X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27592
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty na Stopień Nauczyciela Kontraktowego
Imię i nazwisko: Elżbieta Popławska
Miejsce pracy:Zespół Szkół w Białymstoku
Stanowisko: nauczyciel
Czas trwania stażu: 9 miesięcy ( 01.09 - 31.05.2015)
Cel główny planowania rozwoju:uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Cele szczegółowe:
- poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
- poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole
- nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej oraz szkole
- doskonalenie warsztatu pracypoprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, omawianie ich i wyciąganie wniosków do dalszej pracy
- podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
- poprawne planowanie czynności opiekuńczo - wychowawczych
- nawiązanie i pogłębianie kontaktów z rodzicami, uczniami i nauczycielami
Plan Działania:
Znajomość organizacji, zadańi zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż( paragraf 6ust.2pkt.1)
Zadania do wykonania
1. Poznania procedur awansu zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
3. Ustalenie z opiekunem terminów spotkań i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć prowadzonych i obserwowanych
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
5. Zapoznanie się z zasadamioraz organizacją funkcjonowania szkoły
6. Określenie roli wychowawcy świetlicy
7. Przygotowanie projektu sprawozdania
Formy realizacji:
Do pkt 1.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, śledzenie informacji na stronach internetowych
Do pkt. 2.
Omówienie form współpracy; korzystanie z wiedzy oraz doświadczenia opiekuna stażu; opracowanie wraz z opiekunem stażu przejrzystych zasad współpracy; opracowanie z pomocą opiekuna - planu pracy
Do pkt. 3.
Opracowanie zakresu tematów zajęć
Do pkt.4.
Gromadzenie dokumentów dotyczących planu rozwoju zawodowego
Do pkt. 5. Analizowanie dokumentów związanych z funkconowaniem szkoły: poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole; poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; Udział w Radach Nauczycieli spotkaniach zespołów samokształceniowych
Do pkt. 6.
Bezpośrednia rozmowa
Do pkt.7.
Opis realizacji niniejszego planu
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż ( paragraf 6 ust. 2 pkt.2)
Zadania do wykonania:
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, innego nauczyciela lub dyrektora
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
4. Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych
5. Inicjatywy kulturalne
Formy realizacji:
Do pkt.1.
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
Do pkt.2.
Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej, aktywny udział w warsztatach i szkoleniach, lektura czasopism pedagogicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno - psychologicznej
Do pkt.3.
Publikacja w Internecie Planu Rozwoju,przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera, przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Do pkt. 4.
Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne
Do pkt.5.
Organizacja imprez okolicznościowych oraz udział w uroczystościach szkolnych
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (paragraf 6 ust.2 pkt 3)
Zadania do wykonania:
1. Poznania środowiska uczniów i ich problemów
2. Współpraca z wychowcami klas, pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami
3. Współpraca z rodzicami
4. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy
Do pkt.1.
Zbieranie informacji o uczniach korzystających ze świetlicy:
- obserwacja uczniów,
- rozmowy z rodzicami,
- kontakty z wychowawcą klasy, pedagogiem,
- dostosowanie wymagań do możliwości uczniów
Do pkt.2.
Rozmowy podczas spotkań wynikających z zaistniałych sytuacji; konsultowanie bieżących problemów w celu ich rozpoznania
Do pkt.3.
Kontakty osobiste bądź telefoniczne z rodzicami
Do pkt.4.
Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów; zajęcia świetlicowe prowadzone zgodnie z planem pracy
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć ( paragraf 6 ust.2 pkt 4)
Zadania do wykonania:
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron
3. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
4. Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
5. Doskonalenie umiejętności właściwej oceny prowadzonych i obserwowanych zajęć
Formy realizacji:
Do pkt. 1.
Obserwacja według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie obserwacji i zapisanie spostrzeżeń
Do pkt. 2.
Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji
Do pkt. 3.
Autorefleksa
Do pkt.4.
Rozmowa z opiekunem stażu, notowanie spostrzeżeń i wyciąganie wniosków
Do pkt. 5.
Konsultacje z opiekunem stażu, dokładna analiza sposobu prowadzenia zajęć, ewaluacja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.