X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27700
Przesłano:
Dział: Diagnoza

Stosowanie przez nauczycieli nowoczesnych metod i środków audiowizualnych - raport z badania ankietowego

Opracowała: Katarzyna Grodzka
Marta Targońska

Nowoczesne metody i środki audiowizualne przyczyniają się do wzrostu efektywności nauczania . Właściwie dobrane i umiejętnie wkomponowane w repertuar wykorzystywanych przez nauczyciela metod i form organizacyjnych nauczania, ułatwiają prawidłową realizację zasady poglądowości. Usprawniają bezpośrednie poznawanie rzeczywistości przez uczniów, dostarczają tworzywa w postaci wrażeń i spostrzeżeń, na których opiera się poznanie pośrednie, także ludzkie czynności umysłowe i różnego rodzaju czynności praktyczne. Ponieważ stanowią one bardzo ważny element nauczania, postanowiliśmy przeprowadzić badanie ankietowe na temat stosowania przez nauczycieli nowoczesnych metod i środków audiowizualnych. Zostało ono przeprowadzone w grudniu 2014 roku. W badaniu wzięło udział 25 nauczycieli, 119 uczniów klas IV- VI oraz 93 rodziców.
I. WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONE WŚRÓD NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUTKACH NA TEMAT STOSOWANIA NOWOCZESNYCH METOD I ŚRODKÓW AUDIOWIZUALNYCH
Celem przeprowadzanej ankiety było zapoznanie z wykorzystaniem przez nauczycieli nowoczesnych metod i środków audiowizualnych. W badaniu wzięło udział 25 nauczycieli. Ankieta zawierała 17 pytań- 15 zamkniętych i 2 otwarte. Pierwsze dwa pytania dotyczyły stażu pracy oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli.
Pytanie 1. Biorąc pod uwagę staż pracy respondentów największą grupę stanowią nauczyciele pracujący powyżej 20 lat- 14 osób, następnie poniżej 5 lat- 4 osoby. 3 osoby pracują pomiędzy 5-10 lat jak również 3 osoby pomiędzy 15-20 lat. Tylko jeden nauczyciel pracuje pomiędzy 10-15 lat.

Wykres 1. Staż pracy pedagogicznej.
Pytanie 2. Uwzględniając stopień awansu ankietowanych, dominują nauczyciele dyplomowani- 11 osób, następnie nauczyciele mianowani- 7 osób, kontraktowi- 6 osób i jeden nauczyciel stażysta.

Wykres 2. Stopień awansu zawodowego
Pytanie 3. W pytaniu trzecim ankietowani zostali poproszeni o ocenę dostępności do urządzeń audiowizualnych wykorzystywanych w szkole za pomocą skali od 1 do 5 gdzie 1 oznaczało bardzo dobrą dostępność, 2-raczej dobrą, 3-przeciętną, 4-raczej słabą i 5- bardzo słabą. Ponad połowa respondentów - 13 osób wskazała, że dostępność do urządzeń audiowizualnych w szkole jest przeciętna, 10 osób spośród ankietowanych ocenia ją jako raczej dobrą i 2 osoby – bardzo dobrą.

Wykres 3. Dostępność do urządzeń audiowizualnych w szkole.
Pytanie 4. W pytaniu czwartym zapytano nauczycieli jakich środków audiowizualnych brakuje w klasopracowniach. Spośród podanych odpowiedzi nauczyciele mogli wybrać i zakreślić więcej niż jedną. Do wyboru były podane następujące odpowiedzi: odtwarzacz CD, odtwarzacz DVD, tablica interaktywna, projektor, telewizor lub inne (można było podać jakie). Najwięcej respondentów wybrało tablicę interaktywną- 20 osób (80%), następnie 10 ankietowanych (40%) wskazało, że w klasopracowniach brakuje projektorów i 5 osób (20%) - odtwarzaczy CD.
Pytanie 5. Pytanie piąte dotyczyło wyposażenia pracowni komputerowej w szkole. 9 (36%) ankietowanych uważa, że pracownia komputerowa jest wyposażona raczej dobrze. Według 6 osób (24%) jest ona wyposażona przeciętnie. 4 respondentów (16%) oceniło wyposażenie jako bardzo dobre, a 6 (24%) pozostałych ankietowanych nie ma zdania.

