X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28148
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Grzybek-Kania
Szkoła: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. M. Grzegorzewskiej w Sławnie
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2012 – 31.05.2015 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Barbara Galińska

Plan rozwoju zawodowego zgodny z:
- Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego nauczycieli;
- Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami);

Cele wyznaczające kierunki działania w realizacji zadań w okresie stażu:
Cele główne:
- rozwój kompetencji nauczyciela
- zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele operacyjne:
- poznawanie dokumentów programowych przedszkola
- obserwowanie i prowadzenie zajęć
- realizowanie zadań wynikających z potrzeb placówki
- uczestniczenie w formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi
- doskonalenie warsztatu i metod pracy
- rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
wynikające z Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli obejmują:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
(§ 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu)

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 1)

Zadania do wykonania
Forma i sposób realizacji

Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego .
1. Analiza dokumentacji:
a) Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli z wprowadzonymi zmianami:
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty.

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, strony internetowe MENiS i KO).

w okresie stażu

w okresie stażu

zbiór przeanalizowanych dokumentów,
własne notatki

zgromadzone materiały
2. Nawiązanie systematycznej współpracy z opiekunem stażu.
1. Rozmowa, ustalenie zasad współpracy.

2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego.

3. Obserwowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

4. Prowadzenie i omawianie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora szkoły i innych nauczycieli.

IX. 2012 r.

IX. 2012 r.

minimum 2 razy w roku szkolnym

minimum 2 razy w roku szkolnym

kontrakt

wniosek,
plan rozwoju zawodowego

scenariusze
zajęć

scenariusze
zajęć
3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.


1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

2. Podjęcie studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej.

3. Udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach, konferencjach, czytanie literatury pedagogicznej.
w okresie stażu


w okresie stażu


w okresie stażu
potwierdzenie obecności


dyplom ukończenia studiów

zaświadczenia
4. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej.

2. Współpraca z gronem pedagogicznym.

3. Współpraca z Radą Rodziców.
cały okres stażu zgodnie z harmonogramem szkoły
protokoły z posiedzeń zespołów oraz rad
5. Samodzielne działania pogłębiające własną wiedzę i umiejętności.
1. Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, analiza nowości wydawniczych.

2. Śledzenie stron internetowych (m. in. www.przedszkolak.pl, www.literka.pl,www.edux.pl)

w okresie stażu

w okresie stażu
własna biblioteczka


potwierdzenie opiekuna stażu
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy.

1. Opracowywanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych i programów.

2. Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.

3. Dbanie o estetyczny i atrakcyjny wygląd placówki.

w okresie stażu

w okresie stażu

systematyczne
wzory dokumentów

pomoce dydaktyczne

tworzenie dekoracji, zdjęcia
7. Dokonywanie ewaluacji własnych działań.
1. Dokonywać samooceny efektywności własnej pracy.

2.Opracowanie sprawozdań z pracy dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczej.
systematyczne

2 razy w roku

potwierdzenie opiekuna stażu
sprawozdania z realizacji planu w grupie
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 2)

Zadania do wykonania
Forma i sposób realizacji

Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych wychowanków.
1. Obserwacja dzieci.

2. Przeprowadzenie ankiety dla rodziców.

3. Rozmowy z dziećmi i rodzicami.
w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu
karty obserwacji

wzory dokumentów

potwierdzenie opiekuna stażu
2. Planowanie i organizowanie zadań wspomagających rozwój dzieci.
1. Opracowywanie planów i programów dotyczących pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.
2. Umożliwianie dzieciom udziału w różnych konkursach.
3. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, organizowanie wycieczek - zapoznanie dzieci ze specyfiką pracy w różnych zawodach.
4. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
zgodnie z harmonogramem szkoły
na bieżąco

w okresie stażu

w okresie stażu

programy i plany pracy

potwierdzenia udziału w konkursach
karty wycieczek, zdjęcia

zdjęcia
3. Rozpoznawanie potrzeb środowiska lokalnego.
1. Obserwacja i rozmowy z rodzicami oraz członkami rodziny dziecka.

2. Działania promocyjne dla własnych przedsięwzięć - przesyłanie informacji i zdjęć z przebiegu uroczystości przedszkolnych, konkursów drogą elektroniczną do lokalnych czasopism.

w okresie stażu


na bieżąco
karta obserwacji


zdjęcia, artykuły
4. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych.
1. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
- Rozpoczęcie roku szkolnego
- Światowy Dzień Pluszowego Misia
- Mikołajki
- Bezpieczne ferie zimowe
- Bal Karnawałowy
- Obchody Pierwszego Dnia Wiosny
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
- Bezpieczne wakacje
- Zakończenia roku szkolnego
(opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi).

