X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28911
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Marta Bartkowiak
Nauczyciel języka angielskiego
w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strykowie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
NA STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

OKRES STAŻU: 01.09.2012r. – 31.05.2015r.

Opiekun stażu: mgr Magdalena Warzybok

§7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI, UWAGI TERMIN REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

Korzystanie ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi. Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego. IX 2012
2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu Zawarcie kontraktu.

Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju.

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem. Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Harmonogram IX 2012


Raz w miesiącu
3. Systematyczna współpraca z opiekunem stażu. Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna.

Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna.

Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji. Konspekty, arkusze obserwacji Okres stażu
4. Przypomnienie zasad funkcjonowania i zadań szkoły. Ponowna analiza i realizacja zadań wynikających z dokumentów: Statut Szkoły, WSO, PSO, Regulamin Szkoły, Program Profilaktyki, Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej, Regulamin Pracy Rady Rodziców oraz Program Wychowawczy. Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów. IX – X 2012
5. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej, w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli oraz w pracach zespołu do spraw nowelizacji dokumentacji szkolnej.

Współpraca z rodzicami, wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Protokólarz Rady Pedagogicznej

Odnotowywanie rozmów z rodzicami. Okres stażu
6. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole. Wychowawca, opiekun RSU Dziennik wychowawcy, sprawozdania z działalności RSU Okres stażu
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Systematyczna dokumentacja z realizacji. Zaświadczenia, scenariusze zajęć, zdjęcia. Okres stażu
8. Znajomość i stosowanie podstawowych zasad higieny bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Udział w szkoleniu wewnętrznym, pełnienie dyżurów w czasie przerw i dyskotek szkolnych. Oświadczenie o znajomości przepisów BHP, lista dyżurów. Okres stażu
9. Przygotowanie projektu sprawozdania. Autorefleksja, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. V 2015

§7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Doskonalenie warsztatu pracy. Opracowanie testów, tworzenie gazetek ściennych z prac uczniów. Materiały pomocnicze do prowadzenia lekcji, gazetka. Okres stażu
2. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Ukończenie zaocznych studiów uzupełniających magisterskich na kierunku filologia angielska.

Podjęcie i ukończenie kursu egzaminatora gimnazjalnego.
Podjęcie studiów podyplomowych. Dyplom, indeks.

Zaświadczenie.

Zaświadczenie VI 2013

2013/2014

2014/2015
3. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych i metodycznych. Udział w konferencjach szkoleniowych i warsztatach metodycznych dotyczących nauczania języka obcego. Zaświadczenia Okres stażu
4. Studiowanie literatury pedagogicznej. Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

Budowanie bazy materiałów dydaktycznych. Notatki, ksero Okres stażu
5. Udział w pracach zespołu językowego. Udział w przygotowaniu analiz wyników egzaminów gimnazjalnych.

Wymiana doświadczeń, przygotowanie konkursów i imprez szkolnych m.in. Dnia Języków Obcych

Nawiązywanie współpracy zagranicznej, poszukiwanie partnerów do korespondencji w języku obcym.

Redagowanie kącików językowych w gazetce szkolnej. Analiza wyników

Notatki, zdjęcia

Notatki, maile, zdjęcia

„Kor-wieści” Okres stażu

§7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemy oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust.1 pkt 2 i ust.1 Karty Nauczyciela – przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty. Zapoznanie się z:
Ustawą o systemie oświaty
Kartą Nauczyciela
Rozporządzeniami dotyczącymi oświaty (m.in. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) Notatki Okres stażu
2. Aktualizacja wiedzy na temat aktów prawa oświatowego. Analiza m.in. Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka a także odwiedzanie portali internetowych i gromadzenie nowych przepisów dotyczących oświaty. Notatki, kserokopie dokumentów Okres stażu

§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Planowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Opracowanie i modyfikacja rozkładów materiału i planów wychowawczych.
Plan pracy RSU. Rozkłady, plany Okres stażu
2. Przygotowanie własnego cyklu zajęć. Przeprowadzenie cyklu zajęć poświęconych kulturze Wielkiej Brytanii oraz krajów anglojęzycznych. Konspekty lekcji 2014/2015
2015/2016
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Analiza programów nauczania.

Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.

Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego służących mojemu rozwojowi.

Stosowanie aktywizujących metod nauczania.

Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy.

Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania. Przedmiotowy system oceniania

Zaświadczenia, materiały szkoleniowe, protokoły z rad pedagogicznych.