Wykres 4. Ocena wyposażenia pracowni komputerowej w szkole.
Pytanie 6. Zawarte w ankiecie pytanie szóste brzmiało następująco: „ Na jakich przedmiotach nauczanych przez Panią/Pana wykorzystywane są środki audiowizualne podczas prowadzenia zajęć?” Biorąc pod uwagę odpowiedzi respondentów, wymienione przedmioty to:
• Zajęcia przyrodnicze-5
• Zajęcia polonistyczne -5
• Zajęcia społeczne- 3
• Edukacja wczesnoszkolna- 3
• Edukacja matematyczna-3
• Język angielski -3
• Religia-2
• Wychowanie przedszkolne-2
• Zajęcia komputerowe -2
• Język polski-2
• Język rosyjski
• Matematyka
• Przyroda
• Plastyka
• Muzyka
• Historia
• Zajęcia techniczne
• Godzina wychowawcza
Pytanie 7. W pytaniu siódmym zapytano nauczycieli: „Jak często wykorzystuje Pani/Pan środki audiowizualne w prowadzeniu zajęć?”. Respondenci zaznaczyli następujące odpowiedzi (wykres 5) :
a) na każdych zajęciach- 2 osoby (8%)
b) dosyć często- 13 osób (52%)
c) rzadko- 5 osób (20%)
d) bardzo rzadko- 3 osoby (12%)
e) w ogóle – 2 osoby (8%)

Wykres 5. Wykorzystywanie środków audiowizualnych przez nauczycieli podczas prowadzenia zajęć.
Biorąc pod uwagę staż pracy nauczycieli , na pytanie dotyczące częstotliwości wykorzystania środków audiowizualnych odpowiedzieli następująco:
Odpowiedzi Staż pracy nauczycieli
Poniżej 5 lat 5-10 11-15 16-20 Powyżej 20 lat
Na każdych zajęciach 1 1
Dosyć często 1 1 1 1 8
Rzadko 2 1 2
Bardzo rzadko 1 1
W ogóle 1
Brak odpowiedzi 1 1 1
Tab1. Jak często wykorzystuje Pani/Pan środki audiowizualne w prowadzeniu zajęć?
Pytanie 8. W ankiecie znalazło się również pytanie „Jakie media wykorzystuje Pani/Pan w dydaktyce przedmiotów?”. Nauczyciele zaznaczali najczęściej odtwarzacz CD-17 osób (68%), 12 respondentów (48%) telewizor i również 12 (48%) ankietowanych komputer, 9 nauczycieli (36%) odtwarzacz DVD, 2 osoby (8%) projektor, i 3 (12%) nauczycieli napisało że nie wykorzystują żadnych środków (wykres 6).

Wykres 6. Rodzaje mediów najczęściej wykorzystywanych przez nauczycieli.
Z powyższych wyników wywnioskować można, że środkami audiowizualnymi najczęściej wykorzystywanymi przez nauczycieli są odtwarzacz CD, telewizor i komputer.
Pytanie 9. Kolejne pytanie dotyczyło nowoczesnych metod stosowanych przez nauczycieli w dydaktyce przedmiotów. W tym pytaniu nauczyciele mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź oraz wpisać własne propozycje w wariancie „inne, jakie?”. Ankietowani wskazywali następujące odpowiedzi (wykres 7):
a) prezentacje multimedialne- 9 osób
b) nagrania audio – 18 osób
c)filmy- 15 osób
d) nic- 4 osoby

Wykres 7. Nowoczesne metody nauczania najczęściej stosowane przez nauczycieli.
Pytanie 10. Na pytanie dziesiąte w ankiecie „Czy stosuje Pani/Pan w dydaktyce przedmiotów programy komputerowe?” 7 ankietowanych (28%) odpowiedziało TAK natomiast 16 ankietowanych (64%) odpowiedziało NIE (wykres 8).

