X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28666
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczycielki języka polskiego

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

OGÓLNE INFORMACJE O NAUCZYCIELU I STAŻU

1. Tytuł naukowy, imię i nazwisko:
2. Posiadane kwalifikacje:
3. Nazwa szkoły, w której jest odbywany staż:
4. Zajmowane stanowisko, nauczany przedmiot:
5. Posiadany stopień awansu zawodowego:
6. Staż pedagogiczny:
7. Okres odbywania stażu:
1. 09. 2011 r. – 31. 05. 2014 r.

Czynności organizacyjne
1.Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Przegląd i analiza stosownych przepisów z zakresu prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Śledzenie nowości w prasie nauczycielskiej i portalach internetowych.

Złożenie do Dyrektora Szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie projektu Planu rozwoju zawodowego.


Rejestr wybranych ustaw i rozporządzeń z zakresu prawa
oświatowego.

Orientacja w zmianach i posiadanie aktualnych wiadomości.

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Projekt Planu rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

2. Dokumentowanie realizacji Planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego i podwyższanie kwalifikacji. okres stażu
Portofolio ze zgromadzonymi dokumentami działalności nauczyciela.

3. Sprawozdanie z realizacji Planu rozwoju zawodowego Przegląd zgromadzonych materiałów, opis i analiza podjętych działań z uwzględnieniem ewaluacji.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego Planu rozwoju zawodowego i uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
Opis i analiza konkretnych zadań, sprawozdanie, ocena dorobku zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Doskonalenie kompetencji zawodowych i warsztatu pracy
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb i zainteresowań nauczyciela związane z nową formułą egzaminu gimnazjalnego, metodami pracy na lekcjach języka polskiego, prowadzeniem koła teatralnego.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy
i umiejętności w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły. wg harmonogramu proponowanego
przez ośrodek doskonalenia nauczycieli oraz oficyny wydawnicze
Zaświadczenia z odbytych szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji.

Zastosowanie materiałów z kursów w codziennej pracy z uczniami – testy zgodne z nową formułą egzaminu, scenariusze hospitowanych zajęć.
2. Mobilizowanie do poszerzenia wiedzy, czyli praca z uczniem zdolnym
Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych na różnych szczeblach. okres stażu Podziękowania,
dyplomy, prace młodzieży.

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły Praca w zespole humanistycznym - opracowanie wyników egzaminów gimnazjalnych prezentowane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jako część składowa raportu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.
Sprawozdania ze zrealizowanych przedsięwzięć uwzględniające graficzne opracowanie wyników i wnioski do dalszej pracy, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
4. Praca z młodzieżą w ramach zajęć rozwijających kompetencje polonistyczne Prowadzenie zajęć koła teatralnego dla uczniów gimnazjum.Prowadzenie zajęć dla uczniów mających problemy w nauce – dysortografia, dysleksja.
Dziennik zajęć pozalekcyjnych.
Sprawozdanie z prowadzonych zajęć specjalistycznych.

5. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności Studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych.
Poszerzanie wiedzy z zakresu pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. okres stażu Opis wykorzystania
na lekcji, notatki.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie techniki komputerowej
w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.

Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych i zasobów Internetu.

Wdrażanie uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

Prowadzenie zapisów w dzienniku elektronicznym szkoły.
okres stażu Konspekty lekcji, środki dydaktyczne, karty pracy, testy, prezentacje
multimedialne, prace uczniów, rejestr stron internetowych
i wykaz multimedialnych środków edukacyjnych,materiały z Internetu wykorzystane na lekcjach

2. Komputerowe opracowanie materiałów wynikających
ze statusu nauczyciela Tworzenie materiałów wchodzących w skład szkolnej dokumentacji związanych z procesem dydaktyczno-wychowawczym.

Opracowanie dokumentacji wynikającej z procedury awansu zawodowego.
Archiwizowanie danych w formie elektronicznej na CD lub DVD, drukowanie i skanowanie materiałów. na bieżąco Scenariusze uroczystości szkolnych, wzory dyplomów, zaproszeń,ankiet, podziękowań, protokoły, rozkłady
materiału, plany pracy, sprawozdania, dokumentacja
działalności nauczyciela w trakcie odbywania stażu,
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
3. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego
i sprawozdania z jego realizacji Umieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego i sprawozdania na stronie internetowej. V 2014 Certyfikat publikacji lub adres strony www.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu przygotowanie stosownych dokumentów.

