X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27462
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontarktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Katarzyna Proksza
nauczyciel kontraktowy – przedmiot przyroda

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2012

Planowany termin zakończenia stażu – 31.05.2015

Data zatwierdzenia: .......................................

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. - rozmowy z opiekunem stażu,
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
- poznanie procedur awansu zawodowego. wrzesień 2012 - plan rozwoju zawodowego,
- kontrakt,
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu,
- arkusze autoewaluacji.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. - opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z przyrody,
- opracowanie planów wynikowych z przyrody,
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- opracowanie pomocy dydaktycznych: karty pracy, testy, sprawdziany, gazetki, prezentacje w Power Poincie itp.
- opracowywanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego,
- ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków,
- gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
- udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu,
- aktywne uczestnictwo w WDN,
- udział w zewnętrznych formach doskonalenia. okres stażu

na bieżąco

okres stażu
- kryteria oceniania,

- plany wynikowe,

- testy,
- sprawdziany,
- analiza wyników,
- pomoce dydaktyczne,
- scenariusze zajęć, przedstawień
- arkusze ewaluacyjne.
3. Publikowanie własnych prac. - opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW,
- opublikowanie 3 konspektów
na wybranej stronie internetowej o tematyce szkolnej. październik 2012

okres stażu
- potwierdzenia.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej - poprawne prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen.

na bieżąco - dzienniki lekcyjne,
- arkusze ocen.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów. - diagnozowanie środowiska uczniów,
- otoczenie opieką dzieci z rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo,
- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem,
- opracowanie i realizowanie planu pracy LOP,
- opracowanie i realizowanie planów wychowawczego klasy w oparciu o szkolny program wychowawczy i program profilaktyczny szkoły, potrzeby rodziców. okres stażu

wrzesień 2013
okres stażu ankiety,

wpis w dzienniku

plan pracy LOP
plan wychowawczy
2. Współpraca z Nadleśnictwem Oborniki Śląskie. - branie udziału w akcjach organizowanych przez Nadleśnictwo,
- organizacja lekcji prowadzonych przez pana leśniczego.
okres stażu

okres stażu

protokoły

wpis w dzienniku
3.Współpraca z instytucjami kulturalnymi w Obornikach Śląskich i we Wrocławiu. - uczestnictwo w pokazach multimedialnych,
- wyjazdy do kina, teatru, muzeum. okres stażu wpis w dzienniku
4. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.
- wyrównywanie szans edukacyjnych,
- rozpoznawanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- współpraca z Poradnia psychologiczno- Pedagogiczną,
- praca w zespole wychowawczym i przedmiotowym,
- przygotowanie uczniów do udziału w przedmiotowych konkursach przyrodniczych,
- udział uczniów w szkolnych konkursach związanych z przedmiotem przyroda,
- udział uczniów w pracach szkolnego koła LOP. wg potrzeb
na bieżąco

okres stażu - dostosowane wymagania programowe do potrzeb indywidualnych ucznia mającego trudności w nauce i ucznia zdolnego.
- potwierdzenia,

- ksero dyplomów uczniów,

- program szkolnego koła LOP.

f§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu. - udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera,
- przesyłanie prac drogą internetową,
- wykorzystanie Internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego,
- opracowywanie materiałów dydaktycznych na zajęcia lekcyjne przy użyciu komputera. okres stażu
- materiały dydaktyczne,
- dokumentacja przebiegu stażu wykonana przy użyciu komputera.
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych,
- korzystanie z Internetu,
- korzystanie z encyklopedii multimedialnej,
- wykonywanie pomocy dydaktycznych. wg potrzeb - konspekty lekcji,
- pomoce.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki. - aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na kursach, szkoleniach, warsztatach,
- udział w szkoleniach rady pedagogicznej oraz konferencjach,
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej(nowości książkowe, czasopisma).
okres stażu
- zaświadczenia,
- potwierdzenia,
- wpisy w dzienniku.
2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. - aktywna praca nad samokształceniem,
- uczestnictwo w tworzeniu realizacji programu pracy wychowawczej,
-zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
- wspólne wycieczki klasowe, szkolne,
- imprezy klasowe (Dzień Chłopaka, Andrzejki, spotkanie ze Św. Mikołajem, spotkanie opłatkowe, zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka),
- opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych, przerw międzylekcyjnych,
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne. na bieżąco

wg harmonogramu uroczystości i imprez szkolnych

okres stażu

- karty wycieczek
- wpisy w dzienniku
- potwierdzenia

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela.

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego: Karta Nauczyciela (rozdział 3a dot. Awansu zawodowego nauczycieli),
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne.

- analiza dokumentacji: Statutu, WSO, regulaminów, Programu Profilaktyki, Programu Wychowawczego,
- stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole,
- opracowanie planów wynikowych z przyrody w oparciu o program nauczania
- opracowanie kryteriów oceniania z przyrody. okres stażu

wrzesień 2012
maj-czerwiec 2015

czerwiec 2015

na bieżąco

- teczka,
- plan rozwoju
- sprawozdanie
- wniosek

Data i podpis nauczyciela kontraktowego : ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.