Wykres 8. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Czy stosuje Pani/Pan w dydaktyce przedmiotów programy komputerowe?”.
Pytanie 11. Pytanie jedenaste w ankiecie było kontynuacją pytania dziesiątego i brzmiało: „Jeśli tak, to jakie programy wykorzystuje Pani/Pan do prowadzenia zajęć dydaktycznych?”. Odpowiedzi, jakich udzielili ankietowani na to pytanie to:
- Power Point (6 osób),
- Microsoft Office Word (4 osoby),
- programy multimedialne do muzyki, plastyki religii,
- multibook,
- Paint.
Pytanie 12. Pytanie dwunaste brzmiało: „Czy uważa Pani/Pan za konieczne wykorzystanie komputerów w kształceniu?”. Według ankietowanych 19 osób (76%) uważa, że komputery są niezbędne w kształceniu natomiast 6 (24%) respondentów zaznaczyło, że ich wykorzystanie nie jest konieczne (wykres 9).

Wykres 9. Odpowiedzi ankietowanych na temat konieczności wykorzystywania komputerów w kształceniu.
Analizując powyższe informacje większa część nauczycieli uważa, że korzystanie z komputerów w kształceniu jest konieczne. W dalszej części tego pytania nauczyciele zostali poproszeni o wymienienie nazw przedmiotów, na których wykorzystanie komputerów jest niezbędne. Odpowiedzi, które pojawiły się w tej części pytania brzmią następująco:
-technologia informacyjna - 8 osób,
-języki obce- 5 osób,
-przyroda- 5 osób,
-język polski- 4 osoby,
-matematyka- 3 osoby,
-muzyka- 2 osoby,
-plastyka,
-edukacja wczesnoszkolna,
-zajęcia techniczne,
-zajęcia przyrodnicze,
-wszystkie przedmioty z wyjątkiem wychowania fizycznego.

Pytanie 13. W pytaniu trzynastym zapytano nauczycieli czy komputer wspomaga proces nauczania. Ankietowani mieli zakreślić jedną odpowiedz Tak lub NIE. Prawie wszyscy respondenci-23 osoby (92%) uważają, że komputer wspomaga proces nauczania, natomiast tylko 2 (8%) osoby nie zaznaczyły żadnej odpowiedzi.

Wykres 10. Odpowiedź na pytanie: „Czy komputer wspomaga proces nauczania?’’

Pytanie 14. W kolejnym pytaniu ankietowani mieli odpowiedzieć czy w pracy dydaktycznej wykorzystują zasoby sieci Internet. 19 respondentów zaznaczyło odpowiedz pozytywną TAK, 5 ankietowanych odpowiedziało NIE i jedna osoba nie zaznaczyła żadnej odpowiedzi.
W dalszej części tego pytania osoby, które zadeklarowały że wykorzystują zasoby sieci Internet w swojej pracy dydaktycznej zostały poproszone o zaznaczenie jak często wykorzystują Internet. Odpowiedzi do tego pytania prezentują się następująco (wykres 11):
a) na każdych zajęciach- 0 osób
b) dosyć często -12 osób
c) rzadko- 5 osób
d) bardzo rzadko- 1 osoba
e) brak odpowiedzi – 1 osoba

Wykres 11. Odpowiedź na pytanie: „Czy w pracy dydaktycznej wykorzystuje Pani/Pan zasoby sieci Internet?”
Biorąc pod uwagę stopień awansu zawodowego nauczycieli , na pytanie dotyczące wykorzystania zasobów sieci Internet odpowiedzieli następująco:
Odpowiedzi Stopień awansu zawodowego nauczycieli
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany
Tak 3 6 10
Nie 1 3 1
Tab. 3 Czy w pracy dydaktycznej wykorzystuje Pani/Pan zasoby sieci Internet?
Odpowiedzi Stopień awansu zawodowego nauczycieli
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany
Na każdych zajęciach
Dosyć często 3 2 6
Rzadko 3 2
Bardzo rzadko 1
Brak odpowiedzi 1 3 2 1
Tab. 4 Jak często w pracy dydaktycznej wykorzystuje Pani/Pan zasoby sieci Internet?
Pytanie 15. W pytaniu piętnastym zapytano nauczycieli o wykorzystywanie środków audiowizualnych przez uczniów. Pytanie brzmiało: „Czy uczniowie przygotowują się do lekcji wykorzystując środki audiowizualne?”. Ponad połowa respondentów – 13 (52%) osób zaznaczyła odpowiedź pozytywną TAK, 9 ankietowanych (36%) odpowiedziało NIE a 3 (12%) osoby nie zaznaczyły żadnej odpowiedzi (wykres 12).

