X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27397
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Artura Cybulskiego

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2012 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2015

Podstawa prawna:

Dz. U. Nr 260, poz.2593.
Karta Nauczyciela, tj. Dz. U. Nr118 z 2003r, poz.1112 z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie MEN z dnia 01.12. 2004r


Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
(§ 8 ust.2 pkt.1).

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
-Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły.
-Analiza przepisów prawa w zakresie awansu zawodowego.
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Znajomość przepisów prawa oświatowego.
Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.


2.Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły

-Analiza dokumentów (plan rozwoju szkoły, Statut, WSO, plan wychowawczy.

3. Poszarzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

-Doskonalenie zawodowe, uczestniczenie w szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.
-Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
-Udział w warsztatach metodycznych.

Samodzielne studiowanie fachowej literatury.
Zaświadczenia, świadectwa


3. Wzbogacanie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły

-Stosowanie aktywizujących metod nauczania.
-Obserwacja i analiza umiejętności uczniów.

Konspekty zajęć
Arkusze obserwacyjne, testy
Cały okres stażu

4.Podejmowanie dodatkowych zadań

-Opieka nad szkolnymi obiektami sportowymi.
-Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
-Promowanie zdrowego stylu życia.

Dziennik zajęć
Na bieżąco


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust.2 pkt.2).

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
-Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej do planowania pracy, pozyskiwania, gromadzenia
i opracowywania informacji.
-Opracowanie tabel i wyników przeprowadzanych testów sprawności fizycznej i poziomu wiadomości.
-Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Tabele, wyniki testów sprawności, wyniki zawodów itp
Cały okres stażu

2.Wykorzystywanie Internetu
-Prowadzenie internetowej strony sportowej.
-Aktualizowanie informacji na stronie szkoły.
-Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
-Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
-Korzystanie ze stron MEN.
-Opracowywanie dyplomów, komunikatów, zaproszeń na zawody sportowe.
-Wykorzystanie komputera do przygotowywania zajęć.

Strona internetowa

Cały okres stażu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(§ 8 ust.2 pkt.3.)

1. Dzielenie się swoją wiedza i doświadczeniem
-Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
-Udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli w-f.
-Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego ze szkoły macierzystej i innych szkół.
-Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów, planów, scenariuszy.

Scenariusze zajęć, referaty, potwierdzenia publikacji, referat.
Notatki ze spotkań. Materiały poglądowe.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust.2 pkt.4a).

1. Współpraca z rodzicami uczniów

-Program własny zajęć sportowo-rekreacyjnych.
-Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów na tematy wychowawcze młodzieży w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe.

Notatki ze spotkań, zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Cały okres stażu

3. Praca z grupą uczniów uzdolnionych

-Przygotowanie do zawodów

Zapisy w dziennikach zajęć
Cały okres stażu


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§ 8 ust.2 pkt.4c).

1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom

-Diagnozowanie środowiska uczniów.
-Rozmowy z rodzicami.
-Współpraca z pedagogiem.

Cały okres stażu

2. Organizacja imprez, konkursów i turniejów sportowych
-Organizowania zawodów klasowych i międzyklasowych.
-Organizacja Szkolnej Ligi Piłki Nożnej chłopców.
-Organizacja Halowej ligi Piłki Nożnej dziewcząt.

Harmonogram imprez, dyplomy, artykuły prasowe, internetowe.

Cały okres stażu

3. Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez uczniów

-Organizowanie zajęć pozaszkolnych z wykorzystaniem zaplecza sportowego innych placówek.
-Wykonywanie prac związanych z konserwacją i wzbogacaniem bazy sportowej szkoły.

Zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
Cały okres stażu

4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
-Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

Dzienniki zajęć
Cały okres stażu

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust.2 pkt.4e).

1. Współpraca ze strukturami samorządowymi

-Współpraca z przedstawicielami samorządu gminy i powiatu celem pomocy przy organizowaniu imprez o charakterze sportowym.

Dokumentacja z imprez, zdjęcia, materiały z prasy itp.

2. Organizowanie zawodów sportowych we współpracy ze SZS

-Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz zangażowanie ich do pomocy przy organizacji tych zawodów.

Komunikaty i dyplomy

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
(§ 8 ust.2 pkt.4f).

1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy własnej

-Kursy i szkolenia.

Kopia świadectwa ukończenia kursu

Cały okres stażu.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
(§ 8 ust.2 pkt.5).

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
-Opis dwóch problemów: ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału, bądź wykazującego niechęć do jakiejkolwiek aktywności sportowej oraz ucznia zdolnego. Zdiagnozowanie wybranych problemów, ustalenie i wdrożenie środków zaradczych, wyciągnięcie wniosków.

Opracowany opis i analiza
Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.