X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27845
Przesłano:

"Bawmy się w teatr - to świetna zabawa...".Program Szkolnego Koła Teatralnego

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA TEATRALNEGO
pt. „Bawmy się w teatr - to świetna zabawa...”

Program własny dla klas IV – VI na rok szkolny 2012/2013 wpisany do szkolnego zestawu programów pod nr
Opracowała nauczycielka języka polskiego Elżbieta Potrykus

Spis treści
I Wstęp – charakterystyka programu s. 1
II Cele programu s. 2
III Treści programowe s. 3 - 5
IV Oczekiwane efekty s. 6
V Ewaluacja s. 6
VI Literatura s. 6

WSTĘP
Działalność teatralna umożliwia uczniom wszechstronne doskonalenie się. Dzięki niej zaspokajane są potrzeby takie jak chęć działania, akceptacji w grupie oraz poczucie sukcesu. Poprzez zabawę w teatr następuje rozwój zainteresowań, wrażliwości estetycznej i artystycznej, wyobraźni i twórczej inwencji. Teatr sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na ludzi i świat. Jednak zanim młody aktor wyjdzie na scenę, musi nauczyć się prawidłowej dykcji, właściwego oddychania, intonacji i poprawnego akcentowania, aby słowem, gestem i mimiką wyrazić swoje uczucia. Podczas wykonywania zadań aktorskich uczeń współdziała w grupie, dorasta do pełnienia określonych ról społecznych. Uczy się również wytrwałości i systematyczności oraz kształtuje osobowość, ponieważ zabawa w teatr daje możliwość bycia kimś ważnym. Wzmacnia też wiarę we własne siły i każdy ma szansę odnieść sukces na miarę własnych możliwości. Ponadto pomaga uczniom, którzy są mniej uzdolnieni teatralnie pokonać lęk i nabrać śmiałości do wystąpień publicznych.
Teatr szkolny to także promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Udział w międzyszkolnych konkursach recytatorskich oraz teatralnych stwarza uczniom możliwość zmierzenia się z rówieśnikami z różnych szkół oraz sprawdzenia własnych umiejętności.
Zajęcia koła teatralnego będą realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo, ale w zależności od potrzeb plan ulegnie zmianie (dwie godziny lub więcej).

II CELE
1.Wspomaganie w rozwoju dziecka poprzez rozwijanie wyobraźni i wrażliwości emocjonalnej.
2.Poznawanie zasad poprawnego mówienia, czytania i deklamowania.
3.Wzbogacanie wiedzy i słownictwa z zakresu teatru.
4.Nabywanie umiejętności poruszania się i mówienia na scenie.
5.Pokonywanie nieśmiałości i wyzbycie się kompleksów - wypracowanie różnorodnych sposobów radzenia sobie z tremą.
6.Wzmacnianie poczucia własnej wartości – zdobywanie sukcesu na miarę własnych możliwości.
7.Poznanie procesu twórczego nad spektaklem i pracy aktora.
8.Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania w miejscach publicznych i umiejętności posługiwania się językiem ojczystym.
9.Promowanie szkoły i kultury językowej w środowisku lokalnym.

FORMY PRACY
- drama
- pantonima
- inscenizacja
- spektakl teatralny
- projektowanie plakatów teatralnych, scenografii, kostiumów i zaproszeń
- wyjście do SCK –u, Książnicy, na spektakle i zajęcia teatralne
- wyjazd do teatru

III TREŚCI PROGRAMOWE

Zadania

WRZESIEŃ- PAŹDZIERNIK

Przygotowanie uroczystego apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego dla klas IV –VI.
Sposób realizacji
Ćwiczenia w czytaniu tekstu -przydział ról (czerwiec i koniec sierpnia)

Przygotowanie inscenizacji dla pierwszoklasistów z okazji ślubowania.
Sposób realizacji
Ćwiczenia dykcyjne i interpretacyjne tekstu scenariusza.
Trening narządów mowy.
Ekspresja artystyczna: ruch sceniczny, spontaniczna postawa, wyrażanie uczuć i nastrojów.

Opracowanie scenariusza i przygotowanie uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Sposób realizacji
Ćwiczenia w czytaniu tekstu scenariusza.
Zabawa w dźwięki.
Wymowa samogłosek nosowych ą i ę przed spółgłoskami i na końcu wyrazu - audycja na kasecie.
Próba z kołem wokalnym.

Opracowanie scenariusza i przygotowanie uroczystego apelu z okazji Święta Niepodległości.
Sposób realizacji
Ćwiczenia w czytaniu tekstu - przydział ról.
Próba interpretacji tekstu scenariusza.
Intonacja i modulacja głosu.
Praca nad właściwą dykcją, intonacją i interpretacją scenariusza.
Ćwiczenia we właściwym akcentowaniu wyrazów.
Próba z kołem wokalnym.

LISTOPAD - GRUDZIEŃ
Opracowanie scenariusza i wystawienie jasełek dla: uczniów klas I – III i IV – VI oraz dzieci z Miejskiego Przedszkola nr ...
Sposób realizacji
Projektowanie strojów i dekoracji.
Ćwiczenia w interpretacji tekstu.
Zabawa w dźwięki.
Aktywizacja dzieci nieśmiałych i mniej uzdolnionych teatralnie - wzmacnianie poczucia własnej wartości.

STYCZEŃ - LUTY

Przygotowania do Szkolnego Dnia Teatru dla klas IV – VI.
Sposób realizacji
Wykonanie plakatów teatralnych i zorganizowanie wystawy.
Wybór utworów do zaprezentowania na scenie.
Tworzenie scenografii - dekoracje teatralne i kostiumy.
Próby sytuacyjne - opanowanie tekstu i ruchu scenicznego.
Próby wchodzenia i schodzenia ze sceny.
Aktywizacja dzieci nieśmiałych i mniej uzdolnionych teatralnie - wzmacnianie poczucia własnej wartości.