Wykres 12. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Czy uczniowie przygotowują się do lekcji wykorzystując środki audiowizualne?”.
Pytanie 16. Treść pytania szesnastego była następująca: „W jakim stopniu uczniowie przygotowani są do nauki z wykorzystaniem tych środków?”. Respondenci mieli do wyboru następujące możliwości odpowiedzi:
a) bardzo dobrym- 0 osób
b) dobrym- 11 osób
c) dostatecznym- 9 osób
d) miernym- 1 osoba
e) wcale- 4 osoby

Wykres 13. Odpowiedzi nauczycieli na pytanie: „W jakim stopniu uczniowie są przygotowani do nauki z wykorzystaniem tych środków?”.
Pytanie 17. Ostatnie pytanie w ankiecie brzmiało: „Czy pogłębia Pani/Pan swoją wiedzę merytoryczną związaną z wykorzystaniem mediów elektronicznych?”. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można stwierdzić, że prawie wszyscy ankietowani pogłębiają swoją wiedzę na ten temat. 24 respondentów zaznaczyło odpowiedź pozytywną TAK a tylko jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie.

Wykres 14. Odpowiedzi nauczycieli na pytanie: „Czy pogłębia Pani/Pan swoją wiedzę merytoryczną związaną z wykorzystaniem mediów elektronicznych?”.
II. WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD RODZICÓW NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ NAUCZYCIELI NOWOCZESNYCH METOD I ŚRODKÓW AUDIOWIZUALNYCH
Badanie ankietowe wśród rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach zostało przeprowadzone w grudniu 2014 roku. W badaniu wzięło udział 93 rodziców. Celem przeprowadzonej ankiety było zapoznanie z wykorzystywaniem przez nauczycieli nowoczesnych metod i środków audiowizualnych. Ankieta zawierała 6 pytań, z których wszystkie były zamknięte.

Pytanie 1. Pierwsze pytanie w ankiecie brzmiało: „Czy Pani/Pana dziecko przygotowuje się do nauki wykorzystując środki audiowizualne?”. Prawie wszyscy ankietowani (92,5%) zaznaczyli odpowiedz TAK , natomiast tylko 7 osób (7,5%) oznajmiło, ze ich dziecko nie wykorzystuje środków audiowizualnych przygotowując się do nauki.

Wykres 15. Odpowiedzi rodziców na pytanie: „Czy Pani/Pana dziecko przygotowuje się do nauki wykorzystując środki audiowizualne?”
Pytanie 2. Pytanie drugie jest kontynuacją pytania pierwszego i jest skierowane do tych osób, które w pytaniu pierwszym zadeklarowały, ze ich dzieci wykorzystują środki audiowizualne przygotowując się do nauki. W tym pytaniu zapytano rodziców jakie urządzenia wykorzystują ich dzieci przygotowując się do nauki. rodzice mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedz. Respondenci mieli do wyboru następujące możliwości odpowiedzi:
a) magnetofon- 14 osób (15%)
b) komputer- 87 osób (93,5%)
c) inne (jakie?)- tablet- 1 osoba (1%) , odtwarzacz CD-2 osoby (2,15%)
Według rodziców ich dzieci najczęściej wykorzystują KOMPUTER przygotowując się do zajęć. Tylko 14 ankietowanych wskazało MAGNETOFON, i jedna osoba TABLET.
Pytanie 3. Pytanie trzecie w ankiecie brzmiało: „Jak często Pani/Pana dziecko wykorzystuje środki audiowizualne w przygotowaniu się do zajęć?”. Najwięcej ankietowanych wskazało CZASAMI- 64 osoby (68,8%), następnie 13 osób (14%) oznajmiło, ze ich dzieci CODZIENNIE wykorzystują środki audiowizualne, 12 osób (13%) - RZADKO i tylko 4 osoby (4,30%) odpowiedziały, ze ich dzieci w ogóle nie korzystają ze środków audiowizualnych podczas przygotowywania się do zajęć.

Wykres 16. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: ”Jak często Pani/Pana dziecko wykorzystuje środki audiowizualne w przygotowaniu się do zajęć?”.
Pytanie 4. Analizując odpowiedzi ankietowanych na pytanie czwarte „Czy uważa Pani/Pan , że środki te wspomagają proces nauczania?”, zauważyć można, że według rodziców środki audiowizualne wspomagają proces nauczania. 84 osoby spośród ankietowanych zaznaczyły odpowiedź pozytywną TAK , a tylko 9 respondentów odpowiedź negatywną NIE.