Prowadzenie zajęć w obecności stażysty. (1raz w semestrze)

Hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę (2 razy w semestrze) rok szkolny 2011/2012 Kontrakt, harmonogram konsultacji, wykaz lekcji hospitowanych przez opiekuna i obserwowanych przez stażystę, przykładowe konspekty, projekt oceny, ewaluacja.

2. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Praca w zespole humanistycznym, udział w różnych formach WODN oraz warsztaty w ramach zespołu przedmiotowego na temat ukończonych form doskonalenia zawodowego okres stażu Materiały szkoleniowe,
potwierdzenie lidera zespołu humanistycznego.

3. Upowszechnianie i promocja własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z młodzieżą Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli humanistów (1 raz w roku)
i udział w lekcjach koleżeńskich.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, scenariusze zajęć, protokoły.
Ewaluacja zajęć przez uczestników i obserwatorów

4. Opublikowanie przykładowych materiałów związanych
z wykonywanym zawodem Prezentacja wypracowanych materiałów na edukacyjnych portalach internetowych. okres stażu Adresy stron internetowych, zrzuty ekranu.

5. Współpraca z gronem pedagogicznym Współpraca w organizowaniu imprez szkolnych i uroczystości klasowych, konkursów, wewnętrznych sprawdzianów wiadomości i egzaminów próbnych. okres stażu Potwierdzenie
Dyrektora Szkoły.

6. Nawiązanie komunikacji z nauczycielami języka polskiego z innych placówek Inicjowanie dialogu w grupie zawodowej nauczycieli polonistów, dzielenie się doświadczeniem, a także nowatorskimi pomysłami metodycznymi. okres stażu Kontakty dzięki poczcie elektronicznej

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie i wdrożenie programu pracy koła teatralnego dla gimnazjum Opracowanie i realizacja planu pracy koła teatralnego. 2011 – 2012
2012 – 2013
Plan pracy koła teatralnego, materiały i zdjęcia
dokumentujące działalność młodzieży, potwierdzenie
Dyrektora Szkoły.

2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych
w związku z opieką sprawowaną nad zespołem klasowym Opracowanie i sukcesywna realizacja Planu pracy wychowawcy
Integracja zespołu klasowego: pogłębianie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej uczniów oraz stosunków interpersonalnych panujących wśród wychowanków.

Aktywna współpraca z rodzicami:cykliczne zebrania poświęcone analizie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej oraz indywidualne kontakty podyktowane konkretnymi potrzebami.
Diagnozowanie sytuacji, opracowanie referatów w ramach pedagogizacji i przeprowadzenie szkoleń.

Regularna współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. okres pełnienia funkcji wychowawcy
Zatwierdzony Plan pracy wychowawcy klasy, ankiety ewaluacyjne, karty wycieczek, fotografie z uroczystości klasowych, kserokopie stron dziennika lekcyjnego, protokoły spotkań z rodzicami

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Opracowanie i opieka nad projektem edukacyjnym Kierowanie pracą uczniów oraz ocena ich wkładu pracy i sposobu wykonania powierzonych im zadań w ramach projektu edukacyjnego. 2011/2012 Wypracowane materiały, sprawozdania, potwierdzenie Dyrektora Szkoły. Prezentacja projektu.

2. Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie lub we współpracy z zespołem nauczycieli Współudział w organizacji imprez kulturalnych, prelekcji, spotkań z ludźmi kultury, sztuki i nauki. Udział w projekcjach filmowych, widowiskach scenicznych, koncertach i lekcjach muzealnych mających na celu rozwój zainteresowań humanistycznych uczniów oraz zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.

Organizowanie wycieczek, dydaktyczno-krajoznawczych. okres stażu. Plany imprez, zdjęcia, uczniowskie sprawozdania
ewentualne dyplomy.
Karty wycieczek, potwierdzenia Dyrektora Szkoły.

3. Aktywne uczestnictwo
w życiu szkoły poprzez wykonywanie zadań dodatkowych
Pełnienie funkcji protokolanta.

Udział w pracach wewnątrzszkolnych komisji egzaminacyjnych.
Praca w zespole do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. e
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1 Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty Współpraca ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych lub innych.


Współpraca ze służbą zdrowia, zaproszenie pielęgniarki na zajęcia.
W okresie stażu Arkusze skierowania ucznia na badania w PPP, rozpoznawania problemów edukacyjnych.
Zaświadczenie, zdjęcia.

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
lub wychowawczych Opis i analiza przeprowadzonych działań w związku z istotnymi problemami dostrzeżonymi w zakresie edukacji lub wychowania.
w okresie stażu zgodnie z rzeczywistymi
potrzebami
Dwa potwierdzone opracowania studium
przypadku wykonane według schematu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.