X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27691
Przesłano:

Program nauczania z przysposobienia do pracy dla SPdP

PROGRAM NAUCZANIA Z PRZYSPOSOBIENIA DO PRACY
W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

Cele edukacyjne kształcenia i wychowania

1. Cel ogólny:
- utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności, umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

2. Cele szczegółowe:
- Kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, urządzeniami.
- Nabywanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na stanowisku pracy.
- Opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy z różnych dziedzin.
- Wykonywanie indywidualnie i zespołowo różnych prac z zakresu: ogrodnictwa, gospodarstwa domowego, przygotowywania i podawania podstawowych potraw, szycia ręcznego i maszynowego, prac biurowych, pomocy osobom potrzebującym oraz prac dekoratorskich, mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych i otoczenia.
- Przygotowanie wykorzystania zdobytych wiadomości i umiejętności w życiu codziennym, oraz do pełnienia różnych ról społecznych.
- Kształtowanie umiejętności korzystania z instytucji i placówek publicznych.
- Wdrażanie do korzystania we właściwy sposób z różnorodnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz na miarę własnych możliwości programowania właściwego spędzania wolnego czasu.
- Rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej i ruchowej uczniów.
- Wdrożenie do współdziałania w zespole, respektowania przepisów i zasad sportowych.
- Zdobycie określonego zasobu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa zajęć ruchowych oraz ochrony zdrowia.
- Zdobycie zasobu wiedzy potrzebnej do organizowania prostych form wypoczynku czynnego i wdrażanie uczniów do zdrowego, higienicznego i bezpiecznego życia
- Opanowanie podstawowych umiejętności ruchowych z różnych wybranych dyscyplin sportowych.
- Rozwijanie zainteresowań ucznia.

TREŚCI NAUCZANIA

I. GOSPODARSTWO DOMOWE

KLASA I

1. Przestrzeganie regulaminu pracowni i przepisów BHP
- Poznawanie i przestrzeganie regulaminów pracowni i przepisów BHP
- Znajomość praw i obowiązków ucznia
- Znajomość praw i obowiązków pracownika
- Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w kuchni
- Wypadki przy pracy i zagrożenia wypadkowe w kuchni
- Ochrona przeciwpożarowa
- Droga ewakuacyjna w szkole
- Postępowanie w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub wypadku
- Procedury udzielania pierwszej pomocy
- Postępowanie w razie skaleczenia
- Dbanie o bezpieczeństwo swoje i kolegów

2. Organizowanie stanowiska pracy
- Znajomość wyposażenia kuchni
- Sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania czynności pomocniczych w kuchni
- Prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy, rozpoznanie i dobranie odpowiednich narzędzi
- Czyszczenie i konserwowanie narzędzi
- Dokonywanie higieny osobistej przed pracą
- Porządkowanie swojego stanowiska pracy, odłożenie przedmiotów na właściwe miejsce
- Dbanie o estetykę i dokładność powierzonego zadania
- Współpraca w zespole
- Wspólne i pod kontrolą nauczyciela dokonywanie zakupów w sklepie

3. Posługiwanie się naczyniami i sprzętem AGD w pracowni gospodarstwa domowego
- Nazywanie rodzaju naczyń i sprzętu kuchennego
- Poznanie przeznaczenia naczyń i sprzętu AGD
- Obsługiwanie piekarnika i kuchenki elektrycznej, miksera, robota kuchennego, suszarki spożywczej

4. Przyrządzanie potraw
- Gospodarka żywnością- podstawowe pojęcia
- Etapy procesu przygotowywania wyrobów kulinarnych
- Podstawowe techniki przygotowania potraw
- Zasady racjonalnego wykorzystania surowców w kuchni
- Sposoby zabezpieczenia i przechowywania żywności przed zepsuciem- przechowywanie żywności
- Zmiany zachodzące w żywności podczas jej przechowywania
- Ocena surowców i półproduktów
- Gospodarka odpadami w gospodarstwie domowym
- Opisywanie posiłków typowych dla śniadania
- Nazywanie surowców półproduktów, znajomość ich przeznaczenia i wykorzystania
- Odmierzanie lub ważenie składników do wykonania danej potrawy
- Zasady organizacji stanowisk pracy do obróbki wstępnej
- Metody i techniki obróbki wstępnej
- Dokonywanie obróbki wstępnej produktów- mycie
- Dokonywanie obróbki wstępnej produktów – obieranie nożem lub obieraczką
- Dokonywanie obróbki wstępnej produktów- rozdrabianie (krojenie, siekanie)
- Dokonywanie obróbki wstępnej produktów- ścierania na tarce
- Dokonywanie obróbki wstępnej produktów- ucierania, miksowania, mieszania
- Dokonywanie obróbki termicznej produktów
- Ocena organoleptyczna przygotowywanych potraw

