X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28699
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin klasy dietetycznej

1. Uczniowie klasy dietetycznej korzystają z tych samych praw i obowiązków co pozostali uczniowie naszej szkoły. Obowiązują ich zasady zawarte w Statucie Szkoły.
2. Każdy uczeń klasy „DIETETYCZNEJ”
2.1. MA OBOWIĄZEK:
2.1.1. noszenia koszulek właściwych dla swojej specjalności zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w tym zakresie,
2.1.2. znać niniejszy dokument i stosować się do niego. Regulamin ma zastosowanie na terenie szkoły i na wszystkich wyjazdach z nią związanych,
2.1.3. nosić koszulkę wg wybranego wzoru,
2.1.4. nosić koszulkę w czasie uroczystości szkolnych (np: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego), środowiskowych, podczas wyjazdów zorganizowanych, w czasie „dnia mundurowego” (każdy czwartek) oraz w innych terminach określonych przez Dyrektora, uchylanie się od noszenia koszulek powoduje obniżenie oceny ze sprawowania (dopuszcza się brak munduru jeden raz w semestrze),
2.1.5. dbać o koszulkę i jej estetyczny wygląd,
2.1.6. uczestniczenia we wszystkich obowiązkowych zajęciach praktycznych i osiągania pozytywnych ocen z wiedzy i umiejętności,
2.1.7. uczestniczenia w nieodpłatnych akcjach organizowanych przez szkołę
2.1.8. uczestniczenia w:
2.1.8.1. szkoleniach,
2.1.8.2. wyjazdach / wyjściach dydaktycznych
Uczeń, który nie może uczestniczyć w szkoleniu czy wyjeździe dydaktycznym, ma obowiązek uczestniczyć w tych dniach w wolontariacie - 5 godzin wolontariatu za każdy dzień zajęć.
2.1.9. uczestniczenia w wycieczkach dydaktycznych oraz zajęciach w szkolnej pracowni gastronomicznej
2.1.10. przestrzegać zasady BHP podczas zajęć praktycznych, a także podporządkować się zarządzeniom wydawanym przez nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia,
2.1.11. przestrzegać norm etycznych i moralnych, zachowywać się z godnością, uprzejmie i taktownie. Uczeń będący na terenie szkoły, w miejscach publicznych i podczas wyjazdów szkolnych ma zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu i używania środków odurzających,
2.1.12. szanować język ojczysty,
2.1.13. klasa dietetyczna zobowiązuje do pomocy starszym i słabszym, dbałości o dobre imię szkoły i do szanowania obowiązującego stroju ( koszulki )
3. W razie naruszenia zasad i regulaminów BHP lub zachowania stwarzającego zagrożenie dla życia i zdrowia – uczeń zostanie odsunięty od zajęć.
4. Nieobecność na zajęciach specjalistycznych i wf usprawiedliwiana jest tylko na podstawie zwolnień lekarskich.

5. Zasady „umundurowania”:
5.1. Wprowadzenie koszulek ma na celu podniesienie jakości pracy uczniów, utożsamienie się uczniów z wybranym kierunkiem oraz podniesienie świadomości i postaw.
5.2. Obowiązującym strojem jest koszulka typu polo w kolorze błękitnym z białym nadrukiem na plecach „KLASA DIETETYCZNA”.
5.3. Dozwolone jest:
5.3.1. noszenie koszulki w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego,
5.4. Zabrania się:
5.4.1. noszenia koszulki poza zajęciami szkolnymi, wyjazdami lub uroczystościami szkolnymi.
6. Notoryczne uchylanie się od nie noszenia koszulki w wyznaczone dni skutkować będzie obniżeniem oceny z zachowania. (trzykrotny brak munduru powoduje obniżenie oceny o jeden stopień)
7. Zasady zaliczania zajęć praktycznych:
7.1. Praktyki poza szkołą oraz zajęcia w pracowni gastronomicznej
7.2. Klasa I
Wolontariat
Akcje organizowane przez szkołę
7.3. Klasa II
Wolontariat
Akcje organizowane przez szkołę
7.4. Klasa III
Wolontariat
Akcje organizowane przez szkołę
8. Koszty umundurowania, obozu, dojazdów na zajęcia oraz inne związane z realizacją programu ponoszą rodzice.

Opracowanie regulaminu:

• mgr Karolina Napierała ( wychowawca kl. II LDR )

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie regulaminu klasy ratowniczej

REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM ....

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.