X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28181
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego

ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2012 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2015 r.

WSTĘP

Konstrukcja planu jest adekwatna z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Określa to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (§ 8 ust. 2 pkt. 1 - 5).

Zadania do
realizacji Formy realizacji zadań Termin Dowody
realizacji

§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.


1) Poznanie procedury awansu zawodowego. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela wraz z zmianami z dnia 6 grudnia 2007 r.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007 r.
2. Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego IX 2012r.

Cały okres stażu.

IX 2012r. Znajomość procedury awansu zawodowego.

Notatki własne.

Plan rozwoju
Zawodowego.
2) Poznanie
i przeanalizowanie zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły. 1. Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: Statutu, Programu Rozwoju Szkoły, regulaminów, Szkolnego Systemu Oceniania itp. Cały okres stażu. Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły.
3) Doskonalenie warsztatu i metod pracy, uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji. 1. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.

2. Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną.

3. Indywidualizacja nauczania: praca z uczniem zdolnym w ramach przygotowania do konkursów oraz uczniem mającym problemy edukacyjne w ramach godzin wyrównawczych.


4. Współpraca z doradcami metodycznymi wydawnictw anglojęzycznych w zakresie nowości wydawniczych (kursy, linki internetowe).

Okres stażu zgodnie z potrzebami szkoły oraz zainteresowaniami nauczyciela.

Cały okres stażu.

Okres stażu

Cały okres stażu. Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

Dziennik lektur.

Udział uczniów w konkursach, obecność uczniów na zajęciach wyrównawczych

Potwierdzenie.
4) Wzbogacanie warsztatu pracy. 1. Zbieranie i tworzenie pomocy dydaktycznych do nauczania języka angielskiego jak i lekcji do dyspozycji wychowawcy oraz scenariuszy i obudowy dokumentacyjnej różnych przedsięwzięć szkolnych
2. Opieka nad pracownią języka angielskiego, wzbogacanie wyposażenia, dbałość o sprzęt i wystrój. Okres stażu.

Okres stażu. Wzory dokumentów.

Potwierdzenie Dyrektora.
5) Praca w komisjach egzaminacyjnych oraz zespołach zadaniowych. 1. Praca w komisji egzaminacyjnej egzaminu gimnazjalnego.
2. Udział w pracach zespołów zadaniowych powołanych przez dyrektora szkoły, głownie w zespole przedmiotowym. Cały okres stażu.
Okres stażu.

Potwierdzenie Dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1) Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.
1. Publikacje planów, konspektów zajęć w Internecie.
2. Ukończenie kursów lub warsztatów dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjnej.
Okres stażu

Okres stażu.

Wykaz publikacji.

Potwierdzenia ukończenia kursów, warsztatów.
2) Przygotowanie pomocy dydaktycznych i narzędzi badawczych. 1. Korzystanie z programów multimedialnych do nauki języka.

2. Przygotowanie sprawdzianów, pomocy dydaktycznych, kart pracy itp. mające na celu wzbogacenie zajęć lekcyjnych. Cały okres stażu.

Cały okres stażu. Lista programów.

Wykaz pomocy dydaktycznych.
3) Wykorzystanie
w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Zastosowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zajęciach edukacyjnych. Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych.
2. Wykonywanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

3. Opracowanie wyników sprawdzianów z wykorzystaniem technologii komputerowej.

4. Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania.

5. Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla pedagogów.
6. Wykorzystanie Internetu do kontaktów z przedstawicielami wydawnictw.
7. Wykorzystanie serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego. Cały okres stażu.

Wykaz pomocy dydaktycznych,

Opracowanie – analiza wyników egzaminu gimnazjalnego.
Notatki własne.

Notatki własne.


Notatki własne.

Notatki własne.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1) Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. 1. Przeprowadzenie zajęć otwartych z języka angielskiego dla zainteresowanych nauczycieli.
Okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, scenariusze lekcji, recenzje – informacje zwrotne.
2) Aktywne uczestniczenie w pracach ZJO 1. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi języków obcych.
2. Podejmowanie działań w ramach WDN – szkolenia ZJO.
3. Udział w pracach zespołu ZJO podczas tworzenia planów pracy, pomiarów osiągnięć edukacyjnych ucznia, konstruowania analiz egzaminów próbnych i gimnazjalnych.
Cały okres stażu.