2. Współorganizowanie wycieczek i wyjść edukacyjnych dla dzieci.

3. Współpraca z nauczycielami wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

4. Prowadzenie kroniki przedszkolnej.

5. Prowadzenie Koła Warcabowego.

Cały okres stażu zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola.

w okresie stażu

na bieżąco


w okresie stażu
według harmonogramu spotkań
scenariusze, zdjęcia

karty wycieczek, zdjęcia

scenariusze, zdjęcia

kronika, zdjęcia

karty wyjazdów, dyplomy, zdjęcia
5. Uwzględnianie współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych w planowaniu pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.
1. Organizowanie zajęć profilaktycznych z dziećmi.

2. Prowadzenie Koła Ekologicznego.

3. Realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych propagowanych przez inne organizacje, ośrodki edukacyjne i zakłady
( np. z zakresu ekologii, sztuki, zdrowia).

w okresie stażu

raz w tygodniu

w okresie stażu
scenariusze, zdjęcia

scenariusze, zdjęcia

scenariusze, zdjęcia
6. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę w przedszkolu.
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sławnie.

według potrzeb
informacje
o funkcjonowaniu dziecka
3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt )
Zadania do wykonania
Forma i sposób realizacji

Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1. Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i pracy zawodowej.
1. Śledzenie aktualności na portalach oświatowych, korzystanie z portali edukacyjnych, z publikacji internetowych oraz innych zasobów Internetu (wyszukiwarki itp.)

2. Korzystanie z poczty elektronicznej, m. in. w celach komunikacyjnych oraz w celach promocji przedszkola w szerszym środowisku (np. przesyłanie informacji i zdjęć z uroczystości przedszkolnych do lokalnych czasopism).

na bieżąco

na bieżąco
adresy stron internetowych

artykuły, zdjęcia
2. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

1. Opracowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia stażu.

2. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
IX. 2012 r.

VI. 2015 r.


teczka awansu zawodowego
teczka awansu zawodowego
3. Publikacje w Internecie.
1. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego oraz scenariusza zajęć przedszkolnych.
w okresie stażu
strony www z publikacjami nauczycieli np.edux.pl
4. Wykorzystanie technologii multimedialnej w promocji placówki.

1. Nagrywanie i fotografowanie zajęć w celach edukacyjnych i promocyjnych.
w okresie stażu
nagrania, zdjęcia

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 4)
Zadania do wykonania
Forma i sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1. Samodzielne opracowywanie planów i programów pracy dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej dotyczących wybranych obszarów edukacyjnych.
1. Realizacja planów i programów z zakresu, np. praw dziecka, bezpieczeństwa, edukacji matematycznej, wychowania przez sztukę oraz ewaluacja działań.

w okresie stażu
plany i programy, przykładowe scenariusze zajęć, ewaluacja działań

2. Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców.
1. Organizowanie prelekcji, pogadanek dla rodziców na tematy wychowawczo - dydaktyczne wykorzystując znajomość pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

według potrzeb
lista obecności rodziców,
opracowania, materiały prelekcyjne
3. Współpraca z rodzicami.

1. Zachęcanie rodziców do pomocy w organizacji oraz do udziału w uroczystościach przedszkolnych.

2. Umożliwienie rodzicom udziału w wycieczkach organizowanych przez przedszkole.

w okresie stażu

zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola
protokoły zebrań, ogłoszenia, zeszyty kontaktowe

zdjęcia, karty wycieczek
4. Aktualizacja wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i pomocy społecznej.

1. Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach doskonalących umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i pomocy społecznej.

2. Zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
według potrzeb

w okresie stażu
zaświadczenia, notatki

sprawozdania
potwierdzenie opiekuna stażu
5. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
1. Poznawać i stosować nowoczesne metody pracy z dziećmi.
według potrzeb
zaświadczenia, materiały dydaktyczne
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 5)
Zadania do wykonania
Forma i sposób realizacji

Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

2. Udział w szkoleniach, radach z zakresu przepisów prawa oświatowego.

na bieżąco

w okresie stażu
wykaz aktów prawnych

zaświadczenia
potwierdzenie
2. Rozwiązywanie konkretnych sytuacji i problemów na podstawie odpowiednich przepisów prawa oświatowego.
1. Pomoc rodzicom wychowanków, których poziom osiągnięć utrudnia bądź uniemożliwia funkcjonowanie w grupie (kierowanie na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej).

2. Organizowanie pomocy dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (współpraca z GOPS, dofinansowanie wyżywienia, itp.)

według potrzeb

według potrzeb
kserokopie oryginałów dokumentów,


potwierdzenia
3. Współpraca z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym.

1. Poszukiwanie rozwiązań i wspomaganie dzieci z trudnościami wychowawczymi.
w okresie stażu
notatki ze spotkań i opis zaistniałych wydarzeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.