X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28249
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Małgorzata Wachnik
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Dorota Koźbiał
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2015 r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wstępna ocena własnych umiejętności: kwalifikacje wymagane do pracy na stanowisku nauczyciela pedagoga specjalnego nabyłam w trakcie studiów licencjackich na kierunku Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z terapią zajęciową oraz studiów magisterskich na kierunku Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Praktyki studenckie odbyłam w:
- Specjalnej Szkole Podstawowej nr 244 w Warszawie przy ul. Hafciarskiej.
- Specjalnym Ośrodku Szkoleniowo-Wychowawczo- Rehabilitacyjnym TPD „Helenów” w Warszawie.
- Specjalnej Szkole Podstawowej nr 252 w Warszawie przy ul. Kordeckiego.
- oraz w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 213 w Warszawie przy ul. Elektoralnej.
Obecnie pracuję jako pedagog wspomagający w klasie IIIa integracyjnej. Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego daje mi możliwość dalszego rozwoju zawodowego.
Tabela
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego/Termin realizacji/Potwierdzenie realizacji określonego działania
I. Wprowadzenie
1.Poznanie procedury awansu zawodowego IX – X.2012 r. Notatki potwierdzone przez opiekuna stażu.
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, ustalenie planu działania, określenie sposobów realizacji poszczególnych zadań dotyczących stażu. IX.2012 r. Harmonogram spotkań z opiekunem stażu.
3.Przygotowanie planu rozwoju zawodowego wraz z opiekunem stażu. IX.2012 r. Plan rozwoju zawodowego.
4. Ocena pracy – wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy. Ostatni miesiąc stażu. Wniosek.
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego(dokumentacja, świadectwa, zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, zdjęcia itp.). IV – V.2015 r. Sprawozdanie z przebiegu stażu zgodnie z planem rozwoju zawodowego.
6. Przygotowanie się, we współpracy z opiekunem stażu, do prezentacji przed komisją kwalifikacyjną. V – VI.2015 r. Spotkanie konsultacyjne.
Notatki potwierdzone
przez opiekuna stażu.

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania i dokonywania zmian w tych działaniach
(§7 ust.2 pkt.1)
Zadanie Forma realizacji/Termin i dowody realizacji
1. Uczestniczenie w pracach Zespołu Kształcenia Integracyjnego i Specjalnego. Obecność na posiedzeniach Zespołu; analizowanie postępów w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doskonalenie metod i form pracy z uczniami zgodnie z ich możliwościami i potrzebami. Ewaluacja działań dydaktycznych. Pierwszy rok stażu.Lista obecności.
2. Uczestniczenie w pracach Zespołu Kształcenia Zintegrowanego. Obecność na posiedzeniach Zespołu; analizowanie postępów w nauce uczniów, doskonalenie metod i form pracy z uczniami zgodnie z ich możliwościami i potrzebami. Ewaluacja działań dydaktycznych. Pierwszy okres stażu.Lista obecności.
3. Opracowanie modyfikacji programów nauczania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjnych,Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach do kształcenia integracyjnego. IX 2012 r., IX 2013 r., IX 2014 r.
Indywidualne Programy Edukacyjne,Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.Karty pracy dzieci.
4. Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Indywidualne plany zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych. Prowadzenie dziennika zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno - kompensacyjnych. Udział w dyskusjach i spotkaniach pedagogicznych. Na bieżąco.Notatki i dokumentacja.
5. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwowanie pracy opiekuna stażu. Cały okres stażu.Konspekty wybranych lekcji.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Przygotowywanie scenariuszy lekcji i poprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Cały okres stażu.Konspekty lekcji, arkusze hospitacji.
7. Założenie Kroniki klasy
IIIa integracyjnej Prowadzenie Kroniki klasy przy współpracy wychowawcy klasy oraz uczniów klasy III a integracyjnej i ich rodziców. IX 2012 r.Kronika klasy.

8. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce oraz wykonanie dekoracji z okazji Dnia 11 Listopada, Świąt Bożego Narodzenia z uczniami klasy integracyjnej. Przygotowanie i wykonanie dekoracji z zaangażowaniem uczniów klasy integracyjnej, zachęcenie do wspólnego dbania o estetykę i wygląd klasy. Włączenie się w sposób czynny w życie szkoły. W okresie trwania stażu.Zdjęcia.

