X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29107
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zwansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN
ROZWOJU
ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Cele główne:
• uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego;
• rozwój własnej osobowości;
• działalność na rzecz środowiska lokalnego;
• doskonalenie warsztatu i metod pracy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 grudnia 2004 r.
oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.,
planuję podjąć następujące działania:

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności, określenie potrzeb własnego rozwoju w ramach planu rozwoju szkoły. sierpień 2012r. Samoocena, autorefleksja
Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego. sierpień-wrzesień 2012r. Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz sporządzenie projektu planu rozwoju zawodowego. od 3 do 17 września 2012r. Wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.
Udział w szkoleniach na temat awansu zawodowego nauczycieli. rok szkolny 2012/2013 Zaświadczenia.
Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym i Karcie Nauczyciela. przez cały okres stażu Wydruki z Internetu (MEN, ISAP).
Pozyskanie informacji na temat awansu zawodowego za pomocą Internetu. przez cały okres stażu Wydruki z Internetu (MEN, ISAP).
Założenie teczki „Awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego” wrzesień 2012r. Teczka stażu zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji oraz praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego. przez cały okres stażu Teczka stażu zawodowego
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. czerwiec 2012r. Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. przez cały okres stażu na koniec każdego semestru Sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

§8 ust.2 pkt 1

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE
PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Poszerzenie wiedzy i umiejętności jako doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej. Udział w tworzeniu dokumentacji szkoły: statutu, regulaminów, planów pracy szkoły, raportów i procedur. przez cały okres stażu opracowania, notatki, sprawozdania.
Aktywne uczestnictwo w układaniu planu pracy, działaniach i pracach Zespołów: wychowawczym, psychologiczno-pedagogicznym, do spraw ewaluacji i matematyczno-przyrodniczym. przez cały okres stażu wg przydziału na dany rok szkolny Plan, sprawozdania z pracy zespołu.

Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. wg ustalonego harmonogramu na dany rok szkolny Zaświadczenie potwierdzenie przez dyrektora szkoły lub prowadzącego.
Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach dla nauczycieli.
1. Awans zawodowy – nauczyciel dyplomowany.
2. EWD jako wskaźnik oceny efektywności kształcenia.
3. Techniki efektywnego nauczania i uczenia się.
4. Wykorzystanie komputera do analiz i prezentacji wyników nauczania.
5. Doskonalenie kompetencji metodycznych nauczyciela.
6. Warsztaty twórczego myślenia.
7. Jak pracować z uczniem o specyficznych trudnościach na lekcjach matematyki?
8. Multimedia w pracy nauczyciela i szkoły.
9. Autoprezentacja dorobku zawodowego nauczyciela matematyki.
10. Warsztaty i spotkania z przedstawicielami wydawnictw pedagogicznych.
Rok szkolny:
2012/2013

2013/2014

2014/2015

przez cały okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia udziału
Opracowanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości diagnozy edukacyjnej Konstruowanie testów, prac klasowych z matematycznych dla uczniów klas IV – VI SP. przez cały okres stażu Testy, prace klasowe
Konstruowanie ankiet dla uczniów dotyczących pracy dydaktycznej i wychowawczej . przez cały okres stażu Ankiety.
Diagnozowanie
i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów Opracowanie testów, przeprowadzenie badania oraz analiza wyników i wnioski dla uczniów klas IV – VI SP. wrzesień, grudzień 2012
maj 2013
wrzesień, grudzień 2013
maj 2014
wrzesień, grudzień 2014
maj 2015 Zestawienie wyników, przedstawienie zestawienia na koniec roku 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
Inne działania dotyczące doskonalenia własnej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły. Opracowanie i przeprowadzenie diagnoz wstępnych, badania wyników nauczania itp. diagnoz. przez cały okres stażu zgodnie z harmonogramem Sprawozdania, zestawienia, wnioski.
Udział w przeprowadzeniu sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego organizowanego przez OKE. Aktywny udział w przygotowaniach i przebiegu sprawdzianu i egzaminu w zależności od przydzielonej funkcji przez dyrektora szkoły. przez okres stażu w dni w których odbywa się egzamin Zaświadczenie, potwierdzenie dyrektora szkoły.

§8 ust.2 pkt 2

WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Organizacja warsztatu pracy z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych ( prezentacje multimedialne, scenariusze lekcji, materiały do lekcji-karty pracy: ankiet, testy itp.) przez cały okres stażu na bieżąco Scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne (przykładowe).
Wykorzystanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej ( opracowane regulaminy, plany, raporty, sprawozdania, itp.) przez cały okres stażu na bieżąco Plany, sprawozdania, itp. (przykładowe).
Wykorzystanie komputera do opracowania graficznego dyplomów, listów gratulacyjnych, itp. przez cały okres stażu na bieżąco Wzory dyplomów, itp. (przykładowe)
Wykorzystanie komputera do przygotowanie materiałów na gazetki tematyczne, do dekoracji klasy i na uroczystości szkolnych,. przez cały okres stażu na bieżąco Przykładowe materiały na gazetki klasowe.
Przygotowanie zajęć przy pomocy tablicy multimedialnej. przez cały okres stażu na bieżąco Scenariusz lekcji

Korzystanie z programów komputerowych na lekcjach i zajęciach dodatkowych (programy edukacyjne, eduRomy, programy udostępnione przez wydawnictwo). przez cały okres stażu na bieżąco Scenariusze lekcji (przykładowe).
Wykorzystanie dziennika elektronicznego w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz w kontaktach z rodzicami. przez cały okres stażu na bieżąco Zapisy w dzienniku elektronicznym.
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji w pracy dydaktycznej.

