X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27605
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć rozwijających z języka angielskiego dla uczniów klasy III szkoły podstawowej

PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Dla uczniów kl. III szkoły podstawowej
Program opracowała: Marzena Grabowska- nauczyciel języka angielskiego

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
Nauka języka angielskiego w edukacji dzieci jest bardzo ważna. Znajomość angielskiego pozwoli im w przyszłości na umiejętne korzystanie ze światowego przepływu informacji. Język angielski jest często używanym środkiem komunikacji w europejskim obszarze kulturowym i dlatego ważne jest, aby młode pokolenie uczyło się języka chętnie i efektywnie. Ucząc języka angielskiego warto przybliżyć uczniom , choć w minimalnym stopniu, kulturę i obyczaje krajów anglojęzycznych.
Uczęszczanie uczniów zdolnych na tego typu zajęcia da im możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz rozwijania swoich umiejętności wypowiadania się, pisania, czytania , rozumienia tekstu ze słuchu.
Program będzie realizowany w małych grupach na zajęciach pozalekcyjnych.
CEL OGÓLNY PROGRAMU : Głównym celem programu jest rozwijanie uzdolnień uczniów oraz podniesienie poziomu kompetencji językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania.
Cele szczegółowe:
• Wzbogacanie ogólnej wiedzy językowej uczniów.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w różnych sytuacjach życiowych.
• Rozwijanie w uczniach tolerancji, otwartości i ciekawości wobec innych kultur.
• Zwiększanie zasobu słownictwa.
• Utrwalanie poznanych oraz zaznajomienie z nowymi zagadnieniami gramatycznymi.
• Przyzwyczajanie uczniów do pracy w grupach oraz zachęcanie do szerszego zastosowania języka angielskiego przez wykonywanie zespołowych projektów.
• Korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy.

METODY: drama, prezentacja, pokaz, aktywna praca z tekstem, oglądanie filmów DVD, odtwarzanie płyt CD, tworzenie plakatów i projektów, dyskusja, zabawy i gry dydaktyczne, dialog, opis.

FORMY ORGANIZACYJNE: Praca w parach jednolita i zróżnicowana, praca z całą grupą, praca indywidualna.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: plansze, plakaty, karty pracy, mapy, książki, flashcards- karty obrazkowe i wyrazowe, płyty DVD i CD, rozsypani wyrazowe i zdaniowe, słowniki, baśnie- ksiażka J. Zarańskiej.
TREŚCI KSZTAŁCENIA – klasa III
Przedstawione w niniejszym programie treści nauczania są zgodne z nową podstawą programową.
Uczeń posługuje się wzbogaconym zasobem słownictwa, używa różnych struktur gramatycznych w zakresie przedstawionych poniżej bloków tematycznych.
1. RODZINA- nazwy członków rodziny.
- Opisywanie rodziny. Czasowniki ,,be’’i ,,have got’’. Nazwy części ciała i ubrań. Kolory.
- Odczytywanie stopni pokrewieństwa z drzewa genealogicznego.
- Czytanie i praca z tekstem.
2. DOM- rodzaje domów, nazwy pomieszczeń i przedmiotów.
- Opisywanie domu. Wyrażenie ,,there is/isn’t ‘’.
- Określanie miejsca położenia różnych przedmiotów w domu. Przyimki miejsca.
3. SZKOŁA- nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych.
- Określanie upodobań związanych z przedmiotami szkolnymi. Czasownik ,,like’’.
4. MOJA RODZINNA MIEJSCOWOŚĆ- nazwy ciekawych i słynnych miejsc w mieście/ na wsi. Kierunki i wskazówki dotarcia na miejsce.
- Opisywanie swojej miejscowości rodzinnej. Wyrażenia ,,there is/isn’t, there are/ aren’t ‘’.
5. SPORT- nazwy popularnych dyscyplin sportowych i sprzętu.
- Określanie upodobań sportowych swoich i swojej rodziny. Czasownik ,,like’’.
Opisywanie swoich i innych osób z rodziny umiejętności. Czasownik ,,can/can’t’’.
6. ŻYWNOŚĆ- nazwy różnych produktów spożywczych i ich pochodzenie.
- Określanie upodobań związanych z jedzeniem i piciem.
- Dialog w restauracji- zamawianie posiłku. Pytanie typu ,,What would you like? I odpowiedż ,,I’d like...’’
7. CZAS WOLNY-ŻYCIE TOWARZYSKIE- nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie.
- Opisywanie swojego dnia powszedniego i dnia wolnego od nauki – porównanie. Czas Present Simple.
8. UMIEJĘTNOŚCI I ZAWODY- nazwy zawodów i czynności wykonywanych przez ludzi pracujących w różnych zawodach.
- Czas Present Simple- zdania twierdzące, przeczące i pytające.
- Czasownik ,,can’’.
9.ŚWIAT PRZYRODY
- Pory roku i stany pogody –opisywanie ulubionej pory roku. Sposób ubierania się.
- Opisywanie pogody z danego dnia.
10. ŚRODKI TRANSPORTU- nazwy środków transportu i miejsc ich postoju, zatrzymywania się.
- Wypowiedzi na temat ulubionych środków transportu.
11. ZAINTERESOWANIA- poznanie różnych hobby.
- Czytanie i opracowywanie tekstów o różnych zainteresowaniach.
- Opisywanie swoich zainteresowań.
12. ZAKUPY- nazwy sklepów.Liczby.
-Układanie dialogu w ,,W sklepie’’.
13.LITERATURA W JĘZYKU OBCYM-zapoznanie z angielskimi tytułami znanych baśni.
- Czytanie i opracowanie ulubionych baśni J. Zarańskiej pisanych w języku angielskim.
14. ZDROWIE- nazwy wybranych chorób i dolegliwości.
- Czytanie dialogów i tekstów. Układanie dialogu ,,U lekarza’’.
15. ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI- nazwy świąt.
- Poznanie świąt obchodzonych w Polsce i w krajach anglojęzycznych.
- Projekt o wybranym święcie.
Zakładane efekty
Zakłada się, iż na koniec zajęć rozwijających uczeń:
- posługuje się bogatym zasobem słownictwa,
- rozumie wypowiedzi ustne i pisemne i potrafi w nich wyszukać potrzebne informacje,
- potrafi układać dialogi z rozsypanek zdaniowych – w sklepie, w restauracji,
- umie wykorzystać posiadane wiadomości podczas wykonywania zadań.
Literatura:
1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.09. 2012r.
2. H. Komorowska: Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania, IBE, Warszawa 1995
3. H. Komorowska: Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.