MARZEC – KWIECIEŃ
Zorganizowanie Szkolnego Dnia Teatru dla klas IV – VI.
Sposób realizacji
Wykonanie zaproszeń i dyplomów dla jury.
Wykonanie dyplomów dla uczestników.
Występ i prezentacja utworów.


Opracowanie scenariusza, prezentacji multimedialnej i przygotowanie apelu z okazji rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Sposób realizacji
Wykonanie flag państw należących do Unii Europejskiej.
Praca w zakresie właściwej dykcji, intonacji i interpretacji scenariusza.
Nauka piosenek:Keine Grenzen i Europo, witaj nam.

Opracowanie scenariusza i przygotowanie apelu z okazji rocznicy odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca.
Sposób realizacji
Wykonanie gazetki ściennej przy sali ... poświęconej papieżowi Janowi Pawłowi
II.
Zorganizowanie wystawy książek o papieżu.
Ćwiczenia w interpretacji tekstu.
Próba z kołem gitarowym.

Opracowanie scenariusza i przygotowanie uroczystego apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Sposób realizacji
Przydział ról i ćwiczenia w czytaniu tekstu scenariusza.
Ćwiczenia dykcyjne,interpretacyjne i intonacyjne.
Praca nad właściwym akcentowaniem wyrazów.
Próba z kołem wokalnym i gitarowym.

MAJ - CZERWIEC

Przygotowanie inscenizacji dla uczniów klas I – III z okazji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Witamy w Wierszolandii”.
Sposób realizacji
Projektowanie strojów oraz przygotowanie rekwizytów.
Ćwiczenia interpretacyjne tekstu scenariusza.

Nawiązanie współpracy z Przedszkolem Miejskim nr ... – inscenizacja bajki I. Krasickiego „Przyjaciele” i współczesnej wersji baśni W. Chotomskiej „Kopciuszek”.
Sposób realizacji
Ćwiczenia w głośnym i cichym czytaniu tekstu.
Rozwijanie zdolności artystycznych tj. aktorskich, recytatorskich i plastycznych.

Opracowanie scenariusza i przygotowanie uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego klas szóstych oraz klas czwartych i piątych.
Sposób realizacji
Rozdanie ról i próby interpretacji tekstu scenariusza.
Ćwiczenia we właściwym akcentowaniu wyrazów.
Ćwiczenia dykcyjne, intonacyjne i interpretacyjne.
Próba z kołem wokalnym i gitarowym

KONKURSY RECYTATORSKIE
1. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski K. I. Gałczyńskiego pt. „ Ocalić od zapomnienia”.
2. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza w Liceum Ogólnokształcącym .
3. Międzyszkolny Konkurs Poezji Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza w Gimnazjum nr ...
4. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pt. „Brzechwa nie tylko dla najmłodszych”.
5. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Juliusza Słowackiego pt. „Tęcza blasków promienista” i inne.
Sposób realizacji
Czytanie i wybór utworów na konkurs.
Ćwiczenia dykcyjne, intonacyjne i interpretacyjne.
Zmierzenie się z rówieśnikami z innych szkół oraz sprawdzenie własnych umiejętności .
Stworzenie możliwości zdobycia sukcesu.

IV OCZEKIWANE EFEKTY

Uczestnik zajęć teatralnych:
- potrafi współdziałać w grupie,
- potrafi radzić sobie z tremą i napięciem,
- projektuje i dba o estetyczne wykonanie scenografii, rekwizytów i kostiumów,
- dykcyjnie wypowiada kwestie związane z odgrywaną przez siebie rolą,
- umie wyrazić własne emocje i przeżycia za pomocą gestu, mimiki i ruchu,
- wygłasza teksty z pamięci z poprawną i wyraźną artykulacją oraz dykcją, intonacją, akcentowaniem, intonacją, pauzowaniem i tempem,
- rozumie znaczenie pojęć związanych z teatrem i wprowadza je do czynnego słownictwa,
- poznaje rodzaje teatru i zasady zachowania się w teatrze,
- osiąga sukces na miarę swoich możliwości.

V EWALUACJA
Efekty działań koła teatralnego trudno jest ocenić, jednak bieżąca ewaluacja za pomocą ankiet i rozmów pozwoli krytycznie spojrzeć na swój warsztat pracy i styl uczenia.
Odzwierciedleniem będzie:
- zaangażowanie uczniów i rodziców w przygotowanie szkolnych apeli, jasełekmi spektakli teatralnych,
- udział w międzyszkolnych konkursach recytatorskich i teatralnych,
- frekwencja uczestników na zajęciach koła teatralnego,
- zainteresowanie widzów wystawianymi przez zespół inscenizacjami, montażem słowno – muzycznym, dekoracją i strojami teatralnymi – stanowić będzie o skuteczności prowadzonych zajęć,
- umieszczanie efektów pracy na stronie internetowej, na tablicy ściennej przy sali ... i gazecie lokalnej.


VI Literatura
1.M.Kubiczek „Kółko teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum” WSiP, Warszawa 2003.
2.B. Wieczorkiewicz „Sztuka mówienia”, WRiT, Warszawa 1977.
3.B. Toczyska „Elementarne ćwiczenia dykcji”, GWO, Gdańsk 1998.
4.L. Bajkowska „Teatr marzeń”, Prószyński i S- ka, Warszawa 1988.
5.B. Bronkiewicz „Warsztaty edukacji twórczej”, Wydawnictwo Europa.Warszawa 2000
6.J. Ciarkowska, U. Sienkiewicz, A. Wilczewski „Baśniowy świat na scenie”, Wydawnictwo Innowacje, 2000

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.