X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28227
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Iwona Gąsior

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Wykształcenie: magister edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, podyplomowe studia z Oligofrenopedagogiki

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2015r.
Opiekun stażu: mgr Angelika Pawlak

Zastrzega się w przypadkach uzasadnionych wprowadzenie do planu zmian.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
•Rozwijanie umiejętności organizacji i doskonalenie warsztatu pracy.
•Podnoszenie jakości pracy Szkoły.
•Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
•Posługiwanie się w pracy technologią informacyjną i komunikacyjną.
•Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
•Doskonalenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły.

Powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wynikające
z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez
nauczycieli (Dz. U. 2004 nr 260, poz.2593 ze zm.):
1) uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3) poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.)

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zmianami).
Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.

IX 2012r.
•przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
•opracowanie planu rozwoju zawodowego
•zbiór dokumentacji
(teczka „Awans zawodowy”.)
•zaświadczenie o ukończonym kursie

2.Współpraca z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć.
IX 2012r.
•kontrakt
•harmonogram współpracy

3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
i innych nauczycieli.
•obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (raz na dwa miesiące) i innych nauczycieli;
•omówienie obserwowanych zajęć;
cały okres stażu
•wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)

4.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
•przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (raz na dwa miesiące)
•omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna (konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza)
cały okres stażu
•scenariusze zajęć
•wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)

5. Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenie własnego warsztatu pracy.
•analiza mocnych i słabych stron reprezentowanego przez nauczyciela warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena)
•analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela poprzez ogląd osiągnięć uczniów
cały okres stażu
•plan rozwoju zawodowego

6.Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.
•udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego:
- kursy (pomoc psychologiczno-pedagogiczna; zakres przedmiotowo-metodyczny)
- warsztaty,
- konferencje,
- szkolenia
w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej
•uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego
•udział w szkoleniowych i metodycznych posiedzeniach rad pedagogicznych
•pełnienie funkcji protokolanta
•udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli,cały okres stażu
•zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
•potwierdzenie udziału
w spotkaniach
•protokolarz rady pedagogicznej

7.Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

•gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
•stosowanie aktywnych metod nauczania,
•opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy itp.
•dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania,
•samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
opracowanie planu możliwych do przeprowadzenia zmian w pracowni, uwzględniającego potrzeby, możliwości i osobiste zaangażowanie nauczyciela
systematycznie w okresie całego stażu
•zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
•zestaw przykładowych metod oraz narzędzi ewaluacji wykorzystywanych w czasie zajęć
•notatki, spis lektur, opis konkretnych zmian

8.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
•gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
•napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
•złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
cały okres stażu

•wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
•potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
•treść sprawozdania
•wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
•poznanie postaw, zachowań i problemów reprezentowanych przez daną grupę wiekową uczniów
•poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów
•obserwacja i analiza możliwości uczniów
•rozmowy indywidualne z uczniami
•zebrania z rodzicami, konsultacje
cały okres stażu
•bieżąca dokumentacja, notatki, ankiety
•adnotacja w dzienniku

2.Bieżąca analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych
•aktualizacja wiedzy na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się
•uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego
cały okres stażu
•wykaz różnych źródeł informacji
•zestaw informacji na temat lokalnej oferty kulturalnej i edukacyjnej

3.Praca na rzecz środowiska lokalnego.
•organizowanie i udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole:
- Góra Grosza,
- Sprzątanie Świata,
- zbieranie plastikowych nakrętek do recyklingu,
- paczki żywnościowe dla rodzin potrzebujących
•włączanie się w organizację i reprezentowanie szkoły w imprezach miejskich:
- kiermasz bożonarodzeniowy;
- 500-lecie Miasta Piły;
- Dzień Europejski
•współpraca z wychowawcami innych klas, logopedą, pedagogiem i psychologiem szkolnym
•współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Parafią, Domem Kultury, bibliotekami.
cały okres stażu (według potrzeb)

