X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27553
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Małgorzata Majerska
Nauczycielka języka niemieckiego
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

(Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu)

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Zadanie do realizacji:
• Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
Forma realizacji:
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie dokumentacji potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sposób dokumentowania:
• Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.
• Złożona dokumentacja w załącznikach.
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
Termin realizacji:
• Wrzesień 2012
• Okres stażu.
• Maj/czerwiec 2015
2. Zadanie do realizacji:
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących.
Forma realizacji:
• Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy.
Sposób dokumentowania:
• Scenariusze zajęć
Termin realizacji:
• Okres stażu.
3. Zadanie do realizacji:
• Doskonalenie własnego warsztatu pracy, pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności oraz wykorzystanie ich w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Forma realizacji:
• Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach.
• Samodzielne studiowanie literatury fachowej i publikacji.
• Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
• Wyposażenie pracowni językowej w nowe pomoce językowe (plansze gramatyczne, plakaty).
Sposób dokumentowania:
• Zaświadczenia
• Opracowane testy, scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne.
Termin realizacji:
• Okres stażu.
4. Zadanie do realizacji:
• Uczestniczenie w pracach organów szkoły.
Forma realizacji:
• Praca w zespole humanistycznym.
• Współpraca z psychologiem szkolnym.
• Współpraca z rodzicami.
Sposób dokumentowania:
• Opis efektów działań
Termin realizacji:
• Okres stażu.
5. Zadanie do realizacji:
• Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych.
Forma realizacji:
• Przygotowanie testów, ankiet, kart ewaluacyjnych.
Sposób dokumentowania:
• Ankiety, testy
Termin realizacji:
• Okres stażu.

6. Zadanie do realizacji:
• Sprawowanie opieki nad salą lekcyjną.
Forma realizacji:
• Aktualizacja gazetek klasowych, systematyczna prezentacja prac uczniów, wykonywanie pomocy dydaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin realizacji:
• Okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

. 1. Zadanie do realizacji:
• Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
Forma realizacji
• Przygotowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy.
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów multimedialnych oraz Internetu.
• Komputerowe opracowanie zestawu pomocy dydaktycznych dla uczniów.
• Komputerowe opracowanie wyników nauczania.
• Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
Sposób dokumentowania:
• Testy, sprawdziany, scenariusze
• Wpisy do dziennika
• Opracowane pomoce, prezentacje multimedialne
• Opracowane wyniki
Termin realizacji:
• Okres stażu.
2. Zadanie do realizacji:
• Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych.
Forma realizacji
• Opublikowanie opracowanego planu na łamach portalu edukacyjnego.
Sposób dokumentowania:
• Potwierdzenie publikacji
Termin realizacji:
• Okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Zadanie do realizacji:
• Aktywny udział w szkoleniach w ramach WDN.
Forma realizacji:
• Prowadzenie rady szkoleniowej oraz uczestniczenie w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Sposób dokumentowania:
• Materiały na radę
Termin realizacji:
• Okres stażu.
2. Zadanie do realizacji:
• Prowadzenie zajęć otwartych.
Forma realizacji:
• Dla nauczycieli języków obcych.
• Dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Sposób dokumentowania:
• Scenariusze zajęć
Termin realizacji:
• Okres stażu
3. Zadanie do realizacji:
• Udostępnianie opracowanych materiałów dydaktyczno – wychowawczych.
Forma realizacji:
• Opracowanie i opublikowanie własnych materiałów na internetowych portalach edukacyjnych lub udostępnienie zainteresowanym nauczycielom.
Sposób dokumentowania:
• Potwierdzenia publikacji, kserokopie publikacji.
Termin realizacji:
• Okres stażu
4. Zadanie do realizacji:
• Praca w zespole przedmiotowym.
Forma realizacji:
• Wspólna wymiana doświadczeń.
• Analizowanie wyników Zewnętrznego Egzaminu Gimnazjalnego
Sposób dokumentowania:
• Analiza egzaminu
Termin realizacji:
• Okres stażu
5. Zadanie do realizacji:
• Prezentacja prac uczniów „To umiem”.
Forma realizacji
• Gazetka prezentująca prace uczniów
Sposób dokumentowania:
• Prace uczniów
Termin realizacji:
• Koniec semestru każdego roku szkolnego

§ 8 ust. 2 pkt 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych

1. Zadanie do realizacji:
• Uzyskanie tytułu egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Forma realizacji:
• Złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów.
• Ukończenie kursu na Egzaminatora.
Sposób dokumentowania:
• Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Termin realizacji:
• Rok szkolny 2013/2014
2. Zadanie do realizacji:
• Wykonywanie zadań egzaminatora
Forma realizacji:
• Udział w pracach komisji egzaminacyjnej
Sposób dokumentowania:
• Poświadczenie Dyrektora
Termin realizacji:
• Rok szkolny 2014/2015

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Zadanie do realizacji:
• Przygotowanie uczniów do konkursów.
Forma realizacji:
• Udział w konkursach NKJO w Złotowie.
Sposób dokumentowania:
• Zaświadczenie, przykładowe testy
Termin realizacji:
• Okres stażu
2. Zadanie do realizacji:
• Organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
Forma realizacji:
• Szkolny konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną w języku obcym.
• Szkolny konkurs piosenki niemieckiej.
• Międzyszkolny konkurs języka niemieckiego.
Sposób dokumentowania:
• Prace uczniów, przykładowe testy, zadania
Termin realizacji:
• Okres stażu
3. Zadanie do realizacji:
• Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych.
Forma realizacji:
• Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem imprez i planem pracy szkoły.
• Organizacja Europejskiego Dnia Języków Obcych.
Sposób dokumentowania:
• Scenariusze imprez
Termin realizacji:
• Okres stażu
4. Zadanie do realizacji:
• Organizacja wycieczek i imprez klasowych.
Forma realizacji:
• Przygotowanie wycieczki dla uczniów gimnazjum.
• Realizacja zadań zgodnie z programem wychowawczym klasy.
Sposób dokumentowania:
• Karta wycieczki, wpisy w dzienniku
Termin realizacji:
• Okres stażu
5. Zadanie do realizacji:
• Współpraca z psychologiem szkolnym
Forma realizacji:
• Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej
Sposób dokumentowania:
• Potwierdzenie współpracy
Termin realizacji:
• Okres stażu
6. Zadanie do realizacji:
• Rozwijanie zainteresowań uczniów.
Forma realizacji:
• Prowadzenie kółka kulinarnego dla chętnych uczniów.
Sposób dokumentowania:
• Zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych
Termin realizacji:
• Okres stażu

§8 ust.2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Zadanie do realizacji:
• Współpraca ze Szpitalem Powiatowym w Złotowie
Forma realizacji:
• Wystawienie Jasełek i zbiórka słodyczy dla pacjentów z Oddziału Dziecięcego
Sposób dokumentowania:
• Scenariusz przedstawienia
• Potwierdzenie współpracy
Termin realizacji:
• Grudzień 2013
2. Zadanie do realizacji:
• Nawiązanie współpracy z innymi szkołami
Forma realizacji:
• Nauka języka niemieckiego poprzez zabawę – przeprowadzenie lekcji w jednej ze złotowskich szkół podstawowych.
• Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie – wymiana doświadczeń kulinarnych.
Sposób dokumentowania:
• Scenariusz lekcji
• Potwierdzenie współpracy
Termin realizacji:
• Okres stażu

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Zadanie do realizacji:
• Opis i analiza przypadków – rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Forma realizacji:
• Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych, podsumowanie i wnioski.
Sposób dokumentowania:
• Opis i analiza
Termin realizacji:
• Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.