X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28134
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego
1. Analiza obowiązujących aktów prawnych regulujących kwestie awansu zawodowego.
2.Udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli.

Poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności, poprzez aktywny udział w doskonaleniu wewnątrz jak i zewnątrzszkolnym oraz samodzielne studiowanie literatury fachowej.
1. Udział w zewnętrznych formach doskonalenia: kursach, konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach .
2. Udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
3. Systematyczna lektura i analiza literatury pedagogicznej.

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
1. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego wspomagania i rozwoju oraz edukacji uczniów autystycznych .
2. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z Terapii pedagogicznej.

Organizowanie akademii okolicznościowych, imprez i konkursów szkolnych.
1. Współorganizowanie konkursów szkolnych.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie imprez szkolnych /wg ustalonego harmonogramu imprez dla klas 0-3 /.

Rozwijanie i doskonalenie swego warsztatu pracy, przygotowanie pomocy dydaktycznych.
1. Wzbogacanie swojego warsztatu pracy o samodzielne przygotowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych przydatnych zarówno w czasie lekcji, jak i zajęć rewalidacji indywidualnej.

Promocja szkoły w środowisku.
1. Udział w festynie szkolnym.
2.Przygotowanie uczniów do udziału i
reprezentowania szkoły w konkursach
plastycznych, np „Cztery pory roku”.

Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych
i edukacyjnych wynikających ze specyfiki, typu i rodzaju szkoły.
1.Systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania
2.Ścisła współpraca z wychowawcą oraz nauczycielami uczącymi w klasie, w której jestem nauczycielem wspomagającym.

Uczestnictwo w pracach organów szkoły.
1. Praca w zespole samokształceniowym klas 0-3
2. Praca w zespole pedagogów specjalnych.
3. Udział w tworzeniu dokumentów szkolnych.

Prowadzenie spotkań z rodzicami uczniów, integrowanie ich ze społecznością szkolną, pedagogizacja rodziców.
1. Zebrania rodziców.
2. Kontakty indywidualne.
3. Pedagogizacja związana z pojawiającymi się na bieżąco problemami dydaktycznymi i wychowawczymi.

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela
1. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych imprezach.
2. Przygotowanie uczniów do konkursów,uroczystości i imprez organizowanych w szkole.
3. Przygotowywanie wystroju klasy.
4.Włączanie się w przygotowanie różnych imprez klasowych i szkolnych.
5.Współorganizowanie wycieczek klasowych.
6. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym .
8. Redagowanie kroniki klasy integracyjnej.
9. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla uczniów i rodziców klasy integracyjnej w celu ewaluacji własnej pracy.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Umiejętność posługiwania się komputerem jako narzędziem swojej pracy.
1 Wykorzystanie technologii komputerowej, korzystanie z różnorodnych stron internetowych, jak: www.men.gov.pl i innych. Wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, edytora tekstu, Internetu.

Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej.
1. Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
2. Tworzenie dokumentacji szkolnej, w tym związanej ze stażem .
3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych i rewalidacyjnych z wykorzystaniem programów multimedialnych, w tym e- booka.
4. Korzystanie z zasobów sieci Internet do przygotowania scenariuszy lekcji oraz wzbogacania warsztatu pracy.
Śledzenie aktualności internetowych na portalach edukacyjnych, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
5. Współuczestniczenie w tworzeniu strony internetowej szkoły – m.in. zamieszczenie artykułu czy zdjęć.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego.
1. Spotkania informacyjne dotyczące procedury awansu zawodowego. Prowadzenie zajęć dla nauczyciela kontraktowego i obserwacja jego zajęć. Systematyczna wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą.

Współpraca z nauczycielami
1.Udostępnianie opracowanych przez siebie scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych zainteresowanym nauczycielom.
2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, wymiana doświadczeń .
3.Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli kontraktowych.
2. Wsparcie nauczycieli w tworzeniu dokumentów związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

Podejmowanie działań w ramach WDN.
1.Opracowanie i przedstawienie różnych zagadnień w ramach zespołu samokształceniowego.

Opracowanie i opublikowanie planu rozwoju nauczyciela mianowanego.
1.Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.


§8ust 2pkt4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Udział w tworzeniu dokumentacji wewnątrzszkolnej.
1. Opracowanie programu nauczania dostosowanego do możliwości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego(na podstawie obowiązującego programu).

2. Stworzenie każdemu uczniowi z orzeczeniem Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego zgodnie z zaleceniami PPP

3. Opracowanie programu rewalidacji indywidualnej

Prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowanie programu zajęć (po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego).
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć terapii.

§ 8 ust.2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Organizacja wycieczek dla uczniów i rodziców integrujących zespół klasowy.

Wyjazdy sobotnie, organizowanie wspólnych zajęć, zabaw dla rodziców i dzieci.

Szerzenie dostępu do kultury i sztuki.

Wyjazdy do kina, teatru.

Włączenie się do konkursu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”.
Przeprowadzenie w klasach lekcji na temat niepełnosprawnych kolegów i kształtowania postaw akceptujących niepełnosprawność.

Organizacja działań świetlicy profilaktyczno – integracyjnej.
Prowadzenie zajęć profilaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów w ramach pracy świetlicy prof. – integracyjnej.

Budowanie świadomości uczniów czym jest szkoła integracyjna, której są uczniami.
Tworzenie gabloty w szkole poświęconej problematyce integracji oraz pedagogiki specjalnej.


§8 ust 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania Formy realizacji
Termin

Współpraca z Poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
1. Konsultacje.
2. Pisanie opinii o uczniach

Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
1.Bieżące rozwiązywanie pojawiających się problemów wychowawczych.

Udział w akcjach charytatywnych.

1. Członkostwo i współpraca ze stowarzyszeniem pomocy rodzinie „Nasza rodzina” w Czechowicach – Dziedzicach – zbiórka pieniędzy na hospicjum w ramach akcji „Pola Nadziei”, udział w koncercie charytatywnym, organizowanie kiermaszów w szkole.

Współpraca z różnymi organizacjami.

Współpraca z : biblioteką publiczną, strażą pożarną, policją.

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych i edukacyjnych.
1.Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
2.Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań
3.Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
4. Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe.


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.