•notatki, protokoły
•sprawozdania z akcji
•dyplomy, podziękowania
•adnotacje w dzienniku

4.Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
•realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
•opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
•bieżące kontakty z rodzicami uczniów (rozmowy indywidualne, współpraca z trójką klasową)

cały okres stażu
(według potrzeb)
•program profilaktyczny szkoły
•scenariusze zajęć
•notatki własne
•zapisy w dzienniku
•protokoły

5.Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
•organizowanie lub współorganizowanie wycieczek,
•przygotowywanie uroczystości szkolnych
•organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych:
- „Jestem użytkownikiem ruchu drogowego”.
- współtworzenie gazetki szkolnej (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki)
- Comenius
cały okres stażu
(zgodnie z kalendarzem uroczystości
•sprawozdania, potwierdzenia
•program wychowawczy szkoły
•adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
•notatki, fotografie

6.Wykorzystanie zasobów lokalnych do potrzeb edukacyjnych

•przygotowanie zajęć pozwalających uczniom odnaleźć się dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym zamieszkiwanego środowiska
•opracowanie zajęć na temat zalet i zagrożeń życia we współczesnych czasach
cały okres stażu
•scenariusze zajęć
•wytwory prac uczniów(drzewa genologiczne, kroniki, mapki, foldery)

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
•nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
•korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
•przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze
•opracowanie dokumentacji szkolnej (np. rozkładów materiału)
•przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów
•wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
•przygotowywanie notatek z apeli i uroczystości szkolnych
•opracowanie i przeprowadzanie lekcji z wykorzystaniem technologii komputerowej
•przygotowanie prezentacji multimedialnej na zajęcia
•dokumentowanie przebiegu stażu
•prowadzenie dziennika elektronicznego „Librus”
cały okres stażu

•scenariusze, dyplomy
•plany pracy
•testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera
•potwierdzenia

2.Publikacje w Internecie.
•umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – scenariuszy.
rok szkolny 2013/2014
•strona internetowa (wydruki)
•zaświadczenie

3.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
•śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
•korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl i innych

cały okres stażu
•wydruki

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zdań

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
•udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
cały okres stażu
•potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

2.Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
•studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
•wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej

cały okres stażu
(na bieżąco)
•potwierdzenie opiekuna stażu

3.Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
•poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z PPP i OPS
•współpraca z rodzicami
•bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
•wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów z trudnościami w nauce, zaburzeniami w zachowaniu oraz o obniżonej normie intelektualnej do PPP oraz tworzenie programów pracy z tymi uczniami: IPET, PDW
•praca w zespołach przedmiotowych i wychowawczych

cały okres stażu
•potwierdzenia
•dokumentacja podjętych działań
•dokumentacja do PPP
•programy pracy
•protokoły

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
•Ustawa karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późn. zmianami;
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
•Statutu Szkoły wraz z WSO
•PSO
•programu naprawczego
•programu wychowawczego szkoły
•programu profilaktycznego szkoły
cały okres stażu
•potwierdzenie opiekuna stażu
o analizie wymienionych dokumentów
•znajomość przepisów
•dokumentacja szkolna

2.Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
•udział w radach pedagogicznych oraz zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne
•posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu (klasyfikowaniem, promowaniem i ocenianiem)
•dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa (podstawa programowa, ocenianie)
•pomoc w organizacji imprez szkolnych
•opracowanie regulaminów adekwatnych do formy i rodzaju wycieczki
•znajomość trybu kierowania uczniów do poradni
•prowadzenie dokumentacji szkolnej – e-dziennik, arkusze ocen, świadectwa.

cały okres stażu
•listy obecności
•potwierdzenia
•sprawozdania
•konkretne dokumenty


Opracowała: mgr Iwona Gąsior
........................................

Zatwierdzam do realizacji:

Piła , ........................... ........................................

(Data) (Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.