygotowanie materiałów dydaktycznych do zajęć
-umieszczenie planu rozwoju i przykładowych scenariuszy na stronie internetowej

Okres stażu
4.

5.
Organizacja imprez
i uroczystości okolicznościowych

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Koło z pierwsze pomocy przedmedycznej
Koło artystyczne

-pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych
-zajęcia tematyczne nawiązujące do danych uroczystości

- opracowanie planu koła pierwszej pomocy i koła artystycznego
-potwierdzenie opiekuna stażu
- napisanie planów
- potwierdzenie opiekuna stażu

Okres stażu

Okres stażu

6. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci -organizacja gier,
zabaw i konkursów wynikających
z planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły -dyplomy przygotowywane
na konkurs
-zdjęcia
-wystawy prac

Okres stażu

7. Uczestnictwo
w działaniach ekologicznych szkoły - aktywny udział
w przygotowaniach
- przeprowadzenie wybranych działań - zdjęcia
- notatki

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust.2 pkt.3)

L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1. Poznanie środowiska uczniów i ich problemów -obserwacje
-indywidualne rozmowy z dziećmi i rodzicami
-zajęcia integracyjne -potwierdzenie opiekuna stażu

Okres stażu

2. Współpraca
z wychowawcami klas
-rozmowy z wychowawcami klas
-analiza zachowania uczniów -potwierdzenie opiekuna stażu

Okres stażu

3. Współpraca
z osobami wspierającymi rozwój dzieci -rozmowy
z pedagogiem
i psychologiem szkolnym -potwierdzenie opiekuna stażu
Okres stażu

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§ 6 ust.2 pkt.4)

L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu -obserwowanie zajęć
-zapisywanie wniosków
z hospitacji -harmonogram hospitacji
- potwierdzenie opiekuna stażu Raz w miesiącu
2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -realizacja zajęć
wg przygotowanych scenariuszy
-hospitacja opiekuna stażu -konspekty z zajęć i uwagi opiekuna odnośnie ich realizacji Okres stażu

3 Analiza i ocena pracy -analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych -sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty
- ocena opiekuna stażu V 2016

Opracowała:

Podpis opiekuna stażu

Bielawa, dnia................... Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.