5. Podawanie i spożywanie posiłków
- Rozpoznawanie i nazywanie zastawy stołowej i sztućców
- Podawanie do stołu wykonaną przez siebie potrawę
- W sposób kulturalny spożywanie posiłku

6. Utrzymywanie porządku i czystości.
- Nazywanie narzędzi i przyborów niezbędnych w utrzymaniu porządku pomieszczeń
- Wykonywanie czynności porządkowych – zamiatanie, mycie podłogi, naczyń, blatów szafek itp.
- Rozpoznawanie środków myjących, czyszczących, dezynfekujących i prawidłowe je stosowanie
- Zasady zmywania naczyń stołowych i kuchennych
- Wykonywanie czynności prania ręcznego
- Obsługa żelazka
- Wykonywanie czynności prasowania

KLASA II

1. Przestrzeganie regulaminu pracowni i przepisów BHP
- Przestrzeganie regulaminów pracowni i przepisów BHP
- Przestrzeganie praw i obowiązków ucznia
- Przestrzeganie praw i obowiązków pracownika
- Przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy w kuchni
- Wypadki przy pracy i zagrożenia wypadkowe w kuchni
- Przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej oraz drogi ewakuacyjnej w szkole
- Prawidłowe postępowanie w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub wypadku
- Doskonalenie procedury udzielania pierwszej pomocy
- Dbanie o bezpieczeństwo swoje i kolegów

2. Posługiwanie się naczyniami i sprzętem AGD w pracowni gospodarstwa domowego
- Prawidłowe obsługiwanie naczyń i sprzętu AGD

3. Przyrządzanie potraw
- Opisywanie posiłków typowych dla śniadania, obiadu i kolacji
- Prawidłowe odmierzanie lub ważenie składników do wykonania danej potrawy
- Doskonalenie obróbki termicznej potraw – gotowanie
- Doskonalenie kontrolowania czasu i temperatury piekarnika
- Prawidłowe korzystanie z książki kucharskiej
- Znajomość zasad racjonalnego odżywiania się

4. Obliczanie kosztów posiłków
- Znajomość przybliżona cen artykułów spożywczych
- Przygotowanie listy zakupów potrzebnych do wykonania jednego posiłku
- Dokonywanie zakupów w sklepie

5. Podawanie i spożywanie posiłków
- Doskonalenie rozróżniania i dobierania sztućców do poszczególnych potraw
- Doskonalenie rozróżniania i dobierania zastawy stołowej do poszczególnych posiłków
- Doskonalenie rozmieszczania zastawy stołowej i sztućców na stole
- Dobieranie obrusów stosownie do okoliczności

6. Utrzymywanie porządku i czystości
- Prawidłowe wykorzystanie narzędzi i przyborów niezbędnych do prania i prasowania
- Samodzielne lub pod kontrolą nauczyciela segregowanie rzeczy przeznaczonych do prania
- Doskonalenie umiejętności prania ręcznego
- Doskonalenie czynności prasowania z użyciem żelazka

KLASA III

1. Posługiwanie się naczyniami i sprzętem AGD w pracowni gospodarstwa domowego
- Doskonalenie umiejętności obsługiwania naczyń i sprzętu AGD
- Montaż i demontaż urządzeń AGD

2. Przyrządzanie potraw
- Doskonalenie obróbki wstępnej i termicznej surowców – gotowania, smażenia, duszenia
- Samodzielne korzystanie z książki kucharskiej
- Wykonywanie potrawy według podanego przepisu
- Wykonywanie potrawy według własnego pomysłu

3. Obliczanie kosztów posiłków
- Obliczanie kosztów posiłków
- Prawidłowe posługiwanie się pieniędzmi

4. Podawanie i spożywanie posiłków
- Prawidłowo i estetycznie nakrywanie do stołu
- Dekorowanie stołu w zależności od okoliczności

5. Utrzymywanie porządku i czystości
- Samodzielne obsługiwanie pralki automatycznej
- Samodzielne prawidłowe rozwieszanie prania na suszarce
- Prawidłowe składanie suchego prania
- Odczytywanie symboli na metkach przy ubraniach
- Mycie szyb samochodowych i samochodów

