X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28858
Przesłano:

Program lektoratu - koła języka angielskiego

PROGRAM LEKTORATU – KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE
Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI (II etap edukacyjny), którzy pragną rozwijać swoje umiejętności i kompetencje językowe przez udział w dodatkowych zajęciach języka angielskiego. Program ten jest zgodny z zadaniami i celami edukacyjnymi opartymi na podstawie programowej kształcenia ogólnego, jednak niektóre elementy zostały rozszerzone.
Program przewidziany jest na 40 godzin zajęć lekcyjnych, po 2 godziny tygodniowo, prowadzone pod rząd.

2. CELE NAUCZANIA
2.1. Cele ogólne programu (umiejętności kluczowe)
Celem nadrzędnym nauczania ujętego w przedstawionym programie jest wszechstronny rozwój ucznia. Cel ten zgodny jest z założeniem podstawy programowej i zakłada wyposażenie uczniów w wiedzę językową oraz umiejętności zapewniające porozumiewanie się w języku angielskim w prostych sytuacjach życia codziennego. Ważnym aspektem rozszerzenia kompetencji językowej uczniów jest zapoznanie dzieci z typowym zachowaniem i interakcją rodzimych użytkowników języka oraz ich kulturą i tradycją, co umożliwi im bardziej naturalną komunikację oraz wprowadzenie zagadnień kulturowych.

2.2. Cele szczegółowe programu
Celem szczegółowym jest rozwój sprawności językowych oraz wykształcenie w uczniach kompetencji komunikacyjnej pozwalającej na swobodne używanie języka w prostych sytuacjach życia codziennego.
Ważne jest więc:
•rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu (rozumienie ogólnego sensu, jak i intencji rozmówcy, rozumienie prostych poleceń nauczyciela, )
•rozwijanie umiejętności mówienia (formułowanie wypowiedzi o sobie, rodzinie i otoczeniu, inicjowanie i podtrzymywanie rozmowy typowej dla sytuacji życia codziennego, zadawanie prostych pytań i udzielanie odpowiedzi, wyrażanie myśli, uczuć i opinii, opanowanie poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału)
•rozwijanie umiejętności czytania (rozumienie ogólnego sensu tekstu, jak i zawartych w nim szczegółowych informacji, rozumienie komunikatów typowych dla życia codziennego, jak ogłoszenia, reklamy, rozkłady jazdy itp.)
•rozwijanie umiejętności pisania (umiejętność zapisywania słów ze słuchu, umiejętność formułowania krótkich wypowiedzi pisemnych – opis osoby, życzenia świąteczne, opowiadanie )
Wśród celów szczegółowych znajduje się również:
•poszerzenie wiedzy uczniów na temat kultury, sztuki i obyczajów krajów anglojęzycznych, wykorzystanie jej oraz wiedzy z innych przedmiotów przy wykonywaniu projektów
•korzystanie ze słowników dwujęzycznych
•poznanie znanych bajek w wersji anglojęzycznej

3. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE PROGRAMU

Metoda komunikacyjna stanowi bazę dla nauczania nowych treści i utrwalania starych, a elementy takich metod jak gramatyczno-tłumaczeniowa, audiolingwalna (audiowizualna) i kognitywna są wprowadzane na każdych zajęciach w celu wszechstronnego wykorzystania potencjału słuchaczy i efektywnego nauczania języka obcego.
Dodatkowe techniki stosowana na zajęciach to:
•nauka przez piosenkę
•gry i zabawy dydaktyczne
•metoda TPR (Total Phisical Response)
•projekty
•techniki teatralne (drama)
•techniki multimedialne (Internet, programy komputerowe, video, prezentacje)
4. MATERIAŁ NAUCZANIA
Materiał nauczania został podzielony na 8 bloków tematycznych (każdy realizowany w ciągu 5 godzin zajęć):
1.Ja i moje otoczenie (me and my family, my school, )
2.Życie codzienne (plan dnia, dni tygodnia, miesiące, podstawowe czynności)
3.Moda i styl (części garderoby, opis stroju, zachowanie w sklepie)
4.Moje zainteresowania i umiejętności, czas wolny, hobby,
5.Moje ulubione jedzenie (jedzenie i picie, zachowanie w restauracji,)
6.Środowisko, w którym żyjemy (nazwy miejscowości, budynków i ulic, pytanie o drogę,)
7.Państwa świata (państwa, narodowość, sławni ludzie)
8.Kultura krajów anglojęzycznych (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki, bajki w języku angielskim)

5. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Program zakłada następujące osiągnięcia uczniów pod koniec zajęć:
Słuchanie
Uczeń potrafi:
- zrozumieć polecenia nauczyciela;
- zrozumieć ogólny sens prostego usłyszanego tekstu i dialogu dotyczącego życia
codziennego;
- wyszukać szczegółowe informacje w prostych usłyszanych tekstach;
- porównać usłyszane informacje z podanym tekstem, ilustracjami, itp.;
- stosować różne techniki słuchania w zależności od celu zadania.
Mówienie
Uczeń potrafi:
- w miarę poprawnie wymawiać dźwięki i wyrazy w języku obcym;
- zadawać proste pytania i udzielać krótkich prostych odpowiedzi;
- komunikować się za pomocą pojedynczych słów i krótkich zdań w znanych mu sytuacjach;
- używać prostych strategii komunikacyjnych takich, jak prośba o powtórzenie i wyjaśnienie;
- w prosty sposób opisać ludzi, zdarzenia, miejsca oraz wyrazić swoją opinię.
Czytanie
Uczeń potrafi:
- stosować różne techniki czytania w zależności od celu zadania;
- zrozumieć ogólny sens prostego tekstu;
- znaleźć odpowiednie informacje i szczegóły w tekście;
- domyślić się znaczenia nieznanych słów na podstawie kontekstu.
Pisanie
Uczeń potrafi:
- poprawnie zapisać większość znanych słów;
- zaplanować swoją wypowiedź pisemną;
- formułować krótkie proste wypowiedzi pisemne na podstawie modelu i samodzielnie
(historyjki, opisy osób);
- napisać list, kartkę;
- wypełnić formularz/ankietę z informacjami o sobie.
Inne umiejętności
Uczeń potrafi:
- samodzielnie korzystać ze słownika dwujęzycznego;
- stosować proste strategie uczenia się słownictwa, gramatyki i wymowy
- ocenić swoje silne i słabe strony;

Osiągnięcia wychowawcze: zachowania, postawy, działania
Uczeń:
- z zaangażowaniem pracuje w parach, grupach, zespołach;
- dostrzega potrzeby innych oraz chętnie im pomaga;
- podejmuje działania na rzecz budowania przyjaznej atmosfery w klasie;
- z przyjaźnią odnosi się do kolegów;
- wyraża własne opinie i uczucia oraz z uwagą słucha opinii
innych;
- odpowiednio ocenia postępowanie swoje i innych;
- dostrzega wartość rodziny, przynależność do narodu i państwa;
- pozytywnie wyraża się o członkach swojej rodziny;
- przejawia tolerancję i otwartość wobec innych ludzi,czy narodowości.
6. MODYFIKACJA PROGRAMU
6.1. Zasady modyfikowania programu w zależności od warunków pracy:
Realizacja powyższego programu w dużym stopniu uzależniona jest od spełnienia wymogów technicznych, stąd też program może być modyfikowany w zależności od warunków czasowych, możliwości uczniów itp. , a jego realizacja uzależniona jest od elastyczności i pomysłowości nauczyciela.
6.2. Prezentacja przykładowa sposobów modyfikacji:
W zależności od preferencji uczniów bądź nauczyciela materiały video/audio można zastąpić materiałem leksykalnym o podobnej tematyce (np. artykułem z anglojęzycznej prasy lub z Internetu).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.