X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28532
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Justyna Krzysztofik
nauczyciel Oddziału Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Piastowie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
OKRES ODBYWANIA STAŻU – 01.09.2013 – 31.05.2016

W oparciu o:
Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel

L.p.
Wymagania kwalifikacyjne zgodne z rozporz. MEN
z dn. 1 marca 2013r.

1. § 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


1.Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (Rozporządzenie MENiS z dnia
1.03.2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ).

- Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- Plan rozwoju zawodowego
- śledzenie stron internetowych, publikacji na temat awansu zawodowego
-Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju zawodowego,
-adresy stron internetowych
IX. 2013r.

2.Doskonalenie pracy zawodowej i pogłębianie wiedzy poprzez aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły. -Kursy, warsztaty metodyczne, szkolenia, konferencje metodyczne.
- Zaświadczenia, materiały metodyczne.
-Opis wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej. Okres stażu
3. Aktywizacja pracy z rodzicami - spotkania połączone z pedagogizacją
- „Dni Otwarte” - pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych Protokoły ze spotkań Okres stażu
4.Praca w Zespole Nauczycieli Oddziału Przedszkolnego - udział w spotkaniach zespołu -sprawozdania z pracy zespołu Okres stażu
5.Obserwacja i analiza możliwości dzieci 6- letnich -Badanie opanowanych przez dzieci umiejętności i wiadomości
- Opracowanie narzędzi do badania dojrzałosci szkolnej - Arkusz obserwacji dziecka
- Badanie dojrzałości szkolnej (arkusz obserwacji dziecka) Okres stażu

6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

-Opis realizacji planu rozwoju, autorefleksja, autoanaliza, wnioski do dalszej pracy.
-Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. V 2016
&8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 1. Wykorzystanie komputera
w pracy z dziećmi. - Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów edukacyjnych, multimedialnych, - Scenariusze zajęć wraz z kartami hospitacji lekcji. Okres stażu

2. Wykorzystanie
technologii informacyjnej w swojej pracy pedagogicznej
- Wykonywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, podziękowań, itp. materiałów
- Opracowywanie scenariuszy zajęć, referatów
- korzystanie z oferty dla nauczyciela portalu internetowego wydawnictwa NOWA ERA
- potwierdzenie dyrektora szkoły
- dokumentacja szkolna
Okres stażu

3.Przygotowywanie dokumentacji szkolnej, planów pracy w formie wydruków komputerowych - Opracowanie dokumentacji szkolnej, planów pracy

- potwierdzenie dyrektora szkoły
-dokumentacja szkolna
Okres stażu

4. Podnoszenie jakości pracy z wykorzystaniem Internetu - Korzystanie z publikacji internetowych celem poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności
- przygotowanie notatek informacyjnych do opublikowania na stronie internetowej
- zdobywanie ciekawych materiałów dopracy z dziećmi w oddziale zerowym,
- zgłaszanie udziału w szkoleniach, konkursach, akcjach itp. za pomocą Internetu,
- posługiwanie się pocztą mailową w celu wymiany doświadczeń
- Potwierdzenie dyrektora szkoły
- wydruk ze strony internetowej
- adresy stron www Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

1.Przygotowanie i wygłoszenie referatów w ramach pracy Zespołu Samokształceniowego
- organizacja szkoleń w ramach WDN
- Przygotowanie i wygłoszenie referatów na spotkaniach Zespołu Nauczycieli oddziałów przedszkolnych i nauczania zintegrowanego
- szkolenia Rad Pedagogicznych przez zaproszoną osobę (np. metodyka)

- zapisy w protokolarzu Rady Pedagogicznej
- potwierdzenie dyrektora szkoły Okres stażu

2.Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oddzialu przedszkolnego i nauczania zintegrowanego
- prowadzenie zajęć
otwartych
- Scenariusze,
- potwierdzenie dyrektora szkoły,
Okres stażu

3. Udział w lekcjach koleżeńskich - obserwacja lekcji
- prowadzenie własnych notatek - scenariusze lekcji,
Okres stażu

4. publikacje na stronie internetowej - publikacja planu rozwoju zawodowego, referatów Plan rozwoju zawodowego, adresy stron www
referaty Okres stażu
5. Współpraca z nauczycielami - Współpraca podczas konkursów, uroczystości szkolnych i wycieczek - Potwierdzenia dyrektora szkoły Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Opracowanie i wdrożenie programu „Żyj zdrowo”
2. Opracowanie planu wychowawczego oddziału przedszkolnego
3. Opracowanie planu wycieczek klasowych

