X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29095
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

TERMIN REALIZACJI STAŻU

1.09.2013 - 31.05.2016

Arkadiusz Pałka
Nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

ZADANIA i FORMY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
4. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§ 8 ust. 2 pkt 1 - Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

ZADANIA i FORMY REALIZACJI
1. Poszerzanie wiedzy i doskonalenie warsztatu i metod pracy:-udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego: szkoleniach, kursach, warsztatach metodycznych-stosowanie atrakcyjnych form i metod pracy,-samodzielne doskonalenie warsztatu pracy poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową lub artykułami dotyczącymi nauczanego przedmiotu,-konstruowanie narzędzi badawczych, (testy, sprawdziany, ankiety, testy diagnozujące)-analiza osiągnięć uczniów poprzez przeprowadzenie badania wyników nauczania,- analiza wyników egzaminów maturalnych – opracowanie programu naprawczego,
2. Poszerzanie umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły:- udział w opracowaniu rocznego Planu Rozwoju Szkoły- udział w pracach Komisji ds. zapewniania jakości pracy szkoły oraz wdrażanie planu pracy komisji,- udział w pracach Komisji ds. promocji szkoły,- udział w pracach Komisji ds. rekrutacji szkoły,- praca w zespole ds. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego,- udział w tworzeniu dokumentów szkolnych (np. ewentualne zmiany w WSO, tworzenie innych dokumentów wg potrzeb szkoły),- zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach oraz pomoc w przygotowaniu do nich,- organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych,- przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, prowadzenie konsultacji maturalnych
3. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności- studiowanie literatury fachowej i wykorzystanie Internetu w celu poszerzania swojej wiedzy oraz poszukiwania nowych pomysłów,- współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictwa Oxford,-uczestnictwo w kursach WOM
4. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela-wychowawcy- integracja zespołu klasowego,- organizacja życia kulturalnego klasy,- efektywna współpraca z rodzicami, pedagogiem oraz psychologiem szkolnym, a w miarę potrzeb współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,- pedagogizacja rodziców,
5.Organizacja imprez szkolnych-organizacja uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014,- współorganizowanie Europejskiego Dnia Języków Obcych,- współorganizowanie Dni Otwartych Szkoły,- organizacja innych uroczystości szkolnych,

§ 8 ust. 2 pkt 2 - Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA i FORMY REALIZACJI
1.Stosowanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowywaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą - prowadzenie strony internetowej szkoły we współpracy z informatykiem szkolnym,- prowadzenie lekcji w oparciu o elektroniczną wersję podręcznika New Matura Solutions,- przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji, wykorzystanie Internetu jako źródła informacji,- wykorzystanie Internetu do kontaktów z przedstawicielami wydawnictw,- wykorzystanie serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego,-prowadzenie lekcji języka angielskiego w szkolnej pracowni multimedialnej z wykorzystaniem komputera i Internetu jako źródła informacji,-wprowadzenie elementu prezentacji multimedialnej w procesie dydaktycznym,

§ 8 ust.2 pkt 3 - Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

ZADANIA i FORMY REALIZACJI
1.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom- opieka nad nauczycielem stażystą,- prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich,- konsultacje z nauczycielami języka angielskiego,- przygotowanie i prezentacja referatu na spotkaniu zespołu przedmiotowego,- pełnienie funkcji opiekuna stażu (obserwacje, spotkania, projekt oceny),
2. Dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy- opublikowanie w portalu internetowym własnego scenariusza imprezy szkolnej- prezentacja referatu na spotkaniach zespołu językowego- spotkania po lekcjach otwartych,- dyskusje na spotkaniach zespołu samokształceniowego oraz wychowawczego,- współpraca z nauczycielami języka angielskiego z innych szkół podczas pracy w komisji egzaminacyjnej,- dzielenie się ciekawymi materiałami,

§8 ust. 2 pkt 4b - Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

ZADANIA i FORMY REALIZACJI
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej- udział w szkoleniach dla egzaminatorów oraz poprawa matur pisemnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym jako egzaminator OKE,- wykonywanie obowiązków egzaminatora podczas ustnych egzaminów maturalnych,


§ 8 ust. 2 pkt 4c - Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA i FORMY REALIZACJI
1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży- prowadzenie dodatkowych zajęć dla maturzystów chcących przystąpić do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,- uczestnictwo i opieka nad uczniami podczas wyjść do kina, teatru, na wystawę, itp.,- prowadzenie zajęć dodatkowych – koła zainteresowań dla uczniów zdolnych lub interesujących się językiem angielskim - angażowanie młodzieży do opracowywania projektów, oraz materiałów mających na celu pogłębianie znajomości języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych, do korzystania z internetowych serwisów anglojęzycznych, - zachęcanie uczniów do wykorzystania swojej znajomości języka angielskiego w sposób niekonwencjonalny, konkurs na napisanie wiersza w języku angielskim, - zadanie wyszukiwania błędów językowych celebrytów korzystających z serwisu Twitter,- organizowanie i przeprowadzanie konkursów języka angielskiego,
2. Promowanie szkoły-udział w komisji ds. promocji szkoły- rekrutacja,-współorganizacja Dni Otwartych Szkoły,-wizyty promujące szkołę w gimnazjach,-praca w komisji rekrutacyjnej,


§ 8 ust. 2 pkt 4e - Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA i FORMY REALIZACJI
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych- zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów,- integracja zespołu klasowego przez imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńską,-zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą,-pozyskiwanie sponsorów,-współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym,-współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej uczniów, (konsultacje wychowawcy z pielęgniarką organizowanie pogadanek),- pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji charytatywnych- pedagogizacja rodziców – pogadanki, rozmowy indywidualne

§ 8 ust. 2 pkt 5 - Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA i FORMY REALIZACJI
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych- zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych,- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,

SPOSÓB DOKUMENTACJI
opis i analiza podjętych działań i ich efektów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.