9. Analiza własnej pracy, określenie słabych i mocnych stron własnej działalności. Dokumentacja własnej pracy. Konspekty, modyfikacje programów, rozkłady materiału. Na bieżąco.Teczka rozwoju zawodowego nauczyciela.
10. Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktycznej. Stosowanie aktywnych metod nauczania. Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, karty pracy. Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania wiadomości uczniów. W okresie trwania stażu.
Notatki.
11. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. Prowadzenie dzienników pozalekcyjnych. Cały okres stażu.Kserokopie wybranych pozycji.
II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt.2)
1. Poznanie Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktycznego Szkoły. Objęcie opieką wychowawczą dzieci poleconych przez wychowawcę klasy integracyjnej i wychowawców innych klas. IX –X 2012 r.Współpraca
z wychowawcami klas, notatki.
2. Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych. Obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym. Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Potwierdzenie obecności na Radach.
3. Analiza podstawy programowej dla szkoły podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem programu nauczania dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym. Realizacja podstawy programowej. Cały okres stażu.Notatki potwierdzone przez opiekuna stażu.
4.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami uczniów, służenie rodzicom radą i pomocą w miarę zaistniałych potrzeb. Cały okres stażu.Podpisy rodziców w Dzienniku lekcyjnym.
Zadanie Forma realizacji Termin i dowody realizacji
5. Stworzenie warunków do nauki i rozwoju dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja Programu dla Klasy Integracyjnej. Kontakty z logopedą, psychologiem i nauczycielami przedmiotu. Cały okres stażu.


6. Nawiązanie współpracy z nauczycielami uczącymi w klasach integracyjnych. Wymiana doświadczeń z nauczycielami wspomagającymi i nauczycielami przedmiotu uczącymi w klasach integracyjnych, zwłaszcza w ramach spotkań Zespołu Kształcenia Integracyjnego i Specjalnego. Cały okres stażu. Notatki.
7. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. Monitorowanie potrzeb uczniów. Konsultacje z pedagogiem szkolnym. Na bieżąco.

8. Pogłębianie wiedzy w zakresie problemów wychowawczych i rozwiązywanie trudnych sytuacji. Lektura specjalistycznej literatury. Cały okres stażu.Notatki.
9. Kontakty z rodzicami. Prowadzenie zebrań z rodzicami uczniów klasy integracyjnej. Indywidualne rozmowy. Cały okres stażu.Zaświadczenie opiekuna stażu.
10. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów posiadających orzeczenia. Omawianie ewentualnych kłopotów z nauką lub zachowaniem. W okresie trwania stażu.Wpisy w dzienniku lekcyjnym.
11. Organizowanie imprez klasowych, wycieczek turystyczno – krajoznawczych Współpraca z wychowawcą klasy w organizacji „Andrzejek”, „Dnia Babci i Dziadka”, „Wigilii”, „Jajka Wielkanocnego” i wycieczek klasowych. Cały okres stażu.
Zdjęcia.
12. Przygotowanie uroczystości szkolnych: akademie z okazji Święta Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Święta Patrona Szkoły. Współpraca z wychowawcą klasy i uczniami oraz osobami odpowiedzialnymi za przebieg całych uroczystości. Wg kalendarza szkolnego.Scenariusze.

13. Współpraca z nauczycielami bibliotekarzami i wychowawcami świetlicy szkolnej.

Konsultowanie się w sprawach dotyczących korzystania uczniów z biblioteki i zachowania się w świetlicy przed lekcjami i po lekcjach. Cały okres stażu.

III. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust.2 pkt.3)
Zadanie Forma realizacji Termin i dowody realizacji
1. Wykorzystanie technologii informatycznej. Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową. Udział w życiu portali edukacyjnych. Cały okres stażu.Adresy stron.
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego. Opracowanie testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów. Cały okres stażu.Wybrane pozycje.
3. Przygotowanie pomocy dydaktycznych. Przygotowywanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i wykorzystywanie zasobów Internetu. Cały okres stażu.
Konspekty.
4. Przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego. Samodzielne przygotowanie i wykonanie Teczki Awansu Zawodowego. Cały okres stażu.
Plan rozwoju zawodowego, Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, załączniki.
5. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej. Rozwijanie umiejętności pracy z komputerem. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych oraz wybranych stron internetowych. Cały okres stażu.
Teczka rozwoju zawodowego nauczyciela.
6. Publikowanie własnych prac. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania na stronie www. Cały okres stażu.Wydruk stron www.
7. Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły sprawozdań i zdjęć dotyczących ciekawszych wydarzeń z życia szkoły, a szczególnie z działalności klas integracyjnych. Przygotowywanie materiałów do umieszczania na stronie internetowej szkoły. Cały okres stażu.
Strona internetowa szkoły www.zsp2kobylka.szkolnastrona.pl
8. Wykorzystanie technologii informacyjnej w kontaktach pedagoga wspomagającego z rodzicami. Stałe kontaktowanie się z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zeszyty korespondencji, rozmowy indywidualne przy odbiorze dzieci ze szkoły, rozmowy telefoniczne w sytuacjach koniecznych, sms-y jako forma przekazywania krótkich informacji). Cały okres stażu.