II. TKACTWO, SZYCIE RĘCZNE, MASZYNOWE, DZIEWIARSTWO, PRACE STOLARSKIE, CERAMIKA

KLASA I
1. Przestrzeganie regulaminu pracowni i przepisów BHP
- Poznanie i przestrzeganie regulaminu pracowni i przepisów BHP
- Dbanie o bezpieczeństwo swoje i kolegów
- Postępowanie w razie skaleczenia
- Znajomość praw i obowiązków ucznia
- Znajomość podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy przy wykonywaniu prac: tkackich, szyciu, haftowaniu, pracach stolarskich i ceramicznych

2. Organizowanie stanowiska pracy
- Przygotowanie stanowiska pracy, rozpoznawanie i dobieranie odpowiednich narzędzi
- Dokonywanie higieny osobistej przed i po skończonej pracy
- Współpraca w zespole
- Czyszczenie i konserwacja narzędzi
- Porządkowanie stanowiska pracy
- Dbanie o estetykę i dokładność powierzonego zadania

3. Tkactwo i dziewiarstwo
- Znajomość materiałów i narzędzi wykorzystywanych w tkactwie i dziewiarstwie
- Dzielenie nici na tkackie i dziewiarskie
- Nawlekanie osnowy na krosno
- Zwijanie włóczki
- Zakańczanie i zaczynanie gobelinu
- Tkanie przy użyciu ramki
- Wyplatania ze sznurków i włóczek
- Nazywanie splotów tkackich: płócienny, skośny, atłasowy

4. Prace stolarskie
- Znajomość materiałów i narzędzi wykorzystywanych w stolarstwie tj. młotek, śrubokręt, obcęgi, gwoździe, papier ścierny itp.
- Posługiwanie się narzędziami i materiałami stolarskimi
- Znajomość różnych rodzajów drewna i technik ich obróbki oraz właściwości drewna i możliwość jego zastosowania
- Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy korzystaniu z urządzeń technicznych i narzędzi w trakcie obróbki drewna
- Wypalanie prostych wzorów
- Posługiwanie się miarką
- Wyrównywanie boków listewek tarnikiem i pilnikiem, papierem ściernym
- Wykańczanie powierzchni drewnianych
- Utrwalanie powierzchni gotowych wyrobów pokostem i lakierem

5. Ceramika
- Znajomość właściwości gliny, masy solnej, plasteliny, modeliny, masy papierowej oraz sposobów ich wykorzystywania
- Przygotowanie masy solnej i papierowej
- Właściwe posługiwanie się tworzywami plastycznymi
- Przechowywanie, suszenie i wypalanie wytworów glinianych
- Lepienie gliny techniką z wałeczków, wyciskania, modelowani ręcznego i wycinania foremkami
- Ozdabianie i utrwalanie wytworów z mas plastycznych oraz gliny

6. Szycie ręczne
- Znajomość posługiwania się narzędziami wykorzystywanymi w szyciu ręcznym zachowując zasady bezpieczeństwa
- Nawlekanie nitki na igłę
- Rozpoczynanie i zakańczanie nitki w szyciu ręcznym
- Wyciąganie nitki z tkaniny lnianej
- Wykonanie ściegów podstawowych: ścieg przed igłą, za igłą, okrętkowy
- Przyszywanie guzików różnego typu
- Przyszywanie ręczne elementów na tkaniny

7. Haft
- Znajomość zasad posługiwania się narzędziami i materiałami wykorzystywanymi w hafcie zachowując zasady bezpieczeństwa
- Rozpoznawanie nici do haftu: kordonek i mulina
- Wykonywanie prostych ściegów ozdobnych
- Wyszywanie na kanwie i płótnie

KLASA II

1. Przestrzeganie regulaminu pracowni i przepisów BHP
- Poznanie i przestrzeganie regulaminu pracowni i przepisów BHP
- Dbanie o bezpieczeństwo swoje i kolegów
- Postępowanie w razie skaleczenia
- Znajomość praw i obowiązków ucznia
- Procedury udzielenia pierwszej pomocy
- Znajomość podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy przy wykonywaniu prac: tkackich, szyciu, haftowaniu, pracach stolarskich i ceramicznych

2. Tkactwo i dziewiarstwo
- Trzymanie robótki i szydełka
- Wykonywanie słupka i półsłupka na szydełku,
- Wykonywanie łańcuszka na szydełku,
- Dodawanie i odejmowanie oczek
- Wykonywanie elementów ozdobnych ze sznurka