Okres stażu.
Okres stażu. Notatki.

Sprawozdania ZJO
Sprawozdania ZJO
3) Publikacje 1. Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej. 2012/2013 Zrzut ekranu.

4) Współpraca z nauczycielami
innych przedmiotów 1. Wspólne przygotowanie imprez szkolnych.
2. Współpraca w przygotowaniu do konkursów. Okres stażu.
Okres stażu. Scenariusz
i sprawozdanie, poświadczenie
nauczycieli
współpracujących

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1) Praca z udziałem zdolnych i słabych uczniów 1. Przygotowanie programu i opracowanie planu działań w ramach koła i zajęć wychowawczych. Okres stażu Opis działań – cele i zadania koła i zajęć wyrównawczych,
dziennik zajęć.

2) Współpraca
z rodzicami uczniów. 1. Rozmowy indywidualne, wspólne rozwiązywanie problemów we współpracy z pedagogiem szkolnym. Cały okres stażu. Zapisy w dzienniku lekcyjnym, lista obecności.

§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, konsultanta CEA.
1) Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
1. Uczestniczenie w sesjach egzaminacyjnych OKE zgodnie z przydziałem.
W okresie
stażu Zaświadczenie.


2) Wykorzystanie zdobytej wiedzy
w praktyce

2. Przygotowanie młodzieży do zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych. W okresie
stażu Poświadczenie
Dyrektora

§ 8. ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1) Opracowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

1. Opracowanie regulaminu konkursu.
2. Przygotowanie uczniów.
3. Opracowanie i przeprowadzenie konkursu.
4. Pozyskanie nagród dla uczniów. Cały okres stażu Sprawozdania z przeprowadzonych konkursów.
2) Organizowanie dodatkowych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w uczeniu się j. angielskiego. W okresie stażu Poświadczenie
Dyrektora, Program zajęć.
3) Organizowanie wystaw, pokazów. 1. Organizowanie wystaw o tematyce językowej. Cały okres stażu.
Tematy przygotowanych wystaw, zdjęcia.
4) Organizacja wycieczek.
1. Wycieczki przedmiotowe w celu wzbogacenia poznanej wiedzy oraz staranne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych OKE. Cały okres stażu. Karta wycieczki.
5) Działania profilaktyczne.
1. Współorganizacja pogadanek, konkursów o tematyce profilaktycznej.
Okres stażu Opis działań.

6) Różne formy promocji szkoły w środowisku. 1. Opieka nad Pocztem Sztandarowym gimnazjum.

2. Udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych. Okres stażu.

Okres stażu.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Potwierdzenie, zdjęcia z uroczystości.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami.

1) Współpraca z rodzicami. 1. Podjęcie prób zaangażowania rodziców w prace na rzecz klasy i szkoły.
Cały okres stażu. Dokumentacja własna.
2) Współpraca z pedagogiem szkolnym. 2. Systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy. Okres stażu. Notatki
3) Współpraca z wydawnictwem Longman.
3. Stała współpraca z przedstawicielem wydawnictwa Longman, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych. Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo. Cały okres stażu. Potwierdzenie z wydawnictwa.


§ 8 ust.2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
1) Publikacje artykułów. 1. Opracowanie i opublikowanie materiałów związanych z wykonywaną pracą. Okres stażu. Potwierdzenie publikacji.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1) Opis i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. 1. Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych. Ustalenie metod pracy, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Cały okres stażu. Opisy przypadków.
2) Pogłębianie wiedzy i umiejętności w
zakresie zaspakajania potrzeb
wychowawczych. 1. Studiowanie literatury fachowej. Cały okres stażu. Lista lektur.

Opracowała: .......................................

Zatwierdzam do realizacji.

........................................, 01.09.2012r. ........................................
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.