Zadanie Forma realizacji Termin i dowody realizacji
9. Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy pedagoga wspomagającego. Codzienna wymiana spostrzeżeń o uczniach z nauczycielami przedmiotu i nauczycielami pracującymi w innych klasach integracyjnych jako nauczyciele wspomagający. Bieżący kontakt z Dyrekcją Szkoły. Cały okres stażu.
IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7 ust.2 pkt.4)
1. Udział w różnych formach wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia. Uczestniczenie w kursach organizowanych przez PSTIS oraz w innych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, warsztaty itp.). Cały okres stażu.
Zaświadczenia o ukończeniu kursów.
2. Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Dyrektora szkoły. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego - radach szkoleniowych. Wg harmonogramu szkoleń.Zaświadczenia z ukończonych szkoleń.
3. Opracowanie ankiety dla uczniów odnoszącej się do rozwoju psychospołecznego uczniów. Przeprowadzenie ankiety z pomocą wychowawców w klasach równoległych. Drugi lub trzeci rok stażu.Zaświadczenie opiekuna stażu, wnioski z przeprowadzonej ankiety.
4. Opracowanie wniosków wynikających z uzyskanych wyników ankiety. Przygotowanie artykułu o klasie integracyjnej w celu zamieszczenia go na stronie internetowej szkoły. Drugi lub trzeci rok stażu.Analiza przeprowadzonych badań.
5. Prezentacja własnych metod pracy. Przeprowadzenie lekcji otwartych. Cały okres stażu.Konspekty lekcji, arkusze hospitacji.
6. Studiowanie literatury. Samodzielne zapoznawanie się z literaturą z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki w celu wzbogacania wiedzy pedagogicznej. Cały okres stażu.Notatki z lektur.
7. Gromadzenie artykułów z prasy o tematyce opiekuńczo – wychowawczej i pedagogicznej. Samodzielne śledzenie najnowszej prasy o tematyce opiekuńczo – wychowawczej i pedagogicznej w celu poszerzania swoich horyzontów zawodowych. Cały okres stażu.Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
8. Znajomość rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.

Śledzenie najnowszych publikacji traktujących o problemach rozwojowych dzieci wieku szkolnego. Cały okres stażu.
Notatki z lektur.

Zadanie Forma realizacji Termin i dowody realizacji
9. Aktywna praca nad samokształceniem. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma). Cały okres stażu.

Wykaz pozycji ze wskazaniem źródła.
V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły (§7 ust.2 pkt.5)
1. Udział w warsztatach pt. „Awans zawodowy nauczyciela” Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi związanymi z Reformą Systemu Oświaty. Analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. Pierwszy rok stażu.

Zaświadczenie o udziale w warsztatach.
2. Statut szkoły. Analiza treści zawartych w Statucie Szkoły. IX 2012 r.Notatki potwierdzone przez opiekuna stażu.
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania. Analiza treści zawartych w WSO.IX 2012 r.Notatki potwierdzone przez opiekuna stażu.
4. Regulamin Szkoły, Prawa i Obowiązki Ucznia. Analiza treści zawartych w Regulaminie Szkoły. IX 2012 r.
Notatki potwierdzone przez opiekuna stażu.
5. Samodzielne studiowanie Karty Nauczyciela. Zapoznanie się z prawami i obowiązkami nauczyciela. IX 2012 r.
Notatki potwierdzone przez opiekuna stażu.
6. Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP. W ciągu całego stażu.Potwierdzenie.
7. Nawiązanie współpracy z wychowawcami Świetlicy Środowiskowej mieszczącej się w ZSP nr 2 w Kobyłce. Odbywanie spotkań w celu wymiany doświadczeń i służenia radą w organizowaniu pomocy dla uczniów. Wg potrzeb.
Zaświadczenie.

Kobyłka, dnia 12.09.2012 r. nauczyciel kontraktowy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.