3. Prace stolarskie
- Posługiwanie się narzędziami i materiałami stolarskimi
- Znajomość materiałów drewnopochodnych i ich zastosowanie
- Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy korzystaniu z urządzeń technicznych i narzędzi w trakcie obróbki drewna
- Odrysowywanie według szablonu
- Wyznaczanie wymiarów
- Cięcie piłą po linii wzdłuż i w poprzek słoi
- Przerzynanie piłką listewki, cienkiej deseczki, wałka, płyty i sklejki
- Barwienie drewna
- Wykańczanie powierzchni drewnianych
- Łączenie drewna z innymi materiałami

5. Ceramika
- Znajomość właściwości gliny, masy solnej, plasteliny, modeliny, masy papierowej oraz sposobów ich wykorzystywania
- Właściwe posługiwanie się tworzywami plastycznymi
- Przechowywanie, suszenie i wypalanie wytworów glinianych
- Posługiwanie się kołem garncarskim
- Ozdabianie i utrwalanie wytworów z mas plastycznych oraz gliny
- Wykonywanie ozdobnych elementów dekoracyjnych z gliny i mas plastycznych
- Wykonywanie odlewów gipsowych
- Suszenie odlewów i ich ozdabianie
- Wykonywanie mozaiki z płytek ceramicznych

6. Szycie ręczne i szycie maszynowe
- Znajomość posługiwania się narzędziami wykorzystywanymi w szyciu ręcznym i maszynowym zachowując zasady bezpieczeństwa
- Rozpoczynanie i zakańczanie nitki w szyciu ręcznym
- Wykonanie prostych ściegów
- Przyszywanie ręczne elementów na tkaniny
- Obsługa i konserwacja maszyny do szycia
- Nawijanie nitki na bębenek
- Zakładanie nitki górnej i dolnej w maszynie
- Nawlekanie igły
- Szycie na maszynie prostymi ściegami
- Odrysowywanie według szablonu na materiale
- Wycinanie materiału według wzoru
- Fastrygowanie materiału
- Szycie prostych form według wzoru
- Obszywanie materiału i naszywanie go na tkaninę
- Zaczynanie i zakańczanie szycia

7. Haft
- Znajomość zasad posługiwania się narzędziami i materiałami wykorzystywanymi w hafcie zachowując zasady bezpieczeństwa
- Wykonywanie prostych ściegów ozdobnych
- Wyszywanie na kanwie i płótnie
- Pranie i prasowanie wyhaftowanych prac
- Korzystanie z gotowych wzorów do różnego typu haftu
- Wyszywanie drobnych elementów i obrazków
- Dobieranie kolorów do wzorów haftów
KLASA III

1. Przestrzeganie regulaminu pracowni i przepisów BHP
- Poznanie i przestrzeganie regulaminu pracowni i przepisów BHP
- Dbanie o bezpieczeństwo swoje i kolegów
- Postępowanie w razie skaleczenia
- Znajomość praw i obowiązków ucznia
- Procedury udzielenia pierwszej pomocy
- Znajomość podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy przy wykonywaniu prac: tkackich, szyciu, haftowaniu, pracach stolarskich i ceramicznych

2. Tkactwo i dziewiarstwo
- Trzymanie robótki i drutów
- Poznanie podstaw robienia na drutach
- Wykonywanie elementów ozdobnych ze sznurka

3. Prace stolarskie
- Posługiwanie się narzędziami i materiałami stolarskimi zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
- Montowanie i demontowanie mebli
- Wiercenie otworów
- Sprawdzanie wymiarów
- Łączenie drewna przy użyciu gwoździ, kleju i na nakładkę

4. Ceramika
- Właściwe posługiwanie się tworzywami plastycznymi
- Przechowywanie, suszenie i wypalanie wytworów glinianych
- Posługiwanie się kołem garncarskim
- Lepienie prostych form ceramicznych na kole garncarskim
- Wykonywanie form użytkowych z gliny i mas plastycznych

