X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28993
Przesłano:

Szkoła magii - autorski program rewalidacji indywidualnej

Uczeń: .................................
Diagnoza: niedosłuch centralny, ADHD, zespół hiperkinetyczny, dyslalia wieloraka

Program rewalidacji indywidualnej został opracowany po przeprowadzeniu szczegółowej analizy funkcjonowania ucznia w zakresie poszczególnych sfer, na podstawie: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego................................, zgodnie z umieszczonymi w orzeczeniu zaleceniami; konsultacji z rodziną ucznia, wychowawcą klasy, nauczycielami oraz specjalistami pracującymi w szkole, pedagogiem szkolnym; obserwacji funkcjonowania ucznia w klasie, a także na podstawie rozmów z uczniem.
Tematyka programu została wybrana w oparciu o zainteresowania ucznia. Chłopiec pasjonuje się koleją, motoryzacją oraz niezwykłymi zjawiskami. Jednym z ulubionych bohaterów ucznia jest Harry Potter- chłopiec, który przenosi się z zwykłego świata do świata magii, by tam poznać prawdę o swoim pochodzeniu i przeznaczeniu oraz by zdobyć umiejętności, niezbędne do funkcjonowania zarówno w świecie magii jak i w codziennym życiu.
Z uwagi na zaburzenia ucznia, trudności w nauce wynikające min. z niedosłuchu, zaległości powstałe w procesie uczenia się, problemy z koncentracją uwagi, niską samoocenę, niewłaściwe zachowanie oraz trudności w przestrzeganiu zasad obowiązujących w społeczeństwie przygotowałam program rewalidacji indywidualnej, który umożliwi uczniowi rozwijanie i usprawnianie zaburzonych funkcji.
Fabuła programu oparta jest na pierwszej części Harry Pottera- J.K. Rowling, stanowiąc motywację do podejmowania wyzwań i współpracy. „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” to opowieść o przyjaźni, odwadze, poświęceniu, współpracy, rywalizacji, dążeniu do celu, postępowaniu określonych zasad, zdobywaniu nowych trudnych umiejętności oraz walce dobra ze złem. Realizując poszczególne zadania, uczeń nie tylko będzie podążał za losami ulubionych bohaterów lecz sam również stanie się uczestnikiem szkoły magii, w której będzie zdobywał określone w programie umiejętności. Uosobienie chłopca z bohaterem książki pozwoli mu poczuć się kimś wyjątkowym, indywidualnym, gotowym do podejmowania wyzwań i realizowania ich w realnym świecie.
Program składa się z siedemnastu modułów w oparciu o siedemnaście rozdziałów znajdujących się w pierwszej części Harryego Pottera. Moduły mogą być łączone w zależności od sytuacji i potrzeb ucznia. Każdy z modułów zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza część będzie stanowić trening właściwych postaw i zachowań społecznych na podstawie przeczytanego tekstu w odniesieniu do zachowań z życia codziennego. W drugiej części uczeń będzie rozwijał oraz usprawniał zaburzone funkcje poprzez wykonywanie ćwiczeń i kart pracy opracowanych na podstawie przeczytanego tekstu. Na każdych zajęciach uczeń otrzyma list w specjalnie przygotowanej kopercie z wizerunkiem sowy. W części społecznej będzie to wskazówka do zdobycia sprawności, która będzie wymagała od ucznia zastosowania określonego zachowania społecznego w ciągu całego tygodnia. W części ćwiczeń będzie to streszczenie omawianej na poprzednich zajęciach treści oraz opis ćwiczeń do wykonania. Za każde zadanie w części ćwiczeń uczeń otrzyma naklejkę z sową: w kolorze zielonym jeśli zadanie zostanie wykonane prawidłowo, w kolorze żółtym jeśli będzie wymagało niewielkiej poprawy, w kolorze czerwonym jeśli będzie wykonane nieprawidłowo, szybko i niestarannie lub w kolorze czarnym jeśli uczeń odmówi wykonania zadania lub zachowanie ucznia uniemożliwi przeprowadzenie zadania. Taka kolorystyka pozwoli szybko zweryfikować stopień opanowanych przez ucznia umiejętności. Po zakończonej części ćwiczeń uczeń będzie otrzymywał kserowany kolejny rozdział książki do przeczytania w czasie wolnym. W ten sposób uczeń będzie mógł brać udział w procesie przygotowania kolejnych zajęć, będzie miał czas na refleksje i przemyślenia, rozwinie wyobraźnie oraz rozbudzi ciekawość a także będzie trenował czytanie ze zrozumieniem.

