X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28866
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego - gimnazjum

Regulamin zawiera:

I. Postanowienia ogólne.
II. Organy Samorządu Uczniowskiego.
III. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego.
IV. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu
Uczniowskiego.
V. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
VI. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
VII. Postanowienia końcowe.

I. Postanowienia ogólne
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Regulamin Samorządu jest zgodny ze Statutem szkoły.
3. Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantami szkoły.
4. Zasady wybierania organów Samorządu określa regulamin wyborów.
5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących praw ucznia.
6. Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:
a) uczenie się demokratycznych form współżycia;
b) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
c) uczenie się odpowiedzialności moralnej, tolerancji.
7. Działalność Samorządu Uczniowskiego dotyczy m. in. następujących dziedzin życia szkolnego:
a) dbać o ład, higienę i estetykę otoczenia;
b) organizowanie wzajemnej pomocy koleżeńskiej w nauce;
c) planowanie i organizowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu;
d) inicjowanie i podejmowanie prac społecznie użytecznych dla szkoły i szerszego społeczeństwa;
II. Organy Samorządu Uczniowskiego

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a) Rada Samorządu Uczniowskiego
b) Sekcje Samorządu Uczniowskiego
c) Zebranie Samorządów Klasowych
2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:
a) przewodniczącego
b) zastępcy przewodniczącego
c) sekretarza
d) skarbnika

III. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

1. Przewodniczący ( zastępca przewodniczącego ):
a) reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec Rady Pedagogicznej,
b) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
c) przewodniczy obradom Rady Samorządu Uczniowskiego,
d) ma prawo czynnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w części dotyczącej spraw opiekuńczych i wychowawczych,
e) organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.

2. Rada Samorządu Uczniowskiego:
a) podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania Samorządu -
ustanowienie regulaminu,
b) opracowuje plan pracy Samorządu,
c) kieruje bieżącą pracą Samorządu,
d) współpracuje z przewodniczącymi klas,
e) prowadzi gazetkę, lub tablicę informacyjną Samorządu Uczniowskiego, zamieszczając w niej informacje dotyczące „życia szkoły",
f) organizuje lub pomaga w organizacji imprez szkolnych (dyskoteki,
przedstawienia itp.),
g) przeprowadza różne akcje charytatywne na terenie szkoły,
h) do zadań członków należy wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji,
i) skarbnik ma za zadanie zbieranie funduszy i dysponowaniem nimi zgodnie z potrzebami Samorządu Uczniowskiego,
j) sekretarz prowadzi bieżącą dokumentację Samorządu.
3. Zebranie Samorządów Klasowych
a) przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu Uczniowskiego, wyrażanie opinii o pracy Samorządu,
b) odwoływanie organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie
wywiązują się z powierzonych im zadań,
c) zatwierdzanie i wnoszenie poprawek do Regulaminu Samorządu
Uczniowskiego.

4. Rada Samorządu Uczniowskiego może powołać w miarę potrzeb szkoły Sekcje Samorządu Uczniowskiego takie jak:
a) sekcja konkursowa
b) sekcja plastyczno – dekoracyjna
c) sekcja sportowo – turystyczna
d) sekcja kulturalna i inne.

Do zadań Sekcji należy:
- organizowanie działalności, do której została powołana sekcja,
- współdziałanie z opiekunem SU i nauczycielami przedmiotów w zakresie zainteresowań sekcji.
IV. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego


V. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego
1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac
Samorządu.
2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.
3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych
płaszczyznach.
5. Prowadzi rozliczenia finansowe.
6. Wszelkie działania Samorządu Uczniowskiego muszą być uzgodnione z opiekunem.

VI. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
2. Protokoły posiedzeń Rady.
3. Sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego.

VII. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom.
3. Sposób udostępniania Regulaminu ustala Rada Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
4. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje przewodniczący w porozumieniu z opiekunem lub opiekun Samorządu Uczniowskiego.
5. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
6. Regulamin jest uchwalany w głosowaniu jawnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.