5. Szycie ręczne i szycie maszynowe
- Znajomość posługiwania się narzędziami wykorzystywanymi w szyciu ręcznym i maszynowym zachowując zasady bezpieczeństwa
- Łączenie tkaniny szwem pojedynczym i krytym
- Naszywanie elementów ozdobnych: cekiny, koraliki, itp.
- Odmierzanie miarką krawiecką
- Wycinanie według szablonu
- Obrabianie brzegu tkaniny i ubrania
- Obsługa i konserwacja maszyny do szycia
- Odrysowywanie szablonu krawieckiego
- Wycinanie szablonu krawieckiego
- Odrysowywanie według szablonu na materiale
- Wycinanie materiału według wzoru
- Szycie prostych form według wzoru
- Obszywanie materiału i naszywanie go na tkaninę
- Szycie różnymi ściegami maszynowymi
- Zmienianie ściegów szycia
- Zaczynanie i zakańczanie szycia
- Regulowanie ściegu przy szyciu różnych tkanin

6. Haft
- Znajomość zasad posługiwania się narzędziami i materiałami wykorzystywanymi w hafcie zachowując zasady bezpieczeństwa
- Wykonywanie prostych ściegów ozdobnych
- Wyszywanie na kanwie i płótnie
- Pranie i prasowanie wyhaftowanych prac
- Korzystanie z gotowych wzorów do różnego typu haftu
- Wyszywanie drobnych elementów i obrazków
- Dobieranie kolorów do wzorów haftów

III. WYTWARZANIE PRZEDMIOTÓW DEKORACYJNYCH I PAMIĄTKARSKICH, ELEMENTY BUKIECIARSTWA, PAKOWANIE PRZEDMIOTÓW

KLASA I

1. Kolorystyka użytkowa
- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań
- Dbanie o estetykę prac
- Rozróżnianie barw podstawowych i pochodne
- Mieszanie barw podstawowych
- Zasady doboru barw
- Zasady kolorystycznego podziału powierzchni.
- Wykonywanie liter wg różnych projektów
- Komponowanie napisów wg wzoru
- Wykonywanie szablonów
- Malowanie szablonami
- Rysowanie odręcznie na różnych powierzchniach
- Rysowanie z wykorzystaniem programów komputerowych
- Realizowanie działań zgodnie z własnymi pomysłami;

2. Prace z papieru
- Organizowanie stanowiska pracy, dobieranie narzędzi i materiałów
- Porządkowanie stanowiska pracy
- Rozpoznawanie różnych rodzajów papieru
- Korzystanie z właściwych narzędzi i przyborów do obróbki materiałów papierniczych
- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań
- Wykonywanie różnych rodzaje prac z papieru m.in. ozdoby choinkowe, kwiatki z papieru i dekoracje okolicznościowe
- Kopiowanie wzorów
- Wycinanie, przecinanie, nacinanie
- Różne sposoby łączenia elementów z papieru, np. sklejanie
- Tworzenie prostych wycinanek
- Origami płaskie z kwadratu lub koła czyli składanie i komponowanie wieloelementowych modeli papierowych
- Wykorzystywanie techniki quillingu do dekoracji
- Papierowe ozdoby i dekoracje świąteczne i okolicznościowe z wykorzystanie różnych technik
- Wykorzystywanie techniki decupage do ozdabiania naczyń
- Wyklejanie obrazków np. wydzieranką, mozaiką, kuleczkami z bibuły itp.

KLASA II

1. Wykonywanie prac dekoratorskich z wykorzystaniem różnych technik i materiałów

- Organizowanie stanowiska pracy, dobieranie narzędzi i materiałów
- Porządkowanie stanowiska pracy
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Origami przestrzenne, czyli składanie papieru,
- Kirigami czyli wycinanie z papieru,
- Dekoracje i ozdoby świąteczne i okolicznościowe z wykorzystaniem różnych materiałów np. makaronu, orzechów, kasztanów, gałęzi, materiału, sznurka
- Malowanie na szkle

2. Bukieciarstwo
- Podstawowe materiały florystyczne
- Kompozycje kwiatowe z kwiatów sztucznych, żywych i suszonych
- Wiązanie kokard
- Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
- Organizowanie stanowiska pracy, dobieranie narzędzi i materiałów
- Porządkowanie stanowiska pracy
- Wykonywanie stroików świątecznych i okolicznościowych
- Przechowywanie i pielęgnacja roślin ciętych
- Techniki suszenia i utrwalania materiału roślinnego

KLASA III

1. Wykonywanie prac dekoratorskich z wykorzystaniem różnych technik i materiałów
- Organizowanie stanowiska pracy, dobieranie narzędzi i materiałów
- Porządkowanie stanowiska pracy
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Wyplatanie z wikliny papierowej
- Dekoracje przestrzenne wykonywane na dużych powierzchniach (np. z papieru pakowego) do szkolnych przedstawień z okazji różnych uroczystości
- Prace z wykorzystaniem różnych materiałów m.in. masy solnej, szkła, sznurka, filcu drewna, naturalnych darów przyrody i gotowych elementów składowych.

