X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29116
Przesłano:

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

Dane nauczyciela ubiegającego się o awans:

Imię i nazwisko: Agnieszka Dudek

Wykształcenie: magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Staż pracy: 7 lat

Obecny stan awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.

Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:

§ 8 ust 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
EFEKTY
DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury awansu zawodowego.

Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola.

Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć.

Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez WOM, SOD, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Samodzielne studiowanie literatury fachowej, udział w zajęciach organizowanych przez nauczycieli.

Aktywny udział w wewnątrzszkolnym oskonaleniu.

Współpraca z doradcą metodycznym.
-Przygotowanie i złożenie wniosku do Dyrektora Przedszkola o rozpoczęcie stażu
-Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli
-Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela, Prawie Oświatowym oraz Ustawie o Systemie Oświaty.

-Analiza dokumentacji przedszkola: Statutu Przedszkola, Planu Rozwoju Przedszkola, regulaminów.

-Przedsięwzięcie ekologiczne: „Nasze roślinki w ogrodzie”
-Przedsięwzięcie czytelnicze w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”- w trzech odsłonach:
1. „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato...”
2. „Ludzie znani z Częstochowy czytają dzieciom”
3. „Czytające grono pedagogiczne i personel przedszkola”.
-Ukończenie zaplanowanych kursów, szkoleń, warsztatów.
-Studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, czytanie na bieżąco czasopism, utworzenie własnej biblioteczki metodyczno-przedmiotowej (podręczniki, poradniki), zakup ciekawych pozycji pojawiających się na rynku.
-Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących wychowania przedszkolnego i aktywizujących metod pracy.
-Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
-Konsultacje.
IX 2014r

VIII/ IX 2014r

Cały okres stażu

2015/ 2016r

Wszczęcie postępowania.

Znajomość procedur awansu zawodowego nauczyciela. Nabycie wiedzy dotyczącej tworzenia planu rozwoju zawodowego.

Zdobycie potrzebnej wiedzy.

Zakup cebulek kwiatów i nasion warzyw- sadzenie w ogródku przedszkolnym i do doniczek w sali, opieka na roślinkami, wyznaczenie dyżurnych.

Nawiązanie współpracy z rodzicami celem zainteresowania ich potrzebami swoich dzieci.
Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Zdobycie wiedzy podnoszącej jakość własnej pracy i przedszkola.

Poszerzanie własnych zainteresowań i zgodnych z potrzebami przedszkola.

Zdobycie potrzebnej wiedzy.

Zdobycie potrzebnej wiedzy.

Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego.

Notatki

Zdjęcia

Zdjęcia, potwierdzenia udziału rodziców, osób znanych w środowisku lokalnym, grona pedagogicznego i personelu przedszkola na liście obecności

Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.

Wyciąg z protokołów rad pedagogicznych, potwierdzenia dyrektora.

Zaświadczenia.

§ 8 ust 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
EFEKTY
DOWODY REALIZACJI
Umiejętne wykorzystanie w pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych i dokumentacji.

Śledzenie zmian prawa oświatowego, korzystanie z portali edukacyjnych.

-Współtworzenie strony internetowej przedszkola, umieszczanie wiadomości, zdjęć z ciekawych wydarzeń w grupie.

-Wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą oraz awansem zawodowym:
>przygotowanie ankiet, testów, scenariuszy zajęć, scenariuszy imprez, opracowanie wzorów dyplomów, podziękowań, zaproszeń itp. techniką komputerową,
>przygotowanie materiałów do zajęć za pomocą programów komputerowych,
>publikowanie referatów na stronach portali internetowych,
>korzystanie z wiedzy innych nauczycieli,
>korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych,
>pomoc dla nauczycieli w zakresie obsługi komputera i zasobów internetu, w przygotowaniu dokumentów z wykorzystaniem komputera,
>prowadzenie zajęć z dziećmi z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej, korzystanie z nośników dvd, aparatu cyfrowego,
>opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz innych materiałów dydaktycznych na stronie www.edux.pl

-Korzystanie z internetu.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Dzielenie się ciekawymi wiadomościami wychowawczo-dydaktycznymi.


Opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, opracowanie scenariuszy imprez i uroczystości przedszkolnych.

Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy dotyczącej warsztatu pracy nauczyciela przedszkola.

Publikacje, artykuły, zdjęcia.

Pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, ankiety, dyplomy, plan rozwoju zawodowego,sprawozdania z jego realizacji i inna dokumentacja, przykładowe materiały, zdjęcia, potwierdzenia publikacji wystawione przez serwis internetowy.

§ 8 ust 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
EFEKTY
DOWODY REALIZACJI
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Pedagogizacja rodziców.

Opracowanie materiałów o publikacji.

-Udostępnianie materiałów opracowanych na kursach, szkoleniach, warsztatach:scenariuszy zajęć, konspektów, wygłaszanie referatów.
-Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli stażystów, kontraktowych, rodziców.
-Udostępnianie prezentacji multimedialnych nauczycielom.
-Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
-Udział w spotkaniach organizowanych przez wydawnictwa.

-Rady szkoleniowe.
-Odczytywanie przygotowanych referatów na zebraniach z rodzicami o tematyce wychowawczo-dydaktycznej.

-Opublikowanie w serwisie edukacyjnym planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji, scenariuszy zajęć i imprez przedszkolnych.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

-Pomoc koleżeńska.
-Dzielenie się ciekawymi wiadomościami wychowawczo-dydaktycznymi.
-Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy dotyczącej warsztatu pracy nauczyciela przedszkola.

Bogacenie wiedzy rodziców na temat wychowania i zdobywania wiadomości, umiejętności i zdolności przez ich dzieci.

