X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27719
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:
Placówka oświatowa:
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2012 r.-31.05.2015 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:
1) uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
2) pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3) poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
2. Udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli IX 2012


W czasie trwania stażu
Planu rozwoju zawodowego, teczka awansu zawodowego
Zaświadczenie
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu 1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
3. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
7. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności (autorefleksja) IX 2012
IX 2012

IX 2012

IX 2012
Według harmonogramu

Według harmonogramu

Na bieżąco Wniosek
Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Harmonogram spotkań
Scenariusze zajęć, wnioski

Scenariusze zajęć, wnioski

Notatki
3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności 1. Udział w formach doskonalenia zawodowego- szkoleniowych Radach Pedagogicznych
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje metodyczne)
3. Czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Notatki

Zaświadczenia

Notatki
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy 1. Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
2. Wykonanie dekoracji sali, kącików tematycznych, gazetek
3. Poszukiwanie nowych, ciekawych metod i form pracy z dziećmi
4. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Materiały i pomoce dydaktyczne
Zdjęcia

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej 1. Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć
2. Opracowywanie miesięcznych planów dydaktyczno-wychowawczych
3. Prowadzenie arkusza obserwacji dziecka
4. Badanie gotowości szkolnej Okres stażu
Okres stażu

2 razy w roku
IV 2013
Wpisy w dzienniku zajęć
Plany dydaktyczno-wychowawcze
Karty obserwacji dziecka
Arkusze gotowości szkolnej
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego 1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy zajęć, dyplomów itp.)
2. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Okres stażu

VI 2015 Segregator z dokumentami


Sprawozdanie

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców 1. Analiza kart zgłoszeniowych dzieci
2. Zapoznanie z dokumentacją dzieci: opinie psychologiczno-pedagogiczne, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
3. Obserwacja dzieci w różnych sytuacjach
4. Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
5. Analiza przypadku dziecka! IX każdego roku
Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu Karty zgłoszeniowe dzieci
Notatki

Notatki
Notatki

Notatki
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci 1. Obserwacja i analiza możliwości dzieci
2. Rozmowy z dziećmi i ich rodzicami
3. Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu Notatki
Notatki
Scenariusze zajęć
3. Współpraca z rodzicami 1. Prowadzenie zebrań z rodzicami
2. Rozmowy indywidualne z rodzicami wynikające z zainteresowań i potrzeb rodziców
3. Zajęcia otwarte dla rodziców
4. Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń
5. Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych, wycieczkach
6. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla rodziców „ Promowanie wartości wychowania przedszkolnego” Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Lista obecności
Lista obecności, notatki

Scenariusze zajęć
Notatki

Scenariusze zajęć, zdjęcia

Ankieta

4. Współpraca ze specjalistami 1. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa, logopedy do rozwiązywania problemów Okres stażu Adnotacje w dzienniku
7. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Okres stażu Potwierdzenia
8. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola 1. Nawiązanie współpracy z Gołanieckim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Publiczną, Komendą Policji, Strażą Pożarną, Pocztą, Służbą Zdrowia itp.
2. Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów: aktor, piekarz, piosenkarz Okres stażu

Okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć, zdjęcia

Wpisy w dzienniku zajęć
9. Praca z dziećmi z trudnościami 1. Prowadzenie zajęć indywidualnych dydaktyczno-wychowawczych
2. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
3. Prowadzenie zajęć z dziećmi z trudnościami logopedycznymi Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Scenariusze zajęć, wpisy w dzienniku zajęć
Wpisy w dzienniku zajęć rewalidacyjnych

Wpisy w dzienniku zajęć logopedycznych
10. Praca z dziećmi zdolnymi 1. Prowadzenie zajęć dla dzieci uzdolnionych plastycznie i matematycznie Okres stażu Wpisy do dziennika zajęć dodatkowych
11. Organizowanie i przygotowywanie uroczystości przedszkolnych 1. Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do uroczystości przedszkolnych Według harmonogramu Scenariusze zajęć, wpisy w dzienniku zajęć, zdjęcia
12. Organizowanie wycieczek 1. Organizowanie wycieczek o różnej tematyce Okres stażu Karty wycieczek, zdjęcia
13. Współpraca z innymi nauczycielami 1. Nawiązanie współpracy z nauczycielami innych placówek
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Okres stażu

Okres stażu Notatki

Notatki, podziękowania
14. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym 1. Przygotowanie dzieci do konkursów, wystąpień, przeglądów itp. Okres stażu Zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania
15. Wdrażanie wszelkich akcji, projektów na terenie przedszkola 1. Wdrażanie w placówce akcji:
- ogólnopolska kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom”
- akcji o charakterze ekologicznym „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”
- programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” Okres stażu Zaświadczenia, podziękowania

§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Organizowanie warsztatu pracy przy pomocy techniki komputerowej 1. Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera
2. Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć, planów miesięcznych korzystając z komputera
3. Wykorzystywanie w pracy programów komputerowych, encyklopedii multimedialnych i Internetu Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Dokumentacja
2. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych 1. Wyszukiwanie scenariuszy zajęć, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali internetowych
2. Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu
3. Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
4. Korzystanie z dotyczących awansu zawodowego rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali
5. Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Wykaz adresów portali edukacyjnych
1. Publikacje w Internecie 1. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego na portalu
www.edux.pl
2. Zamieszczanie scenariuszy zajęć na edukacyjnych stronach portali edukacyjnych V 2015


Okres stażu Zaświadczenie ze strony internetowej

Wydruki danych publikacji
2. Prowadzenie strony internetowej przedszkola 3. Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie internetowej Okres stażu Strona internetowa
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach Okres stażu Zaświadczenia
2. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie Studiowanie literatury przedmiotu Okres stażu Wykaz literatury, notatki
3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej Na bieżąco Wpisy w dzienniku zajęć, notatki
§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób
1. Analiza przepisów prawa oświatowego 1. Analiza aktów prawnych:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Okres stażu Zbiór aktów prawnych
2. Zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu 1. Analiza dokumentacji przedszkolnej:
- Statut Przedszkola
- Koncepcja Pracy Przedszkola
- Roczny Plan Pracy
- regulaminy, programy Okres stażu Notatki, wykaz dokumentów
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań 1. Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
2. Udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzprzedszkolne Okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć, plany wycieczek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.