2. Wytwarzanie biżuterii
- Zasady wyrobu biżuterii
- Materiały i narzędzia potrzebne do wyrobu biżuterii
- Biżuteria z filcu- naszyjnik, kolczyki, broszka
- Biżuteria z modeliny- korale, broszka
- Biżuteria wykonywana metodą quilling
- Bransoletki i naszyjniki, kolczyki z kordonka, muliny lub żyłek
- Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

3. Wykonywanie wybranych opakowań, m.in. kopert, torebek papierowych, pudełek
- Organizacja stanowiska pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy
- Krojenie i cięcie wytworów papierniczych.
- Metody wykonywania opakowań.
- Wykonywanie opakowań.
- Dekoracyjne pakowanie różnych przedmiotów

IV. PRACE POLIGRAFICZNO-INTROLIGATORSKIE, BIUROWE I KURIERSKIE

KLASA I

1. Organizacja pracy biurowej
- Organizowanie stanowiska pracy biurowej z zastosowaniem zasad ergonomii
- Wypełnianie druków i blankietów urzędowych
- Przyjmowanie telefonów i przekazywanie informacji
- Próby redagowania pism urzędowych,
- Poprawne rozmieszczanie treści pisma
- Adresowanie przesyłek
- Wykonanie czynności związanych z przyjmowaniem korespondencji
- Segregowanie pism i korespondencji
- Wykonywanie prac biurowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
- Obsługiwanie przyborów biurowych tj. dziurkacz, zszywacz, itp.
- Korzystanie z podstawowych przyborów biurowych
- Wysyłanie przesyłek- funkcjonowanie instytucji pocztowej, formalności pocztowe, podstawowe dokumenty pocztowe, adresowanie i pakowanie różnych przesyłek, usługi kurierskie.

KLASA II

1. Elementy procesów poligraficzno-introligatorskich
- Podstawowe pojęcia poligraficzne
- Zasady wykonywania obróbki druków
- Rodzaje maszyn introligatorskich
- Zasady wykonywania opraw introligatorskich.

2. Obsługa sprzętu biurowego
- Obsługa kserokopiarki
- Obsługa bindownicy
- Obsługa laminarki
- Obsługa podstawowych programów komputerowych – word, paint
- Korzystanie z internetu
- Korzystanie z poczty elektronicznej przy wysyłaniu korespondencji

KLASA III

1. Wizerunek pracownika
- Higiena osobista i wygląd zewnętrzny pracownika
- Zasady etyki zawodowej
- Współpraca z zespołem i przełożonym
- Podstawowe zasady komunikowania się i autoprezentacja
- Stosowanie zwrotów grzecznościowych
- Wykazać gotowość do uczenia się i doskonalenia zawodowego

2. Poszukiwanie pracy
- Określanie swoich mocnych i słabych stron
- Określanie swoich zainteresowań
- Określanie swoich predyspozycji zdrowotne i ich wpływ na wybór zawodu
- Poznawanie wybranych zawodów
- Funkcjonowanie urzędu pracy
- Poszukiwanie ofert pracy
- Praca i jej znaczenie w życiu człowieka – problem bezrobocia
- Chroniony rynek pracy
- Instytucje i stowarzyszenia zajmujące się wsparciem osób niepełnosprawnych
- Próby pisania CV i podania o pracę
- Posługiwanie się różnymi dokumentami (dowód osobisty, karta płatnicza)
- Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej
- Zakładanie konta w banku
- Korzystanie z karty do bankomatu
- Poznawanie korzyści i obciążenia płynące z kredytów i pożyczek bankowych

V. ORODNICTWO, SADOWNICTWO, HODOWLA ZWIERZĄT

KLASA I

Ogrodnictwo
- Rodzaje prac przy pielęgnacji roślin i terenów zielonych
- Środki i sprzęt do pielęgnacji roślin
- Nawożenie organiczne i mineralne roślin
- Sposoby zabezpieczania na zimę roślin wielosezonowych
- Środki ochrony roślin
- Odchwaszczanie klombów, kwietników i trawników
- Wytyczanie zagonów, sianie, sadzenie
- Spulchnianie gleby
- Nawadnianie roślin na kwietnikach, klombach i trawnikach
- Przesadzanie roślin ozdobnych i zielonych.
- Przycinanie drzew i krzewów.
- Zbieranie warzyw
- Oczyszczanie i konserwacja narzędzi ogrodniczych.

