X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28875
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Dowody
na realizację zadania
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły. • współpraca z Radą Pedagogiczną tj. poprowadzenie Rady Szkoleniowej dla zainteresowanych nauczycieli -temat do uzgodnienia z dyrekcją placówki
• udział w procesie wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli zgodnie z tematyka proponowana przez dyrekcję w okresie stażu

2013/2014 • potwierdzenie dyrekcji
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
• udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zewnętrznych i wewnątrzszkolnych wg ofert i potrzeb
• wzbogacanie materiałów do pracy rewalidacyjnej służących do stymulacji dotyku, wzroku, słuchu, propriocepcji a w szczególności materiałów niezbędnych do realizacji innowacji,
• stosowanie i rozwijanie aktywizujących metod w pracy rewalidacyjnej w celu podniesienia jakości pracy szkoły np. wykorzystanie wiadomości z kursów
• studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej w szczególności poświęconej problematyce AAC, m.in. M. Grycman – Wiem czego Chcę, A.Warrick. – Porozumiewanie się bez słów. Komunikacja wspomagająca i alternatywna na świecie

3. Doskonalenie współpracy z rodzicami, opiekunami uczniów i wychowanków • Obecność opiekunów na spotkaniach, omawianie sytuacji rewalidacyjno – wychowawczych i terapeutycznych wychowanków, uczniów.
4. Doskonalenie współdziałania w zespole nauczycieli R-W • Współpraca koleżeńska na wysokim poziomie przy organizacji uroczystości i imprez w filii i Ośrodku • Listy obecności, scenariusze imprez
5. Dokonywanie ewaluacji pracy własnej • Uzyskanie zadowalających wyników ewaluacji pracy w zespole • Wyciąganie wniosków i ich realizacji w następnych latach

§ 8 ust. 2 pkt 2
wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Dowody
na realizację zadania
1. Stosowanie technologii komputerowej w celu przekazywania informacji i komunikacji. • korzystanie z encyklopedii multimedialnych, publikacji w portalach internetowych.
• tworzenie prezentacji multimedialnych w Power Point w celu zobrazowania i przedstawienia problematyki tematów prowadzonych w ramach WDN
• poszukiwanie ciekawych informacji, tematów, scenariuszy, utworów muzycznych.
• komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej, skypea i telefonicznie z innymi nauczycielami, dyrekcją szkoły, z różnymi instytucjami np. w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu itp.
• sporządzanie i drukowanie scenariuszy zaproszeń, dyplomów i inne
• aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
• opracowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z awansem zawodowym (plan rozwoju, sprawozdania z jego realizacji) i pracy szkoły
2. Własne publikacje na stronie • opracowanie i umieszczenie 3 publikacji
3. Publikacje na portalu. • umieszczenie na portalach edukacyjnych planu rozwoju zawodowego, scenariuszy, innowacji pedagogicznej

§ 8 ust. 2 pkt 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Dowody
na realizację zadania
1. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN. •
w okresie stażu • lista obecności
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. • przeprowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych

§ 8 ust. 2 pkt. 4 Wymagania alternatywne

§ 8 ust. 2 pkt 4a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Dowody
na realizację zadania
1. Wdrożenie do realizacji programu innowacyjnego.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
poszerzanie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Dowody
na realizację zadania
1. Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych. • w celu aktywizacji uczniów, wychowanków organizowanie uroczystości i imprez szkolnych zgodnie z przydziałem czynności
2. Zorganizowanie spotkania „Wspólne kolędowanie” dla wychowanków(uczniów)• w celu utrwalania i podtrzymania tradycji świątecznych zorganizowanie spotkania, na którym odbędzie się wspólne kolędowanie z wychowankami
3. Zorganizowanie konkursu międzyszkolnego. • opracowanie i przeprowadzenie konkursu
• opracowanie regulaminu
• pozyskanie sponsorów na nagrody w okresie stażu • regulamin konkursu
• dyplomy
• potwierdzenie dyrekcji
§ 8 ust. 2 pkt 4e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Dowody
na realizację zadania
1. Zorganizowanie wycieczki dla wychowanków(uczniów)
2. Pomoc w zorganizowaniu obchodów Dnia Dziecka
3. Udział w akcji „Góra Grosza”. •

4. Współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami samorządowymi
§ 8 ust. 2 pkt 5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Dowody
na realizację zadania
1. Dokonanie opisu i analizy problemu 2 przypadków rewalidacyjno – wychowawczych.
• Identyfikacja problemu
• Ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny
• Określenie znaczenia problemu
• Propozycje rozwiązania
• Wdrażanie oddziaływań
• Efekty oddziaływań w okresie stażu • opis przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.