X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2840
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kraszewicach

imię i nazwisko nauczyciela
imię i nazwisko opiekuna stażu
imię i nazwisko dyrektora szkoły

data rozpoczęcia stażu 1. 09. 2008
data zakończenia stażu 31.05.2011

I. (§ 7 ust.1 pkt.1) Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

L.P.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
* Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie)
IX.2008

Rozporządzenie MENiS z dnia 1. XII. 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego n-la.
*wniosek o rozpoczęcie stażu
*plan rozwoju zawodowego

2.
Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
* Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie „kontraktu” określającego warunki współpracy, napisanie harmonogramu spotkań doradczych
IX. 2008
Pisemne przejrzyste zasady współpracy n-la z opiekunem stażu

3.
Poznanie zasad funkcjonowania i zadań Szkoły
* Analiza dokumentacji:
- statutu szkoły
- planu wychowawczego szkoły
- regulaminów
- wewnątrzszkolnego systemu oceniania
- wewnątrzszkolnego systemu wychowania
- kalendarza imprez szkolnych
- omówienie w/w dokumentów z opiekunem stażu
IX-X 2008
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu

4.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i
wynikających z nich zadań
*Uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej
*Współpraca z dyrektorem szkoły
*Współpraca z rodzicami
*Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (PPP, PCPR, GOPS, Policja, Sąd)
*Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli – rady szkoleniowe
Okres stażu
Lista obecności
Protokoły z posiedzeń zespołów, zaświadczenia

5.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
*Gromadzenie dokumentacji
Przez cały okres stażu
Zebrane dokumenty

6.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
*Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. *Autorefleksje
V 2011
Sporządzenie sprawozdania


II. (§ 7 ust.1 pkt.2) Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.

*Hospitowanie zajęć wg wcześniej opracowanego harmonogramu
*Omówienie wyników hospitacji
Okres stażu
Wnioski z hospitowanych zajęć, scenariusze zajęć hospitowanych

2.
Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu i dyrektora.
*Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Okres stażu
Scenariusze zajęć własnych

3.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu
*Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego tj.: szkolenia i kursy.
Okres staży w zależności od oferty
Zaświadczenia, świadectwa, dyplomy

4.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej pod kątem wspomagania uczniów
*Prowadzenie zapisów w dzienniku pedagoga szkolnego
Na bieżąco
Notatki (ksero) z literatury oraz potwierdzenie opiekuna stażu.


III. (§ 7 ust.1 pkt.3) Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, oraz przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.

1.
Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich
w zakresie funkcjonowania szkoły
*Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych
Okres stażu
1. Ustawa o systemie oświaty
2. Karta Nauczyciela
3. Rozporządzenie MEN z 1 XII 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela
4. Rozporządzenie MEN z 1 XII 2004r. w sprawie zasad oceniania, kwalifikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
5. Ustawa o pomocy społecznej
6. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

2.
Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka
*Przeanalizowanie Praw Ucznia i Karty Praw dziecka- stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno - wychowawczej
Okres stażu
Konwencja Praw Dziecka
Prawa Ucznia


IV. (§ 7 ust.2 pkt.1)Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań , a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty obserwacji dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

1.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
*Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły:
a) udział w kursach i warsztatach metodycznych
b) systematyczne stosowanie aktywnych metod poprawiając wyniki w pracy
c) uzupełnianie biblioteczki nauczyciela
o materiały dodatkowe pochodzące z różnych źródeł (testy, ćwiczenia,
środki dydaktyczne, gry itp.)
Okres stażu
Świadectwa i zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych kursów

2.
Podsumowanie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej
*Sprawozdanie z przebiegu pracy (1x w semestrze.
II.2009
VI.2009
II 2010
VI 2010
Protokół posiedzeń Rad Pedagogicznych

3.
Samodzielne organizowanie imprez szkolnych, klasowych oraz współudział w organizacji
Okres stażu
Potwierdzenie o odbytej imprezie przez dyrektora szkoły, dokumentacja fotograficzna, scenariusz imprezy