KLASA II

Sadownictwo
- Charakterystyka podstawowych gatunków drzew owocowych: jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, leszczyna, orzech włoski itp.
- Charakterystyka podstawowych gatunków roślin jagodowych np. truskawka, poziomka, porzeczka, malina, agrest, jeżyna, winorośl, borówka, zurawina
- Choroby i szkodniki drzew owocowych
- Chwasty występujące w sadzie
- Uprawa drzew owocowych
- Nawożenie drzew owocowych
- Nawadnianie drzew owocowych
- Kwitnienie i owocowanie drzew owocowych
- Zbiór i przechowywanie owoców

KLASA III

Hodowla zwierząt
- Charakterystyka zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących
- Warunki życia zwierząt hodowlanych
- Korzyści płynące z hodowli zwierząt
- Budowa ciała zwierząt
- Podstawy żywienia zwierząt
- Produkty pochodzenia zwierzęcego
- Wylęg jaj

VI. POMOC OSOBOM STARSZYM I ZABAWY Z DZIEĆMI W RÓZNYCH PLACÓWKACH
- Organizowanie czasu wolnego wychowankom domów dziecka
- Pojęcia starość, sierota, adopcja, rodzina zastępcza, rodzina patologiczna
- Szacunek dla osób starszych
- Instytucje pomagające osobom starszym i dzieciom
- Opieka i pomoc osobom starszym w naszym regionie

VII. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
- Odbywanie zajęć praktycznych w kuchni szkolnej
- Obsługiwanie uroczystości i imprez szkolnych
- Naprawianie sprzętu szkolnego, wykonywanie drobnych prac stolarskich
- Wykonywanie prac porządkowych na terenie szkoły
- Prowadzenie kawiarenki szkolnej
- Wykonywanie prace ogrodniczych na działce szkolnej
- Poszukiwanie możliwości dalszego funkcjonowania w środowisku społecznym - WTZ