MODUŁY:
1. „Chłopiec, który przeżył”
o Cz. Społeczna: „Nie szata zdobi człowieka”. Co jest ważniejsze wygląd zewnętrzny czy wewnętrzny?. Znaczenie plotki.
o Cz. Ćwiczeń: Rozwijanie i usprawnianie percepcji wzrokowo-ruchowej
2. „Znikająca szyba”
o Cz. Społeczna: „Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma”
o Cz. Ćwiczeń: Usprawnianie percepcji słuchowej oraz słuchu fonemowego
3. „Listy do nikogo”
o Cz. Społeczna: Prawo do prywatności.
o Cz. Ćwiczeń: Usprawnianie zdolności manualnych i grafomotorycznych

4. „Strażnik kluczy”
o Cz. Społeczna: Czy warto mówić prawdę? Dlaczego czasem ukrywamy prawdę?
o Cz. Ćwiczeń: Usprawnianie procesów pamięci i myślenia
5. „Ulica Pokątna”
o Cz. Społeczna: Jak należy robić zakupy?
o Cz. Ćwiczeń: Rozwijanie i usprawnianie koncentracji uwagi
6. „Peron dziewięć i trzy czwarte”
o Cz. Społeczna: Uświadomienie skrywanych lęków. Pokonywanie własnych słabości.
o Cz. Ćwiczeń: Usprawnianie orientacji przestrzennej ucznia
7. „Tiara przydziału”
o Cz. Społeczna: Role społeczne. Zjawisko szufladkowania.
o Cz. Ćwiczeń: Usprawnianie percepcji wzrokowo-ruchowej
8. Mistrz eliksirów
o Cz. Społeczna: Po co są regulaminy? Czy należy ich przestrzegać?
o Cz. Ćwiczeń: Usprawnianie koncentracja uwagi
9. „Pojedynek o północy”
o Cz. Społeczna: Jak opanować negatywne emocje. Umiejętność wyciszenia się i relaksacji.
o Cz. Ćwiczeń: Usprawnianie percepcji słuchowej oraz słuchu fonemowego
10. „Noc duchów”
o Cz. Społeczna: „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Co to jest przyjaźń? Jakie są prawa i obowiązki przyjaciela?
o Cz. Ćwiczeń: Usprawnianie zdolności manualnych i grafomotorycznych
11. „QUIDOTCH”
o Cz. Społeczna: zasady fair-play. Umiejętność radzenia sobie w sytuacji porażki
o Cz. Ćwiczeń: Rozwijanie i usprawnianie koncentracji uwagi
12. „Zwierciadło ain eingarp”
o Cz. Społeczna: Mocne i słabe strony. Kształtowanie samooceny.
o Cz. Ćwiczeń: Usprawnianie percepcji wzrokowo-ruchowej
13. „Nicolas Flamel”
o Cz. Społeczna: O czym marzymy? Czym są marzenia? Czy warto marzyć?
o Cz. Ćwiczeń: Usprawnianie percepcji słuchowej oraz słuchu fonemowego
14. „Norweski smok kolczasty”
o Cz. Społeczna: Dlaczego ludzie mają sekrety? Czy warto dochowywać tajemnicy.
o Cz. Ćwiczeń: Usprawnianie procesów pamięci i myślenia
15. „Zakazany las”
o Cz. Społeczna: Zakazy i nakazy
o Cz. Ćwiczeń: Usprawnianie zdolności manualnych i grafomotorycznych
16. „Przez klapę w podłodze”
o Cz. Społeczna: Troska o własne bezpieczeństwo czy należy pomagać za wszelką cenę?
o Cz. Ćwiczeń: Rozwijanie i usprawnianie koncentracji uwagi
17. „Człowiek o dwóch twarzach”
o Cz. Społeczna: Przywłaszczanie czyjejś własności.
o Cz. Ćwiczeń: Usprawnianie procesów pamięci i myślenia