Wykres 17. Odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czy uważa Pani/Pan, że środki audiowizualne wspomagają proces nauczania?”
Pytanie 5. Na pytanie ósme ankiety „Czy Pani/Pana zdaniem nauczyciele wykorzystują w pracy na lekcji nowoczesne metody i środki audiowizualne” rodzice odpowiadali w większości TAK- 77 osób (82,8%) , natomiast tylko 14 respondentów (15,05%) odpowiedziało, że nauczyciele NIE WYKORZYSTUJĄ nowoczesnych środków i metod w pracy na lekcji. Tylko jedna osoba napisała, że CZASAMI wykorzystują i również jedna osoba że nie ma informacji na ten temat.

Wykres 18. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Czy Pani/Pana zdaniem nauczyciele wykorzystują w pracy na lekcji nowoczesne metody i środki audiowizualne?”.
Pytanie 6. Na ostatnie pytanie w ankiecie „Jak ocenia Pani/Pan wyposażenie klasopracowni w szkole w takie urządzenia?” respondenci zostali poproszeni o wybranie w skali od 1 do 5. Odpowiedzi przedstawiają się następująco:
1) bardzo dobrze- 4 osoby
2) raczej dobrze-32 osoby
3)przeciętnie- 41 osób
4)raczej słabo- 14 osób
5) bardzo słabo-1 osoba

Wykres 19. Odpowiedzi respondentów na pytanie; „Jak ocenia Pani/Pan wyposażenie klasopracowni w szkole w takie urządzenia?”.
Analizując odpowiedzi respondentów na powyższe pytanie, można stwierdzić, że klasopracownie w szkole są wyposażone PRZECIĘTNIE (41 osób), 32 osoby uważają, że RACZEJ DOBRZE. Według 14 ankietowanych klasopracownie są wyposażone RACZEJ SŁABO. Tylko 4 osoby oceniają wyposażenie jako BARDZO DOBRE i 1 osoba BARDZO SŁABO.
III. WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONE WŚRÓD UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUTKACH NA TEMAT STOSOWANIA NOWOCZESNYCH METOD I ŚRODKÓW AUDIOWIZUALNYCH
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach w grudniu 2014 roku. W badaniu wzięło udział 119 uczniów. Celem przeprowadzonej ankiety było zapoznanie z wykorzystywaniem przez nauczycieli nowoczesnych metod i środków audiowizualnych. Ankieta zawierała 6 pytań, z których wszystkie były zamknięte.

Pytanie 1. Pierwsze pytanie w ankiecie brzmiało „Czy nauczyciele wykorzystują w pracy na lekcji urządzenia np.: telewizor, komputer, projektor, magnetofon...?”. Prawie wszyscy uczniowie 118 osób ( 99,15%) uważają, że nauczyciele wykorzystują na lekcjach różne środki audiowizualne. Tylko jedna osoba spośród ankietowanych zaznaczyła odpowiedź negatywną NIE (0,84%).

Wykres 20. Odpowiedzi uczniów na pytanie: „Czy nauczyciele wykorzystują w pracy na lekcji urządzenia np.: telewizor, komputer, projektor, magnetofon...?”.
Pytanie 2. Pytanie drugie jest kontynuacją pytania pierwszego. W tym pytaniu uczniowie zostali poproszeni o zaznaczenie z jakich urządzeń nauczyciele korzystają najczęściej. Ankietowani mieli do wyboru więcej niż jedną odpowiedź. Odpowiedzi przedstawiają się następująco:
a) odtwarzacz CD 45
b) odtwarzacz DVD 41
c) tablica interaktywna 2
d) projektor 56
e) telewizor 102
f) inne, jakie? • Komputer (laptop)-22,
• Magnetofon-7
Tabela 1.Odpowiedzi uczniów na pytanie: „ Z jakich urządzeń korzystają nauczyciele?”

