X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27657
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: Agnieszka Sawicka
Nazwa placówki: ..............
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Opiekun stażu: ............


KWALIFIKACJE:
- ukończone studia wyższe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku: pedagogika, specjalizacja: pedagogika przedszkolna

CEL GŁÓWNY:
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w tym:
a) poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola,
b) poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia,
c) poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych. i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
2. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (wewnętrznych, zewnetrznych i samokształcenia).

(piewotnie rozmieszczony w tabeli)


I. Plan rozwoju zawodowego w zakresie znajomości organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki
(Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego)

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego i poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego. - Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli tj. Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI:Napisanie planu rozwoju zawodowego i przedstawienie do zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Dyrektor, Opiekun stażu
TERMIN: Wrzesień 2014r.

2. Systematyczna współpraca z opiekunem stażu.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI: Bezpośrednia rozmowa na temat przebiegu stażu.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMIN: Na bieżąco

3. Analiza i stosowanie dokumentacji określającej zasady funkcjonowania i organizację zadań przedszkola (statut, regulamin, plan pracy, program rozwoju przedszkola)/
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI: Opracowywanie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z wewnętrznymi regulaminami przedszkola, np. miesięcznych planów pracy, planu rozwoju zawodowego, w oparciu o te dokumenty.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Dyrektor, Opiekun stażu
TERMIN: Na bieżąco

4. Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI: Udział w szkoleniu BHP.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Dyrektor szkoły,Instruktor bhp,
TERMIN: Wrzesień 2014r.

5. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI: Prowadzenie dziennika, pisanie planów miesięcznych, dokumentowanie obserwacji, pisanie protokołów, planu współpracy z rodzicami. Prowadzenie zeszytu kontaktu z rodzicami.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMIN: Na bieżąco

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI: Gromadzenie dokumentów ukazujących realizację zadań (dyplomy, zaświadczenia).
TERMIN: Na bieżąco

7. Aktywne uczestnictwo w pracach organów przedszkola.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI: Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych oraz WDN. Gromadzenie referatów, notatek, scenariuszy zajęć.
TERMIN: Na bieżąco

8. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opis realizacji przyjętego planu rozwoju i przedstawienie go dyrektorowi przedszkola.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMIN: Czerwiec 2014r.

II. Plan rozwoju zawodowego w zakresie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki
(Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego)

1. Wstępna ocena własnych możliwości w zakresie wytyczonych sobie celów.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI: Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMIN: Wrzesień 2014r.

2. Poznanie zasad konstruowania planów pracy i prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI:
- Opracowywanie planów tygodniowych.
- Przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMIN: Na bieżąco

3. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI: Hospitacja - omówienie i analiza, zapisanie wniosków.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMIN: Na bieżąco

4. Samokształcenie. Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI: Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach. Wzbogacenie własnej wiedzy poprzez samodzielne studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej oraz wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
TERMIN: Na bieżąco

5. Współpraca z ośrodkami kulturalno-oświatowymi.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI:
Współpraca z:
- biblioteką publiczną,
- młodzieżowym domem kultury,
- szkołą muzyczną,
- schroniskiem dla zwierząt.
TERMIN: Na bieżąco

6. Czynny udział w życiu placówki.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI: Pomoc w organizacji imprez przedszkolnych, współpraca w realizacji planu rozwoju przedszkola.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Dyrektor, Opiekun stażu, Nauczyciele
TERMIN: Na bieżąco

III. Plan rozwoju zawodowego w zakresie znajomości środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem
(Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego)

1. Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI:
- Stała obserwacja dziecka.
- Rozmowy z rodzicami.
- Arkusze obserwacji dzieci.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Dyrektor, Opiekun stażu, Nauczyciele, Rodzice
TERMIN: Na bieżąco

2. Współpraca z rodzicami.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI:
- Rozmowy z rodzicami, informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka.
- Spotkania z rodzicami i zajęcia otwarte, spotkania okolicznościowe.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMIN: Na bieżąco

3. Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI:
- Włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu.
- Udział w wycieczkach przedszkolnych.
- Przygotowanie dzieci do różnych konkursów.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu, Nauczyciele
TERMIN: Na bieżąco

IV. Plan rozwoju zawodowego w zakresie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego)

1. Współpraca z nauczycielami w zakresie podejmowania wspólnych przedsięwzięć.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI:
Pomoc w realizacji wspólnych projektów przedszkolnych:
- uroczystości przedszkolne,
- festyny,
- konkursy.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu, Nauczyciele
TERMIN: Na bieżąco

2. Wzbogacenie działań edukacyjnych.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI:
Realizacja autorskich programów przedszkola dopuszczonych do użytku w przedszkolu.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Nauczyciele
Według harmonogramu

3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogiczno-wychowawczej.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI:
Korzystanie z Internetu, komputerowych programów edukacyjnych oraz encyklopedii multimedialnych. Przygotowywanie planów i scenariuszy oraz kart pracy dla dzieci. Wykorzystanie komputera w pracach na rzecz przedszkola.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu.
TERMIN: Na bieżąco

4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI: Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu Nauczyciele
TERMIN: Przez cały okres stażu.

5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora i omawianie ich z opiekunem.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI: Pisanie scenariuszy zajęć i przygotowywanie pomocy. Konsultacja z opiekunem stażu oraz analiza przeprowadzonych działań. Gromadzenie pomocy dydaktycznych.
OSOBY WSPIERAJĄCE: Opiekun stażu
TERMIN: Przez cały okres stażu.

6. Analiza i samoocena swojej pracy.
ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI: Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy. Opiekun stażu
TERMIN: Na bieżąco


..................................... (podpis stażysty)
.....................................
(podpis opiekuna stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.