X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27604
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA :mgr Monika Tyszkiewicz-Machnio

STOPIEŃ: nauczyciel mianowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołobrzegu.

Data rozpoczęcia stażu: 3 września 2012 r.

Data zakończenia stażu: 31 maja 2015 r.

&8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.

Lp.

Zadania szczegółowe i formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1.Doskonalenie pracy własnej oraz podwyższenie jakości pracy Ośrodka poprzez uczestnictwo w dodatkowych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły – szkolenia, kursy, warsztaty.

w trakcie stażu
- zaświadczenia
2.Realizacja kalendarza imprez szkolnych poprzez organizację różnych imprez i uroczystości.
w trakcie stażu - scenariusze imprez
- sprawozdania
3.Udział w pracach zespołu dydaktycznego, wychowawczego, w pracach WDN.
w trakcie stażu
- sprawozdania
4.Udział w pracach zespołu TEAM.

w trakcie stażu
- potwierdzenie dyrektora
5. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców. w trakcie stażu
- sprawozdanie
6.Rozwijanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w zewnętrznych formach doskonalenia nauczycieli. w trakcie stażu

- sprawozdanie

&8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp.
Zadania szczegółowe i formy realizacji

Termin realizacji
Dowody realizacji
1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych:
- dokumentacja pracy własnej
- tworzenie dokumentacji szkolnej
- samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych przy zastosowaniu wybranych programów komputerowych
- publikowanie scenariuszy lekcji muzyki na stronach portali edukacyjnych,
- korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli,
- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego,
- korzystanie ze stron MEN,
- przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami,
- Wykorzystanie edytora tekstu Word do wykonywania pomocy dydaktycznych, pisania scenariuszy, testów oraz
wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły

w trakcie stażu
- pomoce dydaktyczne
- wydruki
2.Korzystanie z internetu w poszukiwaniu najnowszych rozwiązań metodycznych do swojej pracy:
- wykorzystanie skrzynki e-mail do kontaktów z innymi nauczycielami, szkołą, wydawnictwami itp.
- Zastosowanie w pracy materiałów znajdujących się na stronach internetowych: WWW.
- Śledzenie aktualności na portalach internetowych, pozyskiwanie informacji i materiałów do zajęć muzyki,

w trakcie stażu
- sprawozdanie
3.Wykorzystanie sprzętu multimedialnego w codziennej pracy.

w trakcie stażu

- sprawozdanie
4.Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii
komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowania różnorodnych materiałów do lekcji.
w trakcie stażu

- sprawozdanie

5.Opracowanie Informatora palcówki dla rodziców.

październik 2012
- informator

&8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności
dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN i innych zajęć

Lp.
Zadania szczegółowe i formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych z jednoczesnym omówieniem stosowanych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
• Opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenia zajęć otwartych dla nauczycieli i opiekunów.
• Konsultacja z nauczycielami, wnioski do dalszej pracy

w trakcie stażu
- scenariusze zajęć
- karta obserwacji zajęć
2.Udostępnianie innym nauczycielom konspektów zajęć, scenariuszy imprez, Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych, planów nauczania, pomocy dydaktycznych, Kart Pracy
w trakcie stażu - programy
- scenariusze
- pomoce dydaktyczne
- IPET
3.Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami – prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN

w trakcie stażu - lista obecności
- materiały szkoleniowe
4.Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli stażystów.
Pomoc w przygotowaniu lekcji przez nauczycieli stażystów.

w trakcie stażu
- wnioski z obserwacji
- scenariusze zajęć

5.Opublikowanie w portalu internetowym Planu Rozwoju Zawodowego.

- Plan rozwoju zawodowego

6.Opublikowanie na portalu internetowym programu koła wokalnego-„Kamerton”.


Wrzesień 2012r.

- Program koła wokalnego


7.Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach zespołu dydaktycznego i wychowawczego.

w trakcie stażu

- zapis w protokołach rad pedagogicznych


8.Dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami z innymi nauczycielami dotyczącymi problemów metodycznych i prawa oświatowego podczas dyskusji w ramach zespołów.

Wrzesień 2013r.
- sprawozdanie&8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych


Lp.

Zadania szczegółowe i formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.Opracowanie i wdrożenie do procesu terapeutycznego Programu nauczania muzyki dla II etapu edukacyjnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Rok szkolny 2012/2013.


- Program nauczania


2.Opracowanie i wdrożenie do procesu terapeutycznego Programu nauczania muzyki dla III etapu edukacyjnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami.


Rok szkolny 2013/2014.

- Program nauczania


&8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


Lp.
Zadania szczegółowe i formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.Współorganizowanie cyklicznych spotkań świątecznych uczniów i pracowników.
w trakcie stażu
- zapis w kronice placówki
- sprawozdanie
2.Współorganizowanie uroczystości szkolnych:
• Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży- Plejada Talentów.


w trakcie stażu
wg. Kalendarza imprez
- sprawozdanie
3.Prowadzenie Kącika Muzycznego- Kamerton w Gazetce Szkolnej

w trakcie stażu
- sprawozdanie
- zapis w kronice placówki
4.Współorganizowanie imprez i festynów integracyjnych promujących Ośrodek w środowisku lokalnym z udziałem rodziców i zaproszonych gości.
w trakcie stażu
- sprawozdania
- kalendarze imprez i uroczystości
- zapis w kronice placówki
5.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach działalności koła wokalnego- Kamerton.

w trakcie stażu

- sprawozdanie

6.Udział w pracach zespołu do spraw promocji Ośrodka.w trakcie stażu
- sprawozdanie
- zapis w Kronice placówki&8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp.
Zadania szczegółowe i formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.Współpraca z psychologiem i logopedą.
- spotkania, konsultacje, wspólne poszukiwanie alternatyw dla danego problemu
w trakcie stażu
zależnie od potrzeb
- sprawozdanie
- zaświadczenia
- rejestr zgłaszanych problemów
2.Współpraca z instytucjami w celu pomocy rodzinie: MOPS, Policja, Sąd dla Nieletnich, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kurator Sądowy i Społeczny.
Organizowanie informacyjnych spotkań z przedstawicielami instytucji w celu pomocy rodzinie.

w trakcie stażu
- sprawozdanie
- tablica informacyjna
- informacja dla rodziców
- ankieta dla rodziców
3.Współpraca z nauczycielami innych placówek – Podstawowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kołobrzegu, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu

• integracyjne spotkania i zabawy okolicznościowe
• pomoc na różnych płaszczyznach działania danej szkoły W trakcie stażu - sprawozdania,
- zapis w kronice szkolnej,
- informacja na stronie internetowej szkoły,

&8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych


Lp.
Zadania szczegółowe i formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1.Analiza i rozpoznanie dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi w oparciu o rzetelną diagnozę i obserwację
-analiza zachowań w kontekście sytuacyjnym, poszukiwanie dróg rozwiązań,
-konstruowanie spójnego systemu oddziaływań wychowawczych,

Dostrzeżenie istotnych trudności w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.
Analiza zachowań trudnych, niepożądanych – udział w opracowaniu programów naprawczych.
Umiejętne rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych.

w trakcie stażu
- zeszyty obserwacji
- studium przypadku


- scenariusze zajęć
- opinie psychologa

opracowała: mgr Monika Tyszkiewicz-Machnio

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.