Najczęściej stosowanym urządzeniem wskazanym przez 85,7% ankietowanych (102) okazał się telewizor, następnie 47,05% (56) respondentów wybrało projektor, 37,8% (45)- odtwarzacz CD i 34,4% (41)- odtwarzacz DVD. 22 osoby- 18,5% napisało, że nauczyciele wykorzystują komputer i tylko 2 osoby wybrały tablicę interaktywną.

Wykres 21. Odpowiedzi uczniów na pytanie: „Z jakich urządzeń korzystają nauczyciele?”.
Pytanie 3. W pytaniu trzecim poproszono uczniów o wskazanie „Na jakich przedmiotach wykorzystywane są urządzenia audiowizualne?”. Według uczniów przedmioty, na których najczęściej stosowane są urządzenia audiowizualne to: przyroda (95,5%-113osób), muzyka (73,94%-88 osób), plastyka (70,6%-84 osoby), język angielski (50,4%-60 osób), religia (49,6%-59 osób) i język rosyjski (51 osób- 43,2%). Wykres 22 przedstawia odpowiedzi uczniów uwzględniając pozostałe przedmioty.

Wykres 22. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „ Na jakich przedmiotach wykorzystywane są urządzenia audiowizualne?”

Pytanie 4. W pytaniu czwartym zapytano uczniów czy nauczyciele wykorzystują na zajęciach zasoby sieci Internet. 80% ankietowanych (95 osób) zaznaczyło odpowiedź pozytywną TAK, natomiast 20,1% (24 osoby) odpowiedź negatywną NIE.

Wykres 23. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Czy nauczyciele wykorzystują na lekcjach zasoby sieci Internet?”
W pytaniu czwartym poproszono również uczniów o wskazanie jak często nauczyciele wykorzystują zasoby sieci Internet na lekcjach. Odpowiedzi przedstawiają się następująco:
a) na każdych zajęciach 2
b)dosyć często
26
c) rzadko
56
d) bardzo rzadko 12
Według prawie połowy ankietowanych 47,05% (56 osób) nauczyciele RZADKO wykorzystują Internet podczas zajęć. 21,9% (26 osób) odpowiedziało, że DOSYĆ CZĘSTO, 10% (12 osób)- BARDZO RZADKO i 1,68% (2 osoby)- NA KAŻDYCH ZAJĘCIACH.
Pytanie 5. Pytanie piąte w ankiecie brzmiało: „Z jakich urządzeń korzystasz podczas odrabiania lekcji?” . Większość ankietowanych zaznaczyło KOMPUTER – 74.8% (89 osób) jako urządzenie, z którego najczęściej korzystają podczas odrabiania pracy domowej. 26 osób (21,8%) zaznaczyło, że korzysta z ODTWARZACZA CD, 10 osób (8,40%) z TELEWIZORA i również 10 osób (8,40%) z odtwarzacza DVD. 3 osoby (2.52%) napisały, że korzystają z TELEFONU KOMÓRKOWEGO, 2 osoby (1,68%) wskazały PROJEKTOR i również 2 osoby (1,68%).

Wykres 24. Odpowiedzi uczniów na pytanie: „Z jakich urządzeń korzystasz podczas odrabiania lekcji?”

Pytanie 6. W ostatnim pytaniu w ankiecie poproszono uczniów o wskazanie jak często korzystają z tych urządzeń. Odpowiedzi przedstawiają się następująco:
a) codziennie 21
b) dosyć często 25
c) rzadko 46
d) bardzo rzadko 19
e) w ogóle 5
Tabela 4. Tabela zbiorcza-odpowiedzi uczniów na poszczególne pytania zadane w ankiecie.
Klasa IVa IVb Va Vb VIa VIb Razem
Liczba uczniów biorących udział w badaniu 20 19 27 22 15 16 119
Numer pytania: Możliwe odpowiedzi:
1. Czy nauczyciele wykorzystują w pracy na lekcji urządzenia audiowizualne? TAK 20 19 27 22 15 15 118
NIE 0 0 0 0 0 1 1
2. Jeśli tak, to z jakich urządzeń korzystają? a) odtwarzacz CD 12 2 7 10 6 8 45
b) odtwarzacz DVD 9 7 6 9 5 5 41
c) tablica interaktywna 0 1 0 0 1 0 2
d) projektor 11 6 5 19 6 9 56
e) telewizor 18 17 22 22 12 11 102
f) inne, jakie? Magnetofon(3)
Komputer (3) Laptop(3) Komputer(2), magnetofon(2) Komputer(12) Magnetofon(2) Komputer(2) Komputer (laptop)-22,
Magnetofon-7

