X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27738
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. B.CHROBREGO W WĄSOSZU

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ODBYWAJĄCEGO STAŻ: mgr Anna Rybczyk
POSIADANE WYKSZTAŁCENIE: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej
i Wychowania Przedszkolnego
ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2012 r.
PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2015 r.

Podstawa prawna na podstawie której został napisany plan rozwoju zawodowego:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
Cel główny:
• uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
• uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
• pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
• poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 7 ust. 2, pkt. 1)
Zadania Formy/metody realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Poznanie procedur awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczyciela
- tworzenie biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela;
- napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, zbiór dokumentacji

zbiór dokumentacji

wniosek, plan rozwoju zawodowego, początek stażu – IX. 2012 r.
cały okres stażu

wrzesień 2012 r.

2. Współpraca z opiekunem stażu - ustalenie zasad współpracy z opiekunem, zawarcie kontraktu;
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,

- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć
- współorganizowanie różnego rodzaju akcji wewnątrzszkolnych;
kontrakt

scenariusze,

scenariusze, arkusze obserwacji

scenariusze, dyplomy, podziękowania
wrzesień 2012 r.

systematycznie przez cały okres stażu;
systematycznie przez cały okres stażu;

w okresie stażu
3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela
- autorefleksja, samoocena plan rozwoju zawodowego
wrzesień 2012 r.
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
- opracowanie pomocy dydaktycznych
- prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora szkoły, omówienie, wnioski
- udział w zajęciach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli
- projektowanie i realizacja zajęć otwartych dla rodziców
- prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki zajęć, scenariusze zajęć
scenariusze zajęć
wykonane pomoce
arkusz obserwacyjny
scenariusze zajęć

scenariusze zajęć,
wpisy w dziennikach zajęć cały staż
cały staż
cały staż
w okresie stażu
w okresie stażu

w okresie stażu
cały staż

5.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej, korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
- udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach
materiały szkoleniowe
biblioteczka, notatki

zaświadczenia, dyplomy zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady
cały staż

cały staż
6.Uczestnictwo w pracach szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
- uczestnictwo w posiedzeniach Rad Pedagogicznych
- współpraca z rodzicami
- organizowanie spacerów i wycieczek zgodnie z założeniami planów miesięcznych oraz planem działań wychowawczych
- wykonywanie dekoracji w sali oraz szkoły
- organizowanie przedstawień okolicznościowych cały okres stażu
na bieżąco
w okresie stażu

w okresie stażu

w okresie stażu

Umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7, ust. 2 pkt.2)
1.Zapoznanie się z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły - analiza programów wnioski, notatki, okres stażu
2.Organizowanie
i przygotowanie uroczystości,
wycieczek szkolnych - opracowanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do uroczystości, praca z dziećmi, scenariusze spotkań, imprez okolicznościowych, karty wycieczek, cały okres stażu
3.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków - obserwacja dzieci, rozmowy z dziećmi, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne dotyczące
zainteresowań i potrzeb dzieci; kwestionariusz wywiadu z rodzicami, karty obserwacji dziecka, notatki,
podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności cały okres stażu
4.Współpraca ze specjalistami - współpraca z pedagogiem szkolnym

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Górze, rozmowy indywidualne,
wnioski do PPP w Górze o przebadanie dziecka cały okres stażu

cały okres stażu
5.Organizowanie konkursów szkolnych
- przygotowanie regulaminów konkursów, dyplomów, podziękowań regulaminy konkursów, dyplomy, podziękowania, protokoły cały okres stażu
6.Aktywna i systematyczna
współpraca z instytucjami np. policja, straż pożarna, Zespół Placówek Kultury, Biblioteka - wycieczki,
- pogadanki,
- zwiedzanie wystaw,
- udział w różnego rodzaju akcjach prowadzonych przez instytucje karty wycieczek, notatki, scenariusze zajęć, dyplomy, podziękowania w okresie stażu
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 7, ust.2, pkt. 3)

1.Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela
- udział w specjalistycznych kursach informatycznych, szkoleniach zaświadczenia w okresie stażu
2.Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy
- wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej
- wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera
- opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć korzystając z komputera
- korzystanie podczas zajęć ze środków audiowizualnych : wideo, komputer, telewizor, magnetofon scenariusze zajęć, zestawy informacji do powielenia przygotowane materiały
dokumenty, scenariusze
scenariusze zajęć, w okresie stażu

w okresie stażu
w okresie stażu
w okresie stażu

3.Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego przez Internet
- konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
spis portali, teksty
spis portali, teksty
cały staż
cały staż

4.Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
- opublikowanie na stronach internetowych własnego planu rozwoju zawodowego i publikacji dotyczących pracy zawodowej
strony www w okresie stażu
5.Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami - organizacja wycieczek i uroczystości szkolnych sprawozdania, scenariusze uroczystości, karty wycieczek w okresie stażu

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7, ust.2 , pkt 4)
1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
- udział w kursach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki pracy
- samokształcenie - gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień w/w dziedzin zaświadczenia

własne notatki
cały staż

w okresie stażu

2.Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja wychowanków,
- bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
własne notatki

własne notatki
w okresie stażu

w okresie stażu

3.Dzielenie się wiedzą
z rodzicami i nauczycielami - dni otwarte dla rodziców, zajęcia pokazowe dla innych nauczycieli i rodziców
scenariusze zajęć, listy obecności,

w okresie stażu
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7, ust.2, pkt 5)
1.Zapoznanie się z podstawowym i aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty - analiza podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco zmian w przepisach prawnych związanych
z procedurą awansu zawodowego zbiór aktów prawnych, notatki, wykaz dokumentów w okresie stażu
2.Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w szkole - analiza dokumentacji szkoły, statut szkoły, obowiązujące regulaminy i inne dokumenty notatki z analizy dokumentów, cały okres stażu
3.Przestrzeganie zasad BHP
- udział w szkoleniu sprawozdanie, zaświadczenie w okresie stażu

Powyższy plan w okresie odbywania stażu może ulec modyfikacji, wynikających z bieżących uwarunkowań i jest otwarty na dodatkowe działania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.