X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28454
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z nauczycielami - Konsultacje z nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym w sprawach dydaktycznych i wychowawczych dotyczących uczniów.
Uzgodnienie korelacji programowych między nauczanymi przedmiotami zawodowymi.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli - Aktywny udział w pracach komisji przedmiotów zawodowych, coroczna analiza wyników z egzaminów zawodowych.
Udział w konferencjach metodycznych i szkoleniach.
Studiowanie czasopism i literatury metodycznej, technicznej.
3. Organizowanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy - Opracowanie przedmiotowych systemów oceniania.
Stosowanie w pracy dydaktycznej aktywnych metod nauczania i ocena ich skuteczności, opracowanie swoich narzędzi pomiaru dydaktycznego – testy.Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki zawierającej publikacje z zakresu przedmiotów zawodowych.Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania wiadomości uczniów.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i zadań.
4. Obserwacja zajęć dydaktyczno wychowawczych prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - Udział w zajęciach otwartych i koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli, obserwacja i omawianie wyników zajęć.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -Opracowanie scenariuszy (konspektów) zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
6. Samokształcenie -Udział w szkoleniach i warsztatach, kursach, konferencjach adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela.

§ 7 ust.2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Poznanie środowiska lokalnego uczniów. Diagnozowanie zainteresowań, potrzeb uczniów -Praca w zespole opracowującym Szkolny program profilaktyczny.
Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie Ankiety diagnostyczne
2. Pogłębienie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów - Rozmowy z wychowawcami klas na temat uczniów, rodzicami i uczniami. Konsultacje nauczycielskie.Konsultacje z pedagogiem szkolnym co do metod wychowawczych oraz sposobów rozwiązywania problemów w klasie.
3. Realizacja programu edukacyjnego przy współudziale z Państwową Inspekcją Pracy - Program „Kultura bezpieczeństwa”
4. Kształtowanie postaw przedsiębiorczości i asertywności wśród uczniów - Organizowanie Powiatowego Konkursu „Skutecznie Szukam Pracy”, „DniaPrzedsiębiorczości”.
5. Organizacja wyjść i wycieczek dla uczniów - Organizowanie wyjść i wycieczek do zakładu pracy w ramach nauczanych przedmiotów, instytucji.

§ 7 ust.2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie techniki komputerowej do usprawnienia przebiegu zajęć oraz w pracy pedagogicznej- Opracowanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem środków multimedialnych (komputer, projektor) i wykorzystywanie ich podczas zajęć.Opracowanie materiałów promocyjnych na dni otwarte szkoły.Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.Zamieszczanie pomocy dydaktycznych na stronie internetowej (scenariusze lekcji, referaty)
2. Stworzenie i administrowanie strony internetowej
3. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole - Projektowanie i wykonywanie materiałów promocyjnych (foldery).
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym, udział w organizacji dnia otwartego szkoły.Prowadzenie gabloty na korytarzu szkolnym zawierające informacje zawodoznawcze

§ 7 ust.2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych -Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotu.
Śledzenie najnowszych propozycji wydawniczych z zakresu psychologii i dydaktyki.
2. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów - Współpraca z rodzicami, współpraca z pedagogiem szkolnym.
Rozmowy z rodzicami.Ankiety
3. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy -Umiejętność nawiązania dobrego kontaktu z uczniami, otwartość w kontaktach interpersonalnych, umiejętność współpracy w zespole
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie spraw wychowawczych - Analiza i rozwiązywanie wspólnie z pedagogiem trudności wychowawczych wśród uczniów.

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego oraz przepisów dotyczących systemu oświaty - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - Konsultacje, zawarcie kontraktu (omówienie zasad współpracy).
3. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego - Gromadzenie zaświadczeń, świadectw, scenariuszy itp.
4. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - Analiza dokumentacji, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Autorefleksja nad przebiegiem swojego stażu
5. Poznanie zasad funkcjonowania szkoły i organizacji jej zadań - Analiza dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, szkolny program profilaktyki, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania, regulaminy, PSO, rozporządzenia.Znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły.Udział w pracach zespołów nadzorujących przebieg egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
6. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego - Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących: pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, udzielania pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do PPP, organizowanie pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce i z rodzin patologicznych.
7. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego - Udział w radach pedagogicznych i w pracach zespołów przedmiotowych, konkursowych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.