3. Na jakich przedmiotach wykorzystywane są wyżej wymienione urządzenia?
a) język polski 13 8 2 5 0 0 28
b) matematyka 0 1 0 0 0 1 2
c) historia 5 2 0 0 0 0 7
d) przyroda 19 18 27 22 13 14 113
e) język rosyjski 11 5 9 15 8 3 51
f) język angielski 14 5 11 17 9 4 60
g) muzyka 17 8 21 19 10 13 88
h) plastyka 13 8 25 19 9 10 84
i) technika 0 0 4 0 0 0 4
j) godzina wychowawcza 0 1 0 1 0 11 13
k) religia 2 10 9 15 13 10 59
4. Czy nauczyciele wykorzystują na lekcjach zasoby sieci Internet? TAK 18 14 24 15 13 11 95
NIE 2 5 3 7 2 5 24
Jeśli tak, to jak często?
a) na każdych zajęciach

0
1 0 0 1 1 2
b)dosyć często
4 3 4 8 6 1 26
c) rzadko
14 8 15 4 6 9 56
d) bardzo rzadko 0 2 5 4 0 1 12
5. Z jakich urządzeń korzystasz podczas odrabiania lekcji? a) odtwarzacz CD 8 2 8 3 4 1 26
b) telewizor 0 4 2 1 2 1 10
c)odtwarzacz DVD 1 2 1 4 1 1 10
d) komputer 15 15 16 18 13 12 89
e) projektor 1 1 0 0 0 0 2
f) inne, jakie? Telefon komórkowy-1 Telefon komórkowy-1 Tablet-1 Telefon komórkowy-1 0 Tablet-1 Telefon komórkowy-3, tablet-2
6. Jak często korzystasz z tych urządzeń? a) codziennie 2 3 5 5 2 4 21
b) dosyć często 4 3 0 3 10 5 25
c) rzadko 8 8 14 7 3 6 46
d) bardzo rzadko 1 3 7 7 0 1 19
e) w ogóle 3 2 0 0 0 0 5