CEL NADRZĘDNY PROGRAMU:
Stworzenie uczniowi z niedosłuchem warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnie z jego możliwościami. Kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji, poprzez rozwijanie zainteresowań ucznia oraz wdrażanie do współdziałania w grupie ze słyszącymi rówieśnikami.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Rozwijanie świadomości własnych zalet i wad
- Nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (odporność emocjonalna na niepowodzenia)
- Rozwijanie umiejętności wyciszania się
- Kształtowanie cierpliwości i konsekwentnego działania
- Kształtowanie umiejętności tworzenia i przestrzegania zasad obowiązujących w grupie
- Rozwijanie i usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej
- Rozwijanie i usprawnianie zdolności manualnych
- Usprawnianie percepcji słuchowej
- Usprawnianie słuchu fonemowego
- Usprawnianie procesów pamięci i myślenia
- Rozwijanie i usprawnianie koncentracji uwagi
- Usprawnianie orientacji przestrzennej
- Usprawnianie narządów mowy

ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ:
- Budowanie atmosfery sprzyjającej efektywnemu uczeniu się,
- Stworzenie warunków do zaspokojenia potrzeby akceptacji oraz poczucia bezpieczeństwa,
- Dostosowanie zadań do potrzeb i możliwości ucznia
- Stosowanie zadań o różnym stopniu trudności od zadań najłatwiejszych przez nieco trudniejsze aż do zadań trudnych.
- Motywowanie ucznia do podejmowania wyzwań
- Dostosowanie czasu trwania poszczególnych zadań do predyspozycji ucznia
- Stworzenie warunków do usprawniania zaburzonych funkcji z uwzględnieniem naturalnego potencjału ucznia

METODY WYKORZYSTYWANE PODCZAS REALIZACJI POWYŻSZEGO PROGRAMU:
- Metoda osiemnastu struktur wyrazowych
- Metody wspomagające – A. Frostig, D.Horne
- Metody uczenia się poprze naśladownictwo w tym naśladownictwo werbalne, naśladownictwo zachowań i naśladownictwo postaw
- Metoda gier dydaktycznych min. metoda sytuacyjna (przewidywanie następstw określonej sytuacji), drama, metoda inscenizacji- odtwarzanie wydarzeń
- Metoda komputerowego wspomagania
- Elementy muzykoterapii, bajkoterapii, arteterapii
- Metody podające (opis i opowiadanie, wykład, pogadanka, praca z książką), metody problemowe (szukanie odpowiedzi na postawione pytanie), metody eksponujące (film, tablice, schematy, modele), metody praktyczne (stosowanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu zadań praktycznych)
- Metody aktywizacji: burza mózgów, debata „za i przeciw”, dyskusja, drzewo decyzyjne (określenie problemu w taki sposób, aby uczeń miał prawo wyboru) metoda poszukująca-heureza (kierowanie myśleniem i działalnością uczniów za pomocą kolejnych zadań. Wykonując je małymi kroczkami uczeń zdobywa
i poszerza wiedzę oraz doskonalą umiejętności, rozwija umiejętność myślenia; pytania nauczyciela aktywizują ucznia, zmuszają do cichego bądź głośnego formułowania odpowiedzi).
Środki dydaktyczne dostosowane do potrzeb dziecka i treści zadań.

