X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28429
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

mgr Małgorzata Jakubiak

nauczyciel mianowany
nauczany przedmiot język niemiecki

Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Kobylinie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2015r.

Autor zastrzega sobie prawo zmiany planu zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi
I. Zadania organizacyjne
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Poznanie procedury
awansu zawodowego
nauczycieli.
◌ analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004 r., strony internetowe MENiS i inne) wrzesień 2012

wniosek o rozpoczęcie
stażu.

◌ opracowanie planu rozwoju zawodowego 1.09.2012 plan rozwoju zawodowego
Dokumentowanie
realizacji planu
rozwoju zawodowego. ◌ bieżące opracowywanie opisów i analiz oraz sprawozdań z realizacji wymagań,
◌ gromadzenie materiałów, zaświadczenia okres stażu sprawozdania, opisy i analiza
Przygotowanie
projektu sprawozdania.
◌ autorefleksja, analiza,
◌ opis realizacji planu rozwoju zawodowego
1.05.2015 sprawozdanie z realizacji
planu rozwoju
zawodowego

I. Wymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

L.p. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
§8 ust. 2 pkt 1
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
1 Udział w formach doskonalenia organizowanych przez szkołę oraz instytucje oświatowe ◌ udział w szkoleniach rady pedagogicznej,
◌ udział w kursach,
◌ udział w warsztatach,
◌ gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteczki przedmiotu: literatura, płyty CD opis i analiza,

okres stażu
2 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego dla uczniów zdających egzamin gimnazjalny oraz zajęć dydaktyczno wyrównawczych
◌ opracowanie planu pracy,
◌ przygotowanie narzędzi i materiałów do prowadzenia zajęć,
◌ realizacja planu,
◌ ewaluacja, opis i analiza, plan pracy, lista uczniów
okres stażu
3 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów;
◌ przygotowanie konkursów
◌ konsultacje, dodatkowe zajęcia
◌ przeprowadzenie konkursów, opis i analiza okres stażu
4 Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące w tym metodę projektu
◌ wykorzystanie metod aktywizujących w nauczaniu
◌ języka niemieckiego opis i analiza
zdjęcia okres stażu
5 Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności ◌ Studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji z Internetu
◌ pogłębianie wiedzy przepisów prawa oświatowego a zwłaszcza dotyczącego awansu zawodowego
Pozyskane materiały

poprawnie przygotowane dokumenty związane z awansem okres stażu
6 Praca w komisjach szkolnych ◌ Pełnienie funkcji członka komisji w czasie egzaminów gimnazjalnych, dbanie o prawidłowy przebieg egzaminu, analiza wyników, sprawdzanie arkuszy egzaminów próbnych Potwierdzenie dyrektora szkoły, protokoły zebrań zespołu samokształceniowego Okres stażu
7 Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć ◌ Modyfikacja wymagań edukacyjnych z języka niemieckiego Wymagania edukacyjne, testy, analiza i wnioski Okres stażu

§8 ust. 2 pkt 2
wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1 Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
◌ Wykorzystanie edytorów tekstów , np. Microsoft Office Word, do tworzenia pomocy dydaktycznych, scenariuszy lekcji, testów oraz materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela Scenariusze zajęć, testy, przykładowe pomoce dydaktyczne okres stażu
2 Wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach dydaktycznych oraz w organizacji własnego warsztatu pracy,

◌ Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej
◌ korzystanie z zasobów Internetu przy opracowaniu pomocy dydaktycznych
◌ wymiana doświadczeń na forach internetowych
◌ przygotowanie tabel, zestawień, opracowywanie wyników
Scenariusze zajęć,zdjęcia, pomoce dydaktyczne
opis i analiza okres stażu
3 Umieszczenie w Sieci własnych opracowań, materiałów ◌ Publikacje na stronach www zaświadczenia okres stażu
4 Opracowanie prezentacji multimedialnych ◌ Wykorzystanie samodzielnie przygotowanej prezentacji Power Point na lekcjach języka niemieckiego, pomoc uczniom w przygotowaniu prezentacji multimedialnych Prezentacje multimedialne Okres stażu

§8 ust. 2 pkt 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1 Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom ◌ Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
◌ konsultacje z nauczycielami języka niemieckiego z mojej szkoły, z innych szkół,
◌ udostępnienie w bibliotece szkolnej w internecie scenariuszy zajęć opis i analiza, scenariusze zajęć okres stażu
2 Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy ◌ Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
◌ przygotowanie własnych materiałów do publikacji na stronach www
zaświadczenia
opis i analiza
opracowane materiały okres stażu
3 Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów ◌ Opracowanie i przeprowadzenie wspólnych projektów,
◌ wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych
◌ współdziałanie z innymi nauczycielami mające na celu diagnozowanie bieżących problemów wychowawczych
Scenariusze lekcji oraz uroczystości szkolnych, projekty, sprawozdania i analiza wspólnych działań Okres stażu

§8 ust. 2 pkt 4c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
1 Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów ◌ Rozwijanie zainteresowań młodzieży, prowadzenie zajęć dla uczniów: -zainteresowanych historią regionalną
-zdających egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego (klasy III)
◌ organizacja wycieczek szkolnych z udziałem uczniów i rodziców
◌ przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy (obchody Dni Kobylina)
sprawozdanie z realizacji okres stażu
2 Opracowanie i koordynacja przebiegu działań dotyczących popularyzacji wiedzy o krajach niemieckojęzycznych ◌ Prowadzenie lekcji związanych z kulturą krajów niemieckojęzycznych
◌ włączenie się w organizację Dni Języków Obcych w naszej szkole sprawozdanie z realizacji okres stażu
4 Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych ◌ Zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów sprawozdanie z realizacji okres stażu

§8 ust. 2 pkt 4e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
1 Włączanie się do akcji charytatywnych organizowanych przez SU, ◌ zbiórka monet np. na „Górę Grosza” lub akcje organizowane przez PCK lub SU sprawozdanie z realizacji okres stażu,
zgodnie z rzeczywistą sytuacją
2 Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły oraz organizacjami pozaszkolnymi ◌ Współpraca z pedagogiem szkolnym, biblioteką,pielęgniarką szkolną, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, współpraca z rodzicami
◌ współpraca ze szkołą z zagranicy, stworzenie wspólnego projektu edukacyjnego sprawozdanie z realizacji, projekt, korespondencja okres stażu,

§8 ust. 2 pkt 5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,
1 Rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych ◌ opis i analiza wybranego problemu edukacyjnego lub wychowawczego (wnikliwa obserwacja sytuacji, wyodrębnienie konkretnych problemów, ustalenie i zastosowanie środków zaradczych). opis i analiza przypadku
cały okres
stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją
2 Współpraca z rodzicami ◌ Indywidualne konsultacje z rodzicami, stały kontakt telefoniczny Zapisy w dzienniku lekcyjnym Okres stażu
3 Pogłębianie i poszerzanie wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych ◌ Sporządzenie lub udoskonalenie planu pracy wychowawczej, studiowanie literatury fachowej Plan pracy, analiza, sprawozdanie Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.