Podsumowanie badania ankietowego
- Ponad połowa nauczycieli uważa, że dostępność do urządzeń audiowizualnych w szkole jest przeciętna,
- Najczęściej wybieranym przez nauczycieli urządzeniem, którego brakuje w klasopracowniach w szkole jest tablica interaktywna (80%),
- 36% nauczycieli biorących udział w badaniu uważa, że klasopracownie w szkole są wyposażone raczej dobrze, a 24% uważa, że przeciętnie.
- Wśród ankietowanych 52 % nauczycieli, powiedziało że wykorzystuje środki audiowizualne dosyć często, 20% rzadko, 12% bardzo rzadko. Tylko 8% respondentów (2 osoby) korzysta ze środków audiowizualnych na każdych zajęciach.
- Najczęściej wybieranym środkiem audiowizualnym z którego korzystają nauczyciele jest odtwarzacz Cd- 68%, telewizor-48%, komputer- również 48%.
- Nowoczesne metody nauczania stosowane przez nauczycieli to: nagrania audio, filmy i prezentacje multimedialne.
- 64% nauczycieli odpowiedziało, że stosuje w dydaktyce przedmiotów programy komputerowe takie jak: Power Point, Microsoft Office Word, programy multimedialne do muzyki, plastyki i religii, multibook i Paint. 28 % ankietowanych wskazało że nie wykorzystuje w dydaktyce przedmiotów żadnych programów komputerowych.
- Znaczna część nauczycieli- 76% uważa, że wykorzystanie komputerów w kształceniu jest konieczne, natomiast 24% spośród ankietowanych oznajmiło, że nie jest konieczne.
- Według nauczycieli, przedmioty, na których wykorzystanie komputerów jest niezbędne to: technologia informacyjna (8 osób), języki obce (5 osób), przyroda (5 osób) i język polski (4 osoby),
- Prawie wszyscy respondenci-23 osoby (92%) uważają, że komputer wspomaga proces nauczania,
- 12 osób dosyć często wykorzystuje zasoby sieci Internet podczas zajęć dydaktycznych, 5 osób rzadko i jedna osoba bardzo rzadko.
- Ponad połowa respondentów – 13 (52%) osób zaznaczyła, że uczniowie przygotowują się do zajęć wykorzystując środki audiowizualne, natomiast 9 ankietowanych (36%) odpowiedziało NIE,
- Prawie wszyscy ankietowani -24 osoby poszerzają swoją wiedzę merytoryczną związaną z wykorzystaniem mediów,
- Znaczna cześć rodziców (92,5%) powiedziało, że ich dziecko przygotowuje się do zajęć wykorzystując środki audiowizualne, natomiast tylko 7 osób (7,5%) oznajmiło, ze ich dziecko nie wykorzystuje mediów przygotowując się do nauki.
- Prawie wszyscy rodzice 87 osób (93,5%) powiedzieli, że ich dzieci wykorzystują najczęściej KOMPUTER przygotowując się do zajęć, 14 osób (15%) MAGNETOFON, TABLET-1 osoba (1%) , ODTWARZACZ CD-2 osoby (2,15%) . Również znaczna część uczniów 74.8% (89 osób) wybrała KOMPUTER jako urządzenie najczęściej wykorzystywane do przygotowywania się na zajęcia, następnie 26 osób (21,8%) zaznaczyło, że korzysta z ODTWARZACZA CD, 10 osób (8,40%) z TELEWIZORA i również 10 osób (8,40%) z ODTWARZACZA DVD. 3 osoby (2.52%) napisały, że korzystają z TELEFONU KOMÓRKOWEGO, 2 osoby (1,68%) wskazały PROJEKTOR i również 2 osoby (1,68%) TABLET,
- 64 rodziców (68,8%) zaznaczyło, że ich dziecko wykorzystuje środki audiowizualne CZASAMI, następnie 13 osób (14%) wskazało że CODZIENNIE, 12 osób (13%) - RZADKO i tylko 4 osoby (4,30%) odpowiedziały, ze ich dzieci W OGÓLE nie korzystają ze środków audiowizualnych podczas przygotowywania się do zajęć. Na to samo pytanie uczniowie odpowiadali następująco: 46 osób (39%) powiedziało, że RZADKO wykorzystuje środki audiowizualne podczas przygotowywania się do zajęć, 25 uczniów (21,18%) DOSYĆ CZĘSTO, 21 osób (17,8%) CODZIENNIE, 19 ankietowanych (16%) BARDZO RZADKO i tylko 5 osób (4.23%) NIGDY nie korzysta ze środków audiowizualnych.
- 90% rodziców uważa, że komputer wspomaga proces nauczania,
- 77 rodziców (82,8%), uważa, że nauczyciele wykorzystują środki audiowizualne w pracy na lekcji, natomiast tylko 14 respondentów (15,05%) odpowiedziało, że nauczyciele NIE WYKORZYSTUJĄ nowoczesnych środków i metod. Tylko jedna osoba napisała, że CZASAMI wykorzystują i również jedna osoba że nie ma informacji na ten temat. Na takie same pytanie odpowiadali też uczniowie. 118 uczniów (99,15%) uważa, że nauczyciele wykorzystują na lekcjach różne środki audiowizualne. Tylko jedna osoba spośród ankietowanych zaznaczyła odpowiedź negatywną NIE (0,84%).

- Według uczniów nauczyciele najczęściej korzystają z telewizora, projektora, odtwarzacza CD i DVD oraz komputera.
- Przedmioty, na których najczęściej stosowane są urządzenia audiowizualne to: przyroda (95,5%-113 osób), muzyka (73,94%-88 osób), plastyka (70,6%-84 osoby), język angielski (50,4%-60 osób), religia (49,6%-59 osób) i język rosyjski (51 osób- 43,2%).
- 80% uczniów (95 osób) uważa, że nauczyciele wykorzystują zasoby sieci Internet na zajęciach. Według prawie połowy uczniów 47,05% (56 osób) nauczyciele RZADKO wykorzystują Internet podczas zajęć. 21,9% (26 osób) odpowiedziało, że DOSYĆ CZĘSTO, 10% (12 osób)- BARDZO RZADKO i 1,68% (2 osoby)- NA KAŻDYCH ZAJĘCIACH.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.