- Opracowanie celów ogólnych i szczegółowych programu oraz sposobów realizacji
- Program własny
- opracowane dokumenty
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

1. Promowanie talentów plastycznych oddziału przedszkolnego

3. Wzbogacanie działań dydaktyczno-wychowawczych - prowadzenie zajęć kółka plastycznego z dziećmi oddziału przedszkolnego
- przygotowywanie prac na konkursy
- wykonywanie dekoracji szkoły
- wdrożenie programu „Dziecięca matematyka” prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej
- zdjęcia
- potwierdzenie dyrektora szkoły

- zapisy w dzienniku
- zdjęcia
Okres stażu

4.Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych - przeprowadzenie konkursów plastycznych i recytatorskich
- przygotowanie dyplomów
- pozyskiwanie sponsorów
- potwierdzenie dyrektora szkoły
Okres stażu

5.Współorganizowanie i organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych

- Andrzejki
- Zabawa
Karnawałowa
- Dzień wiosny
-Dzień Sportu

- potwierdzenie dyrektora szkoły
- zdjęcia
Okres stażu

6. Organizowanie uroczystości w oddziale przedszkolnym

- Dzień Pluszowego
Misia
- Mikołajki
- Dzień Mamy i Taty
- wigilia
- Dzień Babci i Dziadka

- potwierdzenie dyrektora szkoły
- zdjęcia
Okres stażu

7. Udział w akcjach charytatywnych
- Włączenie się do pomocy osobom niepełnosprawnym- poprzez zbiórkę zakrętek,
- udział w akcji „Góra Grosza”
- zbiórka darów dla potrzebujących z naszej szkoły
- kiermasze świąteczne - potwierdzenie dyrektora szkoły
- zdjęcia
Okres stażu

8. Prowadzenie działalności ekologicznej
- zbiórka makulatury, baterii
- udział w konkursach o tematyce ekologicznej
- potwierdzenie dyrektora szkoły
Okres stażu

9. Wykonywanie własnoręcznie i przy udziale rodziców pomocy dydaktycznych - zorganizowanie kącika przyrody
- potwierdzenie dyrektora szkoły
Okres stażu

10.Udział w Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

- zorganizowanie kącika książki
- wygłaszanie referatów dla rodziców na temat potrzeby czytania dzieciom oraz wpływu telewizji na rozwój dziecka
- zapraszanie rodziców, nauczyciela biblioteki
do czytania dzieciom
- potwierdzenie dyrektora szkoły
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

1.Współpraca ze strukturami samorządowymi
i innymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji - Udział w konkursach, przeglądach i imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury
- Stały kontakt z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną przy rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów wychowanków - Potwierdzenia udziału w imprezach i konkursach Okres stażu

2.Współpraca z Komendą Policji - Udział w pogadankach przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Policji (zorganizowanie spotkania dla oddziałów przedszkolnych) - potwierdzenie dyrektora szkoły
- zdjęcia Okres stażu 1 raz w roku

3.Współpraca z innymi szkołami i przedszkolami

4. Współpraca ze Służbą Zdrowia

5. Korzystanie z pomocy specjalistów w pracy dydaktyczno - wychowawczej
- Udział w konkursach organizowanych przez szkoły i przedszkola z Piastowa

- zaproszenie pielęgniarki szkolnej na pogadanki dla dzieci

- współpraca ze szkolnym pedagogiem, psychologiem, logopedą
- współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Pruszkowie
- potwierdzenie dyrektora szkoły
- zdjęcia
dokumentacja szkolna, notatki
Okres stażu

6. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną

7.Zorganizowanie spotkania z funkcjonariuszami Straży Pożarnej
- wycieczka do placówki straży pożarnej - potwierdzenie dyrektora szkoły
- zdjęcia
Okres stażu 1 raz w roku

7. § 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
1. Promocja szkoły
- prowadzenie kroniki oddziału przedszkolnego
- zamieszczanie na stronie internetowej Miasta informacji z życia szkoły np. inf . dot. konkursów - potwierdzenie dyrektora szkoły
- kronika
Okres stażu

8. § 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły , w której nauczyciel jest zatrudniony. 1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu edukacyjnego i wychowawczego - obserwacja badanego problemu
- gromadzenie niezbędnych informacji - Opis przypadku Okres stażu

11.09.2013r
Opracowała Justyna Krzysztofik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.