Systematyczne odwiedzanie stron internetowych o tematyce pedagogiczno-oświatowej w celu gromadzenie informacji. przez cały okres stażu na bieżąco Wykaz stron internetowych
Na bieżąco śledzenie publikacji w Internecie związanych z dydaktyką matematyki oraz oligofrenopedagogiki. Samokształcenie – czytanie prasy i literatury fachowej. na bieżąco przez cały okres stażu
Wykaz interesujących
Opublikowanie sprawozdań z uroczystości szkolnych, konkursów itp. na szkolnej stronie WWW . przez cały okres stażu na bieżąco Opublikowane artykuły
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego. przez cały okres stażu na bieżąco Wydruki z Internetu (MEN, ISAP).
Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym na nauczyciela dyplomowanego. Opracowanie i przedstawienie wymaganej dokumentacji. przez cały okres stażu na bieżąco Załączona dokumentacja w okresie stażu

§8 ust.2 pkt 3

UMIEJĘTNOŚCI DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI,
W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ,
W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami szkoły.
Opracowanie scenariuszy, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych. raz w roku szkolnym
( marzec) Scenariusze lekcji, karty obserwacji .
Przeprowadzenia szkolenia rady pedagogicznej w ramach WDN. po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły (II semestr 2012/2013, I semestr 2013/2014) Zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły.
Prace w zespołach szkolnych. Aktywny udział w spotkaniach i pracach zespołów (wychowawczym, psychologiczno-pedagogicznym, do spraw ewaluacji i matematyczno-przyrodniczym) oraz działaniach zleconych przez dyrekcję szkoły, bądź na prośbę lidera zespołu. przez cały okres stażu na bieżąco Plan pracy zespołu, dokumentacja potwierdzająca dane działania.

§8 ust.2 pkt 4 lit. a

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH,
OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ
LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Opracowanie i wdrożenie indywidualnego programu zajęć rewalidacyjnych. Opracowanie i realizacja zgodna z opracowanym programem. Praca z uczniem z orzeczeniem PPP o upośledzeniu w stopniu głębokim. Rok szkolny 2012/2013 Opracowany program, karty obserwacji,
Opracowanie i wdrożenie programu pracy Samorządu Uczniowskiego. Opracowanie i realizacja zgodna z opracowanym programem oraz opieka nad działaniami uczniów w SU. przez cały okres stażu Plan pracy, sprawozdania.
Opracowanie i wdrożenie programu spotkań z rodzicami w ramach pedagogizacji rodziców. Tematyka :
1. Trudności wychowawcze.
2. Klasa czwarta –trudny próg.
3. Trudności w uczeniu się.

4. Zapoznanie z WSO . II semestr 2012/2013
I semestr 2013/2014
I semestr 2014/2015
I semestr każdego roku stażu Scenariusze , protokoły ze spotkań

§8 ust.2 pkt.4 lit. c

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY,
A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁAŃ SZKOŁY DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Opracowanie i wdrożenie cyklu „Drzwi otwartych” jako promocji osiągnięć edukacyjnych, sportowych i rozwijania zainteresowań uczniów. Zaprezentowanie w/w działań w formie wystawy, pokazu i gazetki. wg harmonogramu spotkań z rodzicami (raz w semestrze) Notatki prasowe do gazety powiatowej i na stronie internetowej szkoły
Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości klasowych i szkolnych . Zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny Scenariusze
Przygotowywanie wewnątrzszkolnych konkursów matematycznych dla uczniów klas IV – VI SP pt. „ Sprawdź ile już wiesz”.

luty 2012/2013, luty 2013/2014
luty 2014/2015 Zestawienie wyników konkursu.

Przygotowanie konkurs międzyszkolnego dla uczniów klas IV – VI SP pod hasłem „łamigłówki małej główki” maj 2013/2014
maj 2014/2015 Artykuł prasowy.
Podejmowanie działań o charakterze dydaktycznym i wychowawczym. Przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie VI jako zajęcia pozalekcyjne. Od wrzepienia do kwietnia przez okres stażu Prowadzenie dziennika zajęć, sprawozdanie z zajęć.
Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów o specyficznych trudnościach w nauce. przez okres stażu na bieżąco Dziennik zajęć, sprawozdania.

§8 ust.2 pkt.4 lit. e

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI
LUB INNYMI PODMIOTAMI

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym.
. Zorganizowanie akcji charytatywnej i zbiórki karmy dla psów ze schroniska w Bydgoszczy pod hasłem „Pomóż bezdomnym psiakom” październik –listopad 2013r. Sprawozdania, notatka do prasy.
Organizacja działań i opieka nad SKO. okres stażu Dokumentacja SKO, potwierdzenie dyrektora szkoły
Współpraca z Towarzystwem Rozwoju Gminy poprzez działania Szkolnego Koła Wolontariatu. okres stażu Sprawozdania z działania koła
Współpraca z wydawnictwami. Współpraca z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym. Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
Przeprowadzenie projekt edukacyjny
„Sesje z plusem”.
okres stażu Sprawozdanie, zaświadczenie.

Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych w celu integracji społeczności klasowej, rozwoju i zapobiegania patologiom. Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych. maj- czerwiec (2013, 2014, 2015) Karty wycieczek,
Współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami w celu rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych. przez cały okres stażu na bieżąco Notatki,

§8 ust.2 pkt.5

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH,
WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY

Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie realizacji zadań
Analiza dwóch przypadków rozpoznawania problemów
- edukacyjny
- wychowawczy. Uważna obserwacja uczniów.
Poznanie środowiska domowego wychowanków.
Analiza opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przedstawiona w formie pisemnej rok szkolny 2014/2015 Opis i analiza dwóch przypadków, notatka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.