X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28738
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan pracy opiekuńczo wychowawczej świetlicy szkolnej

PLAN PRACY
DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

Zadania ogólne

Formy i środki realizacji

Termin

Odpowiedzialni
I. Czynności o charakterze administracyjno- organizacyjnym.
a) przyjmowanie zgłoszeń
b) opracowanie rocznego planu pracy dydaktyczno – wychowawczej świetlicy, regulaminów świetlicy oraz stołówki
c) opracowanie tygodniowego planu zajęć
d) opracowanie dziennego planu zajęć
e) przygotowanie pomieszczeń do zajęć

wrzesień

wychowawcy
II. Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie, poprawnego zachowania i wzajemnej życzliwości, wpajanie zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej.
a) zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy i
zasadami zachowania obowiązującymi w szkole (przeczytanie i omówienie)

b) organizowanie spacerów, wycieczek, gier i zabaw na świeżym powietrzu

c) zapoznanie dzieci z zasadami BHP (w świetlicy, na boisku szkolnym, w drodze do szkoły)

d) dbałość o ład i porządek w świetlicy – przypominanie o myciu rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i powrocie z boiska, porządkowanie gier i zabawek w szafkach i na półkach

e) rozbudzenie świadomości ekologicznej – kącik przyrody

f) włączenie się w akcję ,,Maraton pisania listów”


wrzesień
cały rok

wrzesień

na bieżąco

na bieżąco
grudzień

wychowawcy

wychowawcy
III. Współpraca z rodzicami.
a) indywidualne rozmowy z rodzicami i opiekunami
b) włączenie rodziców do pracy na rzecz szkoły (doposażenie świetlicy)
na bieżąco
na bieżąco
wychowawcy
wychowawcy
IV. Współpraca z nauczycielami, dyrekcją szkoły
a) bieżąca wymiana informacji na temat uczniów
b) udział w radach pedagogicznych
c) wymiana doświadczeń
d) Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w ramach
świetlicowego zespołu samokształceniowego.

w zależności od potrzeb

w zależności od potrzeb
wychowawcy

wychowawcy
V. Troska o psychiczne i fizyczne zdrowie dziecka.

a) organizowanie i zabezpieczenie odpowiedniego dożywiania (obiady)
b) prowadzenie dokumentacji dożywiania, zbieranie pieniędzy za obiady i wpłacanie ich do banku
c) udział w układaniu jadłospisu wraz z intendentką i kucharką
d) ustalanie z pedagogiem szkolnym i pracownikiem GOPS listy uczniów korzystających z bezpłatnych posiłków
e) prowadzenie zabaw ruchowych
f) kształtowanie prawidłowej postawy dzieci przy zabawie i nauce (rozmowy, ćwiczenia korekcyjne, scenki dramowe)
g) udział w imprezie „Dzień dla zdrowia” i ,,Festynie rodzinnym”
h) realizacja zajęć profilaktyczno – wychowawczych z cyklu „Jak żyć z ludźmi”
j) gazetki tematyczne (zdrowa żywność, higiena jamy ustnej, prawa dziecka)
k) organizacja zajęć pt: „Ludzie w bieli” (przybliżenie charakteru pracy lekarzy, pielęgniarek, sanitariuszy)
l) współpraca z higienistką szkolną
ł) współorganizacja akcji „Owoce w szkole”
m) realizacja programu ,,W zdrowym ciele zdrowym duch”
n) współorganizacja akcji ,,Marzycielska poczta”

codziennie

na bieżąco
raz na 2 tyg.

wrzesień

na bieżąco
na bieżąco

wg kalendarza

cały rok
na bieżąco

styczeń

w zależności od potrzeb
cały rok
grudzień
wychowawcy

M. Pikiel

M. Pikiel
wychowawcy

wychowawcy
wychowawcy

wychowawcy

M. Pikiel

wychowawcy
wychowawcy

wychowawcy
M. Pikiel
M. Pikiel
wychowawcy
VI. Rozwijanie umiejętności manualnych.
a) zabawy konstrukcyjne
b) układanie, malowanie, rysowanie, klejenie, wycinanie, lepienie, kolorowanie
c) zorganizowanie konkursu plastycznego pt: „Jesienne fantazje” dla uczniów klas 0 - III, oraz wystawy pokonkursowej
d) „kiermasz bożonarodzeniowy” – kartki świąteczne, ozdoby choinkowe, stroiki, itp.
codziennie
codziennie

listopad
grudzień

wychowawcy

M. Pikiel
wychowawcy
VII. Kształtowanie i rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej.
a) ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania, słuchania tekstu czytanego, czytanie ze zrozumieniem
b) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
c) zajęcia wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (oglądanie programów i filmów edukacyjnych, pogadanki, zabawy tematyczne, korzystanie z literatury fachowej
d) kształtowanie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy (krzyżówki, quizy, zagadki, odrabianie lekcji)
e) organizacja akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”

na bieżąco

na bieżąco
w zależności od potrzeb

na bieżąco

cały rok

wychowawcy

wychowawcy

M. Grudzień
VIII. Zapewnienie powodzenia szkolnego wychowanka na świetlicy.
a) zorganizowanie miejsc do nauki własnej
b) pomoc uczniom mało zdolnym (zajęcia usprawniające pisanie, czytanie, liczenie ...)
c) pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji

wrzesień
cały rok

cały rok
wychowawcy
wychowawcy

wychowawcy
IX. Współpraca z pedagogiem szkolnym i biblioteką.
a) bieżąca wymiana informacji na temat uczniów
b) współpraca z pedagogiem (doradztwo, pomoc)
c) zorganizowanie wycieczki do biblioteki

na bieżąco
na bieżąco
w zależności od potrzeb

wychowawcy
X. Budowanie tradycji i rozwijanie uczuć patriotycznych.
a) obchody świąt narodowych (prace plastyczne, wystawy, gazetki)
b) zapoznanie się z tradycjami i zwyczajami regionu
c) udział w obchodach świąt narodowych – 11 listopada, 3 Maj
na bieżąco
w trakcie realizacji zajęć tematycznych
wg kalendarza

wychowawcy

Podpisy wychowawców:
1........................................
2........................................
3........................................
4........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.