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PO UKOŃCZENIU SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Przysposobienie do pracy
- Stosuje w praktyce zasady BHP i przestrzega regulaminów obowiązujących w pracowniach
- Wymienia urządzenia elektryczne wykorzystywane w gospodarstwie domowym
- Zna wyposażenia kuchni
- Przygotowuje i porządkuje stanowisko pracy, rozpoznaje, nazywa i dobiera odpowiednie narzędzia
- Dokonuje higieny osobistej przed pracą
- Współpracuje w zespole
- Samodzielnie czyści i konserwuje narzędzia
- Dba o estetykę i dokładność powierzonego zadania
- Obsługuje podstawowe urządzenia elektryczne stosowane w gospodarstwie domowym
- Zna sposoby zabezpieczenia żywności przed zepsuciem- przechowywanie żywności
- Zna zmiany zachodzące w żywności podczas jej przechowywania
- Ocenia surowce i półprodukty
- Zabezpiecza surowce i półprodukty
- Racjonalnie gospodaruje odpadami w gospodarstwie domowym
- Opisuje posiłki typowe dla śniadania, obiadu i kolacji
- Prawidłowo odmierza lub waży składniki do wykonania danej potrawy
- Kontroluje czas i temperaturę piekarnika
- Przygotowuje potrzebne produkty, naczynia i urządzenia do wykonania określonych potraw
- Ocenia organoleptycznie przygotowywaną potrawę
- Rozpoznaje i nazwa zastawę stołową i sztućce
- Podaje do stołu wykonaną przez siebie potrawę
- W sposób kulturalny spożywa posiłek
- Dekoruje stół w zależności od okoliczności
- Nazywa narzędzia i przybory niezbędne w utrzymaniu porządku pomieszczeń
- W prawidłowy sposób wykonuje dowolne czynności porządkowe
- Zna przybliżone ceny artykułów spożywczych
- Przygotowuje listę zakupów potrzebnych do wykonania jednego posiłku
- Nazywa narzędzia i przybory niezbędne do prania i prasowania
- Segreguje rzeczy przeznaczone do prania
- W prawidłowy sposób wykonuje czynności prania ręcznego
- Obsługuje żelazko
- Prawidłowo wykonuje czynności prasowania
- Obsługuje pralkę automatyczną
- Rozwiesza prania na suszarce
- Prawidłowo składa suche pranie
- Odczytuje symbole na metkach przy ubraniach
- Myje szyby samochodowe i samochody
- Montuje i demontuje urządzenia AGD
- Dokonuje obróbki termicznej potrawy
- Korzysta z książki kucharskiej
- Wykonuje potrawę według podanego przepisu lub według własnego pomysłu
- Zna oznaczenia i informacje zamieszczone na opakowaniach środków spożywczych
- Dokonuje zakupów w sklepie
- Oblicza koszty posiłków
- Prawidłowo posługuje się pieniędzmi
- Zna przybory i narzędzia wykorzystywane w tkactwie
- Wykonuje prostą pracę tkacką
- Potrafi zwijać włóczkę
- Posługuje się drutami i szydełkiem
- Wykonuje proste prace dziewiarskie
- Wykonuje proste prace stolarskie dotyczące obróbki drewna oraz jego konserwacje
- Wykonuje proste prace ceramiczne z gliny i mas plastycznych
- Szyje ściegiem za igłą, przed igłą i okrętkowym
- Przyszywa guziki różnego typu
- Wyszywa kolorowymi nićmi ściegiem: dzierganym, łańcuszkowym, sznureczkiem
- Umie opatrzeć drobne rany i skaleczenia
- Wykonuje gobelin różnymi splotami: płóciennym, skośnym, atłasowym
- Wykonuje prace dziewiarskie z włóczki i sznurka
- Umiejętnie tnie, skleja i skręca elementy drewniane
- Wierci otwory
- Łączy drewno przy użyciu gwoździ, kleju
- Montuje i demontuje meble
- Mierzy kąty
- Posługuje się sprawnie narzędziami stolarskimi
- Lepi na kole garncarskim drobne elementy użytkowe
- Wykonuje odlewy gipsowe
- Szyje ściegami: stebnówka, ściegiem maszynowym przed igłą, obrębowym
- Naszywa aplikacje i łatki, cekiny, koraliki na materiał
- Obsługuje maszynę do szycia
- Szyje na maszynie do szycia ściegiem: stebnówka i brzegowym (zygzakowym)
- Odczytuje symbole na metkach przy ubraniach
- Odmierz miarką krawiecką
- Szyje ręcznie i maszynowo
- Obszywa dziurki i ceruje, naszywa
- Wyszywa ściegami: krzyżykowym, półkrzyżykowym
- Wykonuje szablony
- Maluje szablonami
- Rysuje odręcznie na różnych powierzchniach
- Rysuje z wykorzystaniem programów komputerowych
- Wykonuje różne rodzaje prac z papieru m.in. ozdoby choinkowe, kwiatki z papieru i dekoracje okolicznościowe
- Kopiuje wzory
- Wycinania, przecinania, nacinania, skleja
- Tworzy proste wycinanki
- Wykonuje prace techniką orgiami, quillingu, decupage i in.
- Wykonuje dekoracje i ozdoby świąteczne i okolicznościowe z wykorzystaniem różnych materiałów np. makaronu, orzechów, kasztanów, gałęzi, materiału, sznurka
- Maluje na szkle
- Układa kompozycje kwiatowe z kwiatów sztucznych, żywych i suszonych
- Wykonuje stroiki świąteczne i okolicznościowe
- Zna techniki suszenia i utrwalania materiału roślinnego
- Wykonuje biżuterię z różnych materiałów
- Wykonuje opakowania, m.in. kopert, torebek papierowych, pudełek i potrafi je udekorować
- Wypełniania druki i blankiety urzędowe
- Adresuje przesyłki
- Przyjmuje i odbiera telefony
- Wykonuje proste prac biurowe
- Obsługuje przybory biurowe tj. dziurkacz, zszywacz, itp.
- Korzysta z podstawowych urządzeń biurowych tj. ksero, laminarka, niszczarka itd.
- Zna podstawowe pojęcia poligraficzne, rodzaje maszyn i prac introligatorskich
- Zna podstawowe zasady komunikowania się i autoprezentacji
- Poszukuje ofert pracy
- Załatwia formalności związane z zatrudnianiem
- Pisze CV i podanie o pracę
- Posługuje się różnymi dokumentami (dowód osobisty, karta ubezpieczenia zdrowotnego, karta płatnicza)
- Rozpoznaje i nazywa drzewa liściaste i iglaste.
- Wykonuje podstawowe prace ogrodnicze
- Charakteryzuje gatunki, ras, typów użytkowych i kierunków użytkowania zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących
- Zna podstawowe informacje na temat hodowli zwierząt domowych i gospodarskich

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.