V. (§ 7 ust.2 pkt.2) Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


1.
Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego. Poznawanie aktualnej sytuacji rodzinnej uczniów.
*Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów
*Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków poprzez spotkania z rodzicami
*Rozmowy i obserwacje uczniów
*Współpraca z rodzicami uczniów, wychowawcami klas, przedstawicielami instytucji zewnętrznych
Okres stażu
Dokumentacja w dzienniku pedagoga,
Plan pracy wychowawcy .
Strony z kroniki szkolnej oraz z mediów zewnętrznych
Adnotacje w dzienniku

2
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczniom.
*Dbanie o bezpieczeństwo
uczniów podczas zajęć oraz poza zajęciemi
Okres stażu

3
Kształtowanie postaw obywatelskich:
- wpajanie szacunku dla tradycji i historii
- kultywowanie tradycji narodowych, rodzinnych
- zapoznanie z dorobkiem kulturowym narodu polskiego
*Przygotowanie, pomaganie innym w przeprowadzaniu uroczystości imprez szkolnych
Okres stażu
Adnotacja w dzienniku
Notatki własne
Informacje z prasy regionalnej

5.
Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, promocja zdrowego i ekologicznego modelu życia , uświadomienie zagrożeń związanych z nałogiem.
*Realizacja tematów prozdrowotnych na lekcjach
*Wspieranie akcji „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, itp.
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku


VI. (§ 7 ust.2 pkt.3)Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
*Sporządzanie testów, prezentacji, rysunków na komputerze.
*Prezentacja filmów profilaktycznych na prowadzonych zajęciach
Na bieżąco
Testy
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

2.
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
*Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy)
*Opracowanie dokumentów szkolnych
*Dokumentowanie przebiegu stażu
*Przeprowadzenie lekcji z użyciem komputera
Okres stażu
Załączniki wykonane techniką komputerową (dyplomy, podziękowania)
Zaświadczenia i inne materiały
Potwierdzenie opiekuna stażu

3.
Poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera
*Udział w kursach, warsztatach dotyczących poszerzania wiadomości dotyczących obsługi komputera
Okres stażu
Zaświadczenie lub potwierdzenie dyrektora szkoły

4.
Publikacje w Internecie
*Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej- planu rozwoju zawodowego
Okres stażu
*Strona www.


VII. (§ 7 ust.2 pkt.4) Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez n-la zadań.

1.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
*Identyfikacja problemu
*Rozwój i znaczenie
*Prognoza
*Propozycje rozwiązań
*Efekty oddziaływań
Okres stażu
Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych, pisma do rodziców potwierdzone przez dyrektora szkoły.

2.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
*Prowadzenie otwartych zajęć dla innych nauczycieli
*Wygłaszanie referatów na szkoleniowych Radach Pedagogicznych np.: Dysleksja,
Wg potrzeb
Scenariusze zajęć
Ksero protokołu

3.
Pedagogizacja rodziców
*Wystąpienie na zebraniu rodziców (ogólnoszkolnym lub klasowym) dotyczące tematyki wychowawczo-dydaktycznej.
*Indywidualne rozmowy z rodzicami
Wg potrzeb
Ksero protokołu Rady Rodziców
Dziennik pedagoga

4.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń
*Lektura prasy pedagogicznej,
*Poznawanie najnowszych opracowań dotyczących pomocy uczniom
*Studiowanie literatury pomocnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
*Wymiana doświadczeń z wychowawcami i innymi pedagogami szkolnymi.
Okres stażu
Spis lektur
Pisemne potwierdzenie

5.
Rozmowy z rodzicami na temat postępów ich dzieci w nauce
*Kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych i spotkań indywidualnych
Cyklicznie w okresie stażu,
Wg potrzeb
Podpisy rodziców w zeszycie kontaktów z rodzicami


VIII. (§ 7 ust.2 pkt.5)Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał się staż.

1.
Udział w konferencjach o systemie oświaty oraz w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat
*Aktywny udział w konferencjach
Okres stażu
Zaświadczenie
Protokół konferencji

2.
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego
*Gromadzenie dokumentacji
Okres stażu
Notatki własne

3.
Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi
*Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych
Okres stażu
Harmonogram wizyt

Zaświadczenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.