X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2888
Przesłano:

Program współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym

Współpraca ze środowiskiem może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań. W zależności od charakteru owych zadań współpraca może przybierać rozmaite formy. Ogromne szanse dla rozwoju szkoły tkwią w doborze przygotowanej i zorganizowanej promocji szkoły. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym. To także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych uczniów oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz szkoły, a to powinno być celem działania wszystkich.

CELE GŁÓWNE:

1.Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym.
2.Promowanie osiągnięć szkoły, jej uczniów i nauczycieli.
3.Pozyskiwanie środków finansowych.
4.Stymulowanie rozwoju psychospołecznego uczniów.
5.Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, uczniów i rodziców.
6.Włączanie rodziców w życie klasy i szkoły.

Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest:
kształcenie w uczniach :
a) chęci poznania świata,
b) umiejętności komunikowania się z innymi,
c) szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,
d) umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym.

Partnerzy szkoły
Sposoby realizacji współpracy

Rodzice
- informowanie o osiągnięciach dziecka w nauce i zachowaniu
(kontakt bezpośredni i pośredni);

- informowanie o zasadach ujętych w regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

- udzielanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;

- poznanie i ustalenie potrzeb wychowawczo-opiekuńczych dzieci;

- współudział w organizowaniu wycieczek i imprez klasowych

- zapraszanie rodziców na imprezy i uroczystości szkolne;

- bieżące informacje o potrzebach szkoły (np. współpraca z Radą Rodziców, pozyskiwanie sponsorów);
- eksponowanie na tablicy ogłoszeń informacji adresowanych dla rodziców
- pedagogizacja rodziców;
- angażowanie rodziców do działań na rzecz szkoły
- wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w pracach na rzecz szkoły


Władze lokalne
- zapoznanie uczniów z pracą urzędów;
- nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami z okazji:
- „drzwi otwartych szkoły”
- uroczystości szkolnych;
- dofinansowanie do projektów edukacyjnych i sportowych;
- sponsorowanie nagród na konkursy organizowane przez szkołę;
- promocja szkoły na stronach Gminnego Portalu Internetowego.

Policja
Straż Miejska
Straż Pożarna - działania profilaktyczne ze strony policji i straży miejskiej
( prelekcje dla uczniów i rodziców);
- przeprowadzanie różnorodnych akcji dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na uczniów; sposoby zapobiegania
- praca policjanta w Zespole Wychowawczym działającym w szkole;
- zabezpieczenia większych uroczystości szkolnych;
- pomoc w przygotowaniu uczniów i przeprowadzaniu egzaminu na kartę rowerową;
- wycieczki do komisariatu – poznawanie pracy policjantów.
- wycieczki i prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym;
- udział uczniów i nauczycieli w różnorodnych konkursach plastycznych i wiedzy organizowanych pod patronatem tych instytucji.

Parafie Rzymsko-Katolickie - zapraszanie księży na uroczystości szkolne oraz koncerty muzyczne;
- pomoc w zorganizowaniu wigilii w szkole

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna
- pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni);
- badania uczniów pod kątem uzdolnień;
- badania logopedyczne 6-latków

Ośrodek Opieki i Oświaty - współpraca ze szkołą i środowiskiem domowym ucznia;
- dofinansowanie do wyjazdów sportowych oraz wypoczynku zimowego i letniego;

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej - rozpoznanie środowiska ucznia;
- finansowanie obiadów najbardziej potrzebującym;
- udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej;
- dofinansowanie do wyjazdów uczniom z rodzin ubogich;
- wspieranie rodzin potrzebujących pomocy;

Polski Czerwony Krzyż - zajęcia praktyczne dla uczniów i nauczycieli dotyczące umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
- udział w happeningach zdrowotnych organizowanych w szkole;
- wspólna zbiórka darów dla najbardziej potrzebujących

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- dofinansowanie do konkursów zdrowotnych,
- współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie dbania o profilaktykę jamy ustnej i czystości.
- dofinansowania do spektakli profilaktycznych;
- dofinansowania do wyjazdów sportowych-profilaktycznych;

Dom Pomocy Społecznej - odwiedzanie ludzi starszych przez uczniów naszej szkoły;
- świąteczne kartki wykonywane przez dzieci;
- Jasełka przedstawiane przez uczniów;
- drobne upominki z okazji Dnia Babci i Dziadka

Centrum Kultury

Biblioteka Miejska - wystawy okazjonalne;
- koncerty muzyczne;
- występy artystyczne uczniów naszej szkoły w ZCK,
- spektakle teatralne;
- udział uczniów i nauczycieli w konkursach pozaszkolnych organizowanych przez CK
- lekcje biblioteczne;
- włączenie znanych ludzi do akcji organizowanej przez szkołę
,, Cała Polska czyta dzieciom”;
- spotkania z ciekawymi ludźmi.

Ognisko Muzyczne - wspólne organizowanie koncertów muzycznych odbywających się w auli szkoły, a skierowanych do wszystkich mieszkańców miasta

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego - lekcje muzealne
- udział pana dyrektora w akcji organizowanej przez szkołę
,, Cała Polska czyta dzieciom”

Placówki oświatowe
( szkoły i przedszkola)
- organizowanie konkursów gminnych i powiatowych;
- spektakle teatralne dla dzieci z przedszkoli;
- konkursy plastyczne dla przedszkoli;
- ,,Dzień Otwarty Szkoły”
- zapraszanie dzieci z przedszkoli na prezentacje multimedialne przygotowane przez szkołę;
- udział szkół i przedszkoli w happeningu zdrowotnym;

Koło Łowieckie
- organizowanie leśnych lekcji;
- dokarmianie zwierząt i ptaków;
- zajęcia dotyczące ekologii

Instytucje i organizacje wspierające edukację ekologiczną.
- wspólne działania ekologiczne dotyczące segregacji śmieci;
- wycieczki edukacyjne;
- udział w programach ekologicznych: „Sprzątanie Świata”, „Ratujmy kasztanowce”, ,, Segregujemy śmieci”.


PRZEWIDYWANE EFEKTY:
1. Pozyskanie funduszy na rozwój placówki.
2. Wyposażenie uczniów w podręczniki.
3. Poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu poruszanych tematów: (zdrowie, ochrona
środowiska, regionalizm itp.).
4. Szacunek dla pracy innego człowieka.
5. Poszanowanie godności człowieka.
6. Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.
7. Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.