Promocja placówki w środowisku lokalnym i ogólnopolskim

Scenariusze zajęć, potwierdzenia nauczycieli
Zaświadczenia.

Referaty, listy obecności.

Potwierdzenia publikacji wystawione przez serwis eukacyjny.

§ 8, ust. 2, pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
EFEKTY
DOWODY REALIZACJI
Praca z dzieckiem zdolnym i nieśmiałym
Pogłębianie wiedzy w zakresie potrzeb rozwojowych i wychowawczych dzieci nieśmiałych i dzieci zdolnych.
Opracowanie projektu edukacyjnego „Kodeks
dobrego kolegi”.

Cały okres stażu

Karty obserwacji, notatki w dzienniku, dyplomy konkursów.

§ 8, ust. 2, pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
EFEKTY
DOWODY REALIZACJI
Prezentowanie twórczej aktywności dzieci.

Organizowanie międzyprzedszkolnych i wewnątprzeszkolnych konkursów plastycznych, recytatorskich, muzycznych.

Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 50 oraz innymi i przedszkolami.

Współudział w organizowaniu wycieczek przedszkolnych.

Udział rodziców w życiu przedszkola.

Przygotowanie dzieci i udział w różnych konkursach plastycznych, recytatorskich, muzycznych i innych poza przedszkolem.

Opracowanie regulaminów konkursów, przygotowanie dyplomów, podziękowań.

Poznanie budynku szkoły, uczestnictwo w lekcji kl.1, zaproszenie dzieci ze szkoły na bajkę przedstawianą przez dzieci przedszkolne.

Opracowanie i realizacja planów wycieczek.

-Prowadzenie zajęć otwartych i integracyjnych dla rodziców.
-Współpraca w tworzeniu i przeprowadzaniu imprez i uroczystości przedszkolnych dla środowiska lokalnego:
>Jasełka,
>Dzień Babci i Dziadka,
>Bal karnawałowy,
>Powitanie wiosny,
>Dzień Rodziny,
>Pożegnanie przedszkola
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Rozwiązywanie talentów, rozbudzanie twórczej aktywności.

Rozwiązywanie twórczej aktywności dzieci

Ułatwianie dzieciom przejścia z przedszkola do szkoły.

Poznanie ciekawych miejsc własnej miejscowości i okolic.

Zainteresowanie rodziców potrzebami swoich dzieci, zebrania z rodzicami, indywidualne spotkania.
Zaświadczenia, dyplomy.

Harmonogram konkursu.

Zaświadczenia, zdjęcia

Plany oraz karty wycieczek.

Scenariusze zajęć, poświadczenia dyrektora, scenariusze przebiegu każdej uroczystości.

§ 8, ust. 2, pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
EFEKTY
DOWODY REALIZACJI
Współpraca z Domem Dziecka w Blachowni.

Współpraca z Komendą Policji

Współpraca ze Strażą Miejską.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Współpraca z Biblioteką Miejską.

Współpraca z Biblioteką WOM przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

Współpraca z Teatrem im.Adama Mickiewicza

Współpraca z Przychodnią Lekarską

Współpraca ze Schroniskiem Opieki Nad Zwierzętami.

Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną.

Zbiórka środków higieny i czystości dla wychowanków.

Organizowanie i współorganizowanie pogadanek z policjantem:
>bezpieczna droga dziecka do przedszkola i z przedszkola,
>dziecko uczestnikiem ruchu drogowego itp.

Organizowanie i współorganizowanie pogadanek ze strażnikiem na temat np.:
>bezpieczne zachowanie dzieci w kontaktach z osobami obcymi, podczas zabaw na podwórku.

Wnikliwa obserwacja dzieci.
Bieżące konsultacje z psychologiem, pedagogiem i logopedą związane z problemami i trudnościami dzieci.

Organizowanie zajęć bibliotecznych, poznanie pracy bibliotekarza, udział dzieci w konkursach organizowanych przez bibliotekę.

Organizowanie zajęć cyklicznych przez pracowników biblioteki.

Poznanie zasad funkcjonowania i działania teatru od środka, przyjrzenie się pracy aktorów, charakteryzatorów.

Wizyta pielęgniarki, stomatologa i lekarza rodzinnego.
Zbiórka jedzenia i koców dla psów i kotów.

Udział w środowiskowym projekcie edukacyjnym :
> „Czyste powietrze wokół nas”
> „Szkoła czystych rąk”

Oddziaływania wobec dzieci potrzebujących opieki.

Poznanie przez dzieci zasad bezpieczeństwa.

Kształtowanie bezpiecznych zachowań u dzieci.

Posiadanie wiedzy na temat przyczyn, trudności dzieci

Kształtowanie zachowań czytelniczych u dzieci

Kształtowanie zachowań czytelniczych u dzieci

Kształtowanie zachowań kulturalnych u dzieci

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych u dzieci

Kształtowanie zachowań opiekuńczo-emocjonalnych

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych u dzieci

§ 8, ust. 2, pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
EFEKTY
DOWODY REALIZACJI
Opis i analiza przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
Zdiagnozowanie wybranych przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych.
Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych.
Systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemu.

Cały okres stażu
Znajomość problemu wychowawczego lub edukacyjnego dzieci.
Pomoc dzieciom z problemami, współpraca z rodzicami.
Karty obserwacji, notatki w dzienniku, , arkusze obserwacji

Plan ma charakter otwarty i zakłada możliwość realizacji dodatkowych lub innych zadań.

........................................ ........................................
PODPIS DYREKTORA PODPIS NAUCZYCIELA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.