X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2861
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Oława, 09 września 2008 r.

Imię i nazwisko – mgr Magdalena Filuba
Okres stażu – 2 lata i 9 miesięcy
Rozpoczęcie stażu – 01 września 2008
Planowane zakończenie stażu – 31 maja 2011
Miejsce odbywania stażu – Szkoła Podstawowa nr 1 im Bolesława Chrobrego w Oławie

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 r.
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Uwagi

§ 7. ust. 1. pkt 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. 1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
2. Zapoznanie się z regulaminem Rady Pedagogicznej.
3. Udział w pracach zespołu kształcenia zintegrowanego.
4. Współpraca z samorządem uczniowskim.
- Zapoznanie się z zasadami pracy SU na I i II etapie kształcenia.
- Współpraca podczas uroczystości i imprez szkolnych.
- Włączenie elementów pracy „samorządziku kl. 1 – 3 „ w oddziale „0”.
5. Współpraca z Radą Rodziców.
- Poznanie regulaminu Rady Rodziców.
- Stwarzanie warunków do aktywności rodziców na terenie klasy i szkoły.
- Współpraca z rodzicami.
- Współorganizowanie imprez szkolnych i środowiskowych.
- Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.
- Podczas trwania stażu
- W okresie trwania stażu.
- Potwierdzenie obecności na posiedzeniach Rady, zespołu kształcenia zintegrowanego.
- Potwierdzenie współpracy z SU.
- Potwierdzenie współpracy z RR.

§ 7. ust. 1. pkt 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Zawodowym.
2.Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego głównie dotyczących sfery wychowawczej dzieci:
- konferencje szkoleniowe,
- warsztaty metodyczne z zakresu wychowania przedszkolnego,
- kursy.
3. Wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli.
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego. - W okresie trwania stażu.
- W trakcie trwania stażu.
- dyplomy, potwierdzenia uczestnictwa, zaświadczenia, zebrane materiały.
- Scenariusze zajęć, referaty.
- Własne notatki.

§ 7. ust. 1. pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie działania szkoły.
1. Zapoznanie się z Ustawą o Systemie Oświaty.
2. Analiza zapisów Karty Nauczyciela.
3. Zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
4. Zapoznanie się ze Statutem Szkoły.
- Cały okres stażu.
- Potwierdzenia, notatki

§ 7. ust. 2 pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Współpraca z opiekunem stażu.
- Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - Konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Ciągłe poznawanie i stosowanie aktywnych metod nauczania.
- Badanie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów.
- Wzbogacenie literatury związanej z pracą z dziećmi młodszymi
- Uczestniczenie w kursach, szkoleniach, konferencjach.
3. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
- Publikacja scenariuszy lekcji.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej,
5. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
6. Pełna znajomość podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
7. Wybór programu nauczania oraz podręcznika.
8. Opracowanie rozkładu nauczania dla klasy 0
z uwzględnieniem warunków pracy szkoły i wymagań środowiskowych.
9. Ewaluacja realizacji podstawy programowej wybranego programu i podręcznika.
10. Gromadzenie i wykorzystywanie narzędzi do badań wybranych obszarów pracy szkoły.
- Wrzesień 2008.
- Raz na dwa miesiące.
- Na koniec każdego roku szkolnego.
- W trakcie trwania stażu.
- Maj każdego roku szkolnego.
- Cały okres stażu.
- W trakcie trwania stażu.
- Cały okres stażu.
- Raz w roku szkolnym.
- Podczas trwania stażu.
-Wrzesień 2008, 2009, 2010, 2011.
- Na koniec każdego roku szkolnego.
- Cały okres stażu.
- Kontrakt, plan rozwoju zawodowego.
- arkusze hospitacji.
- Zbiór metod, ich opis.
- Arkusze zbiorcze z przeprowadzonych badań.
- Zebrana literatura.
- Strona internetowa.
- Scenariusze zajęć.
- Zatwierdzony rozkład materiału.
- Sprawozdanie.
- Zebrane narzędzia

§ 7. ust. 2 pkt 2. umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.
2 Organizowanie spotkań z rodzicami.
- Omawianie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów.
- Omawianie problemów wychowawczych.
- Przeprowadzanie indywidualnych rozmów z rodzicami dzieci mających trudności w przyswojeniu wiedzy i umiejętności, sprawiających trudności wychowawcze.
3. Kontakty z Pedagogiem Szkolnym.
4.Opracowanie indywidualnych kart pracy dla uczniów mających trudności w nauce.
5. Opracowanie dodatkowych ćwiczeń dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu w celu niwelowania różnic rozwojowych.
6. Przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników ankiety „Struktura społeczności uczniowskiej”. Wykorzystanie wyników w pracy z dzieckiem i rodzicem.
7. Organizowanie wycieczek dydaktycznych dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do parku, do Urzędu Miasta Oława, Straży Pożarnej, Apteki, Galerii...
8. Zorganizowanie wycieczki krajoznawczej.
9. Nawiązanie współpracy z klasą ze szkoły podstawowej nr 5.
10. Przygotowanie przedstawienia np. dla przedszkolaków, pensjonariuszy domu opieki społecznej.
- W trakcie trwania stażu.
- Cały okres stażu.
- Kwiecień.
- Wiosna.
- Zima.
- Zdjęcia.
- Scenariusze spotkań, zeszyt kontaktów z rodzicami.
- Potwierdzenie współpracy z pedagogiem szkolnym.
- Przygotowane karty pracy dla dzieci.
- Przygotowana ankieta i jej analiza.
- Scenariusze wycieczek, zdjęcia.
- Plan spotkania z uczniami innej szkoły.
- Scenariusz przedstawienia.

§ 7. ust. 2. pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.
2. Wykorzystanie w swojej pracy Internetu.
3. Pisanie scenariuszy zajęć, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.
4. Wykonywanie pomocy dydaktycznych.
5. Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i video.
6. Wykorzystywanie multimedialnych programów edukacyjnych.
7. Opracowywanie i prezentacja wyników ankiet i diagnoz na spotkaniach z rodzicami i na posiedzeniu zespołu samokształceniowego.
8. Gromadzenie narzędzi do badania wybranych obszarów pracy szkoły.
9. Przygotowanie materiałów na stronę www szkoły o ważniejszych wydarzeniach z życia klasy „0 A”
- W ciągu całego stażu. - Przykładowe pomoce, przykładowe opracowania, spis stron internetowych pomocnych nauczycieli
w pracy.

§ 7. ust. 2. pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
- Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
- Aktywna praca nad samokształceniem
2. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, takimi jak: MOPS, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna, Sąd, Policja.
3. Współpraca z rodzicami w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb dzieci.
4. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym.
5. Realizacja programu profilaktycznego szkoły i programu „Bezpieczna Jedynka”.
6. Wdrożenie programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippego”.
- Przez cały okres stażu.
- Rok szkolny 2008/2009. - Notatki, zbiór literatury
- Potwierdzenia współpracy.
- Sprawozdania z realizacji programów profilaktycznych

7. ust. 2. pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż.

1. Znajomość aktów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, stosowanie ich w praktyce.
2. Odwoływanie się w pracy z dziećmi i rodzicami do zapisów statutu szkoły.
3. Pełna znajomość i stosowanie się do zapisów regulaminów obowiązujący w szkole:
- regulamin pracy,
- instrukcja bhp,
- regulaminy pracowni,
- procedura organizowania wycieczek.
4. Bieżące poznawanie zmian w prawie oświatowym.
- Cały okres trwania stażu.
- Notatki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.