Notatki

Materiały dodatkowe
4. Doskonalenie pracy szkoły. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole. Protokolant posiedzeń Rad Pedagogicznych

Opiekun RSU Protokoły
Plan pracy RSU
Sprawozdania RSU, zdjęcia z podejmowanych działań 2012/2013
Okres stażu
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. Terminowe zapisy w dziennikach klasowych, prowadzenie dziennika wychowawcy, zajęć dodatkowych, arkuszy ocen, itp. Notatki Okres stażu
6. Samoocena własnej pracy Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, nagrań, zdjęć. Dokumentacja Okres stażu
7. Dokonanie ewaluacji osiągnięć wychowawczych i dydaktycznych. Zdiagnozowanie skuteczności działań dydaktyczno-wychowawczych na podstawie ankiety.
Bieżące dokonywanie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego. Kwestionariusz, wnioski

Zestawienie zbiorcze 2014/2015
2015/ 2016
Okres stażu
8. Przygotowanie projektu sprawozdania. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Sprawozdanie V 2015

§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych. Obserwacja własna.

Rozmowy z uczniami. Notatki Okres stażu
2. Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych i słabych. Opracowanie planu pracy z tymi uczniami (np. prowadzenie kółka dla uczniów zdolnych, przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, prowadzenie konsultacji dla uczniów słabych) Wpisy tematów w dzienniku zajęć dodatkowych. Okres stażu
3. Współpraca z psychologiem szkolnym oraz poradniami specjalistycznymi. Konsultacje dotyczące poszczególnych uczniów.

Zaproszenie psychologa na zajęcia integracyjne i pogadanki na lekcjach wychowawczych. Adnotacje w dziennikach.
Sprawozdanie ze współpracy z psychologiem szkolnym. Okres stażu

§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej i wychowawczej. Przygotowanie testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów oraz innych materiałów dydaktycznych na komputerze.

Wdrożenie programu eTwinning (korespondencja mailowa z inną szkołą europejską)

Przeprowadzenie lekcji w pracowni komputerowej i/lub multimedialnej. Wykorzystanie technologii na lekcjach – praca z tablicą interaktywną.

Wykorzystanie na lekcji scenariuszy i materiałów do nauki języka angielskiego dostępnych w Internecie (portale edukacyjne)

Korzystanie z internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, pedagogiki. Testy, sprawdziany, dodatkowe materiały.


Dokumentacja

Konspekty

Konspekty

Adresy stron internetowych Okres stażu

2013/2014

W miarę możliwości

Okres stażu

Okres stażu
2. Publikacje w Internecie. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www. strona www 2012/2013
3. Wykorzystanie komputera i Internetu do czynności związanych z odbywaniem stażu. Poszerzanie wiedzy na temat awansu zawodowego.

Gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

Korzystanie z publikacji innych nauczycieli odbywających staż. Strony www

Notatki Okres stażu
4. Wykorzystywanie komputera przez uczniów. Zachęcanie uczniów do przekazywania zadanych prac domowych w formie multimedialnej lub pocztą elektroniczną.

Realizowanie przez uczniów projektów edukacyjnych wymagających umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem.

Lekcje z wykorzystaniem płyt CD dołączonych do podręczników.

Propagowanie wśród uczniów portali poświęconych nauce języka angielskiego. Notatki

Projekty, zdjęcia, notatki

Notatki

Strony www Okres stażu

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej. Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły – studiowanie literatury, czasopism fachowych. Zaświadczenia Okres stażu

2. Kontakt z rodzicami Informowanie rodziców o postępach dzieci w nauce a także o ewentualnych problemach wychowawczych. Wpisy w dziennikach
wg potrzeb oraz harmonogramu zebrań
3. Analiza opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Wykorzystanie zaleceń PPP w pracy pedagogicznej. Dokumentacja szkolna (dostosowanie wymagań, testy) w zależności od potrzeb
4. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Udział w Radach Pedagogicznych

Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej

Pełnienie dyżurów podczas przerw lekcyjnych.

Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej uczniów.

Udział w pracach zespołów wychowawczych – omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych. Dokumentacja szkolna Na bieżąco przez okres stażu
5. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. Opracowanie ciekawych scenariuszy lekcji, wykorzystanie różnych metod nauki.

Zachęcani do udziału w konkursach i ciekawych projektach językowych w także w Dniu Języków Obcych. Scenariusze, notatki W miarę możliwości przez okres stażu

§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Wykorzystywanie przepisów szkolnych. Wykorzystywanie przepisów szkolnych m.in. w zakresie organizacji wycieczek, klasyfikacji i oceniania. Uzupełniona dokumentacja. Okres stażu
2. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Analizowanie dokumentów szkoły oraz przepisów prawa oświatowego (Rozporządzenie MEN, Karta Nauczyciela, Konwencja o Prawach Dziecka) Notatki wrzesień – październik i w razie potrzeby
3. Współpraca z psychologiem szkolnym, PPP, Policją, Sądem Rejonowym. Poszukiwanie rozwiązań i wspomaganie dzieci z trudnościami wychowawczymi.

Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Notatki ze spotkań i opis zaistniałych problemów. Okres stażu

Podpis stażysty: Podpis opiekuna stażu: Zatwierdzam do realizacji:
Data i podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.