ĆWICZENIA STOSOWANE W RAMACH ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH:
1. Ćwiczenia oddechowe
o Wydłużenie fazy wydechowej
o Wyrabianie oddechu przeponowego
o Łączenie ćwiczeń oddechowych z artykulacją
2. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy
o Ćwiczenia warg
o Ćwiczenia języka
o Ćwiczenia podniebienia
3. Ćwiczenia słuchowe
o Wysłuchiwanie, rozróżnianie, różnicowanie oraz przeliczanie dźwięków z otoczenia
o Rozpoznawanie i naśladowanie dźwięków pojazdów, zwierząt, instrumentów muzycznych
o Rozpoznawanie i nazywanie głosów z przyrody
o Różnicowanie słów podobnie brzmiących
o Różnicowanie takich samych sylab w szeregu różnych wyrazów lub podobnie brzmiących
o Podawanie liczby sylab w wyrazie
o Podawanie liczby głosek w wyrazie
o Podawanie sylaby ze względu na jej lokalizację
o Podawanie sylaby ze względu na jej lokalizację
o Analiza i synteza wyrazu: sylabowa, głoskowa
o Nauka wierszyków
o Powtarzanie sekwencji sylab
o Układanie i powtarzanie zdań
o Nauka i powtarzanie wyliczanek
4. Ćwiczenia manualne i grafomotoryczne
o Rozcinanie papieru wzdłuż linii
o Modelowanie w plastelinie
o Wykonywanie wycinanek płaskich przy użyciu różnych materiałów i faktur
o Wydzieranie z papieru zaplanowanych form
o Łączenie wyznaczonych punktów linią ciągła
o Prowadzenie linii między dwoma liniami
o Zamalowywanie obrazka zgodnie z instrukcją
o Zamalowywanie obrazków w książkach do kolorowania
o Wodzenie po wzorze – pogrubianie konturów
o Rysowanie znaków graficznych po zakropkowanych wzorach
o Obrysowywani szablonów od wewnątrz i na zewnątrz
o Rysowani szlaczków i kształtów litropodobnych oraz litr w liniaturze szerszej, następnie w liniaturze zeszytu, pogrubianie konturu, dokańczanie zaczętych wzorów
o Samodzielne rysowanie wzorów
5. Ćwiczenia usprawniające pamięć i percepcję wzrokową
o Wyszukiwanie właściwych elementów składowych niezbędnych do utworzenia wzoru
o Dobieranie elementów wg instrukcji
o Układanie klocków, figur geometrycznych, przedmiotów wg określonego wzoru
o Rozpoznawanie przedmiotów płaskich, uzupełnianie niepełnych konturów obrazków
o Dzielenie figury na mniejsze części oraz łączenie w jedna całość
o Wyodrębnianie różnic między obrazkami, zaznaczanie co się zmieniło
o Odwzorowanie i odtwarzanie figur, przedmiotów
o Uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach
o Tworzenie wyrazów z sylab, uzupełnianie brakujących liter, sylab w wyrazie
o Podział zdań na wyrazy
o Czytanie sylab, wyrazów

6. Ćwiczenia operacji myślowych
o Szeregowanie i odtwarzanie sekwencji
o Zapamiętywanie całościowe
o Myślenie przyczynowo-skutkowe
o Trening przeprowadzania klasyfikacji, zdolność do przyporządkowania do określonej grupy
7. Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo- ruchową
o Rysowanie konturów wg wzoru
o Odwzorowywanie figur geometrycznych
o Łączenie kropek np. od 1 do 20.
o Uzupełnianie brakujących liter
8. Ćwiczenia usprawniające orientację przestrzenną
o Różnicowanie stron prawa-lewa
o Chodzenie wg instrukcji słownej
o Rysowanie przedmiotów w odpowiednim położeniu zgodnie z instrukcją
o Określenie położenia poszczególnych przedmiotów w pomieszczeniu i na obrazku
o Kolorowanie obrazków zgodnie z instrukcją
9. Ćwiczenia usprawniające koncentrację uwagi
o Wykonywanie zadań na czas, przy użyciu stopera
o Wykonywanie rysunku wg wykonywanych poleceń
o Kolorowanie ukrytego obrazka
10. Ćwiczenia ogólnorozwojowe
o Wdrażanie do samodzielnej pracy
o Wyrabianie wytrwałości, cierpliwości oraz dokładności w pracy
o Rozwijanie umiejętności planowania i organizacji pracy
o Usprawnianie logicznego myślenia
o Wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami
o Wyrabianie odporności psychicznej na niepowodzenia
11. Ćwiczenia rozwijające emocje
o Różnicowanie i opisywanie stanów emocjonalnych
o Kształtowanie sposobów odpowiedniego reagowania w różnych sytuacjach
o Wyrażanie emocji przy użyciu środków plastycznych oraz instrumentów

12. Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących norm społecznych
o Wpajanie prawidłowych nawyków i form zachowania
o Wdrażanie do podejmowania współpracy
o Motywowanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach zespołowych
o Wdrażanie do troski o własne bezpieczeństwo
o Kształtowanie poczucia sprawczości podejmowanych działań i odpowiedzialności za swoje czyny.


Opracowała: mgr Barbara Hajewska-Drab

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.